(17.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím paní kolegyni Mazuchovou a poté paní kolegyni Jacques.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přihlásit se k pozměňovacím návrhům týkajícím se daného zákona. Můj pozměňovací návrh vám byl předložen na stůl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím paní poslankyni Kateřinu Jacques. Poté je přihlášen pan poslanec Škromach.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s pozměňovacím návrhem, který byl také rozdán do vašich lavic. Je to návrh, jehož předložení iniciovaly neziskové organizace, které se věnují předmětné oblasti a mají znalost projednávaného tématu. Věřím, že tento návrh shledáte smysluplným a získá vaši podporu. Souvisí s rozšířením možnosti osob v hmotné nouzi prokázat snahu vymanit se z dočasně nepříznivé sociální situace, a rozděluje tak zákon o dobrovolnické službě do dvou samostatných částí, které spolu volně souvisejí. Je to dnes známá tzv. klasická dobrovolnická služba, která zůstává upravena v části první zákona, a přidává se nová část, druhá. Ta upravuje institut nazvaný pomoc obci. Uvedené změny jsou promítnuty i do názvu zákona o dobrovolnické službě. Rovněž tak jsou promítnuty do zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o zaměstnanosti.

Dovoluji si ještě uvést, že pozměňovací návrh byl projednán s předkladatelem, ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem, a získal jeho podporu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques. Prosím pana kolegu Zdeňka Škromacha. Poté je ještě přihlášen pan ministr školství Liška.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se přihlásil ke svému návrhu, který jsem předložil písemně. Týká se určité úpravy, která byla schválena výborem na základě návrhu poslanců - zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Po připomínkách Národní rady zdravotně postižených bych si dovolil předložit tyto návrhy, které by měly vlastně umožnit a zjednodušit zaměstnávání lidí s těžkým zdravotním postižením.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím posledního, který je přihlášen do podrobné rozpravy, a tím je pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Liška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrh k tisku 486.

V článku 4 se vkládá nový bod 19, následující body se přečíslují:

19. § 120a odstavec 7 zní: (7) Platnost rozhodnutí o správním vyhoštění zaniká, je-li vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu na území (§ 33 odstavec 3) anebo povolení k dlouhodobému pobytu vydané za týmž účelem (§ 43), nebo rozhodnutí, kterým se uděluje azyl nebo doplňková ochrana platné po dobu

a) rovnající se době stanovené rozhodnutím o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince na území, jde-li o rozhodnutí podle § 119 odstavec 1 písmena a) nebo b), anebo podle § 120 odstavec 1 písmena a) nebo b);

b) rovnající se jedenapůlnásobku doby stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince na území, jde-li o rozhodnutí podle § 119 odstavce 1 písmena c) nebo § 120 odstavce 1 písmena c).

Tento návrh směřuje k tomu, aby zlepšil právní postavení cizinců, u nichž byly v rámci řízení dle § 120a odstavce 2 zákona o pobytu cizinců v rámci nového řízení o správním vyhoštění shledány důvody znemožňující vycestování ve smyslu § 179 zákona o pobytu cizinců. Typicky jsou to rodinní příslušníci občanů České republiky, kterým bylo v minulosti uděleno správní vyhoštění.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se ještě pro pořádek, zda se někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy, neboť nemám tady avizovanou žádnou přihlášku. Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu.

Jsme u závěrečných slov. Zeptám se, zda chce vystoupit pan ministr se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Poté také paní zpravodajka.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych řekl několik slov k poměrně svěží diskusi, která se rozvinula kolem tohoto návrhu zákona.

Drtivá většina diskuse se týkala především programu zelených karet. Dovolte mi, abych zopakoval některá fakta, která, chceme-li hodnotit tento prvek, musíme mít na zřeteli. V této zemi je momentálně volných 150 tisíc pracovních míst. Mimochodem, většina z nich je požadována pro osoby s nízkou kvalifikací. To znamená jsou to místa, která čeští občané z různých důvodů nechtějí nebo nejsou ochotni zastávat. Druhým faktorem, který chci říci, je, že v této zemi legálně pracuje téměř čtvrt milionu zahraničních pracovníků. Bez těchto pracovníků by se kola naší ekonomiky točila rozhodně pomaleji, pokud by se vůbec nezastavila. Třetím faktorem, který chci říci, že v současném systému, podle kterého jsou zaměstnáváni zahraniční pracovníci z mimounijních zemí, je obrovský prostor nejen pro šedou ekonomiku, ale také velmi často pro svévolné rozhodování, které motivuje ke korupci, a že je zde také obrovský prostor pro různé podivné zprostředkovatelské struktury, z nichž řada je možná až za úrovní organizovaného zločinu.

Návrh, který zde předkládáme, je návrhem, který zmenšuje prostor pro korupci, činí celý tento systém transparentnějším a především omezuje prostor pro šedou ekonomiku a pro působení těchto pololegálních, nebo dokonce nelegálních struktur, které parazitují na systému zprostředkovávání zaměstnávání zahraničních pracovníků z mimounijních zemí. Současně je tento návrh nejen potřebný z hlediska dalšího fungování české ekonomiky, ale je to také návrh, který je velmi vyvážený, který obsahuje celou řadu pojistek. Některé z nich byl chtěl zmínit.

Pojistka číslo jedna. Zelené karty mohou být vydávány pouze na místa, která jsou uvedena v centrální veřejně přístupné databázi volných pracovních míst určených pro zelené karty. Pouze tato místa mohou být obsazena občanem z cizí země na základě zelené karty. Jiná místa nemohou být obsazena než tato.

Pojistka číslo dvě. Zelené karty mohou být vydávány pouze občanům ze zemí, které jsou uvedeny na seznamu, který je vydáván v podobě vyhlášky Ministerstvem vnitra. Jinými slovy, je to pojistka proti všem zemím, které by představovaly bezpečnostní riziko, zdravotní riziko, politické riziko či některá další vyjmenovaná rizika. Prostě tato země nebude na tomto seznamu uvedena. Změny tohoto seznamu jsou poměrně jednoduché, cestou podzákonné normy v podobě vyhlášky. Pokud tato země není na seznamu ve vyhlášce uvedena, nemůže její občan být zařazen do programu zelené karty.

Další pojistka. Pokud zaměstnavatel nechce, aby na volném pracovním místě, které bude v evidenci na úřadu práce, pracoval cizinec neunijní země, toto volné místo nebude zařazeno do databáze pro program zelených karet.

Další pojistka, která řeší problematiku deformace trhu práce, je, že pokud na podnět příslušného úřadu práce bude zjevné, že v některém regionu nebo v některém odvětví hospodářství je deformován trh práce, např. že jsou uměle snižovány mzdy tím, že uměle jsou obsazována tato místa cizinci, tak je podle tohoto návrhu zákona v pravomoci ministra práce a sociálních věcí okamžitě tato místa vyřadit z programu zelených karet. Čili nehrozí jakýsi mzdový nebo cenový dumping ať již lokálně, regionálně nebo odvětvově uspořádaný, prostě proto, že tato místa budou vyřazena jednoduchým administrativním opatřením ministra práce a sociálních věcí z databáze pro zelené karty. Jinými slovy - nemohou být zařazena. To řeší problém, který zde zmiňovala paní zpravodajka - oni kopáči se znalostí ruštiny.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP