(17.00 hodin)
(pokračuje Bičík)

Z mého pohledu tedy očekávané přínosy mohou, ale nemusí nastat, přinejmenším ne v takové míře, aby zcela vyvážily všechna možná negativa.

Na rozdíl od paní zpravodajky se domnívám a současně Sněmovně navrhuji, že by bylo vhodné, kdyby návrh byl vrácen předkladatelům k dopracování a organizační výbor dodatečně v souladu s § 86 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny požádal navrhovatele, aby současně s dopracovaným návrhem změny zákona předložili i návrh příslušné prováděcí směrnice, tedy té vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Milanu Bičíkovi. S přednostním právem se přihlásila před řádně přihlášeným poslancem Wolfem paní Kateřina Jacques jako předsedkyně klubu. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane předsedo, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím vzkázala panu poslanci Jandákovi, že samozřejmě není potřeba vždy tlačit. Já jsem předpokládala, že jdete k řečnickému pultu, abyste se omluvil za to, že ztrácíme čas a tlačíme, abychom napravili chyby, které udělala vaše vláda. Někdy je lépe mlčeti. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Řádně přihlášený pan poslanec Petr Wolf, po něm se připraví paní poslankyně Zelenková.

 

Poslanec Petr Wolf: Pane předsedající, dámy a pánové, dostával jsem řadu otázek na téma středních škol a možnosti jedné přihlášky v prvním kole. Jsem velmi rád, že vznikla tato novela. Myslím si, že není doba, kdy bychom měli směřovat k průměrnosti, hrát na jistotu, k čemuž současný zákon sváděl jak rodiče, tak děti. V podstatě se muselo hrát, nebo nemuselo, ale většinou se hrálo na jistotu.

Hovořilo se tady o dalších finančních nákladech, hovořilo se o tom, že to bude více práce pro ředitele škol, některé učitele, kteří budou zapojeni do přijímacího procesu. Ale myslím si, že to je zcela nepodstatné. Důležité je to, že dráha člověka začíná střední školou. Ten člověk by měl mít maximální prostor pro to, aby se mohl rozhodnout, aby mohl v té chvíli nějakým způsobem začít plnit své sny, svá předsevzetí, to, jak si svůj život dále představuje.

Myslím si, že novela řeší - jistě, může mít řadu chyb - zcela elegantně tuto problematiku, a budu ji podporovat. Děkuji. (Neustálý hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Wolfovi. Slova se ujme paní kolegyně Zelenková, připraví se paní poslankyně Bohdalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, projednávaná novelizace zákona číslo 561 v oblasti přijímacího řízení má za cíl pomoci žákům v rozhodování a především zmírnit jejich stresy, kterým je každý uchazeč o výběrovou školu vystaven. Je to úmysl, který je hoden respektu, úmysl, kterého je třeba si považovat. Přesto chci upozornit také na to, že je třeba si uvědomit řadu dalších okolností, které jsou s tímto návrhem, jak je připraven a jak je vypracován, spojeny a se kterými je třeba počítat.

V současné době při systému jedné přihlášky se okolo 90 % žáků dostává na školu, kterou si vybralo už v prvním kole. To jsou čísla ze statistik. Kromě Prahy a Brna již u nás těžko najdeme školu, kde by byl výraznější převis poptávky nad nabídkou. V našich krajích, po celé naší republice, je takových škol velice málo. Jsou to, troufám si tvrdit, pouze školy umělecké, konzervatoře, a pak opravdu najdeme tuto situaci velice výjimečně. Tím chci říci, že počet žáků, kterých se týká nebo kteří budou profitovat z této novelizace, je relativně velmi nízké procento. Nicméně se domnívám, že i pro tuto malou část žáků má smysl školský zákon v oblasti přijímacího řízení měnit.

Důležitá věc, kterou je třeba si uvědomit, je demografický vývoj. V letech 2010 a 2011 bude na středních školách žáků ještě o 25 % méně, než jich bylo v roce 2006 a 2007.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Zejména pana předkladatele a paní zpravodajku bych požádal o klid, protože tady je velký hluk a já bych chtěl, aby to probíhalo v prostředí odpovídajícím vážnosti tématu.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Zkrátka pro školy bude čím dál těžší své kapacity naplnit. V dalších letech to bude ještě složitější. Žáků, pro které by byla tato novelizace smysluplná, bude čím dál méně. Přesto, jak jsem říkala, stojí to za to, stojí za to jim rozhodování usnadnit.

Nicméně zákon, který toto umožní, by skutečně měl být domyšlený, neměl by zakládat řadu problémů a řadu rizik, ke kterým by jeho uvedením do života mohlo dojít. Na některé z nich už upozornila i paní zpravodajka, na některé z nich upozornili někteří moji předřečníci. Já vnímám velmi pozitivně, že si patrně některé technické nedokonalosti uvědomuje i pan ministr, jak dal ve svém vystoupení najevo.

Nakonec sama vláda ve svém stanovisku podmínila přijetí tohoto zákona šesti body. Vláda říká, že je třeba doplnit např. chybějící termíny, zveřejnění kritérií a předpokládaného počtu přijatých v odstavci 3 v § 60. Dále upozorňuje na duplicitní a navzájem si protiřečící formulace v odstavci 2 a odstavci 9. Celkově vláda tedy upozorňuje na šest bodů, které jsou legislativním problémem. (Poslanci stále hlučí.)

Já si ale troufám říci, že těch šest bodů není všechno, že tam jsou ještě další zásadní problémy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou vás přeruším, paní kolegyně.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pokud máte zájem řešit jiné téma, než je předložený tisk číslo 344, prosím, přeneste své diskuse do předsálí a nechte vystupující hovořit v klidu, aby mohli říci své stanovisko. Je to vážný problém odleva doprava a odprava doleva. Takže opravdu bych o to požádal.

Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Zákon např. předepisuje ředitelům škol vypsat dva termíny v prvním kole přijímacího řízení. Je to logické, protože podávají-li žáci více přihlášek, musí mít možnost i přijímací zkoušky absolvovat. Tady chci upozornit na to, že sebeodborněji konstruované přijímací testy nemohou zajistit stoprocentní míru srovnatelnosti. Lze předpokládat, že školy ve snaze vyhnout se riziku budou napadány třeba v odvoláních, že budou dokonce žalovány, budou zadávat zadávání testů komerčním firmám, které se tímto zabývají, např. typu SCIO, čili bude zde docházet k odlivu peněz ze státem financovaného školství. Ale samozřejmě chci říci, že ani tyto firmy nemohou stoprocentně zajistit stoprocentní míru srovnatelnosti.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP