(12.30 hodin)
(pokračuje Kladívko)

Dovolte mi zdůvodnění tohoto návrhu. Ochrana utajovaných informací je podle zákona 412/2005 Sb. zajišťována těmito způsoby: personální bezpečností, průmyslovou bezpečností, administrativní bezpečností, fyzickou bezpečností, bezpečností informačních a komunikačních systémů a kryptografickou ochranou. Fyzická bezpečnost jsou opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popř. přístup nebo pokus o něj zaznamenat. Podle § 27 zákona jsou těmito opatřeními ostraha, režimová opatření a technické prostředky. V § 28 odst. 4 příslušného zákona se ostraha zabezpečuje zaměstnanci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, o jejichž objekt jde, příslušníky ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů nebo zaměstnanci bezpečnostní ochranné služby.

V současnosti se tedy jedná pouze o zaměstnance nebo příslušníky českých subjektů a o zajištění ostrahy utajovaných informací na českém území. Praxe však ukazuje, že existují případy, a nedá se vyloučit, že pravděpodobně v budoucnosti se budou vyskytovat častěji, kdy je nutné zajistit ostrahu tzv. národních utajovaných informací i ze strany jiných než českých subjektů. Jedná se zejména o zajištění ostrahy utajovaných informací v působnosti Ministerstva obrany, kdy utajované informace jsou součástí technických zařízení, jako např. letadla, rakety, vozidla apod., která z různých důvodů jsou po určitou dobu umístěna na cizím území. Vláda České republiky například schválila záměr zapojit se do ochrany vzdušného prostoru pobaltských republik v roce 2009 v rámci operace Organizace Severoatlantické smlouvy. V některých případech se navrhovaný způsob ochrany může týkat i ochrany utajovaných informací v působnosti i jiných subjektů, než je Ministerstvo obrany, např. i Policie České republiky. Zajištění ostrahy v těchto případech zaměstnanci, resp. příslušníky pouze českých subjektů si tak vyžaduje značné materiální a finanční náklady. Z těchto důvodů se navrhuje v § 28 odst. 4 doplnit výčet osob, které mohou ostrahu zabezpečovat, a to příslušníky ozbrojených sil cizí mocnosti.

S možností použití zvýšené ostrahy namísto použití technických prostředků sice zákon počítá ve svém § 30 odst. 3, ale praxe ukazuje, že taxativní výčet případů, které tam jsou uvedeny, je nedostačující a neobsahuje další možné mezinárodní aktivity. Například výše uvedený případ ochrany vzdušného prostoru pobaltských republik nelze podřadit pod žádnou zákonně definovanou situaci. Proto se navrhuje rozšířit vyjmenované situace i o další zahraniční mise. Současně se v tomto ustanovení upřesňují činnosti ozbrojených sil České republiky, kdy bude možné nahradit technické prostředky zvýšenou ostrahou. Tato úprava odstraní velmi často nákladné nasazování technických prostředků při výjimečných situacích, zejména při praktickém výcviku v tzv. polních podmínkách, a zároveň zaručí efektivní ochranu utajovaných informací.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kladívkovi. Kdo dále se hlásí? Tak. Paní poslankyně Kateřina Jacques jako první.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěla v prvé řadě ocenit usnesení č. 58 ze dne 23. 10., které tady přednesl zpravodaj z výboru pro obranu. Je to myslím si velice dobrý kompromis a jsem také ráda, že byl diskutován s odborníky a s neziskovým sektorem. Přesto jsem vám do lavic rozdala jeden pozměňovací návrh. Je v něm drobná chyba, na kterou si dovolím upozornit. Není to návrh číslo 280, ale jedná se o návrh číslo 280/1, čili vztahuje se již k tomu usnesení, které přichází z výboru pro obranu, a dovolím si ho jen stručně zdůvodnit.

Ochrana informací a dokumentů v režimu NATO UNCLASSIFIED a EU LIMITE je zajištěna dostatečně v části druhé, kde je novelizován zákon o archivní a spisové službě. A ačkoliv ten návrh, který přichází z výboru pro obranu, už udělal celou řadu změn v části 3, přesto se domnívám, že je nutné zdůraznit, že oba uvedené typy informací nejsou v žádném případě informacemi utajovanými ani podle české legislativy, ani podle žádného z našich mezinárodních závazků. Jde o dokumenty vzniklé v rámci NATO a EU. Jejich odlišný režim je založen pouze a jen interními rozhodnutími v rámci těchto organizací.

Požadavkům těchto organizací, či spíše Národního bezpečnostního úřadu, na zvláštní režim těchto dokumentů je dostatečně vyhověno novelizací pravidel spisové služby uvnitř státních orgánů v České republice. Zásah směrem do práva občanů na svobodný přístup k informacím v části třetí návrhu již přípustný není, a to s ohledem na Listinu i mezinárodní závazky České republiky. Proto jej navrhuji vypustit, abychom předešli problémům ve formě ústavních stížností a následných nároků na náhradu škody i nemajetkové újmy, které by po jeho přijetí byly eventuálně vzneseny.

Děkuji vám za vaši pozornost a případnou podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques a hovořit bude pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, já bych také přispěl troškou do mlýna v rámci druhého čtení. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsou nezbytné gramatickými úpravami k textu navrženého v usnesení výboru, tudíž se vztahují k tisku 280/1.

Za prvé. V čl. I v bodě 1 usnesení výboru se v § 64a odst. 1 slova "a může se s nimi seznamovat osoba" nahradit slovy "s takovým dokumentem se může seznamovat osoba".

Za druhé. V čl. I v bodě 1 usnesení výboru se v § 64a odst. 3 slova "u něho" nahrazují slovy "u nich".

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Klasovi. Zdá se, že už se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, takže podrobnou rozpravu mohu ukončit a v případě, že nechce vystoupit premiér nebo zpravodaj, tak končím také druhé čtení této vládní předlohy.

Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat poslednímu dopolednímu bodu, vládnímu návrhu zákona s poněkud chmurným názvem, o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté nelidské či ponižující zacházení, atd. Je to změna zákona 634/2004, sněmovní tisk 273. Nacházíme se ve druhém čtení.

Hlásí se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane místopředsedo, když jsem navrhoval tento bod, tak jsem ho zařazoval jako pevný bod po obědě a bylo mi řečeno, že to bude třetí bod. Možná, že to bude první bod, protože došlo k nějakému posunu. Nicméně byl zařazen po obědě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Tak vy jste navrhl, Sněmovna schválila. Došlo zřejmě k nějakému nedorozumění, takže pravdu máte vy, samozřejmě, jako navrhovatel.

Na mě je, dámy a pánové, abych vyhlásil polední přestávku. Je 12.38, ve 12.45 se sejde organizační výbor a ve 14.15 bude pokračovat jednání Sněmovny tímto bodem. Takže vám přeji dobrou chuť. Ve 14.15 pokračování, ve 12.45 organizační výbor.

 

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP