(11.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 76. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru rozpočtovému. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 76. Přítomno 126. Pro 120, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 77. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru ústavněprávnímu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 77. Přítomno 126. Pro 90, proti 12. Také tento návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na prodloužení lhůty k projednání ve výborech, a to o 20 dnů podle návrhu pana poslance Kvapila.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na prodloužení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování číslo 78. Přítomno 127. Pro 105, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona jsme přikázali k projednání výboru rozpočtovému, výboru ústavněprávnímu a lhůta k projednání v těchto výborech byla prodloužena o 20 dnů. Tím končí projednávání bodu číslo 30, sněmovního tisku 453. Děkuji zástupkyni navrhovatelů. Děkuji také panu zpravodaji.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu schváleného pořadu schůze. Tímto bodem je bod 31. Je to

 

31.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa,
Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 456/1 a slovo patří nyní panu poslanci Ivanu Ohlídalovi, který je zástupcem navrhovatelů. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon číslo 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, neumožňuje osobám s ukončeným vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském studijním programu zeměměřického směru geodézie a kartografie získat úřední oprávnění pro ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemků. Podle platného znění zákona získá oprávnění pouze osoba, která ukončila vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to po pěti letech praxe a po úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti. V této novele chceme dosáhnout toho, aby tyto zeměměřické úkony mohli pod úředním oprávněním provádět i absolventi bakalářského studia programu zeměměřického směru geodézie a kartografie, a to po sedmileté praxi v oboru a samozřejmě po vykonání úspěšné zkoušky odborné způsobilosti.

Zdůvodnění tohoto našeho návrhu je následující. Studijní předměty v rámci bakalářského studia dostatečně pokrývají přípravu absolventů bakalářského studia v oblasti technické geodézie, katastru nemovitostí a pozemkových úprav, které úzce souvisí právě s tím zmíněným úředním oprávněním. Bakalářský studijní program je zaměřen na praktickou přípravu k výkonu povolání a v mnoha závěrečných bakalářských pracích je věnováno právě v oblasti této praktické činnosti mnoho úsilí. Podstatné je také to, že absolventi bakalářského studia tohoto oboru vlastně nejsou považováni za vysokoškolské absolventy. Oni jsou za ně považováni de iure, avšak de facto ne, protože v praxi mohou po absolvování svého studia vykonávat práce, které příslušejí absolventům středoškolského studia. Čili toto považujeme za velmi špatný fakt, diskriminační právě vůči těmto bakalářským studentům. Vlastně tím pádem stát jako by neuznával bakalářské studium jako studium vysokoškolské právě v tomto zmíněném oboru.

Pokud by tito absolventi bakalářského studia po splnění dalších zmíněných předpokladů mohli s úředním oprávněním provádět tato ověření, tak samozřejmě by to přispělo i ke zlepšení konkurence právě v oblasti činností těchto zeměměřických dokumentů. K inženýrům zeměměřictví, to znamená magisterským absolventům, by vlastně přibyli další, bakalářští absolventi, kteří by vytvářeli jim jistou další konkurenci. Navíc podstatné je to, že by se odstranily jakési negativní jevy, které jsou spojeny s tím, že bakaláři nemohou vykonávat tady tato ověřování, nemohou mít k tomu ta oprávnění. Totiž ono je veřejným tajemstvím, že mnoho z těchto bakalářů provádí tady tato ověřování, ale jak se lidově říká, načerno. Oni vypracují ta ověření, ale musí si je nechat stvrdit takzvaným kulatým razítkem od právě těch zeměměřických inženýrů, pochopitelně za jistý jakýsi neoficiální poplatek. Takže tímto krokem by se vlastně odstranil i jakýsi projev, řekněme, šedé ekonomiky v této oblasti.

Podstatné je také to, že předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Jedním z hlavních účelů je rozšíření práva na svobodnou volbu povolání podle článku 26 odstavce Listiny základních práv a svobod i pro zkušené absolventy bakalářského studijního programu, jimž je dosud bez rozumného důvodu bráněno v získání úředního oprávnění pro ověřování geometrického plánu a těch dalších dokumentů, o kterých jsem hovořil.

Návrh zákona je v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Návrh zákona je v souladu s právem Evropské unie.

Návrh může přinést nevýznamné zvýšení nároků na státní rozpočet v důsledku možného nárůstu počtu uchazečů o složení zkoušky odborné způsobilosti.

Návrh nemá dopady na rozpočty krajů a obcí. Nemá negativní dopady na podnikatelské prostředí České republiky a návrh rovněž nemá negativní sociální dopady, naopak posiluje právo na svobodnou volbu povolání a právo získat prostředky pro životní potřeby prací pro některé absolventy bakalářských studijních programů. Návrh nezvýhodňuje muže ani ženy.

Na základě těchto argumentů si vás, vážení kolegové a kolegyně, dovoluji požádat o propuštění této novely do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Ivanu Ohlídalovi. Nyní by se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Přemysl Rabas. Ale o slovo se hlásí paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádala o hlasování o změně zpravodaje. Přemysl Rabas byl řádně omluven a ráda bych ho ve funkci zpravodaje zastoupila.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O změně zpravodaje rozhodne Poslanecká sněmovna.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 79. Táži se, kdo je pro, aby došlo ke změně zpravodaje ve vztahu k tomuto tisku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 79. Přítomno 132. Pro 87, proti nikdo. Změnu zpravodaje jsme schválili.

 

Slovo tedy patří nyní paní poslankyni Kateřině Jacques.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP