(Jednání zahájeno ve 14.10 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím vás, abyste se přihlásili všichni svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinil pan poslanec Ježek Josef - pan poslanec Josef Ježek má náhradní kartu č. 5, pan ministr Pospíšil má náhradní kartu č. 3, paní poslankyně Zelenková má náhradní kartu č. 11, paní poslankyně Jakubková má náhradní kartu č. 14, pan ministr Bursík má náhradní kartu č. 20.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Krajíček - rodinné důvody, pan poslanec Michalík - mimořádné jednání s odboráři, paní poslankyně Šedivá - hospitalizace, paní poslankyně Orgoníková.

Z členů vlády pan premiér Mirek Topolánek od 17.50, pan ministr Kalousek od 17 hodin a pan ministr Vondra - zahraniční cesta.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve bych vás chtěl seznámit s tím, že organizační výbor na své 53. schůzi rozhodl, že v pátek 2. května a v pátek 9. května nebude Poslanecká sněmovna jednat. Podotýkám, že poslanci budou pracovat ve svých poslaneckých obvodech.

Dále bych vás chtěl informovat, že dnešní grémium se shodlo na následujícím postupu při projednávání zbylých bodů naší 30. schůze a navrhuje: Přerušený bod 101 schváleného pořadu, sněmovní tisk 344, pevně zařadit za sedmý bod dnešního jednání, kterým je bod 89. Bod 75 schváleného pořadu, sněmovní tisk 492, pevně zařazený jako bod č. 5 dnešního jednání, přeřadit na středu 30. 4. jako první bod jednání 30. schůze, která bude pokračovat zhruba 20 minut po skončení 31. schůze. Dále body 43, 47, 48 a 49 schváleného pořadu, což jsou body, které předkládá ministr zahraničních věcí, pevně zařadit na úterý 6. května. Za tyto body dále zařadit bod 27 schváleného pořadu, sněmovní tisk 431, který jsme původně pevně zařadili na středu 30. dubna.

Poslední informace: Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona, s kterým jsme již vyslovili souhlas, a to návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., sněmovní tisk 259/3. U tohoto návrhu zákona zatím není splněna příslušná zákonná lhůta, ta bude naplněna v úterý 6. května. Rozšíříme tedy pořad 30. schůze o tento bod. Grémium navrhuje jeho pevné zařazení na středu 7. května jako první bod před blokem třetích čtení. Všechna třetí čtení navrhujeme projednat ve středu 7. května.

Pokud by proti tomuto postupu nebylo žádných námitek, nechal bych hlasovat o všech návrzích najednou. Ale teď dám příležitost vám, vážené kolegyně a kolegové, abyste se mohli vyjádřit k návrhu pořadu. Prosím, pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji změnu programu, a to bod č. 89. Rušení úrazové nemocnice v Brně zařadit na 6. 5., to je v úterý, po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče, hlásí se někdo další k návrhu pořadu? Není tomu tak, takže bychom hlasovali napřed o tom návrhu z politického grémia Poslanecké sněmovny, to znamená o všech těch návrzích, které jsem přečetl, a pak bychom hlasovali o návrhu pana poslance Krákory.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem politického grémia Poslanecké sněmovny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 119, z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro návrh 143, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Krákory, ten navrhuje, aby bod č. 89 byl zařazen po pevně zařazených bodech na 6. 5.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 120. Z přítomných 177 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 9. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny. Je tomu tak? Vznáší někdo námitku proti tomuto postupu? Nevznáší. Přehled bodů zbývajících k projednání vám byl rozdán na lavice.

 

A nyní bychom přikročili k projednávání prvního bodu dnešního jednání. Je jím bod

 

21.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
/sněmovní tisk 483/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, ale bylo mi doručeno veto, takže nemůžeme takto postupovat.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

(S technickou poznámkou se hlásila poslankyně Jacques.) Než vystoupí pan předseda Kalousek, o slovo požádala paní předsedkyně Kateřina Jacques. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, hezké odpoledne. Já se velice omlouvám, mně se zdá, že hladina hluku je v tomto sále naprosto přiměřená, že všichni přítomní a přítomné jsou disciplinovaní, ale monotónní hladina vašeho hlasu a tak tiše nastavená poloha působí, že já ani v první lavici prostě vůbec nerozumím tomu, co říkáte. Já bych vás chtěla požádat, abyste artikuloval srozumitelněji a přece jenom mluvil trošku zřetelněji, protože toto je skutečně na úkor základního porozumění. Děkuji. (Část poslanců tleská.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP