(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace a teď žádám pana ministra Bursíka, aby nejvíc v pěti minutách na ni odpověděl. Pět minut a ne víc tedy, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, páni poslanci, nepochopil jsem úplně verbální komunikaci pana místopředsedy. Mohu na to reagovat pouze tak, že jsem velmi rád za každou příležitost, kdy jsem tázán ve Sněmovně na otázky životního prostředí, a je dobře, že poslanci a poslankyně projevují o toto téma zájem.

Celé území Brd docela podrobně znám. Bude mi asi tak podobně blízké jako paní poslankyni Beskydy, protože jsem rodilý Pražák a je to místo, kam odmalička chodím a kde jsem poprvé tábořil v zimě ve sněhu a kde to mám celé proježděné na kole. Je to skutečně unikátní lokalita, kde se od začátku 90. let vedla debata o tom, zda z toho udělat zvláště chráněné území, anebo jestli ta ochrana tím, že je tam vlastně nejstarší ze stávajících vojenských území, jestli ta ochrana právě tím není vhodnější, protože je to 26 000 ha. Nakonec se přírodovědci, ekologové přiklonili k tomu, že ochrana formou vojenského území je naprosto nejefektivnější. Máme to naprosto perfektně zmapováno, velmi dobře víme, jaké tam jsou výskyty. Je tam sedm evropsky významných lokalit, máme návrh na doplnění dalších pěti lokalit.

Otevřený dopis přírodovědců, který jsem obdržel 13. května, přestože se jednalo o otevřený dopis, přestože tam ani jeden z přírodovědců nedal zpáteční adresu a nebyla povinnost na to odpovědět, přesto jsme se na ministerstvu rozhodli tomu věnovat tomu mimořádnou pozornost. Také proto, že řadu těchto přírodovědců znám, vybral jsem si prvního v pořadí Davida Fišera, s kterým jsem sám byl na pozorování žab, a poslal jsem mu podrobnou odpověď na jeho deset otázek s tím, že jsem ho požádal, aby odpovědi předal dalším kolegům.

K tomu je potřeba říci to, že u přírodovědců, kteří vznesli deset otázek, o jejich erudici a znalostech území a výskytu a ekosystému není vůbec pochybnosti. S velkým respektem hodnotíme jejich analýzu stavu, ale oni sami v dopise hovořili o tom, že nemají dostatečné informace. Bodejť by je měli, když se jedná o vyhrazený materiál a ani přírodovědci, ani paní poslankyně neznají dohodu, neznají bilaterální SOFA, a je potřeba v procesu počkat na moment, kdy to bude zveřejněno.

Takže 6. šestého června jsem odeslal odpověď, která má celkem tři stránky, je velmi podrobná. Zaslal jsem ji na adresu jednoho z přírodovědců. Říkám to tady proto, abych doložil otevřenost ministerstva. Vyzval jsem je také k tomu, budou-li mít zájem, abychom se pracovně setkali a abychom tu záležitost korektně a podrobně projednali. Toto chci podtrhnout.

Paní poslankyně tady vznesla tři konkrétní dotazy, na které bych rád odpověděl, budu-li mít na to čas. Jsou to poměrně podrobné otázky.

První dotaz se týkal procedury EIA, hodnocení vlivu na životní prostředí, kolik bude času na její zpracování, jestli s tím smlouva počítá, co se stane, když hodnocení bude negativní atd.

Původně v návrhu smlouvy ustanovení, která se týkala ochrany životního prostředí, zahrnovala tři řádky. Vyjednávání bylo velmi tvrdé a nakonec kvůli životnímu prostředí a této pasáži se zablokovalo vyjádření předsedy vlády a George Bush byl informován, že ještě chybí některé aspekty, které se týkají životního prostředí. To je dokladem toho, jak jsme vystupovali. Finálním výsledkem je článek 15 dohody, který má tuším devět ustanovení a zajišťuje nám naprostou vyváženost vztahů. Americká strana se zavazuje k tomu, že bude plně respektovat legislativu životního prostředí v České republice, a jestliže v některých aspektech je legislativa v USA tvrdší, přísnější, budeme dodržovat tuto. To je také částečně odpověď na otázky, které se týkají procedury EIA. Samozřejmě to půjde naprosto standardně podle tohoto procesu. Nemáme samozřejmě nyní k dispozici oznámení záměru ani dokumentaci vlivů, protože ještě nikdo Ministerstvu životního prostředí nic nepředložil, protože ještě nejsou podepsány smlouvy a není ratifikace Parlamentem a proces EIA se řídí zákonnými lhůtami, procesní lhůty stanoví zákon. Je důležité tady říci, že výstupem procesu EIA je stanovisko, případně závěr zjišťovacího řízení, a to podle § 10 odst. 3 zákona, je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, případně opatření. (Upozornění na čas.)

Paní poslankyně, snažil jsem se být co nejkonkrétnější, abych nemohl být podezříván z toho, že mlčím. Mám připraveny odpovědi celkem asi na 15 otázek, deset od přírodovědců a na tři, které jste mi položila, ale nemohu za to, že tak podrobné otázky, které položíte, pak není možné v pětiminutovém časovém bloku odpovědět. Omlouvám se vám, ale snažil jsem se být co nejotevřenější.

Mohu vás pouze ubezpečit, že toto velmi pečlivě sledujeme, děláme vše pro to, kdyby tam došlo k negativním vlivům, abychom je kompenzovali, minimalizovali, eliminovali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím tedy o respektování času.

Paní poslankyni se teď trochu omlouvám. - Dovolte mi, abych to na chviličku přerušil a přivítal na galerii delegaci, která k nám zavítala. Je to delegace výboru pro kontrolu veřejných financí Parlamentu Slovinska, v jejímž čele je předseda výboru Milan Petek. (potlesk) Vítám vás srdečně v Poslanecké sněmovně Parlamentu a na našich interpelacích. Je nás možná méně než členů delegace, ale přesto vám přeji pěkný pobyt v Praze. Doufám, že se budete dobře cítit v české Poslanecké sněmovně.

Teď prosím paní poslankyni, má k dispozici jednu minutu, aby doplnila svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, děkuji vám za vlídná slova k brdské přírodě a uznání erudice odborníků, kteří mě oslovili.

Položím vám dvě stručné otázky a prosím o dvě stručné odpověděli. Bude-li EIA negativní, bude záměr realizován, zastaven? Počítá smlouva s touto variantou a počítá s nějakými kompenzacemi? Stačí odpovědět ano - ne a budu předpokládat, že více obdržím v písemném vyjádření. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl tedy doplněk. Prosím ještě jednou pana ministra Bursíka.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Vycházím, paní poslankyně, z toho, že znáte podrobně legislativu životního prostředí a že znáte i proceduru hodnocení vlivů na životní prostředí a že víte - a to je to, co teď dokončím, protože jsem na to neměl čas - že stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, případně opatření podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko, které bude výstupem procedury EIA, předkládá oznamovatel jako jeden z hlavních podkladů pro navazující správní řízení. Odstavec 4 tohoto zákona uvádí, že správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních předpisů, bere při svém rozhodování vždy v úvahu obsah stanoviska, o kterém tady mluvíme. Bez stanoviska nemůže vydat rozhodnutí nebo opatření k provedení záměru. Stanovisko EIA je tedy podmínkou k vydání rozhodnutí ve správním řízení. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky, které se týkají životního prostředí, musí je správní úřad zahrnout do svého rozhodnutí. Jestliže je nezahrne, musí uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně.

Z toho, co jsem uvedl, tedy vyplývá, že rozhodnutí o realizaci záměru není výsledkem procesu posuzování vlivu na životní prostředí, a toto rozhodnutí přísluší správnímu úřadu. Tady to bude Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP