(16.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Paní místopředsedkyně Talmanová ocitovala, že vám byl rozdán tisk usnesení Senátu č. 114 ze dne 19. dubna letošního roku, ve kterém senátoři zvolili tři senátory do společné parlamentní pracovní skupiny. Parlamentu České republiky není určeno, jakým způsobem bude jednat ve svých orgánech, a tedy není vyloučeno, aby Poslanecká sněmovna, Senát, nebo případně obě sněmovny Parlamentu zřídily společné pracovní skupiny. Abychom nedošli k rozdílnému stanovisku obou komor a tím způsobem spíše ukázali, že se nám nechce jednat o jaderné elektrárně Temelín, navrhuji to usnesení, které jsem předložil Poslanecké sněmovně, abychom postupovali podle jiných ustanovení zákona o jednacím řádu a nezřizovali stálou komisi Poslanecké sněmovny, ale abychom zřídili pracovní skupinu Poslanecké sněmovny, a to v původním rozsahu. To znamená, že bychom zvolili podle zásad parity - za každý poslanecký klub po dvou členech - tuto pracovní skupinu a pracovní skupina by měla 10 členů. Parlament České republiky by tak z obou komor zastupovalo 10 poslanců a 3 senátoři, stejně tak jako by to bylo 10 poslanců Národní rady Rakouska a 3 zástupci Spolkové rady, tedy druhé komory parlamentu Rakouské republiky.

Vím, že ústavní právníci mohou namítnout, že postavení našeho Senátu a postavení Spolkové rady je rozdílné, ale v tomto ohledu si myslím, že nejde o jakýsi stálý orgán Poslanecké sněmovny, že jde o pracovní skupinu a že se k tomu rozhodnout můžeme. V tom případě je jediné, co bychom měli v návrhu usnesení, že bychom v bodu 1 nezřizovali stálou komisi Poslanecké sněmovny, ale pracovní skupinu Poslanecké sněmovny pro jednání s poslanci Národní rady, v bodě 2 by tedy zůstalo 10 a v bodě 3 by bylo dáno, že pracovní skupina bude zvolena většinovým způsobem, tak jak bylo navrženo.

Zítra při jednání vedení obou komor by došlo k dohodě o systému práce. Návrh byl projednán dnes na vedení Poslanecké sněmovny, zítra bude upřesněn a poté bychom zveřejnili princip jednání naší třináctičlenné skupiny české s jednáním skupiny rakouské. Tím by byly naplněny jednotlivé kroky, které jsme měli učinit. Věřím, že usnesení je srozumitelné, že je možné ho akceptovat a jakmile bude - promiňte mi to slovo - zalidněna pracovní skupina, tak může začít práce obou týmů.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane místopředsedo. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste nám mohl ještě jednou celé usnesení přednést pro oživení naší paměti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Návrh na zřízení pracovní skupiny Poslanecké sněmovny k jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín. V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny navrhuji, aby Poslanecká sněmovna zřídila pracovní skupinu Poslanecké sněmovny pro jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín. Poslanecká sněmovna stanovuje počet členů na deset a tato pracovní skupina bude zvolena podle zásad parity, to znamená za každý poslanecký klub po dvou členech. Za třetí se stanovuje, že uvedená pracovní skupina, to je ten třetí bod, bude zvolena většinovým způsobem podle zásady parity.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji a poprosím vás, abyste se mnou sledoval od stolku zpravodajů podrobnou rozpravu, jestliže nenamítáte nic proti údělu zpravodaje a současně předkladatele.

Dovolím si tedy otevřít tuto podrobnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku ani z místa přihlášeného poslance. Předpokládám, že jsme předložený návrh usnesení pochopili všichni správně, že tedy budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna zřizuje pracovní skupinu, stanovuje její počet členů a rozhoduje o tom, jakým způsobem bude tato pracovní skupina naplněna, tak jak přednesl tento návrh usnesení místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip.

 

Poprosím vás tedy, abychom o takto předloženém návrhu usnesení rozhodli, a to v hlasování pořadové číslo 43, které tímto zahajuji. A táži se vás, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 166 poslankyň a poslanců se pro návrh tohoto usnesení vyslovilo 124, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl přijat a pracovní skupina k jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín byla právě zřízena.

 

Další bod, kterým se budeme zabývat a který si tímto dovolím zahájit, je bod

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci
v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků
/sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu pan Martin Říman. Pane ministře, ujměte se, prosím, slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že podrobně jsem návrh uváděl v prvním čtení, se vzdávám svého práva na uvedení podruhé.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane ministře, za stručnost.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 120/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka hospodářského výboru paní poslankyně Věra Jakubková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Jakubková: (Paní poslankyně má technické potíže s laptopem, přichází jí pomoci poslankyně Jacques.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Na žádost paní zpravodajky si dovolím požádat o shovívavost všech přítomných a malou časovou prodlevu mezi udělením slova paní zpravodajce a zahájením jejího zpravodajského projevu z důvodu závady na technickém zařízení, které si paní zpravodajka přinesla, aby mohla přednést tuto zprávu.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Paní předsedající, dámy a pánové, velice se vám omlouváme a dovoluji si požádat o pětiminutovou přestávku jménem klubu strany zelených.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Beru tuto prosbu na vědomí, byť byla vznesena, aniž bych paní poslankyni Jacques udělila k tomu slovo. Dovoluji si tedy tímto vyhlásit krátkou přestávku a to do 16.45, a všem vám velice děkuji za pochopení.

 

(Jednání přerušeno v 16.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP