(9.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

To jsou všechny návrhy, které byly předneseny.

Ještě jedna náhradní karta, pan ministr Langer má náhradní kartu číslo 20.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem

 

122.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Poté budeme pokračovat dalšími body podle schváleného pořadí.

Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich slosování.

Na pořad jednání 27. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

 

Předseda vlády Mirek Topolánek odpověděl na interpelaci poslanců Václava Exnera a Alexandera Černého na vládu České republiky ve věci právního statutu skupin vojenských a nevojenských osob Spojených států amerických pobývajících v České republice v souvislosti s jednáním o základně protiraketové obrany. Interpelace spolu s odpovědí je předkládána jako sněmovní tisk 404.

Ptám se pánů poslanců, jestli chtějí vystoupit. Ano, chtějí. Prosím, pan poslanec Černý. Máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, členové vlády, vážení kolegové, při projednávání jakékoli věci, která se týká protiraketové obrany, jsme si už zvykli na to, že buď otázky zůstávají bez odpovědi, anebo že se minimálně prodlužuje termín na jejich zodpovězení. Stačí se podívat do programu této řádné schůze Poslanecké sněmovny. Na jejím závěru je hned několik bodů, které svědčí jednoznačně o tom, že není něco v pořádku.

My jsme s kolegou Exnerem interpelovali vládu už v září, 26. září, a to, že jsme se dostali k odpovědi dnes, že můžeme dnes vyjádřit, co si myslíme o odpovědi, o něčem svědčí. Máme ještě leden, dostali jsme omluvu od pana premiéra. On mi tady našeptává, že to údajně není z naší strany korektní. Já tu omluvu, kterou nám poslal, pochopitelně beru. Ale bral bych ji, kdyby nás pan premiér současně neupozornil, nebo nám nedoporučil, že by bylo lepší, abychom příště byli adresní. My jsme se totiž v souladu s jednacím řádem naší Poslanecké sněmovny obrátili na vládu. Dovolím si ocitovat § 110 z našeho jednacího řádu, který v odstavci 1 praví: Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech její působnosti. Tedy vládu nebo její členy. A doporučení, že máme být adresnější, to je sice pěkná věc, ale mám pocit, že by bylo daleko korektnější, kdyby premiér zařídil, aby se už příště nestávaly omyly, které způsobí, že se k projednávané věci dostaneme s odstupem několika měsíců.

A nyní k vlastní interpelaci. Položili jsme šest otázek, já se nebudu podrobně zabývat všemi. Za klíčovou z těch šesti považujeme tu, která souvisí i s názvem naší interpelace, a totiž ptali jsme se na to, jaký je právní statut skupin vojenských i nevojenských osob Spojených států amerických pobývajících v České republice v souvislosti s jednáním o základně protiraketové obrany. Odpověď na tu klíčovou otázku je opravdu velmi znepokojivá. Pan premiér nám sdělil - protože on byl ten, kdo to podepsal za vládu - že statut těchto lidí je v podstatě stejný jako statut jakéhokoli jiného cizince na území České republiky.

V případě, že jde o takto zjednodušený pohled na vojenské experty Spojených států amerických, pak se chci pana premiéra zeptat: Je úplně normální, aby jakýkoli cizinec na území České republiky prováděl například měření pro analýzu elektromagnetického spektra, aby se zabýval stavem inženýrských sítí v nějakých lokalitách, aby se zabýval dislokací, základními technickými parametry komunikačních prostředků Armády České republiky i civilních organizací? Možná by mě potom zajímalo, k čemu vyhazujeme poměrně značné částky za obranu České republiky proti takovýmto činnostem, kdyby je chtěl jakýkoli cizinec na našem území vykonávat.

Z toho si dovoluji vyvodit, že ti vojenští experti, ať už to byli civilisté nebo vojáci, byli příslušníky cizí země, v tomto konkrétním případě naprosto identifikovatelní příslušníci Ministerstva obrany Spojených států amerických, a pak mi nezbývá, než se opravdu odkázat na článek 43 Ústavy České republiky, kde se naprosto jednoznačně praví o tom, jakým způsobem je v Česku upraven pobyt těchto lidí a kdo jaké pravomoci má. Tedy nebudu-li se zabývat vyhlášením válečného stavu, o ten naštěstí nejde, a pak ani nejde o vyslání ozbrojených sil České republiky nebo o souhlas s pobytem ozbrojených sil cizích států na našem území, tak mě logicky napadá, že bych musel použít článek, který zmocňuje vládu, aby rozhodovala o těchto věcech. Ale i v tom, protože ti experti už se tady pohybují téměř rok, tak i v tom jsem nenašel oporu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP