(15.50 hodin)

Ministr kultury ČR Václav Jehlička Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, omlouvám se za svoji drobnou nepozornost.

Cílem úmluvy, kterou nyní projednáváme, je především posílit opatření, které vytváří podmínky pro zachování rozmanitosti jednotlivých kultur a konkrétních kulturních projevů na celém světě. Úmluva má tři hlavní pilíře, kterými jsou za prvé potvrzení suverénního práva států stanovit a uplatňovat své kulturní politiky, za druhé uznání zvláštní povahy kulturních statků a kulturních služeb jakožto nositelů identity a specifických významů a hodnot, a konečně posílení mezinárodní spolupráce ve prospěch zachování bohatství kulturních projevů vůbec a také ve prospěch rozvoje zemí třetího světa prostřednictvím kultury.

Úmluva přímo nezakládá práva nebo povinnosti fyzických či právnických osob, jejím přijetím nevzniknou negativní vlivy na životní prostředí ani negativní vlivy na ekonomiku, spíše naopak. Provádění úmluvy po její ratifikaci Českou republikou nebude mít vliv na dodatečné požadavky na státní rozpočet a veřejné finance s výjimkou eventuálního dobrovolného příspěvku do Mezinárodního fondu pro kulturní rozmanitost.

Dovolte mi ještě připomenout, že rozhodnutím Rady pro vzdělání, mládež a kulturu ze dne 18. května 2006 bylo členskými státy Evropské unie schváleno, že se Evropské společenství stane také stranou úmluvy. V čl. 5 tohoto rozhodnutí se uvádí, že v oblastech spadajících do působnosti úmluvy UNESCO má pravomoci jak Společenství, tak jeho členské státy. Je tedy vhodné, aby se smluvními stranami stalo Společenství i členské státy a aby společně plnily závazky, jež úmluva UNESCO stanoví, a společně a soudržně vykonávaly práva, jež jim uvedená úmluva uděluje v případě sdílených pravomocí.

Chtěl bych ještě zdůraznit, že potřebnost přístupu k úmluvě je dána především významem kultury pro náš stát a jeho občany. Chtěl bych ještě říci, že Česká republika podepsala nebo ratifikovala asi 20 podobných úmluv, z toho bych uvedl tři - je to Úmluva o ochraně světového dědictví UNESCO, dále významnou úmluvou je tzv. Haagská smlouva, která řeší ochranu kulturních statků během válečných konfliktů, a významnou úmluvou je také Úmluva o nelegálním vývozu starožitností. V lednu tohoto roku úmluvu ratifikovalo již 79 států, z toho 49 mimoevropských 30 evropských, z toho 24 je členů Evropského společenství. Úmluvu nemá ratifikovanou pouze Česká republika, Nizozemí a Maďarsko.

Dovoluji požádat, abyste svým usnesením dali souhlas k ratifikaci projednávané úmluvy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře, a prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Jacques, aby zdůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 278/1. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor na své 17. schůzi dne 15. listopadu 2007 přijal po odůvodnění náměstka ministra kultury Františka Mikeše a zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Jacques doporučení, kdy Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani z místa se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím a můžeme přikročit k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Dovolím si přivolat všechny ty, kteří se chtějí účastnit tohoto hlasování, a znovu vám zopakuji, že budeme rozhodovat o následujícím usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 45 a táži se vás, kdo souhlasí s takto předloženým návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 139 pro 115, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 45, kterým je

 

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
/sněmovní tisk 366/ - prvé čtení

 

Opět prosím, aby předložený návrh uvedl ministr kultury pan Václav Jehlička. Vážený pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Václav Jehlička Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví je praktickým vyjádřením snahy státu o uchování a podporu bohatství, které shromáždily všechny předcházející generace v naší zemi a všechny národnosti našeho státu. Zejména v období globalizace kultury celého světa jde o věc velmi důležitou.

Úmluva byla přijata 32. zasedáním Generální konference UNESCO 17. října 2003 v Paříži a vstoupila v platnost 20. dubna 2006. Koncem minulého roku, to znamená roku 2007, přistoupilo k úmluvě již 80 států světa, z toho 13 států Evropské unie. Svědčí to o společném zájmu o vytvoření lepších podmínek pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Úmluva je účinným nástrojem, který na mezinárodní úrovni posiluje opatření směřující k péči o tento druh kulturního dědictví.

Přístup k úmluvě a zapojení se do mezinárodní přípravy a přijímání pravidel pro zachování nemateriálního dědictví jsou pro Českou republiku vzhledem k vlastnímu velmi rozsáhlému nemateriálnímu kulturnímu dědictví potřebné a zároveň - a to podtrhuji - i výhodné. Důsledkem tohoto kroku mimo jiné bude možnost využívat ochranu, kterou úmluva poskytuje pro tyto kulturní statky, možnost podílet se na mezinárodní spolupráci a pomoci v této oblasti, posílení mezinárodní prestiže České republiky a jejího kulturního dědictví a možnost - a to je velmi důležité - nominovat nejvýznamnější projevy nehmotné tradiční kultury k zápisu do mezinárodního reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví, který je úmluvou založen.

Chtěl bych říci, že velkým úspěchem bylo již to, že na tomto seznamu máme zapsaný slovácký verbuňk v roce 2005, a nyní je již prakticky dokončena nominační dokumentace jízdy králů na Slovácku a masopustních obchůzek a masek na Hlinecku.

Tento zápis velmi výrazně podporuje turistický ruch v místech, kde se vyskytují zapsané statky. Jistě všichni víme, co dělá zápis města na seznam kulturního dědictví. Já sám o tom jako bývalý starosta Telče mohu hovořit, kdy se nám mnohonásobně zvýšil počet návštěvníků. Tak i toto nemateriální kulturní dědictví získává ve světě stále větší oblibu a přitahuje mnoho turistů, takže to bude mít i velmi silný ekonomický dopad pro podnikatele a živnostníky v těchto místech.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP