(12.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Ty klíčové předpoklady pro to, abychom toho mohli dosáhnout, byť si nedělám iluze, že zde existuje nějaká cílová stanice, ale abychom se mohli aspoň přiblížit tomu okamžiku, jsou projekty Czech Point, jednotná komunikační infrastruktura veřejné správy, zákon o zrovnoprávnění elektronického písemného dokumentu a zákon o registrech.

To, co projednáváme dnes ve druhém čtení, tedy novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, je jedním z těch klíčových předpokladů pro to, aby onen symbol eGovernmentu - Egon - skutečně ožil a aby mohl začít přinášet službu, kterou od něj očekáváme. Jde o tzv. projekt Czech Point. Předložený návrh je v první fázi tohoto projektu, který předpokládá vytvoření velmi husté sítě základních kontaktních míst veřejné správy, na níž bude možné získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech. Je možné získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou uvedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech k osobě toho člověka, k věcem a právům. Bude mít možnost v okamžiku, kdy provedeme a realizujeme zákon o zrovnoprávnění elektronického a písemného dokumentu, také provést konverzi těchto písemných dokumentů do elektronické podoby, resp. získat v té první fázi ověřené kopie, listiny a výpisy.

Předpokládám, že ti z vás, kteří se této problematice věnují, tak jste zaregistrovali záměr Ministerstva vnitra a v minulosti Ministerstva informatiky vytvořit skutečně velmi hustou síť těchto kontaktních míst tak, aby lidé využívali to, co již existuje, aby přirozená místa pro komunikaci s úřady, kterými jsou zejména obecní úřady nebo pošty, se stala těmi místy, jejichž prostřednictvím v té první, resp. druhé fázi budou moci vyřizovat veškeré žádosti, dávat veškerá podání a získávat ony výpisy, opisy, ověřené kopie tak, jak je pro sebe potřebují. Je to projekt, který počítá zhruba s 2000 pobočkami České pošty. Je to projekt, který v této podobě počítá zhruba s 1200 matričními úřady. A jsem skutečně velmi pevně přesvědčen, že toto je konkrétní pozitivní krok, který může Sněmovna udělat pro to, aby veřejná správa byla vůči občanům skutečně efektivnější z pohledu výnosů, nákladů, a zejména přátelštější, pokud jde o komunikaci.

Chtěl jsem velmi poděkovat všem, kteří se zabývali projednáváním tohoto návrhu zákona ve výborech, i za případně předložené pozměňovací návrhy. Věřím, že po bodech, které znamenaly obrovský střet a polemiku, právě projekt Czech Point může být tím projektem, kde se může Sněmovna sjednotit bez ohledu na to, kdo je členem jaké politické strany. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi vnitra Ivanu Langerovi a prosím, aby se připravil zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému jsme přikázali k projednání tento tisk. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 158/1 a oním zpravodajem je pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na svém zasedání projednal tento materiál s následujícím doporučením, aby jej tato Sněmovna projednala a schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. To je k tomu usnesení výboru.

S ohledem na to, že legislativní proces je poněkud zdlouhavá věc a v průběhu toho někdy vzniknou nové zákony, jsou projednávány i v určitých orgánech, případně jsou schváleny a začíná běžet jejich účinnost, přihlašuji se tímto do podrobné diskuse, kde bych načetl další dílčí pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže otevírám rozpravu podrobnou. Jako první vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques a jako druhý pan poslanec Krupka.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v minulém týdnu vám byly na lavice rozdány materiály, které jsou pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu. Ten pozměňovací návrh se netýká bezprostředně možnosti získat informace na těch kontaktních místech Czech Pointu, ale ještě zvýšit uživatelský komfort občanů při získávání informací z rejstříku trestů, a sice pohodlně z domova nebo z kanceláře elektronickou cestou.

Ačkoli novela zákona 269 o Rejstříku trestů už uvažovala o tom, že prostřednictvím elektronického podpisu bude možné tyto informace získávat, následně se ukázalo, že elektronický podpis není dostatečným nástrojem k ověření totožnosti žadatele, neboť jednoznačně a nezaměnitelně neidentifikuje tuto osobu v osobním kvalifikovaném certifikátu, a proto v podstatě tato možnost nemůže být využívána. Po dohodě s ministrem vnitra a také na základě dotazů na Rejstřík trestů a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vznikl pozměňovací návrh, který by uživatelský komfort zvýšil a umožnil to, o čem jsem právě hovořila. Byl by také dalším krokem k elektronizaci a zjednodušování administrativních úkonů, tak jak to zamýšlí ten právě předkládaný zákon.

Takže velmi vás prosím, abyste věnovali pozornost tomu pozměňovacímu návrhu a v zájmu zkvalitňování služeb veřejnosti ho podpořili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jacques a prosím pana poslance Krupku, aby přednesl to, co má na srdci. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji. Tak jak jsem avizoval, dovolil bych si s ohledem na skutečnost, že dne 1. června t. r. vstoupil v účinnost zákon č. 110/2007 Sb., který v části jedenácté obsahuje změnu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, týkající se § 12, bude nutné v tisku 158 provést následující legislativně technické změny. Dovoluji si upozornit, že skutečně se jedná pouze o změny tohoto charakteru, nemění v podstatě dikci zákona.

Za prvé, v bodě 18 se v návětí zrušují slova "odstavec 1". Pokračuji: a na konci textu písmene j) se doplňují slova "a písmeno k) se zrušuje".

Za druhé, v bodě 19 návětí zní: "V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní".

Stručný komentář. Skutečně se jedná o změnu, která je vyvolána tímto zákonem, tak aby došlo k souladu, mezitím co nabyla účinnost jiná norma.

Dále bych si dovolil upozornit jenom na to, že Senát předl týdnem schválil v tisku 128 další novelu zákona o Rejstříku trestů, která do textu zákona zavádí nové poznámky pod čarou 6 a 7. Budou i v tomto tisku, tedy 158, upraveny v průběhu legislativního procesu po publikaci v tisku 128 ve Sbírce zákonů v části šesté, poznámky pod čarou, tak, aby byly v souladu s touto poslední změnou. Čili toto je pouhé konstatování, to už není návrh.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, podrobnou rozpravu končím. Končím také druhé čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání bodu 21. Tím je

 

21.
Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 206/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 206/1 a já prosím poslance Jana Klase, aby jako navrhovatel materiál uvedl.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP