(9.30 hodin)

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chci se pouze tímto vystoupením v podrobné rozpravě přihlásit ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu, který jste všichni obdrželi, k § 39, 66, 68 a 71 návrhu zákona o Policii České republiky, tisk 439. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je určitá úprava oprávnění policie k rušení provozu elektronických komunikací. Zdůvodnění celého návrhu je v písemných materiálech, které máte již rozdány. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Klučkovi. Nyní se o slovo hlásí pan kolega František Bublan, poté paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych se rovněž přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům, které vám byly rozdány do lavic, včetně odůvodnění.

Kromě toho bych ještě chtěl načíst další dvě změny. První zní: Vypouští se § 114 odstavec 1 a následující odstavce se přečíslují.

Zdůvodnění spočívá v tom, že v § 10 odstavec 1 se ukládá policistovi ve službě a zaměstnanci policie v pracovní době provést za podmínek zákonně stanovených patřičný úkon. Odstavec 2 téhož ustanovení pak ukládá policistovi provést úkon i mimo pracovní dobu. Naproti tomu tento § 114 odstavec 1 však omezuje oprávnění policisty provést úkon pouze na pracovní dobu. Je zde taková určitá nesrovnalost, i když jsem si vědom toho, že v § 114 se to týká úkonu víceméně administrativního, ale jakmile jednou je tam pojem úkon, mělo by se to vztahovat skutečně na všechny prováděné úkony. To je jedna změna.

Druhá změna. Paragraf 107 odstavec 1 se mění takto: Inspektor je oprávněn po předchozím souhlasu státního zástupce po zahájení úkonu trestního řízení provést za účelem plnění úkolů podle ustanovení § 103 odstavec 1 zkoušku spolehlivosti prověřovaného policisty, zaměstnance policie, inspektora a zaměstnance inspekce - v závorce: dále jen zkoušená osoba.

Tento návrh chci odůvodnit, protože se obávám, že zkouška spolehlivosti by mohla být skutečně velmi zneužita k nějakým personálním čistkám, možná i šikanám a potřebným změnám, které si někdo vyžádá. Nejsem proti zkoušce spolehlivosti, ale skutečně se souhlasem státního zástupce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bublanovi. Paní poslankyně Kateřina Jacques se nyní přihlásila do podrobné rozpravy, poté pan kolega Benda.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navázala na svůj projev již v obecné rozpravě, kde jsem podrobně popsala podstatu pozměňovacích návrhů, které vám byly rozdány do lavic. Pouze pro lepší orientaci chci vám říci, že moje pozměňovací návrhy šly v několika vlnách. Závazný je ten, který má tučný nadpis Nahrazuje pozměňovací návrhy ze 3. 6. 2008. Domnívám se, že je to tak přehlednější, a proto vás odkazuji pouze na tento naposledy rozdaný souhrnný materiál. Děkuji vám předem za podporu mnou navržených pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques. Slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, já mám opravdu jenom droboulinkou úpravu k návrhu, který jsem zde již přednášel minulý týden, týkající se onoho týraného zvířete. Po konzultaci s legislativou navrhuji ve variantě druhé nové znění c) - ne tak, jak bylo přečteno minule, ale v tomto novém znění: vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.

Věcně jde o totéž, jde jenom o legislativní zpřesnění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bendovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Vidím, pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolím si přednést následující pozměňovací návrh k usnesení výboru pro bezpečnost, a to k té části která se týká návrhu výboru pro bezpečnost na změnu přílohy návrhu zákona. Přílohy, která se zabývá názvy sídel krajských policejních správ, policejních ředitelství.

Navrhuji, aby v usnesení výboru pro bezpečnost bylo změněno v bodu druhém této přílohy slovo Kladno za slovo Praha. Tento návrh spočívá v tom, aby sídlo krajského policejního ředitelství zůstalo na území hlavního města Prahy, protože ze všech oblastí Středočeského kraje je to zkrátka do Prahy nejblíže. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Pan poslanec Jan Klas se hlásí do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil předložit tři pozměňovací návrhy, a sice první návrh se týká a je radikálnější variantou paragrafu 52 Donucovací prostředky, kde v bodě b) navrhuji vypustit slovo "elektrický".

Zároveň si dovoluji navrhnout měkčí variantu, pokud byste tuto nebyli ochotni podpořit, a to je varianta, kterou jsme vypracovali společně s legislativou Ministerstva vnitra. Nové znění v § 53 Obecné podmínky použití donucovacího prostředku - nově začleněn nový odstavec 4 ve znění: Elektrický donucovací prostředek je policista oprávněn použít, pouze pokud by použití jiného donucovacího prostředku zjevně nebylo dostatečné k dosažení účelu sledovaného zákonem.

Původní odstavec 4 by se přečísloval na odstavec 5.

Odůvodnění je následné. Třeba včera byla zveřejněna informace, že byl pražskými kriminalisty poprvé použit taser. Víte, že lze zjistit, že za posledních sedm let použití taseru se přičítá ztráta 245 lidských životů, což samozřejmě není možné jen tak přejít. Já bych vás velmi chtěl požádat, byť by tento prostředek měl za následek jedno úmrtí, abychom zvážili buď příkřejší variantu, nebo měkčí, kterou jsem ve shodě s Ministerstvem vnitra předložil k vašemu zvážení.

Další věc. Myslím si, že podobný návrh podala kolegyně Jacques, přesto jej načtu v podrobné rozpravě. Týká se zákonné části druhé - inspekce policie, § 103 - postavení a úkoly inspekce policie. Navrhuji nové znění odstavce 1 s tím, že by se vypustilo slovo "vyšetřovat". Odstavec 1 by nově zněl: Úkol vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista nebo zaměstnanec policie, a zajišťovat pachatele v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, plní inspekce policie, která je útvarem ministerstva - dále jen inspekce. Inspekce dále provádí zkoušku odolnosti vůči protiprávnímu jednání, dále jen zkouška spolehlivosti.

Pokud by začal platit v tomto znění nový zákon od Nového roku, tak by mohli lidé z inspekce policisty nejen prověřovat, ale stejně jako policisté obyčejné občany také obviňovat a podávat návrh na obžalobu. Dosud tuto možnost mají jen speciální státní zástupci. Potíž je v tom, že v inspekci pracují jen policisté, takže státní zástupce je zároveň garantem určité nezávislosti vyšetřování před možnou "stavovskou" neobjektivností. Jednotlivé případy přímo vyšetřuje a inspekce plní jeho úkoly. Já si myslím, že tento současný stav je plně vyhovující.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP