(16.00 hodin)
(pokračuje Jehlička)

Uplatňování úmluvy po její ratifikaci Českou republikou nebude mít vliv na zvýšení výdajů státního rozpočtu. S prováděním úmluvy je spojena pouze povinnost pravidelné úhrady malého příspěvku do Fondu na zachování nemateriálního kulturního dědictví ve výši zhruba 99 tis. korun alespoň jednou za dva roky. Tento závazek byl souhlasně projednán s Ministerstvem financí a Ministerstvem zahraničních věcí v rámci připomínkového řízení.

Předkládaný návrh odpovídá zájmům péče o moderně chápané kulturní dědictví a zájmům zahraniční politiky ČR. Věřím, že přístup k této úmluvě budete podporovat.

Na půdě Parlamentu byl tento návrh projednán zatím ve výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu, který s ním vyslovil souhlas, a Senát jej bude projednávat příští týden na své schůzi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Jacques. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámila s podstatou úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Pan ministr už to tady učinil, ale jenom krátká rekapitulace.

Úmluva byla přijata konsensem na 32. zasedání Generální konference UNESCO, v platnost vstoupila 20. dubna 2006 a k 30. říjnu 2007 přistoupilo k úmluvě 86 států, z toho 14 členských EU. ČR mezi smluvními stranami zatím není. Pokud však k úmluvě přistoupí, bude se moci zapojit do mezinárodní přípravy a přijímání pravidel pro zachování nemateriálního kulturního dědictví, jejichž vypracování a přijetí úmluva předpokládá. Jedním z pozitivních dopadů bude možnost nominovat nejvýznamnější projevy nehmotné tradiční kultury k zápisu do mezinárodního reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví.

Dosud jediným nehmotným statkem ČR prohlášeným ze strany UNESCO za tzv. mistrovské dílo nemateriálního kulturního dědictví lidstva je od roku 2005 slovácký tanec verbuňk. Vstoupení úmluvy v platnost však tento starší systém zastavilo a dosud prohlášené statky jsou převedeny do úmluvou nově zřízeného reprezentativního seznamu, avšak pouze pro státy, které jsou stranami úmluvy.

Dámy a pánové, domnívám se, že přijetím této úmluvy můžeme pouze pomoci k posílení mezinárodní prestiže ČR a pozitivním důsledkem bude také rozvoj turistického ruchu v místech, kde se nacházejí statky zapsané na reprezentativním seznamu.

Organizační výbor navrhl 5. prosince 2007 přikázat tuto smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Vřele vám, paní poslankyně a páni poslanci, doporučuji, abyste úmluvu podpořili a přikázali materiál k projednání výše zmíněnému výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ani z místa se nikdo nechce do této rozpravy zapojit, končím tedy obecnou rozpravu.

Pane ministře, paní zpravodajko, přejete si přednést závěrečná slova? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo z vás jiný návrh? Ano, pan poslanec Exner. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, problematika se týká především kultury, navrhuji také kulturní výbor, s přesným názvem výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Máme zde tedy druhý návrh k přikázání. Ještě někdo z vás si přeje rozšířit počet výborů, které se mají tímto návrhem zabývat? Není tomu tak. Rozhodneme tedy o jednotlivých přikázáních v hlasování.

 

Prvním hlasováním bude hlasování pořadové číslo 46 a rozhodneme o přikázání výboru zahraničnímu. Zahajuji hlasování a táži se vás, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 138 pro 109, proti 1.

 

Dalším návrhem je přikázání výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 47 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 138 pro 98, proti 5. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán dvěma výborům, a to výboru zahraničnímu a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Nyní přikročíme k bodu číslo

 

66.
Výroční zprávy a účetní závěrky
zdravotních pojišťoven za rok 2006 spolu s Vyjádřením vlády
/sněmovní tisk 324/

 

Prosím, aby se předložení tohoto materiálu ujal pan ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Pan ministr zde je, ale bezpochyby ne v tuto chvíli v tomto sále. Prosím tedy, zdali by se podařilo zajistit přítomnost pana ministra Julínka. (Čeká se na příchod ministra Julínka.)

Dovolím si vyhlásit přestávku v délce trvání pěti minut, tedy do 16.13. Děkuji vám za pochopení.

 

(Jednání přerušeno v 16.08 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP