(14.30 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Mějme na zřeteli, že pro lidi jsou podstatné otázky jejich základní sociální existence. Proto vám také značná část společnosti - ne proto, že by obdivovala starý režim - řekne "za starého režimu byly více sociální jistoty respektovány". A jestliže jsem vám kladl otázku s odkazem na onen průzkum veřejného mínění, že není pro nás žádným vysvědčením, jestliže značná část nebo většina lidí si myslí, že elity za starého režimu byly morálnější, než jsou elity současné, byť současným elitám přikládá větší dejme tomu odbornou schopnost, tak to jsou věci k zamyšlení, ne k nějakému odsudku a ne k nějakému primitivnímu stavění sociální demokracie ke komunistické straně a k normalizační minulosti.

Nepleťme tyto základní věci, pokud chceme diskutovat poctivě! (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Zeptám se, zda se někdo ještě do této rozpravy hlásí v tuto chvíli ze svého místa. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu a budeme se věnovat rozpravě podrobné.

Ujišťovala jsem se ještě u pana místopředsedy Filipa, že zde zazněl návrh na počátku našeho jednání, aby v rámci podrobné rozpravy návrhy, které budete přednášet, se vztahovaly k usnesení ústavněprávního výboru.

 

Abychom si usnadnili budoucí průběh projednávání tohoto bodu, rozhodneme nyní v hlasování o tom, že pozměňovací návrhy vznášené ve druhém čtení v podrobné rozpravě se budou vztahovat k usnesení ústavněprávního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 85 a táži se, kdo souhlasí s tímto postupem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 85 z přítomných 170 pro 107, proti 4. Tuto procedurální věc jsme si odsouhlasili.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám pět písemných přihlášek. Jako první je přihlášen pan poslanec Zdeněk Jičínský. Má slovo. Po něm bude následovat pan poslanec Bublan.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Děkuji, paní předsedající. Já jsem zapomněl, že do své písemné přihlášky jsem dal i přihlášku do rozpravy podrobné a teď jsem se hlásil rukou. Využívám tedy své písemné přihlášky.

Můj pozměňovací návrh zní takto. V § 18, kde se říká "za spolehlivého se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo v době od 25. února 1948 do 15. února 1990 nebyl členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska", můj návrh je, aby toto písmeno a) bylo vypuštěno.

K tomu mám návrh pozměňující. Pokud většina Poslanecké sněmovny tento návrh nepřijme, aby tam tedy bylo doplněno nové písmeno b), s tím, že ostatní písmena by se přečíslovala: "b) kdo nebyl členem Socialistického svazu mládeže".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec František Bublan. Jenom oznámím, že náhradní kartu č. 1 má pan poslanec Michal Doktor. Po panu poslanci Bublanovi je přihlášen pan poslanec Seďa.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jak jsem avizoval, své pozměňovací návrhy jsem vám rozdal do lavice, tak se tímto k nim hlásím. Máte je tam uvedeny včetně zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bublanovi. Prosím nyní pana kolegu Seďu o slovo, po něm je přihlášen pan poslanec Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jsem si dovolil vám předat na lavice svých několik pozměňovacích návrhů. Důvodem mých pozměňovacích návrhů je zavedení kontrolní funkce pro obě komory Parlamentu České republiky. Tímto se přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Zbyňka Novotného a po něm poprosím o slovo Kateřinu Konečnou.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nejprve tři pozměňovací návrhy, které se vztahují k preambuli zákona, a poté další dva k vlastnímu textu.

V odstavci 4 se slova "částečně spojeny s ideologií komunismu" nahrazují slovy "duchovně spojeny s ideologií a praxí komunismu".

2. Na konci odstavce 4 se doplňují slova "nejrůznějšího ideového původu".

3. V posledním odstavci na straně 2 se za slova "doprovázený justičními zločiny" vkládají slova "zločiny proti lidskosti".

Nyní v § 4 se zařadí nový odstavec d), který zní: "Ústav převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby, přičemž zajistí i v informačních systémech ochranu utajovaných informací. Nově vzniklé nebo získané dokumenty ústav převede do elektronické podoby do šesti měsíců od jejich získání." Odstavce d) až h) se odpovídajícím způsobem přeznačí.

V § 22 se za bod 23 vkládá bod 24, který zní: V § 10 odst. 2 se za slova "písemné odpovědi" doplňují slova "nebo v elektronické podobě". Dosavadní body 24 až 34 se odpovídajícím způsobem přeznačí.

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Novotnému. Kateřina Konečná je nyní přihlášena dále do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice, a zároveň vás díky tomu, že tento komplexní pozměňovací návrh jsem se pokusila celé této Sněmovně vysvětlit velmi podrobně, požádala o vrácení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Chápu váš návrh jako vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání? Ano.

Nyní má slovo paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, první pozměňovací návrh se týká změny názvu ústavu. V názvu zákona se slova "paměti národa" nahradí slovy "pro studium totalitních režimů". V návaznosti na to provést příslušné změny v celém textu komplexního pozměňovacího návrhu.

Jsem přesvědčena o tom, že tento název vystihuje lépe jak dobu od roku 1938, tak do roku 1989 a také nás zbavuje toho nepříjemného dojmu, který jsme měli z toho spojení "paměť národa", která by byla vnímána v příliš krátkém časovém období a z příliš ohraničeného úhlu pohledu.

Dále navrhuji vypuštění § 4 odstavce f), větu: "Poskytuje orgánu veřejné moci odborné posudky, stanoviska a doporučení v oboru své působnosti."

Domnívám se, že vypuštění § 4 odstavce f) z návrhu zákona by mělo rozptýlit obavy, že odborná způsobilost nového ústavu vyjadřovat se k soudobým dějinám bude zákonem nadřazena analogické kompetenci veškerých ostatních výzkumných a pedagogických institucí v této oblasti.

Další pozměňovací návrh se týká nominací na členy rady. V § 7 se vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

2. Návrhy kandidátů na členy rady předkládají Senátu Poslanecká sněmovna, prezident republiky a občanská sdružení nebo jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo občanská sdružení sdružující účastníky odboje proti nacismu, nebo odboje nebo odporu proti komunismu, nebo bývalé politické vězně (dále jen sdružení).

3. Z navržených kandidátů zvolí Senát dva členy rady z kandidátů navržených Poslaneckou sněmovnou, jednoho člena rady z kandidátů navržených prezidentem republiky a čtyři členy rady z kandidátů navržených sdruženími.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP