(11.40 hodin)
(pokračuje Jakubková)

a) stavby, pro které byly podle právních předpisů platných a účinných k 31. prosinci 2006 pravomocně povoleny stavby technické infrastruktury;

b) stavby v souladu s urbanistickou studií, o které byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti (§ 185 odst. 4) nebo stavby v souladu s připravovanou územně plánovací dokumentací, jestliže byl schválen její koncept nebo návrh podle předpisů účinných k 31. 12. 2006.

Dosavadní bod 5 vládního návrhu zákona se označuje jako bod 6."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jakubkové: Nyní tedy podle pořadí paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který předložil kolega Václav Mencl, s tím rozdílem, že v § 188 a) se vypouští v odstavci 1 odrážka f) "další stavby za podmínek uvedených v odstavci 2". Vypouští se celý odstavec 2 a odstavec 3 se přečísluje na 2 a stavby uvedené v odstavci 1 písmeno c) až f) se zamění za e).

Návrh vám byl předložen do lavic a předkladatel v závěrečném slovu popíše rozdíl těch dvou návrhů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní kolegyně. Nyní pan kolega Václav Mencl s ohlášeným vystoupením v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Václav Mencl: Pane předsedající, dámy a pánové, pouze chci říci, že se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který jsem si vám dovolil nechat předložit do lavic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní poslední přihlášený v podrobné rozpravě pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, při projednávání novely stavebního zákona jsem vystupoval tehdy velmi kriticky k řadě ustanovení tehdejšího návrhu. Bohužel řada některých mých obav se nyní naplňuje. Přesto souhlasím s panem ministrem, že na zásadní změny není ještě čas, že na komplexnější opravy bude nutno udělat ještě některé analýzy a přistoupit k nim po delším čase posouzení.

Pokud tato novela slouží pouze k technickým opravám, nebo jak řekl pan předseda Zajíček, ke kosmetickým úpravám, tak jeden takový podnět mám a rád bych ho přednesl. Týká se § 117 odst. 3 zákona, kde ve druhé větě se za slovo "razítkem" doplňují slova "se státním znakem České republiky".

Text by pak zněl následujícím způsobem: Autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené doklady z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 a že navrhovaná stavba může být provedena. Na projektové dokumentaci tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vydání certifikátu a opatří svým podpisem a razítkem se státním znakem České republiky. - A text pokračuje dále.

Autorizovaný inspektor je ve stavebním zákoně novým prvkem zavedeným s tím, že je na něj přenesen výkon státní správy za stavební úřady. A tento autorizovaný inspektor opatřuje stavební dokumentaci razítkem a já navrhuji, aby bylo se státním znakem, podobně jako to činí stavební úřady, které může v některých prvcích nahrazovat. Mimo jiné i autorizační zákon č. 360/1992 Sb., uvádí, že autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky. Čili v tomto duchu předkládám tento návrh, který tento prvek ctí a podle mého názoru napravuje jen určité opomenutí, kterého jsme se dopustili při projednávání tehdejšího návrhu stavebního zákona.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Vidím pana poslance Čerňanského, že se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Josef Čerňanský: Pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesl svůj pozměňovací návrh k návrhu zákona, který nám byl předložen jako sněmovní tisk č. 259.

Navrhuji za prvé: V § 28 odst. 1 se slova "každé dva roky" nahrazují slovy "každé tři roky" a v odst. 2 se slova "18 měsíců" nahrazují slovy "24 měsíců".

Tato změna prodlužuje lhůtu aktualizace územně analytických podkladů. Dva roky je krátká doba na kontrolu a následnou realizaci nových údajů v územně analytických podkladech, stejně tak 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo jejich aktualizace je velmi krátká doba i z důvodu obeslání poskytovatelů, kteří musí tyto údaje odsouhlasit, a také pro kontrolu státního úřadu je to krátká lhůta.

Za druhé: V § 103 se doplňuje odstavec 3, který zní: Na stavby uvedené v § 103 se v případě, že je pro toto území schválen územní plán podle tohoto zákona, nevztahují správní lhůty.

Dosavadní praxe s aplikací nového stavebního zákona ukazuje, že pro stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení, a zejména tam, kde je schválen územní plán a přitom je řízení nutno řešit veřejnou vyhláškou, dochází k prodlužování celého řízení.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čerňanskému. Ptám se, kdo další je do podrobné rozpravy. Ano, do podrobné rozpravy pan místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane předsedající, dámy a pánové, protože ve třetím čtení už nebude prostor pro argumentaci, tak pokládám za důležité se tady trochu podrobněji pozastavit nad určitým na první pohled drobným rozdílem mezi dvěma pozměňovacími návrhy - jedním pozměňovacím návrhem pana poslance Mencla a druhým pozměňovacím návrhem paní poslankyně Jacques. K tomu je potřeba říci, že jsou to pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona a to, že jsme pracovali v expertním složení na formulaci toho pozměňovacího návrhu a největší kus práce tam odvedl pan poslanec Mencl, kterému za to dík, a je to materie, kterou se profesionálně celoživotně zabývá, čili je nepochybně největším expertem v této oblasti. Přesto tady zůstává jeden jediný princip, na kterém ještě shoda není, a je důležité to tady zdůvodnit, protože před hlasováním prostor pro to nebude.

My jsme se shodli na celé řadě konkrétních úprav, které umožňují především malým obcím, aby mohly pracovat na rozvojových projektech bez podmínky schválené územně plánovací dokumentace, územního plánu. S tím, že se i prodloužil termín, do kterého i malé obce, v podstatě všechny obce, si musí územní plány nechat vyhotovit. Shodli jsme se na tom, že stavby, které již mají pravomocné povolení pro zasíťování, pro sítě, stavby technické infrastruktury, budou moci být realizovány bez územního plánu. Stejně tak stavby, které jsou již schváleny v urbanistické studii, která byla opatřena do té doby, dokud urbanistická studie byla podle zákona instrumentem platným, to je do 31. 12. 2006. Shodli jsme se na tom, že to budou i stavby, které se přímo dotýkají intravilánu, zastavěného území obce. Shodli jsme se na tom, že to budou stavby pro zemědělství s byty, to znamená farmy. Stavby, kde ty byty tvoří nejvýše jednu třetinu celkové podlahové plochy stavby a také stavby občanského bydlení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP