(20.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme se věnovat sněmovnímu tisku 446 (bod 39), kde opět pan poslanec Maršíček podal návrh na vrácení k přepracování.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 261. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 35, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se věnovat návrhu na přikázání. Předpokládám, že je stejná sestava, to znamená nejprve v hlasování pořadové číslo 262 rozhodneme o návrhu přikázat tento tisk výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 124, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Hlasujeme o přikázání ústavněprávnímu výboru v hlasování pořadové číslo 263, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 115, proti 8. Tento návrh byl také přijat.

 

Předpokládám, že paní poslankyně Kalábková myslela i tento návrh přikázat hospodářskému výboru. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 264, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 65, proti 39, takže hospodářský výbor se tomu může věnovat na základě svého vlastního rozhodnutí, nikolivěk na základě přikázání Sněmovny.

 

Pan ministr vnitra Ivan Langer vystoupí.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem poslancům, kteří podpořili návrhy související s reformou policie i s reformou eGovernmentu, a slíbit těm, kteří to nepodpořili, že udělám všechno pro to, aby to podpořili.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Děkuji panu zpravodaji.

Dámy a pánové, máme před sebou poslední bod dnešního jednání, a to je záležitost týkající se usnesení Poslanecké sněmovny stran Tibetu. (Velký hluk v sále, nesouhlasné hlasy.) Pan místopředseda Vojtěch Filip mě upozorňuje, že tady máme projednávat jiný bod. Já se přiznám, že tady… (Předsedající se radí.)

Dámy a pánové, prosím, odhlasovali jsme 38, 39, pak je bod 83, 72. Bod 83 podle schváleného pořadu schůze je bod, který se jmenuje

 

83.
Návrh Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu

 

Domnívám se, že mi nezbývá nic jiného, než zahájit projednávání tohoto bodu, nevybaven materiálem.

Myslím si, že by bylo správné, aby vystoupil předseda zahraničního výboru nebo paní poslankyně Kateřina Jacques. Ona se ujme slova.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, byť do konce našeho jednání zbývá 16 minut, přesto jsem ráda, že jsme se dostali k bodu Prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tiberu. Vystupuji zde ve dvojroli, a sice coby navrhovatelka prohlášení, o kterém bychom měli dnes hlasovat, a zároveň také jako zpravodajka zahraničního výboru.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme ve velké časové tísni a nejenom mně, ale všem dalším kolegům a kolegyním, kteří ten text připravovali, záleží na tom, aby dnes byl odsouhlasen, budu velice stručná a pouze vás s tím textem seznámím. Znění, které vám bylo rozdáno do lavic, vzniklo po mnoha diskusích na půdě neformální poslanecké skupiny přátel Tibetu, ale také mimo ni. Poděkování patří zástupcům neziskových organizací. Výslovně bych ráda zmínila občanské sdružení Lungta a Potala.

Zcela původní verze měla v úmyslu upozornit na stav lidských práv v Tibetu u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu. V době vzniku této původní verze, kterou jsme začali chystat již před rokem, nebylo známo, že v Tibetu dojde k alarmujícím a novým událostem, které si vyžádají i oběti na životech. Předložená verze, kterou schválil na své 22. schůzi dne 19. března 2008 zahraniční výbor, reflektuje tedy také dění v Tibetu z posledních dní. Jedná se o text vyvážený, za jehož schválení se z pozice zpravodajky Sněmovny a také předsedkyně neformální poslanecké skupiny přátel Tibetu, která návrh připravila, velice přimlouvám, a seznámím vás v tuto chvíli pouze s jeho čtením a zároveň s usnesením zahraničního výboru ze dne 19. března 2008.

Po vystoupení poslankyně Kateřiny Jacques, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka a prvního náměstka ministra zahraničních věcí Tomáše Pojara a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala prohlášení Sněmovny k situaci v Tibetu následujícího znění:

S ohledem na výroční zprávu Evropské unie o lidských právech za rok 2007, usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 a usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2007, v návaznosti na rezoluci Senátu Parlamentu České republiky ze dne 20. března 2008, v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2008 a v reakci na události posledních dnů, během nichž došlo k násilí v Tibetské autonomní oblasti, vydává Poslanecká sněmovna toto prohlášení:

Poslanecká sněmovna vnímá lidská práva jako nedělitelnou a univerzální hodnotu, na jejíž dodržování mají nárok lidé všude na světě.

Poslanecká sněmovna vyzývá jak čínské orgány, tak demonstrující, aby se zdrželi jakéhokoliv násilí.

Poslanecká sněmovna pokládá za důležité, aby světová veřejnost měla možnost získat informace o aktuálním dění v Tibetu, a proto žádá vládu Čínské lidové republiky, aby umožnila přístup zástupcům světových sdělovacích prostředků do oblasti.

Poslanecká sněmovna pokládá za vhodné, aby do oblasti byli vysláni zástupci OSN a Červeného kříže za účelem objasnění událostí posledních dnů.

Poslanecká sněmovna vyzývá k takovému politickému řešení práv tibetského lidu, které by reflektovalo zájmy a přání Tibeťanů a jejich kulturní a náboženskou svébytnost.

Poslanecká sněmovna podporuje účinné pokračování dialogu mezi Jeho Svatostí dalajlámou a představiteli Čínské lidové republiky. Řešení situace v Tibetu by mělo vycházet ze závěrů tohoto dialogu.

Poslanecká sněmovna vzhledem k tragickým zkušenostem s politickými procesy v Československu a po rehabilitaci československých politických vězňů v devadesátých letech minulého století trvá na propuštění a rehabilitaci všech občanů, kteří byli potrestáni za prosazování svých politických názorů nebo náboženského vyznání a za uskutečňování svých nezadatelných práv.

Poslanecká sněmovna vyzývá všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti.

Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že toto prohlášení souzní s olympijskými ideály a olympijskou chartou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques. Dámy a pánové, já už jsem mezitím našel materiály. Omlouvám se panu poslanci Bendovi, který měl vystoupit za navrhovatele, ale předpokládám, že jako by se stalo. (Smích zprava.)

On se na mě usmívá, tak to tak beru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP