(15.40 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já teď nechci mluvit komplexně, ale celá řada lidí z kvalifikovaných týmů, o kterých mluvíte, byla rozprášena mj. také proto, že čerpání bylo takové, jaké bylo. Máte tady ostatně pana ministra Římana, a speciálně v otázce CzechInvestu jako implementační agentury bylo uděláno tolik práce, že já nemám žádnou obavu speciálně o program, který dneska řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to je program Podnikání pro inovace, kde jsou v podstatě nejdál.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končíme tuto interpelaci. Další je pan poslanec Milan Šmíd z Občanské demokratické strany, který by měl interpelovat premiéra ve věci plnění vládního prohlášení.

 

Poslanec Milan Šmíd: Vážený pane premiére, slyšeli jsme tady během posledních dvou dnů tvrzení opozičních poslanců, a to především sociálně demokratických, o nečinnosti a neschopnosti současné vlády, jíž jste předsedou. Vím, že tato vláda předstoupila před Poslaneckou sněmovnu dne 19. 1. 2007 s žádostí o vyslovení důvěry s vládním prohlášením, které obsahuje 10 programových oblastí, a to s přesně stanovenými cíli. Plnění vládního prohlášení je pak manažerským způsobem přepracováno do celkem 187 projektů, vládou přijatých programových cílů vlády do konce volebního období, tj. do roku 2010.

Vážený pane premiére, obracím se na vás s žádostí, abyste opozičním poslancům vysvětlil, jak tento manažerský přístup funguje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, co s tím? Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Přestože je tady mnohdy zpochybňována moje podnikatelská erudice, myslím si, že každý, kdo má podnikatelskou zkušenost a přijde do státního sektoru, do jakékoliv instituce státní správy, tak je první měsíce zděšen. Je zděšen z toho, jakým způsobem systém funguje, nebo spíš nefunguje, jakým způsobem jsou předávány informace, jakým neskutečným způsobem se složitě řeší problém, který má meziresortní charakter.

Já jsem se pokusil i z důvodu své minulé zkušenosti 10 programových cílů vlády, které raději zopakuji, protože na ně často zapomínáte, a to je reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy, reforma podnikatelského prostředí a trhu práce, reforma důchodů a sociálního systému, reforma zdravotnictví, doprava, energetika, právní stát, bezpečnost, veřejná kontrola, protikorupční opatření a lidská práva, Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost, občan a rodina, společnost vzdělání a kultury a zemědělství, chce naplňovat.

Rozdělili jsme podle programového prohlášení těchto 10 hlavních cílů, programových oblastí, na celkem 187 specifických cílů neboli projektů, které jsou definovány jak v čase, proto někdy postesky nad tím, že něco neplníme, jsou dány pouze neznalostí časové priority a časového řešení tohoto projektu a jsou dány samozřejmě i výší priority, jsou dány také provázaností jednotlivých projektů mezi resorty, protože tam dochází a docházelo zejména u minulých vlád k problémům, protože tyto projekty zůstávaly buď neřešeny, anebo docházelo ke kompromisům, které bortily fakticky základní cíl, který projekt měl naplňovat. Přehled pravidelně každý měsíc kontrolujeme na zasedání vlády, takže jsme opravdu informováni o zpožděních, jsme informováni o nenaběhnutí některých milníků, jsme informováni okamžitě o tom, kde spolupráce vázne, a jsme schopni na to vytvořit speciální projektový tým, ať už na úrovni náměstků nebo na úrovni specialistů, kteří problém potom řeší.

Vláda schválila tento projekt na jednom ze svých prvních zasedání 5. 2. 2007. Používáme pro to speciální software a každý resort určil jednoho náměstka jako osobu odpovědnou za sledování a monitorování tohoto systému. Máme přijata organizační a systémová opatření, která zajišťují jednotnou metodiku postupu při naplňování těchto programových cílů.

Musím říct, že zatím systém funguje dobře a u jednotlivých cílů se až na naprosté výjimky dají určit následující parametry: do kdy má být cíl realizován, který resort je primárně odpovědný za realizaci cíle, v jehož gesci je cíl řešen, který resort na tom spolupracuje, případně ho spolupředkládá, jakým nástrojem cíl bude naplňován, řídicí akt, kterým je tento cíl finálně naplněn, a principy, které vláda přijala pro realizaci cíle. Nositel cíle realizuje samozřejmě tento cíl pomocí legislativních i nelegislativních nástrojů.

Musím říct, že uvažuji o tom, že bych zpřístupnil tento projekt, pokud nebude zneužit, protože samozřejmě je velmi otevřený, ve věci neplnění programových cílů, ve věci cílů, které jsou zpožděny nebo kde je zpožděn některý z milníků. Pokud bychom takto učinili, tak budete mít informace velmi detailní a nebudete moci hovořit o tom, že některé své programové cíle z programového prohlášení neplníme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se zeptám pana poslance Šmída - stačí mu to? Stačí.

Poprosím pana poslance Vladimíra Hinka, také z Občanské demokratické strany, který chce také něco k vládnímu prohlášení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Hink: Děkuji vám. Vážený pane premiére, v návaznosti na interpelaci svého kolegy Šmída vás žádám o seznámení s plněním programových cílů vlády, a to především s ohledem na neznalost některých opozičních poslanců, co se týče činnosti vlády, jejího programového prohlášení a jeho plnění. Konkrétně vás žádám, zda byste mohl již výše zmiňované poslance seznámit s průběhem plnění programových cílů vlády, a to nejen po resortech, ale také po tzv. programových cílech, protože mnohé cíle přesahují nebo se dotýkají více resortů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére. Ale poslance sociální demokracie prosím o pozornost, protože tady bylo řečeno, že mají poslouchat zvlášť bedlivě. Prosím, pane premiére, máte slovo - a poslanci sociální demokracie, pozor!

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já děkuji, pane předsedající, za udělení slova.

Já bych chtěl v první fázi říct, že ze 187 projektů je zahájena práce na 180, z toho je 31,5 % schválených či naplněných cílů, 5,5 % předložených cílů a 4,5 % zpožděných cílů. Já se domnívám, že skoro nemá cenu mluvit o těch, které jsou předloženy, protože o těch se dozvíte rychle prostřednictvím předložených legislativních nástrojů, aktů, ať už jsou to novely zákonů nebo zákony nové v Poslanecké sněmovně. Myslím, že bych měl hovořit o cílech, které jsou naplněny nebo jsou naplněny nějakým exekutivním či legislativním aktem.

Popořádku. Já to nechci číst celé, ale určitě je to cíl snižovat schodek veřejných financí v jednotlivých letech 2008, 2009, 2010; stávající mandatorní výdaje přehodnotit, aby jejich podíl ve státním rozpočtu do roku 2010 významně poklesl; snížit počet zaměstnanců státní správy do roku 2010. - Takže když nám někdy vyčítáte, že něco děláme, my opravdu pouze naplňujeme naše programové prohlášení.

Zjednodušit a racionalizovat správu daní a pojistného s cílem snížit počet výběrních míst. Zapojit příjmy z privatizace do výdajů státu a státních fondů - skončit nejpozději rozpočtem na rok 2009. Snížit složenou daňovou kvótu pod 34 % HDP do roku 2010. Zavést jednotnou sazbu daně z příjmů u fyzických i právnických osob ve výši 17 až 19 %. - Jak víte, naplněno na úrovni 19 %.

Zachovat systém dvou sazeb DPH. Zrušit daně z dividend, kapitálových výnosů, dědické, darovací, z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí a ze zemědělské půdy. Provést audit výjimek a odečitatelných položek u daně z příjmů fyzických a právnických osob s cílem ověřit jejich potřebnost. - To je úkol, který z hlediska auditu byl naplněn, z hlediska schválení nebo rušení výjimek nás to samozřejmě čeká, a já se na tu diskusi výjimečně těším.

Zavést výnosově neutrální ekologickou daňovou reformu, omezit energetickou náročnost ekonomiky a povzbudit zaměstnanost... A mohl bych takto pokračovat.

Myslím, že zajímavější budou cíle zpožděné. To je celkem osm cílů. Když je vezmu popořádku, ne podle priority, to je: Dokončit projekt centrálních registračních míst - kde samozřejmě stav je bez rizik, i když termín proti původnímu je zpožděn.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP