(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do této rozpravy se hlásí pan poslanec Grebeníček a má slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení kolegové, předkládaný návrh požaduje úpravu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy cílem navrhovatele je za prvé přesun některých kompetencí z Ministerstva kultury na krajský úřad, za druhé zvýšení sankcí za porušení povinnosti podle památkového zákona a za třetí upřesnění některých procesních otázek včetně zavedení nového institutu plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón.

K bodu 1. Jde o velmi sporný návrh, kdy podle navrhovatele vynucování nápravných opatření uložených k zabezpečení národní kulturní památky má být přesunuto z Ministerstva kultury na krajské úřady se zdůvodněním, že jde o málo uplatňovanou agendu, která byla uplatněna za posledních pět let pouze v jednom případě. Dále navrhovatel požaduje, aby byla přesunuta na krajské úřady pravomoc rozhodovat o přemisťování nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek se zdůvodněním, že tato agenda, která je dosud v působnosti Ministerstva kultury, čítá celostátně cca 50 správních řízení za rok, což při rozpočítání na jednotlivé krajské úřady činí tři až čtyři řízení za rok.

K bodu 2. Zvýšení sankcí, tak jak o nich mluvil pan ministr, za porušení povinnosti podle památkového zákona lze samozřejmě přivítat a podpořit.

K bodu 3. Institut plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón lze obecně přivítat. Některé procesní změny je možné považovat ovšem za sporné a jsem rád, že to zaznělo i z úst zpravodaje - návrh, aby nově režim vývozu národních kulturních památek podléhal pouze souhlasu Ministerstva kultury, a nikoliv vlády.

Kdybych se měl pokusit koncentrovaně učinit určitý závěr, pak bych asi konstatoval, že významná rizika, alespoň podle mínění regionálních úřadů, spojená s navrženou úpravou přesunu kompetencí z Ministerstva kultury by nesporně přineslo právě navázání uvedených kompetencí na krajské úřady, kdy prý hrozí jednak roztříštěnost při vstupu regionů a snížení kvality rozhodování, jednak i silné promítnutí některých regionálních zájmových či lobbistických měřítek do posuzování konkrétních věcí. Přitom je ve veřejném zájmu, aby rozhodování ve věci kulturních památek, a zejména národních kulturních památek, si udrželo vysoce kvalifikovaný rozměr a respektovalo širší nadregionální a systémovou povahu koncepce péče o významné památky. Úloha Ministerstva kultury by tak v dosavadní úpravě více odpovídala veřejnému zájmu.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že návrh zákona se do jisté míry snaží přesunout dlouhodobě neřešený problém podmínek ochrany památkových rezervací a zón z ministerstva na krajské úřady, a to bez zaručené odpovídající kompetence a pod pláštíkem omezení administrativní zátěže, byl jsem odhodlán navrhnout jeho zamítnutí. Zdá se však, že je zde všeobecná vůle řešit zmíněné nedostatky prostřednictvím pozměňovacích návrhů v rámci druhého čtení, což také následně učiním. S ohledem na tuto skutečnost a zejména pak s ohledem na potřebu zvýšení postihu za porušování památkového zákona považuji tak za vhodné propustit posuzovanou novelu do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Prosím pana poslance Jandáka, dalšího přihlášeného do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové - děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych jenom rád poděkoval z tohoto místa panu ministrovi, protože to, s čím přichází, je vlastně pokračování trendu, který na ministerstvu začal za doby naší vlády, a nemám obavy, které tady vyjádřil či naznačil můj předřečník. Já si myslím, že spíše musíme spoléhat na místní lidi, kteří jednak lépe znají místní podmínky, a troufnu si říct i věc takovou, že lidé, kteří pracují dnes na krajských pracovištích Národního památkového ústavu, mají leckdy větší kvalifikaci a větší znalosti, ať odborné či místní, než pracovníci z centrálních orgánů v Praze.

Takže já bych se připojil k té prosbě, která tady zazněla, a doporučuji, abychom tento materiál pustili do druhého čtení a dali ho do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a doladili některé věci, které zní na první pohled, když si je přečtete, trošku disharmonicky. Ale jinak s tím materiálem souhlasím a děkuji za něj.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Přejí si pánové přednést závěrečná slova? Není tomu tak. Rozpravu končím a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování, které tímto zahajuji, je to hlasování pořadové číslo 44, a táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým přikázáním. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 126 pro 102, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní bychom se měli zabývat body 40 a 41 našeho schváleného programu. Prvním z nich je Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona o neziskových organizacích. Je to sněmovní tisk číslo 64, prvé čtení. Druhým je Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce, sněmovní tisk 334, prvé čtení. Bohužel se nám nepodařilo zajistit ani v jednom případě předkladatele. Dovolím si požádat váženou Sněmovnu, aby zde projevila jistou míru tolerance vzhledem k tomu, že jsme program a jeho pořadí, resp. pořadí projednávaných bodů, schválili včera v odpoledních hodinách, toleranci k zastupitelstvům těchto krajů a nemožnosti v takto krátké době zajistit kvalifikovaného předkladatele pro projednání tohoto zákona. V případě hlavního města Prahy a včerejšího dne to bylo mnohem jednodušší. Dovolím vám navrhnout, že tyto body necháme propadnout na konec pořadu naší schůze, a do té doby, pevně věřím, že se podaří zajistit předkladatele. Jestli s tímto postupem souhlasíte? Nevidím námitek proti tomuto postupu a velice vám děkuji za pochopení.

 

Nyní tedy můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je bod číslo 42. Je to

 

42.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
/sněmovní tisk 278/ - druhé čtení

 

Prosím opět pana ministra kultury Václava Jehličku, zdali by se mohl ujmout slova. (Ministr hledá uvedený materiál.) Je to sněmovní tisk 278, je to Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, druhé čtení.

Vážený pane ministře, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP