(12.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krillovi. Hlásí se někdo do právě otevřené rozpravy? Hlásí se paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vyslovila dvě poznámky k tomu projednávanému materiálu.

Velice vítám možnost přistoupit k této dohodě a podepsat ji. Vytvoření společného evropského prostoru je totiž mimo jiné důležité k zajištění vysoké a jednotné úrovně ochrany životního prostředí. Již nyní můžeme předpokládat, že prostřednictvím směrnic, které jsou pro smluvní strany v rámci smlouvy závazné, dojde jak k omezení provozu civilních podzvukových tryskových letadel nesplňujících určité parametry, jakými je například hluk letadel a emise letadlových motorů, tak také ke stanovení prováděcích pravidel pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a také certifikaci ochrany životního prostředí, a z tohoto pohledu je to velmi dobrá zpráva.

Dovolte mi, abych se v této souvislosti vyslovila k problematice byť nepřímo související, a ta se týká tajných leteckých transferů vězňů při takzvaném boji s terorismem. Domnívám se, že je vhodné, abychom v této souvislosti alespoň řekli, že se v posledních několika letech široce tato problematika tajných věznic Spojených států v Evropě, mučení vězňů a především utajených leteckých přesunů vězňů s využitím evropských letišť, včetně letiště Praha-Ruzyně, věnovali.

Zvláštní výbor Evropského parlamentu přijal v lednu letošního roku zprávu o zaznamenání nejméně 1245 tajných letů CIA v zemích Unie. Výbor rovněž kritizoval řadu zemí za nedostatečnou spolupráci při šetření těchto informací a při zpracování této zprávy. Výbor přijal také konkrétní doporučení, která by měla zlepšit kontrolní mechanismy letecké dopravy tak, aby v budoucnu k utajeným přesunům vězňů nemohlo docházet. Mezi tato doporučení patří například to, že všechna vojenská nebo policejní letadla budou smět přistávat na území jiného státu nebo jej přelétávat pouze tehdy, pokud budou mít předběžné povolení nebo jiné opatření, kdy státy zajistí, že povolení k přeletu bude vojenským nebo policejním letadlům poskytnuto pouze tehdy, pokud dodají záruky, že budou dodržována a kontrolována lidská práva.

Tímto tématem se kromě Evropského parlamentu zabývala také Rada Evropy, vysoká komisařka OSN pro lidská práva a řada nevládních organizací.

Já bych byla ráda, kdybychom se k tomuto tématu v budoucnosti ještě mohli vrátit, a velmi podporuji přijetí této předkládané dohody. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o usnesení, které uvedl pan poslanec Krill, které máte před sebou, které je doporučující a nekonfliktní. Takže se domnívám, že o něm mohu dát hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tímto navrženým usnesení, ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování pořadové číslo 215, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 144 poslanců, pro bylo 119, nikdo proti. Takže návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, několik důležitých upozornění.

První: Došlo k chybě při losování interpelací a losování se musí opakovat. Jsou to interpelace na ministry. Takže platí pořadí, tak jak bylo určeno losem na premiéra, ale bude nové pořadí při interpelacích na ministry. Vy, kteří jste podávali interpelace, s tím počítejte, a poté co losování proběhne, bude v písemné podobě rozdán výsledek toho losování na lavice. Druhá poznámka se týká skutečnosti, že ve 12.30 hodin se sejde organizační výbor ke svému jednání.

Třetí, že z odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Jiří Paroubek a pan ministr Jiří Čunek.

A poslední informace, že pokračujeme normálně interpelacemi na premiéra, tak jak stanoví jednací řád, ve 14.30. Připomínám, že ve 14 hodin se schází také významný sněmovní orgán - podvýbor organizačního výboru pro udělování státních vyznamenání. Protože se to týká řady z vás, kteří jste zváni na jednání tohoto podvýboru, tak přijďte obhájit své návrhy podle stanoveného harmonogramu. Ostatním přeji dobrou chuť.

Členové organizačního výboru přecházejí do místnosti 106, my ostatní na oběd. Na shledanou.

 

(Jednání přerušeno ve 12.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP