(11.40 hodin)

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusím se býti stručná, neboť můj předřečník, pan ministr, předvedl návrh zákona velice podrobné. Již ve své úvodní řeči celkem podrobně přiblížil změny ve způsobu vyplácení podpor v nezaměstnanosti a novinky v souvislosti s individuálními akčními plány.

Nám předkládaným vládním návrhem zákona se mění zákon o zaměstnanosti, zákon o pobytu cizinců na území České republiky a další zákony s tím související. Návrh si dle slov ministra Nečase klade za cíl zvýšit motivaci lidí k rychlé změně jejich nepříznivé sociální situace pomocí opětovného začlenění na trhu práce. Například navrhuje se změna způsobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti, kdy se celková doba výplaty zkracuje o jeden měsíc a v prvních dvou měsících dojde ke zvýšení podpory ze současných 50 % na 65 %. Například dále se stanoví povinnost po pěti měsících evidence uchazečům o zaměstnání spolupracovat s vypracováním individuálního akčního plánu pod sankcí vyřazení z evidence. Dále s navrhuje vyřadit z okruhu uchazečů o zaměstnání se zvýšenou péčí fyzické osoby do 25 let a nadále tuto péči poskytovat pouze do 20 let.

Jsou to pouze části z celého návrhu zákona. Co se týče těchto změn, považuji je za hraní s čísly, které ve své podstatě vede ke zpřísnění podmínek pro poskytování pomoci v nezaměstnanosti.

Tolik k mé úvodní řečí, a pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, tímto se přihlašuji potom do obecné rozpravy se svým příspěvkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám. Rozumím tomu tak, paní zpravodajko, bez práva přednosti, tedy standardně.

Takže otevírám obecnou rozpravu, do které prozatím mám přihlášené pány a paní Stanislava Grospiče, Petra Wolfa a Lenku Mazuchovou. Jako první vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. nabyl účinnosti 1. října roku 2004. Má tedy za sebou o něco více než tři roky svého působení. V této situaci je předkládána rozsáhlá novela uvedeného zákona do Poslanecké sněmovny, kterou nyní projednáváme.

Chtěl bych se zaměřit na některé momenty, které se týkají aspektů vývoje nezaměstnanosti ve vztahu k předkládaným změnám promítnutých do vládní novely.

Dle uveřejňovaných dat Správy služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí byl vývoj evidované nezaměstnanosti v roce 2007 velmi pozitivní. Počet evidovaných nezaměstnaných poklesl na 388 875 v celoročním průměru a počet volných pracovních míst vzrostl na 123 979 v celoročním průměru. V jednotlivých regionech České republiky je ale nezaměstnanost stále velmi rozdílná. Plnou potenciální zaměstnanost, to jest jedno volné pracovní místo na jednoho nezaměstnaného, docílilo pouze hlavní město Praha a okresy Plzeň-město, Mladá Boleslav, Pardubice, Praha-západ, Praha-východ a Beroun.

Pozitivní vývoj nezaměstnanosti má také vliv na cenu práce, mzdy v těchto regionech, respektive také v nedostatkových profesích, a rostou zde nejen mzdy, ale samozřejmě i náklady. Nezaměstnanost tak přestává plnit funkci regulátora ceny práce, a přes to všechno ale musíme konstatovat, že v České republice je stále evidováno 354 878 nezaměstnaných. To jsou údaje z prosince loňského roku. Z toho 43 % nezaměstnaných je evidováno déle než jeden rok.

Vláda v této situaci předkládá novelu zákona o zaměstnanosti a tuto ojedinělou situaci chce řešit dvěma způsoby. Za prvé zpřísnit podmínky evidence nezaměstnaných na úřadech práce a uplatnit plošnou restrikci sociálních dávek, a to včetně důchodových, například vyloučení péče o dítě do čtyř let věku z taxativně stanovených důvodů pro možnost odmítnout zaměstnání, vynětí mladých do 25 let věku, absolventů vysokých škol z institutu zvýšené péče úřadů práce při zprostředkování zaměstnání, vyloučení doby studia z tzv. náhradních dob zaměstnání nezbytných pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, zkrácení tzv. podpůrčí doby pro pobírání podpory v nezaměstnanosti u nezaměstnaných ve věku do 50 ze šesti na pět měsíců, u nezaměstnaných nad 50 do 55 let věku z devíti na osm měsíců a u nezaměstnaných nad 55 let věku z dvanácti na jedenáct měsíců. Změnit výši podpory v nezaměstnanosti ze současných 50 % čistého průměrného výdělku za první tři měsíce podpůrčí doby na 45 % a za další měsíce podpůrčí doby na 65 % za první dva měsíce podpůrčí doby a na 50 % další dva měsíce podpůrčí doby, ale na 45 % zbývající podpůrčí doby, a zrušení dvou ze tří nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, a to tzv. překlenovací příspěvek a příspěvek na dopravu.

Zavedení nové podmínky pro poskytnutí dávky hmotné nouze, tzv. příspěvku na živobytí, a po šesti měsících jeho pobírání a po odpracování alespoň 20 hodin v měsíci v krátkodobém zaměstnání nebo dobrovolnickou prací snížení tzv. náhradní doby pro výpočet penzí dlouhodobě nezaměstnaných ze tří na jeden rok. V pořadí tedy jde již o druhou restrikci sociálního zabezpečení nezaměstnaných. První již byla realizována prostřednictvím reformy veřejných rozpočtů, kdy dlouhodobě nezaměstnaní, a to všichni bez rozdílu, zda volná pracovní místa v regionu jsou, či nikoliv, obdrží příspěvek na živobytí pouze na úrovni existenčního minima, tj. ve výši 2020 korun.

Zvýšit tlak na české nezaměstnané chce vláda - za druhé - otevřením trhu práce cizincům. Takzvané volné pracovní místo se českým občanům zachová pouze 30 dnů. Poté je k dispozici cizincům v režimu zelených karet. Přitom v 70 ze 76 okresů stále počet nezaměstnaných výrazně převyšuje počet volných pracovních míst - nejvýraznější v okresech Jeseník, Děčín, Karviná, Bruntál, Most, Teplice, a to až čtrnáctkrát. Nezaměstnaní tak objektivně nemohou nalézt práci, a to ani za pomoci úřadů práce, jejichž zprostředkování si prostřednictvím příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze svého odvodu mezd již dříve předplatili. Za této situace Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje podmínit výplatu dávek hmotné nouze krátkodobým zaměstnaneckým vztahem nebo dobrovolnickou činností, a to alespoň v rozsahu dvaceti hodin měsíčně.

Komunistická strana Čech a Moravy i třeba například Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska považují uplatnění navrhovaných restrikčních nástrojů na nábor pracovní síly v zahraničí za předčasné a systémově neopodstatněné. Nezaměstnanost v tržním hospodářství podléhá určitým periodám a lze předpokládat, že v určité etapě vývoje opět začne stoupat. Podporujeme uplatnění motivačních nástrojů dlouhodobě nezaměstnaných, ale nikoliv formou restrikčních opatření. Již dnes je totiž sociální zabezpečení českých nezaměstnaných jedno z nejhorších v Evropě. Dlouhodobou nezaměstnanost požadujeme řešit například dalším rozvojem aktivní politiky zaměstnanosti a růstem výkonnosti úřadů práce při zprostředkování zaměstnání, nikoliv předloženými restrikcemi, kde tyto aktivity například v roce 2007 významně poklesly. Restriktivní opatření je možné uplatnit až při plné potenciální zaměstnanosti, to znamená při docílení jednoho volného pracovního místa na jednoho nezaměstnaného alespoň ve větší míře přepočtu k poměru okresů a regionů v České republice. Zatím tomu tak v České republice není a v roce 2007 byla situace trojnásobně horší, tj. jedno volné pracovní místo na 3,2 nezaměstnaného.

Dovolte tedy, abych za klub Komunistické strany Čech a Moravy navrhl zamítnutí předložené novely vládního návrhu zákona o zaměstnanosti.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Wolf a připraví se paní poslankyně Lenka Mazuchová.

 

Poslanec Petr Wolf: Dámy a pánové, dovolte mi několik slov. Předložený návrh novely zákona o zaměstnanosti představuje přelomový moment v historii České republiky, pokud se týká zelených karet. A to bych se několika slovy chtěl tomuto tématu věnovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP