(19.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Klasovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy…? Nikdo, rozpravu končím. Závěrečné slovo pana ministra, chce-li... (Připomínky z pléna.)

Rozuměl jsem panu poslanci, že to navrhl, protože podrobná rozprava není, teď to všichni víme, a to co zaznělo stran prodloužení lhůty pro projednávání, bereme jako návrh, který zazněl.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi v závěru se pokusit zareagovat na některá vystoupení. Budu maximálně stručný.

Myslím si, že obsah rozpravy ukázal rozporuplnost názorů na celou věc a důvodnost mé omluvy v úvodu, že návrhy zákonů, jak byly předloženy, nemohly uspokojit každého. Byl jsem velmi pečlivým pozorovatelem a člověkem, který naslouchal. A bojím se, bojím se, že řada vystoupení by se dala shrnout: potřebujeme změnu, takto je to ale špatně - a už se neřeklo jak. Myslím, že to je právě podstata problému. Nestačí říct - chceme změnu, tohle to se nám nelíbí, a neříct jak. To je první poznámka. A moc bych prosil, abychom byli schopni předkládat konkrétní alternativní řešení.

Obsah diskuse ukázal složitost tohoto problému a důvodnost, proč se bude tímto návrhem zabývat dále, předpokládám, ne jeden, ale vícero výborů.

Dovolte mi následující poznámky.

Za prvé - výkon ekonomických pravomocí. Buď akceptujeme tezi, že není možné v moderní firmě odpovídat za výrobu a současně nemít možnost vytvořit pro to odpovídající ekonomické podmínky, nebo to neakceptujeme. To je zásadní změna.

Ekonomická samostatnost policie nezmění nic na faktu, že anonymní úředník Policejního prezidia, který rozhoduje o ekonomice krajského ředitelství v Ostravě, ve Zlíně, v Olomouci, v Jihlavě nebo kdekoli jinde, nemá sebemenší odpovědnost za svá rozhodnutí, a a priori to popírá podstatu té změny. Tedy když rozhoduji o tom, co policisté dělají, musím být odpovědný také za to, za co to dělají, v jakých podmínkách to dělají. To je první věc.

Druhá věc. Já se skutečně zde hlásím ke změně kontroly policie. Znovu říkám, že něčí představa, že prodloužíme lhůtu a za tři měsíce napíšeme zásadní změnu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je představa iluzorní, naivní, nekvalifikovaná. Právě proto, abychom toto mohli udělat a nezbrzdili potřebné změny, proto ten veřejný závazek, o kterém jsem hovořil. Byl bych velmi rád, kdybychom byli schopni se shodnout na základních principech, jak jsem o nich hovořil, ale je potřeba si přesně vydefinovat, co je veřejný a co soukromý zájem a jestli máme ochotu změnit své vlastní myšlení, či nikoliv, jestli máme ochotu chtít mít policisty tam, kde mají být, a nechtít, aby dělali něco, co dělat nemají.

Dovolím si poslední poznámku na adresu některých poznámek, které zde zazněly. Považoval bych za velmi nešťastné, kdybychom do zákona o policii definovali strukturu policie a jednotlivých složek. Vytváří to nesmírně rigidní soustavu. Panu zpravodaji jsem říkal, že ze zákona máme jednu policejní složku, Úřad pro dokumentaci vyšetřování zločinu komunismu, která měla historicky svou úlohu, ale v tuto chvíli má plnit jinou úlohu, tato struktura má být zařazena do standardních struktur policie, ale jen proto, že je to ze zákona, tak tato složka existuje. Stejně tak si nedokáži představit, že bychom ze zákona definovali jednotlivé policejní útvary, protože to činí policii naprosto rigidní, neflexibilní a neschopnou zareagovat na konkrétní úkony.

Mohl bych hovořit dlouze, ale věřím, že budeme mít šanci pokračovat v rozpravě, jak jsme ji začali ve výborech. Proto mi dovolte, abych jako člověk, který je zodpovědný za celou proceduru, za způsob komunikace, za tento návrh, vyjádřil nesouhlas. Je mi líto, že na jedné straně říkáme: je potřeba reformu, po osmi letech, je potřeba toto udělat, ale my bychom to dělali jinak, po osmi letech, a současně navrhovat zamítnutí nebo vrácení. Je mi líto, pak bych musel klást otázku, co se dělo těch osm let, když je nyní argumentace, že teď by bylo potřeba udělat toto, když se neudělalo nic.

Jinými slovy, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby propustila tyto návrhy do druhého čtení a aby odsouhlasila prodloužení lhůty k projednávání o 10 dnů, jak to navrhl pan poslanec Klas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím pane zpravodaje Šlajse, aby se ujal slova.

S faktickou poznámkou pan poslanec Jičínský. (Připomínky z pléna.) Nevím, co pan poslanec Jičínský chce říct. Nereaguje na průběh rozpravy, tím jsem si jist, protože jednací řád zná lépe než já.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Reaguji na stanovisko pana ministra, když řekl, že má-li to být firma, pak nechť je to firma. Firmou je česká policie, firmou není čtrnáct krajských správ.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče Jičínský, byl jsem benevolence sama, ale teď jste, a uznáte to jistě i sám, přestoupil možnosti, které skýtá jednací řád pro vystoupení poslanců mimo rozpravu.

Pokračuje pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, v rozpravě vystoupilo celkem dvanáct poslanců, a to jak v řádné diskusi, tak i s faktickými poznámkami, z toho někteří poslanci opakovaně. Využili jsme § 54 odst. 8 jednacího řádu a sloučili jsme projednávání dvou návrhů zákonů, ale v závěrečném hlasování je potřeba hlasovat samostatně.

V rozpravě zazněly následující návrhy: od poslance Maršíčka návrh na zamítnutí obou zákonů v prvním čtení, od poslance Bublana návrh na vrácení obou zákonů zpracovateli k dopracování, dále od poslance Bublana prodloužení lhůty k projednání výborům o 20 dnů a od poslance Klase prodloužení lhůty o 10 dnů. Zároveň pan poslanec Klas navrhl projednat i ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhlížím se, je-li spokojenost s tím, jak pan zpravodaj shrnul výsledek rozpravy.

Těm, kteří vyjadřovali nespokojenost s tím, že jsem dal slovo panu poslanci Jičínskému: Nemohl jsem vědět, o čem bude hovořit. Mohl také říci nějaký upřesňující návrh, který se týkal právě lhůty nebo něčeho podobného.

 

Protože se tak nestalo, v tuto chvíli rozdělíme oba návrhy na návrh tisk 439 (bod 35), to je vládní návrh zákona o policii, a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Maršíčka na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 152 poslanců, pro bylo 68, proti 76. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Bublan navrhl vrátit tento návrh k přepracování…

Ruším toto hlasování. Odhlásím vás, přihlaste se.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP