(11.10 hodin)
(pokračuje M. Svoboda)

Pro mě jeden z nejvyšších stupňů demokracie je typ demokracie, který je uplatňován ve Švýcarské federaci, a to je samozřejmě, když zásadní otázky jsou řešeny pomocí plebiscitu neboli referenda. Proto se přimlouvám, aby toto rozhodnutí bylo na občanech této země, abychom ho respektovali a aby naši občané měli šanci zodpovědně přemýšlet o tom, jak se rozhodnou, a tudíž se zúčastnili diskuse o této radarové stanici. A proto jsem všemi deseti, jak se říká, pro referendum.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Miroslavu Svobodovi a zatím poslední písemnou přihláškou, kterou mám před sebou, je přihláška místopředsedy vlády Martina Bursíka, kterého žádám o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Paní předsedající, pane předkladateli, dámy a pánové, vyjádřím se za poslanecký klub Strany zelených, a vyjádřím se ke dvěma tématům. Jednak k samotnému návrhu poslaneckého tisku k návrhu ústavního zákona o referendu, který tady diskutujeme, a pak se také vyjádřím a pokusím se vám stručně vysvětlit pozici Strany zelených, protože v několika příspěvcích jste projevili zájem o to, abychom pozici vysvětlili.

Nejprve tedy věcně k návrhu. Legislativní úroveň návrhu popsal myslím si v barvách předseda Legislativní rady vlády Cyril Svoboda. Ta argumentace byla v podstatě základem negativního stanoviska vlády. Takové vady návrhu, které v podstatě by neumožnily rozhodovat o případném umístění radarové základny tím, že by ten proces byl zablokován referendem, to je vada, která je neopominutelná, a takových legislativních vad v tom návrhu zákona je více. Čili ministři za Stranu zelených v souladu s pozicí většiny vlády odmítli tento poslanecký návrh speciálního referenda o radarové základně. To za prvé.

Ten návrh je provázen argumenty předkladatele, které primárně vzbuzují emoce. Uvádí se, že se zvyšuje ohrožení a napadení České republiky, že se Česká republika stává terčem útoku. V té doprovodné argumentaci se dokonce uvádí paralela s pobytem sovětských vojsk ve srovnání s tím, že by tady byli spojenci Severoatlantické aliance. Tolik věcně k návrhu a jeho odmítnutí.

Poté - jak je to se Stranou zelených a s posílením prvku přímé demokracie s institutem referenda a obohacením naší demokracie o prvky přímé demokracie. Několik z vás tady citovalo volební program. Pan kolega Filip dokonce zapochyboval o legitimitě mandátu poslankyň a poslanců Strany zelených.

Tak já vám to přesně, prosím vás, odcituji. A věřte, že to tady nedělám - už máme po předvolební kampani, čili není to nějaká politická agitace, ale protože projevujete zájem o Stranu zelených, tak vám odcituji. My v tom programu mimo jiné říkáme v článku 4.2.: "Místní referenda jsou často neplatná kvůli nutné vysoké účasti voličů. Strana zelených bude prosazovat přijetí zákonů o celostátním referendu a krajském referendu. Zrušíme omezující podmínku 50procentní účasti pro platnost všech typů referend. Budeme usilovat o posílení prvku přímé demokracie zavedením přímé volby starostů, hejtmanů a prezidenta." Tolik citace z volebního programu Strany zelených.

Já už jsem tady při vystoupení v minulém kole, když jsme diskutovali zákon o referendu, zdůraznil jeden politický aspekt, který bychom si měli dnes uvědomit, totiž že k jakémukoliv zákonu o referendu je potřeba ústavní většina poslanců. Je tudíž zřejmé, že jestliže pro jakýkoliv návrh referenda se nepodaří získat alespoň část Občanské demokratické strany, tak ten zákon je od počátku neživotný, protože musí projít oběma komorami Parlamentu České republiky.

Naše pozice k prosazení prvku přímé demokracie je taková, že se snažíme uplatnit náš vliv ve vládě, sic se nám podařilo do programového prohlášení vlády v této věci prosadit relativně málo. První úspěch dílčí jest to, že jsme se ve vládě dohodli, a také první plnění jednoho z bodů našeho volebního programu, o tom, že ministr vnitra zpracuje úpravu zákona o místním referendu, kde se sníží podmínka účasti občanů pro platnost tohoto referenda. Zároveň se zachová podmínka alespoň jedné čtvrtiny oprávněných voličů pro závaznost výsledku tohoto místního referenda. Tento návrh vypracovává legislativa Ministerstva vnitra a předloží ho vládě k projednání.

Tolik k plnění jednoho z bodů nebo prvního z bodů našeho volebního programu.

Pokud jde o obecné referendum, tak bych vás rád informoval, že jsme v minulém týdnu prostřednictvím Ministerstva životního prostředí předložili do vnějšího připomínkového řízení zákon o obecném referendu, který předložíme vládě České republiky, požádáme Legislativní radu vlády a Ministerstvo vnitra, aby dopracovalo tento návrh, a povedeme diskusi s partnery ve vládě o zákonu o obecném referendu. Ten zákon je hotový. Jeho základní principy jsou vypracovány. Myslím si, že budeme mít ještě další příležitosti, abych vás s ním podrobně seznámil, ale je to druhý bod, který se týká našeho volebního programu v oblasti přímé demokracie, který se snažíme naplňovat.

Ten třetí se týká otázky přímých voleb, kde máme přímo v programovém prohlášení, že otevřeme diskusi o přímé volbě prezidenta, a tak se také na úrovni koalice děje a na tomto tématu budeme pracovat.

Tohle jsem chtěl uvést jenom proto, abych vyvrátil některé vaše pochybnosti, nebo dokonce pochybnosti o legitimitě našeho mandátu, totiž že Strana zelených snad podle názorů některých z vás neplní volební program. Doufám, že se mi podařilo vám to vyvrátit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám také děkuji, pane místopředsedo. S faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dámy a pánové, vážená vládo, já si dovolím velmi krátce zareagovat na slova pana ministra. On se zmínil o přípravě zákona o místním referendu jako jednom z bodů, které chce Strana zelených splnit ze svého programu. Já bych chtěl upozornit na to, že my jsme jako poslanci ČSSD již podali návrh novely zákona o místním referendu. Předpokládám, že bude projednáván již na příštím jednání Sněmovny, a očekávám, že ho podpoří i Strana zelených, aby nemuselo docházet k dalšímu prodlužování přijetí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. Zeptám se, zda ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Paní Kateřina Jacques, pan poslanec Paroubek poté. Paní poslankyně Kateřina Jacques má slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dovolte mi jen krátkou glosu. Bude pochopitelně záležet na kvalitě předkládaného materiálu z hlediska legislativního.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní prosím o slovo pana poslance Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, vždycky jde o kvalitu, to je zřejmé.

Já jsem vyslechl s velkou pozorností diskusi. Přiznám se, že jsem do ní nechtěl zasahovat. Bylo tady řečeno něco o vadách návrhu. Určitě, každý návrh, který je předložen poslaneckou iniciativou, má jisté vady na kráse. Já o tom nepochybuji. Podle mě to nejsou vady takového charakteru, že by se pro tento návrh nedalo hlasovat, když by byla dobrá vůle, ale budiž.

Slyšel jsem komické argumenty elitářského typu. Lidé, rozuměj občané, tak složitým věcem nemohou rozumět, nemohou je pochopit. To je skutečně mému chápání politiky takový přístup velice vzdálený. Každého lituji, pokud se takto dívá na politiku. Ostatně řadu těch vystoupení i v jiných věcech, které jsem tady slyšel, tak určitě dávají za pravdu spíše tomu mému pohledu, že často prostí lidé, kteří se řídí selským rozumem, se rozhodují ve věcech, které jsou velmi složité, velmi dobře a velmi správně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP