(14.30 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. A ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosil bych paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Paní zpravodajko…

Ještě se hlásí pan ministr. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Pane předsedo, dámy a pánové, vystupuji proto, abych umožnil znovu otevřít rozpravu, protože paní zpravodajka opomněla načíst některé technickolegislativní záležitosti.

Nicméně když už teda u toho mikrofonu stojím, tak řeknu to, co jsem původně říkat nechtěl, a totiž to, že dosti zásadně nepodporuji pozměňovací návrhy paní poslankyně Jakubkové, protože pokud by byly přijaty, tak by se zcela převrátil dosavadní systém ochrany spotřebitele v České republice, který je postaven na soukromoprávní úpravě, a pozměňovacími návrhy paní poslankyně bychom situaci změnili tak, že by byla ustanovena úroveň veřejnoprávní, což by samozřejmě vyžadovalo změny v dalších zákonech, občanském zákoníku apod.

To znamená tato navrhovaná úprava je velmi neústrojná v rámci stávajícího právního řádu. A to, oč v této novele jde, je skutečně transpozice směrnice Evropské unie, která se týká jen a pouze výlučně přeshraniční spolupráce dozorových orgánů. A bylo by velmi nešťastné toto rozšiřovat na úpravu vnitrostátní. Není tomu v žádné jiné zemi Evropské unie. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Rozprava je tedy otevřena. O slovo se hlásí paní zpravodajka.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji panu ministrovi za pomoc a načítám legislativně technickou úpravu. V tisku 120/2 části 4 jste byli upozorněni na nutnost legislativně technické opravy textu za předpokladu, že bude schválen pozměňovací návrh B6. Bude-li schválen pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B6, který se týká části VII. článku 7 § 5b a jeho poznámek pod čarou číslo 4 a 5, potom je nutné promítnout tuto změnu také do úvodní části článku 7, kde bude odkaz pouze na poznámky pod čarou číslo 4 a 5. Takže se slova "včetně poznámek pod čarou číslo 4 až číslo 6" nahrazují slovy "včetně poznámek pod čarou číslo 4 a 5".

Ještě bych si vás dovolila upozornit pouze pro upřesnění a vyjasnění na jednu věc. V pozměňovacím návrhu B3, tento jsem vám předložila v písemné podobě a týká se nového znění § 59a, jsem v úvodu svého pozměňovacího návrhu neupozornila, že kromě nahrazení slov "protiprávní jednání" se text tohoto paragrafu doplňuje o větu, která začíná slovy "společný zájem spotřebitelů". Celý můj pozměňovací návrh k tomuto § 59a zní tak, jak je uvedeno v druhé části bodu B3.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím a poprosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Takže, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Nebyl podán žádný návrh na zamítnutí a můžeme přistoupit k hlasování. Vzhledem k tomu, že některé poslanecké pozměňovací návrhy předložené v rámci podrobné rozpravy při druhém čtení tohoto tisku jsou uvedeny v tisku 120/2 ve třetí části pod písmenem B, byly předloženy ke stejným bodům jako pozměňovací návrhy, které schválil hospodářský výbor svým usnesením číslo 63 a předložil je Poslanecké sněmovně v tisku 120/1. V tisku 120/2 jsou uvedeny ve druhé části pod písmenem A.

Dovolím si vás seznámit s celou procedurou hlasování a následně požádám Poslaneckou sněmovnu o její schválení.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 120/2 ve druhé části pod písmenem A, ale pouze o těch, které nejsou v kolizi s poslaneckými pozměňovacími návrhy. Jako další část bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v části 3 pod písmeny B1 až B6, které jsem v rámci podrobné rozpravy předložila já, a následně poté hlasovali o zbylých pozměňovacích návrzích z druhé části uvedených pod písmenem A, které budou hlasovatelné. Následně bychom schválili legislativní pozměňovací návrhy, jsou uvedeny v tisku pod písmeny A15.1, A15.2. A bude-li schválen pozměňovací návrh B6, musíme schválit úpravu úvodní části, jak jsem vás již informovala v obecné rozpravě. Nakonec bychom schválili zákon jako celek.

Nyní bych vás seznámila s vlastní procedurou hlasování a požádala bych Sněmovnu o její schválení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. O slovo se hlásí pan ministr Říman. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Omlouvám se, že znovu vystupuji, ale já bych požádal o jinou proceduru hlasování, než navrhla paní zpravodajka, a totiž o to, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru, tak jak je přijal hospodářský výbor, a to pokud možno v celku, protože pozměňovací návrhy hospodářského výboru jsou vzájemně provázány a zejména u některých schválení jednoho, neschválení druhého by znamenalo vznik nesmyslné právní úpravy.

Koneckonců myslím si, že ve Sněmovně je zvykem, že se nejdříve hlasuje o pozměňovacích návrzích výboru, tedy těch, kde došlo k nějaké elementární shodě při projednávání příslušného gesčního výboru, a až poté přistoupit případně k hlasování o dalších pozměňovacích návrzích. Myslím si, že tato procedura je logická, tradiční a podstatně jednodušší.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Já bych poprosil paní zpravodajku, aby se k tomu vyjádřila. Předtím paní Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych vás požádala o tříminutovou přestávku na krátkou poradu. Moc se omlouvám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Takže uděláme přestávku pětiminutovou do 14 hodin 45 minut.

 

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP