(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné stanovisko.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 48. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 48, z přítomných 140 pro 133, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Polanský: Nyní bod D1, to je pozměňovací návrh pana poslance Melčáka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře? (Neutrální, lehce pozitivní.) Pan zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 49. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 49, z přítomných 140 pro 26, proti 53. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Polanský: Poslední bod - G1, pozměňovací návrh pana poslance Vondrušky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministr: Negativní.) Pan zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 50, z přítomných 140 pro 22, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny návrhy?

 

Poslanec Jiří Polanský: Ano, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni souhlasí, takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, podle sněmovního tisku 411, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 51. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 140 pro 116, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi Jiřímu Pospíšilovi, děkuji zpravodaji, panu poslanci Jiřímu Polanskému, a končím bod 4.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem

 

5.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
/sněmovní tisk 366/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády prosím, aby se slova ujal místo ministra kultury pan ministr školství Liška. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. Kolegyně, kolegové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, při prvním čtení návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví vás pan ministr Jehlička z tohoto místa informoval o nejdůležitějších souvislostech, které vedou k zájmu přistoupit k této úmluvě. Projednávání návrhu na půdě Parlamentu se dnešním dnem završuje a já věřím, že jsme na dobré cestě k přijetí této mezinárodní úmluvy.

Připomenu některá fakta. Úmluva byla přijata na 32. zasedání Generální konference UNESCO dne 17. října 2003 v Paříži a vstoupila v platnost k 20. dubnu 2006. K 12. září 2008 přistoupilo k úmluvě 102 států světa - při prvním čtení to bylo 84 států - z toho 14 států Evropské unie. Rychlost, s jakou státy světa přistupují k této úmluvě, svědčí o společném zájmu o vytvoření lepších podmínek pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva a zejména o tom, že si státy uvědomují, jak je tato oblast kultury ohrožena.

Přístup k úmluvě a zapojení se do mezinárodní přípravy a přijímání pravidel pro zachování nemateriálního kulturního dědictví jsou však pro Českou republiku vzhledem k vlastnímu rozsáhlému bohatství nemateriálního kulturního dědictví potřebné a zároveň i výhodné. Důsledky přístupu České republiky k této úmluvě zde pan ministr Jehlička komentoval již při prvním čtení. Já si dovolím zopakovat jedinou konkrétní souvislost.

Není zvykem, aby místní samospráva měla přímý zájem na přístupu České republiky k mezinárodním smlouvám. To však neplatí pro oblast péče o kulturní dědictví. Vzhledem k tomu, že jednotlivé prvky kulturního dědictví se vždy váží ke konkrétním místům, projevují velký zájem o přístup k této úmluvě zástupci místních samospráv. Vazba k místu platí nejen u nemovitých památek, ale stejně tak u písní, tanců, řemesel, zvyků, obřadů apod. Některé prvky našeho nehmotného kulturního dědictví se jistě ocitnou na reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví a je velmi pravděpodobné, že taková příležitost přinese právě jejich domovským obcím určité výhody, v prvé řadě zvýšení zájmu o lokalitu ze strany turistů.

Připomínám, že uplatňování úmluvy po její ratifikaci Českou republikou nebude mít vliv na zvýšení výdajů státního rozpočtu kromě povinnosti pravidelné úhrady malého příspěvku do fondu na zachování nemateriálního kulturního dědictví ve výši 5612 dolarů alespoň jednou za dva roky. Tento závazek byl souhlasně projednán s Ministerstvem financí a Ministerstvem zahraničních věcí v rámci připomínkového řízení.

Na půdě Parlamentu České republiky byl tento návrh schválen dne 26. března t. r. horní komorou. Bez jakýchkoliv námitek a připomínek byl projednán orgány Poslanecké sněmovny, a to výborem zahraničním 2. 4. t. r. a výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 22. 5. t. r. Věřím, že přístup k této úmluvě podpoříte i vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru školství Ondřeji Liškovi. Nyní požádám postupně - nejdříve zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Jacques, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 366/1. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor projednal smlouvu a vydal 7. dubna 2008 usnesení, doručené poslancům jako tisk 366/1, v němž doporučil schválení ratifikace této úmluvy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Nyní prosím zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Miroslava Grebeníčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 366/2. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji, pane předsedající. Moje stanovisko bude jednoznačné. Výbor doporučuje ke schválení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Požádám kolegy, aby zaujali svá místa, protože budeme hlasovat o návrhu. Přikročíme k hlasování o navržených usneseních, která jsou souhlasná.

 

O usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 52, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 52, z přítomných 139 pro 130, proti 1. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru školství Ondřeji Liškovi, děkuji zpravodajům a končím bod 5.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP