(15.30 hodin)
(pokračuje Rabas)

Ta novela, resp. ten zákon vůbec už na samém počátku v § 2 má vlastně to nejzásadnější, že týrání zvířat je zakázáno, a pak se to v tom zákoně rozvádí s tím, že např. pro odlov ryb nebo pro lov zvířat není možné použít elektrickou energii - ale je tam poznámka, pokud to neumožňují zvláštní předpisy. To je ten případ toho prvního videa, že třeba v České republice stále je možné odlovit rybu v potoce, v řece za použití elektrické energie. A pokud jste viděli ty záběry, tak víte, že to není pro toho živočicha vůbec nic příjemného. To je jeden moment.

Ještě daleko krvežíznivější, ještě emotivnější je ten další příklad, a to je lov na živou nástrahu. To je právě ta tradice, o které jsem se snažil hovořit, o které jsem mluvil. To znamená, že rybáři operují s tím, že lov na živou nástrahu je tradičním lovem. Jestli jste si všimli, tak ta rybička jistě není ráda, když jí pod páteří projíždí trojáček a potom se půl hodiny cuká, někdy dvacet minut, někdy tři minuty, podle toho, jak brzy přijde záchrana v podobě dravce, který ukončí její utrpení. Takže to bezesporu není příjemné.

A to jsou tedy věci, to jsou momenty, které bychom rádi v té novele změnili. Proto podporujeme plně, aby prošla novela do dalšího čtení, a já bych na závěr navrhoval, aby byl ten zákon přikázán k projednání do výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Rabasovi a ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není taková. Abych ještě dala možnost panu zpravodaji, který avizoval to, že chce přednést svůj návrh, a aby tedy tak mohl učinit, tak prosím, aby nyní vystoupil.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Navrhuji prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů a přikázání zemědělskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám za tyto návrhy a končím obecnou rozpravu. Je před námi hlasování o návrzích na přikázání a také o případném návrhu na prodloužení lhůty k projednání. Já ještě svolám naše kolegy, aby se všichni mohli tohoto hlasování zúčastnit.

První návrh, kterým se budeme zabývat, je návrh na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zemědělskému výboru. Zazněl zde návrh pana poslance Rabase, aby byl zákon přikázán též výboru pro životní prostředí. Táži se na další návrhy k přikázání. Má někdo nějaký další návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování a já se nejprve zeprám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 68. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 68 přítomno 165, pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 69. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 69 přítomno 166, pro 67, proti 16. Tento návrh nebyl přijat.

 

Hlasujeme nyní, ale musím se ještě předtím zeptat, zda s tímto návrhem bude souhlasit pan ministr, protože budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednání ve výboru o 30 dnů. Vzhledem k tomu, že je to více než o 20, které předepisuje jednací řád v § 91 odst. 3, táži se pana ministra, zda souhlasí s tímto prodloužením. Pan ministr souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 70 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta k projednání ve výborech byla prodloužena o 30 dnů. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 70 přítomno 166, pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru zemědělskému a lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a končím projednávání bodu číslo 26, sněmovního tisku 184.

 

Dalším pevně schváleným bodem dnešního odpoledne je bod číslo 45. Je to

 

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu
(European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003
/sněmovní tisk 131/ - druhé čtení

 

Opět požádám ministra zemědělství Petra Gandaloviče o úvodní slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, vzhledem k tomu, že se jedná o druhé čtení mezinárodní úmluvy, kdy úvodní slovo jsem přednesl v prvním čtení a z logiky věci se na samotné mezinárodní úmluvě ani důvodech, proč navrhujeme přistoupení k této úmluvě, nic nezměnilo, dovoluji si vzdát se v tuto chvíli za účelem zkrácení času svého úvodního slova. Případně odpovím na příslušné dotazy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, a věřím, že Sněmovna to ocení.

Prosím o slovo zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Daniela Reisiegela, aby nás seznámil s usnesením výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 131/1. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Zahraniční výbor se zabýval daným materiálem na své 12. schůzi dne 4. dubna a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003. Za druhé: Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby podal zprávu o výsledku projednávání tohoto vládního návrhu.

Čili celé Sněmovně doporučujeme dát souhlas s přístupem České republiky k úmluvě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku do této rozpravy nemám žádnou. Ptám se vás, zda se někdo hlásí. Není tomu tak. Proto ještě znovu přivolám naše kolegy, abychom mohli společně hlasovat o navrženém usnesení, které máme před sebou v podobě sněmovního tisku 131/1. Nyní nás s tímto usnesením seznámil také pan zpravodaj. Podstatou toho usnesení je, že Poslanecká sněmovna dává souhlas s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003. Doufám, že už jsme zde v takovém počtu, abychom se mohli hlasování zúčastnit.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 71. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 přítomno 165, pro 127, proti nikdo. S návrhem usnesení Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodajovi, a tím jsme se vypořádali s bodem číslo 45, sněmovním tiskem 131.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP