(12.00 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, budu stručný, paní místopředsedkyně. Chtěl bych jenom krátce zareagovat na to, co tady řekl pan místopředseda Vondra.

On tady mluvil o návrhu, který předložila Česká republika, samozřejmě ho hájil. Já bych rád řekl: Podívejte, oboustranná flexibilita. Vy jste, pane místopředsedo, sám včera v médiích řekl, že vám bylo v Evropské unii a jejími členskými státy vytýkáno - cituji - že bychom tím rozbourali celou konstrukci, na které Evropská unie stojí.

Vtip je v tom, že vy tímto svým návrhem jste se pokoušeli jakoby snížit roli Evropské komise. Pro mě je toto zajímavý moment, protože já nejsem přesvědčen, že Evropská komise je instituce, jejíž fungování, snižování její role je v zájmu České republiky. Dovolte, abych vám připomněl, že v případě sporu o tzv. Pakt stability, kde šlo o dodržování kritérií Maastrichtu, deficitu státního rozpočtu, to byla Evropská komise, která navrhovala a prosazovala tvrdý postih proti Německu a Francii, když překročily tento deficit. A byla to právě mezivládní úroveň a Evropská rada, která naopak dala Německu a Francii pardon. Evropská komise vystupuje naopak v zájmu a ve prospěch menších států Evropské unie. To znamená, že snižovat její roli znamená do budoucna obhajovat někoho, kdo se v tomto sporu zastal malých proti velkým. A to je věc, o které bychom zde ve Sněmovně měli mluvit. Pokud vláda jede s něčím takovým na summit, měli bychom vědět, že vláda tam něco podobného navrhne, a my bychom měli být schopni o tom diskutovat a ujasnit si, jestli je to v zájmu České republiky.

Pane premiére, mně vadí, že vy vystupujete s návrhem, jehož podobu my se obtížně dovídáme ze zahraničních médií a serverů, a já se prostě nedozvím před summitem, s jakým návrhem tam předstoupíte. A že s ním nesouhlasím, to mohu říci až dnes, kdy už je post festum. Já tvrdím, že takovýto postup je v rozporu s demokratickými procedurami. Vláda prostě jede na summit s něčím, co jsme tady neprodiskutovali. A jsem přesvědčen, že to, co prosazovala, není v zájmu České republiky.

Chápejte, tento způsob utajování podstatných věcí v zahraniční politice vede k tomu, že já se například dnes dovím z televize, že vy budete navrhovat nějaké kontrolní dny Ruské federace při budování radarové základny. Rozumíte - kontrolní dny Ruské federace říkal premiér dneska ráno, to je to, co budeme navrhovat v případě prosazení radaru.

Vy jste, pane premiére, ve svém vystoupení v televizi dneska mluvil o tom, že účast Rusů není nic nového. My máme výhrady proti americkému návrhu. To, co tady vzbudilo určitý ohlas, to jsem já řekl někdy v lednu. Jak tomu rozumět? Už v lednu jste protestoval proti ruským vojákům na radarové základně?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane místopředsedo, čas…

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Všechno je, přátelé, tajné. Tajné je to, s čím vláda jede na Evropskou komisi, tajné je prostě to, co se týká radaru, já se to dovídám ze zahraničních novin. Já prostě tvrdím, že tento způsob zahraniční politiky je vadný a nepřijatelný. (Potlesk poslanců ČSSD).

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Velice se omlouvám. Zrovna vás bych nechtěla povolávat k dodržování věcného obsahu projednávaného bodu, kterým je průběh lisabonského summitu.

Nicméně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím přerušit debatu nad bodem 118, zprávou předsedy vlády o průběhu lisabonského summitu Evropské unie, a to v úrovni otevřené obecné rozpravy, a po dohodě s předsedou volební komise zahájit bod č. 90 našeho pořadu schůze a body následující, tedy body 87, 88, 89 a 117.

 

Prvním je bod

 

90.
Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení,
kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání
Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky

 

Na lavice vám všem byl v úterý 23. října 2007 rozdán podkladový materiál k tomuto bodu. Prosím tedy předsedu volební komise pana poslance Petra Tluchoře, aby předložený návrh uvedl. Vážený pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, páni členové vlády, dámy a pánové. Volební komise Poslanecké sněmovny přijala na své 19. schůzi dne 27. září 2007 usnesení č. 69, které byste měli mít před sebou, kterým schválila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky. Dále pak doporučila předsedovi Poslanecké sněmovny, aby při jednáních s příslušnými orgány Senátu o přípravě volby prezidenta republiky byl tento návrh projednán.

Na základě politických jednání mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem bylo dosaženo dohody v tom, že obě komory Parlamentu České republiky na svých schůzích přijmou shodná usnesení podle § 1 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a obdobného ustanovení jednacího řádu Senátu. Obsahem těchto shodných usnesení by mělo být, kdo bude organizovat volbu prezidenta republiky, kdo bude přijímat návrhy kandidátů, kdo podepisuje a předává zápis o výsledku volby prezidenta republiky předsedovi Poslanecké sněmovny a to, že případné druhé a třetí kolo volby bude probíhat na téže, byť přerušené, společné schůzi obou komor.

Jsem informován o tom, že Senát s takto dohodnutým společným postupem souhlasí. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny vám byl rozdán do lavic.

A to je pro úvod vše.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Tuto rozpravu tedy končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Předpokládám, že předseda volební komise již nemusí opakovat text usnesení, o kterém bude Poslanecká sněmovna hlasovat, neboť text tohoto usnesení máme všichni před sebou.

Hlásí se, prosím, někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy rozpravu podrobnou. I v tomto případě nepředpokládám nějaká závěrečná slova a můžeme tedy přistoupit k hlasování o usnesení, kterým upravíme vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky.

 

Dovoluji si zahájit hlasování s pořadovým číslem 149 a dotázat se vás, kdo s tímto návrhem usnesení souhlasíte, stiskněte, prosím, příslušné tlačítko a pozdvihněte ruku. Kdo je proti tomuto usnesení?

Z přítomných 154 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 128, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Končím projednávání bodu 90.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

87.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Petr Tluchoř. Máte slovo, pane předsedo. (Velký hluk v jednací síni.) Omlouvám se vám, pane předsedo. Současně prosím vás všechny, abychom umožnili předsedovi volební komise i nám všem důstojnou atmosféru k projednávání tohoto bodu, resp. se ztišili nebo snížili hladinu hluku ve Sněmovně, abychom, vážené paní poslankyně a páni poslanci, věděli, o čem budeme hlasovat. Velice vám za to děkuji.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolím si vás seznámit s tím, že ve stanovené lhůtě předložily poslanecké kluby tyto návrhy pro volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Jedná se o návrh ČSSD se jménem Vladimír Cisár, návrh Strany zelených na Ivana Dejmala, návrh ODS na Petra Fialu, návrh KDU-ČSL na Michala Pehra a Michala Stehlíka a návrh Strany zelených na Oldřicha Tůmu. Tyto návrhy byly zaslány poslaneckým klubům.

Protože se jedná o volbu kandidátů, které nakonec volí Senát, je volba jednokolová. Volební komise v první fázi navrhuje volbu tajnou.

Nyní však prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k předloženým kandidátům i k návrhům na způsob volby.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, pane předsedo. Otevírám tímto rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Kateřina Jacques. Máte slovo, vážená paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stáhla kandidaturu pana dr. Oldřicha Tůmy - s tím, že zdůrazňuji, že to je kandidát, kterého si vážíme, rádi bychom s ním i do budoucna spolupracovali, ale na základě politické dohody jeho jméno stahujeme a necháváme pouze Ivana Dejmala. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Další přihlášenou do této rozpravy je paní poslankyně Michaela Šojdrová. Máte slovo, vážená paní poslankyně.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych rovněž za klub KDU-ČSL se vyjádřila k navrženým kandidátům. Klub KDU-ČSL stahuje z nominace našeho kandidáta pana Michala Pehra, a to rovněž z podobných důvodů, jak uvedla kolegyně Kateřina Jacques. Je to kandidát, kterého si rovněž vážíme a chceme s ním nadále spolupracovat, ale vzhledem k dohodě poslaneckých klubů tedy stahujeme tohoto našeho druhého kandidáta. Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP