(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dobře. To je zřejmě všechno, takže do rozpravy už další příspěvek nebude. V tom případě můžeme rozpravu ukončit. A budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům.

Organizační výbor navrhl přikázat ten návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se musím zeptat, jestli má někdo jiný návrh. Slyšeli jsme, že paní poslankyně Konečná navrhla také výbor pro evropské záležitosti, takže o tom budeme také hlasovat. Ale nejdříve budeme hlasovat o tom prvním návrhu z organizačního výboru a to je, že předložený návrh by měl být přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Tak to je první hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tedy tento návrh byl přikázán výboru zahraničnímu, tak teď stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 51. Přítomno je 168 poslanců. Pro hlasovalo 127 poslanců, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

A teď budeme hlasovat o přikázání výboru pro evropské záležitosti. To je ten další návrh. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat to také výboru pro evropské záležitosti, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 52. Přítomno je 168. Pro hlasovalo 81, proti 24. Tento návrh přijat nebyl.

 

Takže zůstává v platnosti pouze to přikázání pro výbor zahraniční. A to je asi vše, co jsme mohli v prvním čtení udělat, takže já děkuji předkladateli, zpravodaji i panu ministrovi. Končím projednávání bodu 78 a také celou tu sérii zahraničních dohod a smluv, protože další bod, pátý bod, je bod 121. A to je trochu něco jiného.

 

Bod číslo

 

121.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1 ze dne 27. června 2006 k informaci
o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

 

Pan předseda Tluchoř je připraven, takže ho požádám jako předsedu, aby ten návrh objasnil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane místopředsedo. Přeji krásné dobré ráno.

Dovolte, abych vám předložil návrh na změnu usnesení číslo 1 ze dne 27. června 2006. Tímto usnesením Poslanecká sněmovna vzala na vědomí ustavení volební komise ve složení 12 lidí, tak jak pracuje dosud. Nemusím, myslím, jmenovat. Nyní na základě politické dohody došlo k tomu, že pan poslanec Rabas by se měl stát pro volbu prezidenta také členem této volební komise, tak aby všechny politické strany ve Sněmovně zastoupené měly při volbě prezidenta svého zástupce ve volební komisi.

Z tohoto důvodu navrhujeme doplnění usnesení poslanecké sněmovny o článek II, který zní: II. Pro účely volby prezidenta republiky v roce 2008 je členem volební komise Poslanecké sněmovny, čl. I, také poslanec Přemysl Rabas ze Strany zelených. - To je návrh usnesení, o kterém bychom měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Rozumím. Děkuji. Myslím, že to je jasné, ale měl bych teď vyhlásit všeobecnou rozpravu. Kdyby bylo možné, pane poslanče, jestli byste se mohl stát třeba zpravodajem toho návrhu… Mě nic jiného nenapadá. Vy jste navrhovatel… To nejde. Aha. Takže ještě nějakého zpravodaje.

Dobrá. Já teda vyhlašuji rozpravu. Hlásí se jak první paní poslankyně Kateřina Jacques, která by se mohla stát… Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ten návrh, který dnes přichází, je trochu nestandardní a je to snaha o řešení situace, se kterou jsme se setkali již před rokem a půl, a sice s tím, že Poslanecká sněmovna není koncipovaná na nižší počet poslanců v jednotlivých klubech.

Podpořili jste nás, a všem vám za to děkujeme, při novele zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, jehož cílem bylo právě snížení té hranice počtu poslanců nutné pro ustavení poslaneckého klubu. Nicméně obsazování jednotlivých orgánů Sněmovny zatím ošetřeno nebylo. A z tohoto pohledu je velice složité pro Stranu zelených získat místo ve volební komisi, která je v tuto chvíli poměrným způsobem zastoupena, a Strana zelených nemá nárok na své místo. Na druhou stranu selský rozum velí, že pokud se jedná o tak významnou událost, kterou je nepochybně volba prezidenta republiky, tak je také pochopitelné, že všechny politické subjekty mohou mít ve volební komisi své zastoupení především proto, aby mohly se spolupodílet na dohledu nad řádností této volby. A já se domnívám, že je to v zájmu nás všech.

Také děkuji Občanské demokratické straně, která, byť má jiného prezidentského kandidáta, cítí jaksi potřebnost této úpravy v rámci nějakého jednání fair play. A děkuji vám tímto všem předem za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to byl první příspěvek do rozpravy. Paní poslankyni bych požádal, aby se stala zpravodajkou návrhu. Máme tedy navrhovatele i zpravodaje a rozprava běží. Takže se ptám, kdo další se hlásí do rozpravy k tomuto návrhu. Nevidím už žádné další přihlášené. To by znamenalo, že můžeme rozpravu pravděpodobně ukončit, tedy všeobecnou. Ale tady musíme ještě přistoupit k rozpravě podrobné.

Takže otevírám rozpravu podrobnou. Pan navrhovatel se hlásí, aby v ní předložil svůj návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Já tedy navrhuji následující usnesení Poslanecké sněmovny ke změně usnesení Poslanecké sněmovny z první schůze dne 27. června 2006 k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů.

Poslanecká sněmovna stanoví:

1. Dosavadní text usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1 ze 27. června 2007 k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů se označuje jako článek I.

2. Doplňuje se článek II., který zní: "Pro účely volby prezidenta republiky v roce 2008 je členem volební komise Poslanecké sněmovny, článek I, také poslanec Přemysl Rabas (Strana zelených)."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byl tedy text usnesení, který bude zřejmě předmětem našeho hlasování. Děkuji.

Do podrobné rozpravy, ptám se, jestli se někdo nehlásí s nějakým jiným návrhem nebo to nechce pozměnit… Takže kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Vypadá to, že jiný návrh není. Takže podrobnou rozpravu můžeme také ukončit.

Vzhledem k tomu, jak vypadá situace, myslím, že můžeme hlasovat o tom návrhu, který jediný zazněl v podrobné rozpravě. Jenom zazvoním na poslance, kteří se chtějí zúčastnit, aby se dostavili do sněmovny.

Budeme hlasovat o návrhu, který tady už zazněl dvakrát, tak snad nemá cenu ho číst potřetí. Všichni vědí, o co jde. Jde o rozšíření volební komise pro účel volby prezidenta o jednoho člena, pana poslance Rabase. Takže prosím nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby Sněmovna přijala tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 53. Přítomno je 175 poslanců. Pro hlasovalo 130, proti 1. Takže návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji i navrhovateli a končím projednávání tohoto bodu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP