(12.50 hodin)
(pokračuje J. Dolejš)

Já samozřejmě chápu, že tento tisk předkládá pravicová vláda, nebo víceméně pravicová vláda, která by mohla být určitou garancí nepřiměřené extenze státu směrem ke kapitálovým trhům, ale prostě tak jak je to předloženo, nedává to nějakou pevnou záruku, že se jedná o krok pouze mimořádný, a nikoliv systémový. Proto si také dovolím vyslovit pochopení pro ty, kteří vetovali tento tisk, protože aspoň elementární debata, popřípadě možnost vznášet pozměňovací a doplňovací návrhy k tomuto tisku, může tento problém eliminovat.

Navzdory tomu se přimlouvám také za to, aby tento tisk byl projednán ve druhém čtení ve zkrácené lhůtě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím z místa přihlášku pana poslance Pavla Hrnčíře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, přestože se plně ztotožňuji s připomínkami a s důvodem, který zde přednesl pan ministr financí o naléhavosti urychleného přijetí tohoto návrhu zákona, na druhé straně také chápu určité výhrady a připomínky zde přednesené v opozici, proto se ode mě očekává, že zcela určitě navrhnu zkrácené projednání ve výborech. Předpokládám, že tento návrh zákona bude přikázán rozpočtovému výboru. Po jakémsi zvážení všech důvodů pro a proti nenavrhnu zkrácené jednání na pět dnů, jak bývá občas zvykem, ale nabízím kompromisní prodloužení, nebo respektive zkrácení jednání ve výborech se stanovením lhůty na 15 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dále v rozpravě? Nikdo. Rozpravu končím. Není nic, co bychom měli hlasovat hned. Můžeme tedy přikročit k přikázání předloženého návrhu k projednání.

Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

K hlasování máme dvě rozhodnutí. Za prvé přikázat to rozpočtovému výboru. Já vás ale odhlásím, požádám vás o novou registraci, protože na mou výzvu, aby rozhovory byly přesunuty mimo Sněmovnu, poslanci reagovali pozitivně a pokusím se je přivolat. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme o přikázání rozpočtovému výboru v hlasování pořadové číslo 187, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 116 pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní pro pořádek, abych dodržel jednací řád, se ptám pana ministra financí, jestli souhlasí se zkrácením o více než 30 dnů. Souhlasí, takže můžeme hlasovat o zkrácení o 45 dnů na 15 dní.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 188 a ptám se, kdo je pro zkrácení této lhůty. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 119 pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 15 dnů. Končím bod č. 29. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Tím je přerušený bod

 

36.
Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě
a o její nápravě a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

 

Požádal bych nyní, aby zástupce navrhovatele místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík zaujal své místo u stolku zpravodajů, a zpravodaj pro prvé čtení.

Pro pořádek opakuji: Bod 36 jsme přerušili před hlasováním o vrácení navrhovateli k přepracování, tedy rozprava je ukončena a zbývá nám hlasovat o návrhu předloženém v rozpravě - vrátit předložený návrh navrhovateli k přepracování. Pokud všichni, kteří mají zájem o tom hlasovat, jsou přítomni, požadavek na odhlášení nevidím, odhlásil jsem vás před chvílí, tak můžeme pokračovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 189 a ptám se, kdo je pro vrácení navrhovateli k přepracování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 121 poslance pro 30, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Protože návrh na vrácení nebyl přijat, budeme pokračovat v hlasování, a to návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 190, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 126 pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí. Jeho lhůta je ze zákona o jednacím řádu 60 dnů. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji. Končím bod č. 36.

O slovo se hlásí paní předsedkyně klubu zelených Kateřina Jacques. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádala o desetiminutovou přestávku pro poslanecký klub Strany zelených a zároveň vyzvala vás všechny, kterým není lhostejný osud lidských práv v Číně, kterým není lhostejné, že se koná ve foyeru Poslanecké sněmovny výstava, která propaguje Čínskou lidově demokratickou republiku a konání letních olympijských her v roce 2008, aniž by upozornila na velmi závažné téma porušování lidských práv v Číně, vás, kterým to není lhostejné, účastněte se s námi informačního setkání před touto výstavou a bude to trvat deset minut. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyhovím požadavku Strany zelených na přestávku na 10 minut na iniciativu klubu. Jenom upozorňuji, že ústavním názvem mezinárodně uznaným je Čínská lidová republika.

Přerušuji jednání do 13.10 hodin a budeme pokračovat po této přestávce.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP