(19.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

Potom dojde k tomu, že ministr vnitra se rozhodne zrušit třeba finanční policii, jak se to stalo, a finanční policie je zrušena. Anebo se vytvoří nějaký nový útvar a ten nový útvar vznikne. Myslím, že toto by mělo být v zákoně a o tom by měl rozhodovat Parlament, protože to je velmi důležité.

Poslední moje výhrada pramení z obavy, že některá ustanovení zbytečně zasahují do práv a soukromí občanů a tato ustanovení mohou být v rozporu s Listinou a s mezinárodními závazky. Zde platí to, co jsem říkal na začátku, že zákon je málo propracovaný.

Jako příklad uvádím § 54, kde se připouští - (předsedající uklidňuje hluk v sále: ššššš!) - kde se připouští spoutání více osob k sobě. Umím si to za určitých okolností představit, ale je zapotřebí, aby v tom zákoně bylo jasně řečeno, na jak dlouho je možno tento úkon provést, jaké osoby k sobě mohou být připoutány - osoby zletilé, nezletilé, různého pohlaví. Tam skutečně je zapotřebí ještě hodně to dopracovat, protože jinak tento zákon bude pod silnou kritikou mezinárodních i našich vnitřních organizací.

Na závěr zopakuji to, co jsem řekl v první větě - že zákon je potřebný, má mnoho dobrých tezí, ale také mnoho nedostatků. Domnívám se, že není třeba spěchat. Dopracujme se k zákonu, který nebude vyvolávat různé politické půtky, ale bude konsensem a vydrží nám dalších minimálně 15 let. Z tohoto důvodu navrhuji, aby tisk č. 439 a tisk 440 byl vrácen předkladateli k dopracování. Současně navrhuji, aby u obou těchto tisků byla prodloužena doba k projednání o 20 dnů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, ale obávám se, že buď jedno, nebo druhé, nebo oboje, ale ne současně.

 

Poslanec František Bublan: V případě, že nebude přijat první návrh, tak navrhuji, aby byla prodloužena doba k projednání o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Teď je to srozumitelné. Děkuji.

Pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, milé dámy, vážení pánové, to, jakou dobu věnujeme diskusi o tomto zákonu, už jasně vypovídá o tom, že to je zcela zásadní zákon v oblasti bezpečnosti České republiky. Já bych to přirovnal asi k jednání minulý týden, kdy tady ministr spravedlnosti obhajoval zcela nový trestní zákon. Já si myslím, že váhou je zákon o policii stejně významný.

Jsem druhý poslanec vládní koalice po kolegovi Severovi, který vystupuje k tomuto návrhu zákona. Nicméně musím vystoupit, protože musím zopakovat, že je pravdou, že pan ministr vnitra se zákonu věnoval velice pečlivě, a viděl jsem vstřícnost, kterou jsem ještě za ta léta ve Sněmovně nezažil. My jsme jednali desítky hodin ať už v zařízení Ministerstva vnitra na Spiritce nebo u nás v prostorách na výboru, ale když jsem dostal oba tisky - protože diskutujeme k oběma tiskům - tak jsem tu diskusi jako odraz v tom tisku neviděl. A to mě velmi zarazilo, a proto si dovoluji vystoupit.

Vážený pane místopředsedo Kasale, základem celé stavby zákona je samozřejmě správné organizační členění policie. Tady nejde ale o kraj Vysočina, nezlobte se na mě. Přece tady jde o to, jestli čísla, která předkládá ministr vnitra, nebo čísla, která já mám k dispozici, popř. stínový ministr vnitra, jsou v takovém rozporu, že podle mých čísel, která jsou o dva řády vyšší na zřízení 14 krajských správ, by v průběhu pěti let dosáhla Policie České republiky materiální úrovně nejvyspělejších evropských policejních sborů. A to je to, oč tu běží. Ne o to, že se tady budeme hádat, jestli Vysočina ano, nebo ne.

Druhá věc. Skutečně podrobná diskuse je potřeba k takovým věcem, které by měly vyjasnit otázky kolem zásahových jednotek, krajských pořádkových jednotek, sledovačky, expertních pracovišť SKTV atd. atd. - nechci vás unavovat, protože bezpečností se tady zaobírá poměrně úzký okruh lidí.

Několikrát tady padl způsob jmenování ředitele inspekce policie. V předloženém zákoně je kopírován nejjednodušší model, a sice model jmenování policejního prezidenta. Stručně řečeno, dámy a pánové, návrh ministra - projednání v příslušném výboru - projednání ve vládě - jmenování vládou. Navíc na vymezené období čtyř let, a to s možností dvakrát za sebou. Já si myslím, že tady je potřeba, alespoň než pan ministr předloží slíbený zákon o generální inspekci, se pojistit. Pojďme alespoň na výboru prodiskutovat to nejmenší, a to je to, že ne na návrh ministra, ale na návrh vlády, stejně tak jako v případě ostatních ředitelů, a sice ředitelů BIS nebo Národního bezpečnostního úřadu. Já si myslím, že aspoň než bude předložen nový zákon o generální inspekci, že bychom měli chtít tuto minimální pojistku, to znamená aby vláda jmenovala a odvolávala.

S tím je samozřejmě spojena i otázka kontroly Inspekce ministra vnitra. V návrhu zákona je opět zřizována nová poslanecká komise. Dámy a pánové, my máme snad nejvíc poslaneckých komisí ze všech evropských států na kontrolu různých bezpečnostních aparátů. Sedmičlennou komisi na kontrolu BIS, sedmičlennou komisi na kontrolu Vojenského zpravodajství, pětičlennou komisi na kontrolu pro nasazení operativní techniky policie, a teď by tady přibyla pětičlenná komise na kontrolu Inspekce ministra vnitra. Vždyť přece naším zájmem a zájmem vlády a ministra vnitra musí být zúžení počtu poslanců, kteří mají přístup k citlivým informacím, a ne aby půlka parlamentu - promiňte, Poslanecké sněmovny - měla přístup k velice citlivým informacím. Já si myslím, že nově zřizovaná komise by mohla být začleněna pod stávající komisi, která kontroluje zpravodajské prostředky Policie České republiky, kterou vede kolega Klučka, protože si myslím - a teď se omlouvám panu kolegovi - že není tak vytížena, aby nezvládla nové pravomoci ohledně kontroly Inspekce ministra vnitra.

Dalším bodem k diskusi, a padlo to tady už asi desetkrát, je rušení elektronických komunikací. Dámy a pánové, to vůbec není žádná legrace. Značným problémem je ale nemožnost přesně vymezit místa rušení, takže mohou být vyřazeny služby tísňového volání, zdravotní péče, bankovních systémů apod. A to musíme velmi důkladně prodiskutovat na výboru pro bezpečnost. Zákon by měl jasně precizovat a stanovit, za jakých podmínek bude možné tuto pravomoc využít, ale také jaké sankce budou uplatněny v případě zneužití a jaká budou oprávnění operátorů k náhradě nákladů a škod, které jim vzniknou.

A teď pozor, dámy a pánové! Zároveň zákon umožňuje, aby policie realizovala odposlechy pro zpravodajské služby. A opačně - do dneška není zakotvena kontrola odposlechů BIS. Já jsem osm let měl čest předsedat komisi pro kontrolu BIS, a nikdy jsme nedostali pravomoc v zákoně, abychom mohli nahlédnout do přehledu odposlechů BIS.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP