(18.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

S tím souvisí postavení policejního prezidenta, jehož definice v tom navrhovaném znění není dostatečná. Je třeba ji definovat jako vedoucího organizačního složky státu, který jedná jménem Policie České republiky a který může delegovat některé pravomoci i ve věcech hospodářských směrem dolů. Potom by třeba krajské správy nebo krajská ředitelství mohly být účetní jednotkou, aby skutečně nebyly na centru závislé v běžných hospodářských záležitostech a úkonech, ale pouze v těch vyhrazených, a nestaly se tím velkým molochem.

Mám ještě poznámku k získávání osobních údajů a potřebných identifikačních informací. Tento zákon je poměrně podrobný a jasně specifikuje, co policie může a nemůže. Chtěl bych rozšířit tuto možnost ještě o to, aby policie měla přístup do katastru nemovitostí, protože zvláště v oblasti vyšetřování ekonomických trestných činů jsou tyto informace velmi důležité a to v zákonu chybí.

Potom je tam taková zvláštní věc, která mě zaujala. Projednávali jsme to i na výboru pro bezpečnost, i když můj návrh nebyl přijat - nicméně jde o krycí doklady. Policie může používat krycí doklady různých osob nebo kategorií osob. Je tam výčet osob, jejichž krycí doklady nebo na jejichž krycí identitu vystupovat nemůže. Jedná se třeba o ministry, poslance a soudce atd. Nicméně nejsou tam uvedeni příslušníci zpravodajských služeb. Měli jsme kolem toho docela velkou diskusi. Já se domnívám, že je naprosto nelogické a nesprávné, aby policista vystupoval s krycím dokladem pracovníka zpravodajské služby. Přece jen na stupnici utajení je pracovník zpravodajské služby jakoby nejvýš. Není možné, aby policista, který je přece jen níže utajován, použil k utajení ještě vyšší utajení. Tím by nejen neprospěl zpravodajské službě, ale naopak by se ještě více odkryl, že se jedná o něco velmi tajného, důležitého apod. Mám to i ve svém pozměňovacím návrhu. Apeluji za to, aby policie nesměla používat krycí doklad pracovníka zpravodajské služby.

Na konec jednu věc, která se dotýká obou těchto tisků. Jedná se o zjišťování alkoholu u řidičů. V zákoně je stále ještě starý pojem, že policie provádí orientační dechovou zkoušku. To je ještě z doby, kdy policie neměla tzv. trubičky, neměla dokonalá zařízení na identifikaci alkoholu. Domnívám se, že by stačilo napsat do zákona, že policie provádí zkoušku na místě, protože dnes přístroje jsou velmi přesné a je možné zjistit jak alkohol, tak drogy. V případě, že by ten, kdo je kontrolován, nesouhlasil s výsledkem, potom je možné jej odvézt na lékařské vyšetření. V případě pozitivního nálezu si lékařské vyšetření a odvoz zaplatí on sám. Tím se ušetří mnoho jízd a mnoho času pro policii, aby mohla udělat definitivní zkoušku na místě.

Mám ještě několik poznámek k souvisejícím zákonů. Nechci je zde příliš podrobně rozebírat, protože máme obecnou rozpravu k prvnímu tisku, nicméně se ještě přihlásím do podrobné rozpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bublanovi. Hlásí se prosím někdo dále do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do té mám čtyři písemné přihlášky. První z nich je od pana poslance Zdeňka Maršíčka, poté bude hovořit pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, k sněmovnímu tisku číslo 439 jsem se podrobně vyjádřil již v prvním čtení a následně i při projednávání ve výboru pro bezpečnost. Dnes tedy ve druhém čtení bych se pouze chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 439, který jste obdrželi písemně do lavic minulý týden.

Jen vás chci požádat, abyste si v příloze mého pozměňovacího návrhu u Severomoravské krajské správy Policie České republiky se sídlem v Ostravě doplnili číslovku jedna a ostatní krajské správy přečíslovali z důvodu chyby při přepisování pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Maršíčkovi. Nyní pan kolega Marek Benda - ale nevidím ho v jednacím sále. Je zde. Má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych přednést jeden návrh, a to alternativní, pokud by neprošla jedna varianta, pak variantu druhou. Týká se § 40 zákona o policii.

Ústavněprávní výbor se poměrně pečlivě zabýval oprávněními policie, poměrně pečlivě se je pokoušel škrtat a upravovat. Je tam jedna věc, která mi neprošla a která mě mrzí. Chtěl bych na ni upoutat pozornost Sněmovny, a to je otázka vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek. Tady jsou v jisté míře komplikace v tom, že je zde spojeno trochu nešťastně obydlí a pozemky, případně jiné prostory. Myslím, že do budoucna by asi bylo správné to oddělit a obydlí dát zvlášť.

Ústavněprávní výbor již udělal jistou úpravu, že možnost vstupu je pouze pro ochranu života nebo zdraví. V odstavci druhém je doposud obsaženo, že je možnost tohoto vstupu, pokud se nachází osoba zemřelá nebo týrané zvíře. Myslím si, že představa vstupu do obydlí pod záminkou týraného zvířete je bohužel zoufalá a strašně silná pravomoc pro policii. Asi každý z nás cítí, že týrat zvířata se nemá, ale toto jako možnost i násilného překonání vstupu do obydlí mi přijde jako velmi silná pravomoc.

Proto jsem chtěl poprosit Sněmovnu, aby zvážila alternativně buďto v § 40 odstavec 2 písmeno a) vypustit slova "anebo týrané zvíře". Pokud je tam mrtvola, pak ano, ale týrané zvíře nemůže být důvodem vstupu.

Pokud by náhodou neprošel tento návrh, protože je tady více osob, které se obávají týrání zvířat, než se obávají neoprávněných vstupů do obydlí, pak bych poprosil, aby byla hlasována varianta, pokud by neprošla varianta jedna, druhá - stejně tak vypustit z písmene a) slova "nebo týrané zvíře", na konec písmene b) doplnit slova "nebo" a doplnit nové písmeno c) - u vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek také v případě důvodného podezření, že se tam nachází týrané zvíře.

Provést toto oddělení, aby v případech, kdy víme, že na pozemku je týrané zvíře, bylo možné případně vstoupit, kdyby Sněmovna měla příliš velký strach, abychom tím nezabránili všem možnostem. Ale do obydlí bych si opravdu velmi přál, aby tato možnost otevřena nebyla. Takto alternativně nabízím Sněmovně dva návrhy, které by měly mírně redukovat pravomoc policie vstupovat do soukromých prostor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tolik pan poslanec Marek Benda. Nyní paní kolegyně Hana Orgoníková, poté je přihlášen pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Dovolte, abych také podala pozměňovací návrhy k tisku číslo 439.

V § 26 odstavec 1 se vypouští písmeno a).

Stručně to odůvodním. Toto ustanovení nemá oporu v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, která taxativně vyjmenovává důvody, pro které lze osobu zbavit osobní svobody. Navrhované ustanovení je příliš široké, zahrnuje škálu jednání od pokusu sebevraždy přes výkon rizikových činností bez zachování bezpečnostních opatření až po provozování tzv. extrémních sportů atd.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP