(9.30 hodin)
(pokračuje Levá)

Za sedmé budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích poslankyně Páralové. Vezmeme je en bloc. F1 až F19. Jde o úpravy legislativně technické.

Za osmé budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Nečase, který vy jste dostali původně pod jmény pana poslance Krajíčka a pana poslance Laudáta, to znamená nejdříve budeme hlasovat G1 až G5 a potom budeme hlasovat v devátém hlasování o G6 a G7.

Snad to bude všechno. (V sále je hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám velice děkuji, vážená paní zpravodajko. Současně ještě poprosím poslankyně a poslance, zdali by byli tak velmi laskaví a umožnili alespoň řídícímu schůze, aby slyšel to, co říká zpravodaj. Byť moje důvěra v paní zpravodajku je v tomto případě absolutní, byla bych alespoň já ráda, abych měla tušení, o čem budeme hlasovat.

Táži se, zdali k takto navržené proceduře má někdo námitku. Vidím, že pan ministr Nečas projednává něco se svými kolegy. Nevím, jestli to vyústí v návrh na změnu procedury, neb se k nim přidává i paní zpravodajka, poprosím vás o chvilku strpení...

Přerušuji jednání na pět minut, aby byl dostatek času a prostoru pro dohodu na proceduře. Sejdeme se tedy v 9.36 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin, pokračovalo v 9.36 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v tomto třetím čtení. Než odhlasujeme návrh procedury, o slovo se přihlásil ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil přece jenom podrobněji, protože jsem byl dotázán zástupci několika poslaneckých klubů, odůvodnit pozměňovací návrh, který byl rozdán panem poslancem Krajíčkem. Jedná se o body G1 až G5.

Chtěl bych připomenout, že době, kdy se tady projednávala novela zákona o zaměstnanosti, tak šlo tehdy také o změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, o ustanovení pozměňovacího návrhu, který tady byl přednesen panem poslancem Vojířem, který ukládal povinnost využít již od 1. ledna příštího roku ve všech případech příspěvku na živobytí a ve stanoveném případě mimořádné okamžité pomoci alespoň zčásti výplaty formou poukazu nebo elektronického platebního prostředku. Já jsem tehdy tady jako předkladatel zákona označil tento návrh za návrh jdoucí správným směrem, nicméně vzhledem k legislativnímu zpracování velmi komplikovaně realizovatelný od 1. ledna letošního roku. To znamená, že ten návrh, který byl předložen, to jsou body G1 až G5, vzhledem k tomu, že k této úpravě tehdy nebylo odhlasováno žádné přechodné ustanovení, a proto by musela být realizována od 1. ledna roku 2009 ve všech případech, což je nerealizovatelné, protože mimo jiné pověřené obce potřebují vysoutěžit firmu, která bude zajišťovat výplatu poukázkami, potřebují případně vysoutěžit firmu, která bude zajišťovat platbu elektronickým platebním prostředkem, a to je od 1. ledna příštího roku nerealizovatelné. To znamená proto je tam toto malé upřesnění a přechodná doba na to, aby obce byly schopny tento návrh, který, jak jsem řekl, jde správným směrem, realizovat.

To jsem považoval za nutné doplnit, že se tedy nejedná ani o změnu, ani o vpašování nějakého návrhu, ale o legislativně technické a realizační upřesnění a umožnění tohoto návrhu, který je již schválen v novele zákona o zaměstnanosti, jenom by bohužel nebyl obcemi od 1. ledna příštího roku realizovatelný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, pane ministře. Dotáži se paní zpravodajky, zdali nastala nějaká shoda na proceduře a můžeme takto navrženou proceduru odhlasovat. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Ano, shoda nastala, můžeme začít s hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Takže já raději návrh procedury, respektive postupu hlasování, jak jej navrhla paní zpravodajka poslankyně Ivana Levá, dám Sněmovně odsouhlasit.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 133. Táži se vás, kdo souhlasí, abychom postupovali dle navržené procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro 140, proti nikdo. Budeme tedy postupovat dle navržené procedury.

 

Poprosím paní zpravodajku, aby nám přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy se svým stanoviskem. O totéž požádám pana ministra Nečase. Můžeme tedy začít.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP