(12.00 hodin)
(pokračuje Maršíček)

Výhradu o naprosté nepodloženosti a objektivní škodlivosti účelového směšování takzvaného pravicového a levicového extremismu plně podporuje i další část informace, věnovaná nepochybně pozitivním preventivním programům českých i mezinárodních orgánů zabývajících se problematikou ochrany lidských práv a předcházení jejich porušování.

Závěrečná část informace, část 5 stránka 36 až 38, opakuje i ze sdělovacích prostředků známé skutečnosti vzrůstající aktivity a agresivity pravicových, antisemitských, rasistických, xenofobních a podobných extremistických organizací a hnutí ve středoevropském regionu. Průvodním jevem tohoto vývoje jsou i jejich rozšiřující se mezinárodní kontakty a spolupráce a stále početnější účast zahraničních pravicových aktivistů na různých akcích extremistických organizací, jak to zaznamenávají i masmédia jednotlivých zemí. Tomuto závažnému rysu v činnosti aktivizujících se pravicových extremistických elementů v České republice je v informaci věnována jediná věta, podle níž komunikace a spolupráce neonacistů se zahraničními aktivisty probíhá a nadále bude probíhat na úrovni individuálních kontaktů. Skutečnost, že v tomto ohledu nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje, nesvědčí o tom, že by této závažné stránce činnosti pravicových extremistů byla věnována odpovídající pozornost a že příslušné orgány o ní disponují spolehlivými poznatky.

Tradičním programovým prvkem pravicových extremistických organizací a hnutí, a to nejen ve státech středoevropského regionu, je antikomunismus. Tento společenský rys se plně projevuje i v programu a činnosti pravicového extremismu v České republice. Soustavné úsilí o vyvolávání protikomunistické nenávisti však autoři informace za extremismus zřejmě nepovažují. V této souvislosti není možno se vyhnout zmínce o tom, že antikomunistický fanatismus nachází určitý ohlas i v pravicových politických kruzích. Svědčí o tom např. i na půdě Parlamentu se objevující požadavky na zákaz šíření komunistické ideologie, případně zákaz KSČM, která je třetí nejsilnější stranou politického spektra s demokratickým programem.

O dvojím metru uplatňování v podmínkách České republiky v přístupu k projevům extremismu svědčí i další skutečnosti.

Jako výrazný prvek extremismu, rasismu a antisemitismu je v informaci právem zaznamenáváno a odsuzováno hanobení a poškozování židovských hřbitovů. Zcela mimo pozornost příslušných orgánů a úřadů však stojí například hanobení památníků účastníků protifašistického odboje za druhé světové války, vojáků sovětské armády, kteří padli při osvobozování Československa.

V každoročně předkládaných informacích o problematice extremismu se stále výrazněji prosazuje skutečnost, že jeho hlavními nositeli jsou pravicově orientované organizace, skupiny a hnutí. Jejich stoupenci a aktivisté jsou v převážné většině případů pachateli trestných činů s extremistickým podtextem, o nichž se v informaci hovoří. Nehledě na to se však v informaci za rok 2006 znovu hovoří o organizacích a sdruženích souhrnně označovaných za levicově extremistické, jejichž programové zaměření ani praktická činnost nemají s protiprávními kriminálními metodami pravicových elementů nic společného.

Z uvedených důvodů tisk č. 229 nemohu podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu poslanci Zdeňku Maršíčkovi. Jinou písemnou přihlášku nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa k této zprávě. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. K podrobné rozpravě nemám žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. - Pan zpravodaj, pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jen zopakoval návrh na usnesení, které doporučuje výbor, a to je vzít tuto zprávu na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Jiný návrh nemám. Podrobnou rozpravu končím

O návrhu, který byl přednesen a který vyplývá z usnesení výboru, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 122. Protože se výrazně změnily poměry ve sněmovně, odhlásím vás a požádám vás o novou registraci, abychom mohli hlasovat, jakmile dosáhneme potřebného počtu.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 122, ve kterém o návrhu usnesení rozhodneme. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 96 pro 73, proti 17, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č.62.

 

Pan ministr je stále připraven, to je dobře, protože pokračujeme bodem číslo

 

63.
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006
/sněmovní tisk 271/

 

Zpravodajem k tomuto tisku je paní poslankyně Kateřina Jacques za výbor pro bezpečnost. Požádám ji, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro bezpečnost a jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 271/1.

Nyní tedy žádám pana ministra vnitra Ivana Langera, aby se ujal slova. Prosím

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, pane premiére, kolegyně, kolegové, i tato zpráva je standardní zprávou předkládanou Ministerstvem vnitra Poslanecké sněmovně. Tentokrát hovoří o stavu a situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006.

Na této zprávě spolupracovalo kromě Ministerstva vnitra a policie také Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Já bych ani nerozebíral samotný obsah této zprávy, jen bych vás chtěl upozornit na informace, které jste dostali od Ministerstva vnitra v souvislosti s projednáváním novely cizineckého a azylového zákona, které jasně hovoří o trendech v oblasti migrace v České republice, o počtech osob, které za rok 2006 přicestovaly do České republiky, resp. cestovaly přes Českou republiku. Ta informace ve své stručné podobě je myslím velmi výstižná.

Současně chci také upozornit, na to, že toto je poslední zpráva za dané situace svého druhu, neboť od Nového roku Česká republika vstupuje do schengenského prostoru, od Nového roku bychom měli mít v účinnosti nový zákon o pobytu cizinců a azylový zákon, a oba dva tyto faktory podle mého přesvědčení se musí odrazit také do podoby zprávy, kterou budeme předkládat za rok 2009. Nicméně rok 2007 ještě bude podle režimu, za něhož vznikala zpráva tato.

Tuto zprávu projednal výbor pro bezpečnost a doporučil Poslanecké sněmovně její přijetí. Já doporučuji vám totéž.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra. Prosím nyní o zpravodajskou zprávu paní poslankyni Kateřinu Jacques jako zpravodajku výboru pro bezpečnost.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro bezpečnost z 15. schůze, která se uskutečnila 24. října 2007. Jako sněmovní tisk byl tento materiál předložen pod číslem 271/1.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního vystoupení náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara, po zpravodajské zprávě zpravodajky výboru Kateřiny Jacques, všeobecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít zprávu na vědomí.

Děkuji vám za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP