(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vy dobře víte, že v této chvíli se připravuje v EU harmonogram kroků, které povedou v roce 2008, v příštím roce, k předložení nových legislativních opatření právě v oblasti spolupráce v oblasti justice, a je to výměna dat nejrůznějšího typu mezi národními policiemi, vězňů apod. Je to prostě celá série informací, kterou bude potřeba sdílet. A my dneska stojíme před tím, že by se měla nesmírně povýšit a zkvalitnit spolupráce mezi členskými státy.

Já jsem byl v minulosti překvapen tím, když jsem zjistil, že třeba i na hranicích Španělska a Francie se zločincům vyplatí utíkat před policií ze Španělska prostě tím, že překročí hranice, protože spolupráce mezi státy je tak špatná, že to je způsob, jak utéct před spravedlností. Je to dneska v Evropě neuvěřitelná věc, že nedochází dosud k takové elementární spolupráci. Přitom jestli vezmeme vážně boj proti organizovanému zločinu a proti terorismu, tak si myslím, že bezpečnost je především v rukou této evropské spolupráce a bezpečnostní architektury, kterou tady vytváříme.

Já prostě tady mluvím teď proto, protože si nejsem jist, jestli vláda bere dostatečně vážně spolupráci s Europolem, s evropskými institucemi, protože tam je totiž jedno nebezpečí: Jestli se Schengen spustí a nebude to doprovázeno touto kvalitní spoluprací, tak to může dokonce bezpečnost občanů snížit! Rozumíte? A proto bych chtěl využít této příležitosti pro to, abych apeloval na vládu, aby vzala vážně nejenom to, že mluvíme dneska o bezpečnosti a zákonech na území ČR, ale že klíčem je podle mě dnes spolupráce evropská, nechci používat anglických termínů, to znamená spolupráce v oblasti justice v širokém slova smyslu, která podle mě rozhodne o tom, jestli Evropa bude relativně bezpečný prostor, nebo ne. A souhlasím s tím, že to je pro občany klíčové téma, a byl bych rád, kdybychom tady dokázali postupovat v určitém konsensu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo, rozumím tomu tak, že to byla závěrečná slova, a bude tedy následovat hlasování o pozměňovacích návrzích a já opět předávám řízení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se totiž strašně omlouvám, že jsem uzavřel rozpravu a toto bylo závěrečné slovo, takže aniž bych - ale zdá se mi, že nevidím cestu, jak vám udělit slovo podle jednacího řádu. (K poslanci Liškovi.) Jedině nějaký ministr by musel vystoupit a otevřít rozpravu. To je cesta, pokud to neučiní někdo. Pan ministr ale to, zdá se, učiní. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já v tuto chvíli musím říct, že se nestává často, kdy bych já osobně souhlasil s tím, co řekne pan místopředseda Zorálek, ale souhlasím naprosto, naprosto s tím, co v jeho vystoupení zaznělo, že Schengen, zrušení hranic, znamená nejen sdílení svobody, ale také odpovědnosti, a odpovědnosti za bezpečnostní situaci teď nejen v ČR, ale také v našich sousedních zemích. Základem sdílení odpovědnosti je spolupráce. Klíčové pro tuto spolupráci je fungování informačních systémů, jako je např. schengenský informační systém nebo vízový informační systém.

Sděluji také, že ČR souhlasila s tím, aby se některé části tzv. Prümské smlouvy staly součástí komunitárního práva. To jsou ty části, které vedou k výměně informací o otiscích prstů, DNA, kradených vozidlech, kradených věcech. To jsou všechno instrumenty, které musíme uvést v život tak, aby platilo to, co říkáme: Evropa je prostor svobody a bezpečí.

Musím jen dodat, že na té včerejší konferenci ČR byla předkladatelem právě základních tezí společné migrační politiky, neboť se k této tezi, k této filozofii hlásíme, a bohužel, některé pozměňovací návrhy, a nechci teď jmenovat některé kolegy, protože se budu k pozměňovacím návrhům vyjadřovat posléze, jdou zcela proti filozofii, o které zde hovoříme.

A moc prosím a ještě jednou, využívaje prostoru pro znovuotevření rozpravy, apeluji na to, abychom si uvědomili, že v tuto chvíli teď nehlasujeme jako poslanec ODS, KDU-ČSL, Strany zelených, ČSSD nebo KSČM, že hlasujeme jako poslanci ČR, kteří nesou odpovědnost nejenom za ČR, ale také za naše partnery v Evropě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď už se otevřel prostor pro pana poslance Lišku, takže mu uděluji slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já zde nechci opakovat debatu, která se odehrála při předchozích čteních. Dovoluji si jenom upozornit na důležitou věc, která zde podle mě padnout musí, a to je lidskoprávní rozměr celé záležitosti.

Myslím si, že se shodneme všichni na tom, že jsme tady od toho, abychom nalezli řešení velmi delikátní záležitosti, a tou je na jedné straně ochrana naší společnosti, na druhé straně je to ochrana práv všech, kteří se na našem území ocitnou; nejenom těch, kteří s námi sdílejí naše občanství, ale také těch, kteří sem třeba v zoufalé životní situaci dorazí na naše hranice. Toto je úkol, který samozřejmě nemá žádné definitivní řešení jednou provždy, toto si každá společnost vyjednává, dohaduje pokaždé znova. Proto předpokládám, že i toto téma se bude čím dál častěji periodicky vracet na jednání této Sněmovny.

Myslím si, že se ukázalo, že toto téma skutečně je zralé a bylo zralé pro takovouto debatu. Ukázalo se, že tento vládní návrh vzbudil velikou debatu i v rámci občanské společnosti. To jsou lidé, kteří nemají zájem na tom, aby naše společnost se setkávala s negativními vlivy, které třeba migrace přináší, nýbrž jsou to lidé, kteří dennodenně pracují s azylanty, s uprchlíky v táborech v zoufalých životních situacích, a hledají řešení i pro jejich životní existenci. To je také náš úkol.

Já si myslím, že se podařilo v některých ohledech nalézt společnou řeč s Ministerstvem vnitra. Chtěl bych i poděkovat za to, že ten dialog byl takhle široký, že argumenty, které jsme zde přednesli, ať už padaly jak ze strany těch, kteří mají především na mysli ochranu naší společnosti a její blaho, což jsme ovšem my všichni, ale také těch, kteří hovořili především z perspektivy ochrany lidských práv a svobod. Myslím si, že se podařilo alespoň v některých věcech tento kompromis najít, a já věřím, že se odrazí i ve finálním znění zákona.

Předpokládám, že se k těmto tématům budeme vracet i v budoucnu, a myslím si, že celoevropská debata na toto téma, tak jak o ní hovořil pan ministr vnitra Langer, bude čím dál důležitější, a proto si myslím, že i evropský rozměr této debaty bude čím dál žhavější a bude důležitější, abychom se mu tady ve Sněmovně věnovali.

Závěrem tedy apeluji tak jako mí předřečníci na to, abychom se pokusili najít co nejodpovědnější balanc mezi oběma zájmy, které nás spojují - jak ochranu lidských práv, tak ochranu naší společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď se přihlásil do rozpravy také pan ministr Julínek.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já chci jenom využít otevřené rozpravy k upozornění na nebezpečí z vložení 12. části týkající se veřejného zdravotního pojištění, tak jak je tento pozměňovací návrh napsán, to znamená, že všichni cizinci, kteří pobývají na území ČR, by měli stejné nároky jako občané ČR z plnění z veřejného zdravotního pojištění. A opravdu je tady nebezpečí samozřejmě spekulativního chování při azylové politice, a jednak je tam samozřejmě nebezpečí zvýšených nákladů. Prosím proto, abyste nepodpořili rozšíření tohoto návrhu pana poslance Bublana, protože je to opravdu nefér vůči našim občanům, kteří si platí 13,5 % celý život a solidarizují mezi sebou, aby to platili azylantům. Na to je zvláštní režim a v příštím zákoně ošetříme i rodinné příslušníky. Prosím, abyste nepodpořili tuto část.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, vidíte, jak se nám podařilo rozfoukat z plamínku rozpravu. Tady vidím pana poslance Souška, který se hlásí jako další. Máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. Mně ta rozprava připadá poněkud podivná a vysvětlím proč. Já jsem velkou část svého pracovního života pobýval mimo území ČR a můžu vám říct naprosto na rovinu, že ve většině států je pobyt pro cizince daleko přísněji korigován nežli v ČR. Vezměte to na vědomí, myslím, že tohle je důležitá a závažná informace.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP