(11.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dalším bodem bude bod číslo 83, Úrazová nemocnice v Brně. Poté bod 46, dotační program zemědělství, bod 47 je návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu. Tyto body by tedy měly být projednávány a v tomto pořadí nyní. Takže prosím všechny předkladatele a také zpravodaje, aby se připravili.

 

Pan místopředseda Bursík je zde, proto zahajuji projednávání bodu, který dostal číslo 105. Vznikl na návrh pana poslance Oldřicha Vojíře. Jedná se tedy o

 

105.
Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištění vyšetřovací komise
Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení
a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla
nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

 

Návrh na prodloužení, jak už jsem řekla, vznesl pan poslanec Vojíř. Je zároveň předsedou této komise. Prosím, aby přednesl návrh usnesení, o němž by posléze Poslanecká sněmovna rozhodovala.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jak jsem již ve své důvodové zprávě při zařazování tohoto bodu řekl, komise pracuje velmi intenzivně, nicméně zbývá ještě vyslechnout patnáct osob a některé z osob takzvaně přeslechnout. To znamená, že mě členové komise svým usnesením zmocnili, abych požádal ctěnou Sněmovnu o prodloužení jednání naší komise do 30. dubna příštího roku, to znamená do roku 2008. Toto je i návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Poprosím pana kolegu, aby znovu uvedl návrh usnesení, tak abychom jej posléze mohli podrobit hlasování.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Takže už jenom samotný návrh: "Poslanecká sněmovna prodlužuje lhůtu pro jednání vyšetřovací komise do 30. dubna 2008."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Přivolávala jsem mezi tím kolegy do jednacího sálu, tak aby mohlo proběhnout hlasování. Prosím ještě o chvilku strpení, aby opravdu všichni mohli přijít, a já mezitím přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s prodloužením lhůty pro předložení zprávy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch do 30. dubna 2008."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 229. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 229. Přítomno 159, pro 116, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme se vyrovnali s tímto bodem, který má označení 105. Končím tedy jeho projednávání.

 

Zahajuji projednávání druhého bodu, který jsme si zařadili na tuto chvíli, a je to bod číslo

 

83.
Zpráva vlády o záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně (Ponávce),
případně o dalších zdravotnických zařízeních navrhovaných ke zrušení

 

Doplním, že na lavice nám byl dne 27. listopadu rozdán podkladový materiál k tomuto bodu, a prosím pověřeného člena vlády, kterým, domnívám se, je pan ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegové a kolegyně, dovolte mi na úvod okomentovat název bodu a zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny. Tento bod vznikl na základě usnesení petičního výboru, na základě petice, která se nazývá Petice za zachování Úrazové nemocnice v Brně.

Chci zdůraznit, že není obvyklé, aby podával ministr resortní zprávu Poslanecké sněmovně a zpovídal se z exekutivních rozhodnutí. Já myslím, že bychom měli respektovat, co jsou exekutivní resortní rozhodnutí a co jsou rozhodnutí vlády, která nepochybně patří na plénum Sněmovny.

Poprosím vás o klid. Berte v potaz, že jsme se nesnažili vyřadit tento bod. Já chci se jen dostat k dobré formě, jak pojmout tuto zprávu.

Z jednacího řádu Sněmovny vyplývá, že poslanec potřebuje informace od ministrů pro výkon své funkce, tak jak uvádí příslušný paragraf. Samozřejmě má právo se ptát na rozhodnutí vlády. Rozhodnutí o transformaci, koncentraci, změně, stěhování organizací přímo řízených státem nepatří do rozhodnutí vlády, ale patří do rozhodnutí resortního ministra. Znám nepochybně povinnost informovat, když o to poslanec požádá. Proto berte tento bod jako hromadnou informaci vám, poslancům, kteří jste zvlášť z Jihomoravského kraje, popřípadě z kraje Vysočina, protože se vás to může týkat, a proto taky jsem netrval na tom, aby tento bod byl vyřazen, jakkoliv si myslím, že to není úplně standardní. Ale prostě této situace využiji a dám vám základní informaci.

Zdůrazňuji, že v této kauze se nejedná o nic utajeného, záhadného, že se otevřela v dubnu tohoto roku tiskovou konferencí v Brně, jednáním s primátorem, jednáním se zastupiteli kraje, s hejtmanem a samozřejmě s děkanem a zainteresovanými řediteli příslušných nemocnic, kde byl představen jasný plán, jak racionalizovat brněnské zdravotnictví. A podle toho plánu se pořád postupuje. Jednou z částí tohoto plánu je právě řešení Úrazové nemocnice v Brně.

Dovolte mi ještě pár poznámek k samotné petici. Petice, která byla podepisována občany města Brna, hovoří o zachování Úrazové nemocnice, tzn. název implikuje, jako že by Úrazová nemocnice měla zaniknout. S tím že by měla zaniknout taky péče o traumatologické pacienty. Jestliže potom v dalším textu této petice jsou uvedeny nepřesné a ne úplně pravdivé údaje, vypadá to, že by měla Úrazová nemocnice v Brně zaniknout bez náhrady.

Nedivím se občanům města Brna, popřípadě okolí, že takovou petici podepíší, protože to v nich musí vyvolat strach. Nedivím se jim, když to podepíší a mají zároveň zlomenou ruku a vcházejí do ambulance, kde jim je tento petiční arch podstrčen.

Já zdůrazňuji stejně jako v případě ÚHKP, že je naprosto nepřijatelné, aby pacienti byli bráni jako rukojmí, aby byly podepisovány petice, které většinou reflektují zájmy zaměstnanců nebo někoho jiného, v ambulancích našich zdravotnických zařízení právě v situaci, když tam chodí nemocní lidé a když se dozvídají samozřejmě velmi závažné informace, které navíc prostě nejsou pravdivé. To znamená já bych předpokládal, že přesně v tomto případě se ozve jako první Česká lékařská komora. Jedná se jednoznačně o neetické chování. A zeptejte se ve Spojených státech, jestli by si to někdo dovolil, nebo v nějaké evropské zemi, aby dal podepsat petiční arch nemocnému člověku v ambulanci. To taky na margo je počtu podpisů samozřejmě a toho, že se to potom vydává za názor občanů.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP