(16.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně, paní předsedající.

Pane ministře, já bych rád jenom upozornil na to, že rozpočtový výbor přece jenom nekonal tak nevinně, jak by se zde z toho předkladu mohlo jeviti. Protože on z vládního návrhu zákona vyřadil zvýhodnění pro palivo E85, to znamená směs 85 % bioetanolu a 15 % benzinu, což je palivo, které začíná být v Evropě běžně využíváno. Pro vaši informaci, Škoda Auto vyrábí automobil flexi-fuel na E85, který vyváží do Skandinávie, a předpokládá se, že v České republice se tohle palivo také uplatní. Samozřejmě, že samostatnou otázkou jsou kritéria udržitelnosti při výrobě bioetanolu, což je téma, které je velmi podrobně diskutováno v Evropské unii. Tato kritéria jsou také součástí klimaticko-energetického balíčku.

Čili já bych rád jenom na toto upozornil a současně bych si zde dovolil vyslovit názor a obhájit původní vládní návrh, který zvýhodnění tohoto paliva ve formě nulové silniční daně obsahoval. To je první bod mého vystoupení.

Druhý bod se týká dalších dvou typů biopaliv, které jsme na vládě diskutovali, ale v té době to ještě nebylo technicky dopracováno do té míry, aby se to mohlo stát součástí vládního návrhu zákona. Jedná se o bioplyn, který se vyrábí nebo čerpá buď z čistíren odpadních vod, nebo ze skládek, anebo se vyrábí v bioplynových stanicích. Tenhle bioplyn je v podstatě čistý metan, který má stejné vlastnosti jako stlačený zemní plyn. Jedná se také o E95, což je směs 95 % bioetanolu. Pan ministr financí si jistě vzpomene. Na konci debaty ve vládě, kdy jsme hovořili o tom, že v případě, že se podaří s Ministerstvem financí a s dalšími ministerstvy, především dopravy, dohodnout na vyřešení technických problémů, které tehdy bránily tomu, aby to bylo součástí vládního návrhu, že tento návrh bude předložen ve druhém čtení při projednání v Poslanecké sněmovně a budeme pro něj hledat podporu nejen mezi koaličními poslankyněmi a poslanci, ale také, věřím, v opozici.

Tohle se skutečně podařilo. Došlo k dohodě, která byla potvrzena náměstkem ministra financí, takže je tady vlastně předjednán pozměňovací návrh, který vrací zpátky návrh zákona do původního znění vlády, to znamená zařazuje E85 a současně zařazuje další dva typy biopaliv, kde zdůrazňuji, že se bude jednat o jednotky automobilů. Jsou to originál verze, nejsou to žádné přestavby. Nelze v tom žádným způsobem podvádět a naopak to vyjasní způsob používání, protože ten bioplyn se používá ve vozech, které jsou originál verze pro stlačený zemní plyn, a proto nebudou pochybnosti při provozu těchto automobilů.

Tenhle pozměňovací návrh vám zde předložila předsedkyně klubu Kateřina Jacques, která, předpokládám, ho krátce uvede a načte, nebo alespoň odkáže na takto předložený pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Táži se, protože jsme v podrobně rozpravě, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím. Pan kolega Doktor poté.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, naváži na svého předřečníka, místopředsedu vlády a ministra pro životní prostředí Martina Bursíka, a odkáži na pozměňovací návrh, který on už avizoval a byl vám rozdán do lavic.

Hlavní důvody navrhované změny už Martin Bursík uvedl, tak pouze zrekapituluji, že jde o osvobození vozidel umožňujících spalování paliva E85. Tato vozidla umožňují spalování automobilového benzinu s palivem etanol 85 označovaného jako E85, které je složené z 80 % bioetanolu a 15 % automobilového benzinu. Ve víceletém programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě schváleném vládou je počítáno s osvobozením tohoto paliva, jak už tady zaznělo, respektive jeho biosložky, od spotřební daně na pohonné hmoty. Při osvobození bioetanolu od spotřební daně a zohlednění vyšší spotřeby tohoto paliva dojde pouze ke srovnání ceny paliva E85 s cenou běžného benzinu.

Vozidla umožňující spalování jak automobilového benzinu, tak paliva E85 musí být k tomuto účelu speciálně konstruována. Nelze pouze benzinové verze dodatečně vybavit přídavným zařízením, které by toto spalování umožňovalo.

Další je osvobození vozidel umožňujících spalování paliva E95. I o tom zde byla řeč. Tato vozidla umožňují spalování paliva etanol 95 označovaného jako E95 ve vznětových motorech. Palivo je tvořeno z 95 % bioetanolem a z 5 % aditivy, která zlepšují mazací vlastnosti bioetanolu a usnadňují vznícení paliva. Toto palivo je určeno výhradně pro spalování ve vznětových motorech, které musí být k tomuto účelu také adekvátně správně konstruovány. V současně době jsou na toto palivo vyráběny pouze autobusy, ale plánuje se rozšíření i do ostatních segmentů dopravy.

Cílem osvobození od silniční daně pro tuto kategorii vozidel je povzbuzení poptávky po vozech šetrných k životnímu prostředí.

Dále jde o osvobození vozidel umožňujících spalování bioplynu. Bioplyn je ve své podstatě čistý metan a svou kvalitou je prakticky rovnocenný zemnímu plynu. Vícepalivová vozidla, která mohou spalovat jak automobilový benzin, tak stlačený zemní plyn, jsou proto schopná spalovat také bioplyn. Uvedení vozidel na tento pohon do výčtu vozidel osvobozených od silniční daně zamezí nejasnostem, zda se daňové osvobození vztahuje i na vozidla homologovaná pro použití stlačeného zemního plynu, která budou používat jako paliva bioplyn.

Dámy a pánové, věřím, že uznáte potřebnost předložených změn, zareagujete také na žádost ministra pro životní prostředí Martina Bursíka a žádám vás tímto o jejich podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques. Ptám se na případnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já bych chtěl jenom zareagovat na pana místopředsedu vlády Martina Bursíka a chtěl bych potvrdit jeho slova, že skutečně bylo koaliční dohodou na vládě, že vozidla, pro která je použitelné palivo E85, mohou být osvobozena od silniční daně. Z tohoto titulu já samozřejmě dohodu uzavřenou na vládě dodržím a nedoporučím Poslanecké sněmovně přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Je jenom férové říci, že motiv chápu, protože na území České republiky není jediná čerpací stanice na benzin E85, takže osvobodíme vozidla, která jsou homologovaná pro používání tohoto paliva, která však dál budou jezdit na benzin a znečišťovat úplně stejně jako ostatní. Nicméně potvrzuji, že to je vládní dohoda, a proto mi nezbývá nic jiného, než tomuto pozměňovacímu návrhu říci ne.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Připomenu ještě znovu, že jsme v podrobné rozpravě, a já nemám žádné další přihlášky. Proto se ptám - do podrobné rozpravy ještě, nebo se závěrečným slovem se hlásí pan zpravodaj? Do podrobné rozpravy. Pan kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: S velkou lítostí a zároveň pokorou před Poslaneckou sněmovnou musím vyslovit nesouhlas minimálně s úvodem, ale i s velkou částí vystoupení pana ministra životního prostředí. Opakuji, je mi to velmi líto.

Jde o zásadně a pouze věcný spor přístupu k věci, která byla v obecné rovině okomentována. Je možné říci, a já bych s tím souhlasil, že debata má být o tom, nakolik má být zvýhodněno z důvodů bohulibých - ochrany životního prostředí, a tak dále, a tak dále - palivo, ale už je velmi složité, natož ještě hůře spravovatelné z pohledu správy daní a poplatků a rizik kvalifikovaného daňového podvodu osvobozovat auta.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP