(9.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní vystoupí předsedkyně klubu Strany zelených, paní poslankyně Kateřina Jacques. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce zdůvodnila veto poslaneckého klubu Strany zelených na zařazení tohoto mimořádného bodu.

Nic neměním na svých včerejších mediálních vystoupeních a nadále se domnívám, že systém státního zastupitelství je nezávislý, hierarchicky uspořádaný a za jeho činnost a dobré fungování odpovídá nejvyšší státní zástupkyně. Jakékoliv vlivy na fungování a nezávislost státního zastupitelství jsou naprosto nepřijatelné a jedinou možností, jak situaci řešit a jak reagovat na vzniklou krizi, je návrh ministra Pospíšila vládě České republiky na změnu na postu nejvyšší státní zástupkyně, čili návrh na odvolání nejvyšší státní zástupkyně. Toto je jediná možnost, jak může vláda či Parlament reagovat na vzniklou situaci. Já předpokládám, že se vláda věcí zabývat bude a sama posoudí a vyhodnotí závažnost té situace a vyvodí z ní důsledky.

Považovala bych za zcela nepřijatelné a vskutku zásadní prolomení tohoto principu nevměšování se politiky do nezávislosti systému orgánů činných v trestním řízení a justice jako takové. Jsem přesvědčena, že toto téma na plénum Poslanecké sněmovny nepatří. Maximálně si umím představit projednávání tohoto tématu, jak už to bylo v minulém roce, ve výboru ústavněprávním. Myslím si, že to je prostor, který je ke zvážení, ale na plénum Poslanecké sněmovny toto téma nepatří. Stojím si za tím a považovala bych to za hrubé porušení oddělení systému politiky a nezávislosti justice.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip s přednostním právem před posléze se přihlásivším panem poslancem Rathem. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já jen krátce. Chtěl bych upozornit paní předsedkyni klubu Strany zelených prostřednictvím předsedající, ať si neplete vládu a Parlament. Parlament je složen ze všech, kteří byli suverénními voliči zvoleni, a vláda se vytvořila koaličním způsobem. Není jednotného postupu vlády a Parlamentu.

Paní kolegyně, uvědomte si, že to, co jste řekla, je v rozporu s dělbou moci. (Potlesk z levé a střední části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: (O slovo se hlásí poslankyně Jacques.) Paní poslankyně Jacques, pouze si dovoluji upozornit, že jsme v půlhodině určené změnám pořadu jednání. Chápu všechna přednostní práva, ale byla bych ráda, aby si toho všichni, kteří nejsou předsedy klubů, byli vědomi. (Poslankyně Jacques se vzdává slova.)

Pan poslanec Rath, poté pan ministr Pospíšil.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, musím přednést ještě jeden návrh k pořadu schůze, protože pan poslanec Tluchoř chce předřadit body 107 a 108 i před můj návrh. Protože jde o body relativně velmi výbušné, které mění v podstatě počet místopředsedů Sněmovny a současně mění poměry ve Sněmovně s cílem umenšit kontrolní roli opozice a vyřídit si s některými lidmi své účty, tak vzhledem k tomu, že je to bod velmi výbušný, mám obavu, aby vůbec došlo na ten můj pevně zařazený bod, který má za cíl zabránit divoké privatizaci fakultních nemocnic bez vědomí Poslanecké sněmovny.

Navrhuji, aby bod 36, tisk 461, převod majetku státu, byl pevně zařazen, ale před body 107 a 108.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, musím ovšem zachovat pořadí, jak byly jednotlivé návrhy přečteny, takže tento návrh vznášíte s rizikem, že bude hlasován až po návrhu pana poslance Tluchoře. Je tomu tak.

Táži se, jestli si ještě někdo přeje vystoupit k programu. Opomněla jsem pana ministra Pospíšila, kterému se tímto velmi omlouvám. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi malou stručnou reakci na snahu zařadit bod, který se má týkat rozsudku, který byl včera vynesen v oné věci.

Chci k tomu říci pouze jednu poznámku, která jaksi zapadá při politické a mediální diskusi a která je podle mého názoru pro celou věc zcela klíčová, a to je to, že včera byl sice vynesen rozsudek, který byl vynesen nezávislým soudem. V žádném případě nechci polemizovat s tímto rozsudkem, chci však konstatovat, že tento rozsudek dosud není pravomocný. A pokud tedy hovoříme o právním státě a o tom, že ctíme právní stát, měli bychom si uvědomit, že dokud rozsudek není pravomocný, tak jeho závěry nelze brát za konečné a je třeba počkat, až nabude právní moci.

Já jsem včera byl v Lucemburku na Evropském soudním dvoře, takže nemám přesné informace, ale z médií jsem zaznamenal, že obě strany uvažují o užití opravného prostředku a o odvolání. Tím pádem pokud ta situace nastane, bude celá věc přezkoumána, a každý má právo v demokratickém právním státě užít opravný prostředek. Dejme tedy toto právo účastníkům této soudní pře a počkejme, pokud toto právo bude využito, jak odvolací soud rozhodne. Pokud se chceme o něčem bavit a pokud je vůbec vhodné se na půdě Sněmovny bavit o rozsudku, tak se bavme o rozsudku, který bude pravomocný. To si myslím, že je minimální projev jisté etiky a toho, jak se k soudní moci jako takové chovat.

Mimo jiné, a všichni to víte, bude probíhat v dané věci též kárné řízení s jedním z účastníků. I tato věc bude podle mého názoru mít důležitý dopad na hodnocení celé kauzy.

Je-li zde snaha diskutovat o postavení státního zastupitelství, soudů a jejich činnosti, nijak se tomu nebráním. Můžeme v rámci interpelací, můžeme v rámci jiných bodů.

Chci konstatovat jednu věc, která je důležitá, a bylo to též řečeno před měsícem zde z úst premiéra České republiky: Česká trestní justice, dámy a pánové, si v tuto chvíli vede velmi dobře. Dochází ke zkrácení délky soudního řízení v prvoinstančních trestních věcech téměř o celý měsíc, podařilo se nám o třetinu zkrátit délku přípravného řízení, doba, po kterou státní zástupce vyhodnocuje a připravuje obžalobu, je poloviční, než byla před nástupem Renaty Vesecké do funkce, je naplněn stav všech státních zástupců, nemáme dnes neobsazené úřady státního zastupitelství.

Jinými slovy, dámy a pánové, hodnotíme-li činnost státního zastupitelství, hodnoťme ji komplexně a ne jen mediálně a účelně, jak se nám to hodí. A to jsou fakta, která voliče mají zajímat - jak funguje státní zastupitelství. Já jsem připraven kdykoliv a kdekoliv je obhájit.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Nyní vystoupí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, mně to tady připadá jako řeč, kdy jeden se baví o koze a druhý se baví o voze. Název požadovaného a vetovaného bodu přece nezněl "rozbor rozsudku krajského soudu" ve věci, o které je tady tak často řeč. Ten návrh názvu zněl "informace o situaci v české justici". A vy tady, pane ministře a další, hovoříte o nějakém rozsudku. A tak mě napadá v této souvislosti další přísloví: potrefená husa se ozve. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Místopředseda Poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek. Vážený pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, samozřejmě že vláda v téhle chvíli nese odpovědnost za své kroky, ale já bych chtěl upozornit na jednu věc. Vy tady dnes můžete mluvit o tom, že ten rozsudek v tuto chvíli není pravomocný, a tvrdit, že každý proces musí doběhnout až do svého konce. Ale já upozorňuji na to, že tady přece nejde jen o to, kvůli čemu se koná toto přelíčení, totiž ten jeden výrok paní Marie Benešové. Rozumíte, tady nejde o to, jak se vyřeší otázka toho jednoho výroku. Tady jde o to, že u soudu v první instanci byly řečeny věci a na stole se objevila fakta, která dokonce nikdo nezpochybnil, ani ti, kterých se týkala, a ta jsou dnes na stole, bez ohledu na to, jak ta kauza bude dále pokračovat. A důsledek těch skutečností, těch kroků, jako byla koordinace státních zástupců, schůzky, které nikdo nepopřel, je to, že je dnes vážně ohrožena důvěryhodnost státních zastupitelství, Nejvyššího soudu apod.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP