(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kam to zařadit?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Kamkoli, jenom zařazení nového bodu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom zařazení nového bodu. Takže budeme hlasovat jenom o zařazení nového bodu - volba členů této pracovní skupiny, tak tomu říkejme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu - volba členů pracovní skupiny, jedná se o elektrárnu Temelín, je to ta skupina rakousko-česká. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu do programu schůze? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 50, přítomno je 171, pro hlasovalo 164, proti žádný. Takže tento návrh byl přijat. Nový bod - pracovní skupina česko-rakouská, poslanecká, nebo parlamentní - jsme zařadili také.

 

To snad je už teď vše. (Nejsou námitky.) Pokud je to všechno, můžeme začít náš program schválený na dnešek. Dnešní body vypadají tak, že máme jako první bod 46, to je smlouva Česká republika - Kanada, pak bod 47 - vládní návrh zákona o ochraně ovzduší. (Námitky.) Ne? Bod 9. A pak budeme pokračovat body ve schváleném pořadí - návrhy zákonů v prvém čtení. Odpolední jednání pak zahájíme těmi dvěma body pražskými, a pak body 14, 26, 45 a 67. To je program dnešního dne a můžeme se do něj pustit.

 

První bod je

 

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných
pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě
/sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

 

Jsme v druhém čtení. Já bych požádal ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, který by ve druhém čtení měl tento tisk uvést. Prosím, pane ministře. Také poprosím zpravodajku Kateřinu Konečnou, aby se připravila.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, jednou mám něco, co přednáším, co je opravdu pozitivní zpráva, a to vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě, sněmovní tisk 138. Je to druhé čtení. Dohoda byla podepsána 23. listopadu 2006 v Ottawě. Za českou stranu dohodu podepsal mimořádně zplnomocněný velvyslanec České republiky v Kanadě dr. Pavel Vošalík. Smlouva náleží do kategorie takzvaných prezidentských smluv, jedná se o mezinárodní smlouvu, jejíž ratifikace vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu České republiky, neboť v souladu s článkem 49 písm. a) Ústavy České republiky upravuje práva a povinnosti osob a zároveň v souladu s článkem 49 písm. e) Ústavy České republiky věci, jejichž úprava je vyhrazena zákonu.

Dohoda usnadní dohodnutému počtu mladých lidí z obou států uskutečnění střednědobého pobytu na území druhé strany a v jeho průběhu možnost získání praxe v podnicích nebo absolvování části studia. V případě uskutečnění poznávacího pobytu i možnosti příležitostného výkonu pracovní činnosti na území druhé strany. Tímto způsobem budou moci mladí lidé získat i určité finanční prostředky ke krytí části nákladů s pobytem spojených a seznámit se s jazykem, kulturou a historií druhé země. Dohoda se opírá o obdobnou filozofii jako již platná dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu ze dne 11. října 2004.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za uvedení. Poprosím zpravodajku paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Ta by měla odůvodnit usnesení výboru, které máme jako tisk 138/1.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením 52 zahraničního výboru ze dne 4. dubna 2007.

Zahraniční výbor po velmi krátké rozpravě, protože - jak už řekl pan ministr - se jedná o smlouvu, která je pozitivní, která může pomoci českým mladým lidem k tomu, aby poznávali nové země, studovali v nich a zároveň pracovali, přijal usnesení, že Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsané dne 23. listopadu 2006 v Ottawě. Následující body jsou standardní.

Já bych vám snad jenom chtěla ještě poděkovat za to, že jste vyhověli mé žádosti v prvním čtení, zkrátili jste dobu na projednání, a pevně věřím, že ani Senát tuto dohodu nebude moc dlouho blokovat, tak aby ji pan prezident mohl podepsat v nejkratším možném termínu a aby se tato dohoda mohla aplikovat do praxe.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě než otevřu debatu, hlásí se o slovo paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi využít posledních dvou minut, které jsou k tomu vyhrazeny, na přeřazení bodu o referendu o umístění protiraketového radaru, který má být dnes na programu schůze, na příští pátek - to je 5. května? Je to tak? (Souhlas.) Je to bod 36.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy chcete přeřadit bod číslo 36?

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Na pátek 5. května na závěr již pevně zařazených bodů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Z tohoto pátku na příští pátek? (Navrhovatelka souhlasí.) Pevně zařadit po pevně zařazených bodech. Já jenom vysvětluji, v čem že paní poslankyně evidentně se snažila využít ještě limitu - půlhodina od začátku schůze, aby ještě v této lhůtě předložila návrh změny pořadu, aby bylo jasné, co se děje. Takže se to děje uprostřed bodu, který jsme začali projednávat, nicméně pokud nebudete protestovat, tak já budu respektovat to, že tento návrh zazněl v té půlhodinové lhůtě, a nechám…

Nicméně se hlásí o slovo pan poslanec Kováčik. Samozřejmě, že mu slovo udělím. Musíme se rozhodnout, jak s tím budeme zacházet. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP