(17.20 hodin)
(pokračuje Blažek)

Návrh novely zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a respektuje mezinárodní smlouvy. Tato navrhovaná novela nebude mít žádný finanční či hospodářský dopad na státní rozpočet. Naopak v jejím důsledku lze předpokládat, že úkoly bude plnit tajemník, respektive starosta městské části vůči zaměstnancům a nebude nutno zřizovat další funkce bezpečnostních ředitelů, čili minimálně dojde k úspoře 8 milionů Kč ročně, ne-li více, z rozpočtu hlavního města Prahy.

Z výše uvedených důvodů věřím, že návrh novely zákona v té podobě, kterou předkládá hlavní město Praha, podpoříte. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu náměstkovi Rudolfu Blažkovi. Prosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana kolegu Jana Klase o úvodní slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zastupitelstva hlavního města Prahy nám byl rozdán jako tisk 98. Je to velice drobná novela, která v paragrafu 2 zákona o ochraně utajovaných informací zavádí v odstavci f) devátý bod a já si myslím vzhledem k tomu, že se jedná o tak drobnou novelu, i přes to, že řeší pouze pražské problémy, neřeší celoplošně problémy všech magistrátů v celé republice, protože zákon o ochraně utajovaných informací platí po celém území České republiky zcela přirozeně, že tento drobný nedostatek lze vypilovat na jednání výboru pro bezpečnost.

Já se přimlouvám, vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom tento návrh zákona propustili do druhého čtení, protože už mám připraveny návrhy, jak tento drobný nedostatek - protože, jak jsem uvedl, myslí pouze na město Prahu - eliminovat a zapracovat do toho celé území České republiky, ostatní magistráty, které jsou v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Táži se tedy na vaše přihlášky z místa. Není-li taková přihláška, končím obecnou rozpravu.

Nezazněl žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Je jiný návrh na přikázání? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

V hlasování pořadové číslo 122, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním této materie k projednání výboru pro obranu. (Poznámky z pléna, že nelze hlasovat.) Zkuste to teď. Kdo souhlasí? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 122 přítomno 145, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro obranu.

 

Končím projednávání bodu č. 31, sněmovního tisku 98. Děkuji panu náměstkovi a děkuji také panu zpravodaji.

 

Bodem č. 32, který následuje, je

 

32.
Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,
zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb.
/sněmovní tisk 101/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 101/1. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede hejtman Karlovarského kraje pan Josef Pavel, kterého vítám a prosím, aby se ujal slova.

 

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, zastupitelstvo Karlovarského kraje využívá své zákonodárné iniciativy a dovoluje si předložit návrh zákona, kterým se novelizuje zákon č. 20/1987 Sb., tedy zákon o státní památkové péči.

Zákon o státní památkové péči stanoví vlastníkům, případně správcům či uživatelům nemovitostí dotčených zákonem konkrétní povinnosti. K určitým činnostem si například musí předem vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče, kterým je buď úřad obce třetího typu, nebo krajský úřad. Dále pak stanoví, že tento orgán vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je v současné době Národní památkový ústav. Zákon sám však neřeší, v jaké lhůtě by toto vyjádření mělo být státní památkové péči doručeno, a je nutné současně připomenout, že Národní památkový ústav není vázán žádnou lhůtou a jeho vyjádření není podřízeno režimu správního řízení, a proto se na něj nevztahují ani obecné lhůty stanovené správním řádem. Správní řád minulý i stávající přitom stanoví, že rozhodnutí je nutné vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů, přičemž tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů za dodržení zákonem taxativně stanovených podmínek.

Předloženým návrhem chceme rozšířit ustanovení paragrafu 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči tak, aby byla odborné organizaci pro předložení písemného vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče stanovena lhůta 20 pracovních dnů od doručení žádosti o jeho vypracování. Pokud by tak odborná organizace v této lhůtě své vyjádření nepředložila, rozhodl by správní orgán bez tohoto vyjádření.

Tímto postupem nebude narušeno samotné správní řízení, neboť dokazování a rozhodnutí ve věci je pouze v kompetenci tohoto orgánu a vyjádření odborné organizace je jen jedním z podkladů pro rozhodnutí. Tato lhůta však především by zabezpečila dodržení lhůt ve správním řízení, které stanovuje platný právní řád. Dovolím si připomenout, že lhůta pro vyjádření byla po určité období stanovena v samotném statutu Národního památkového ústavu, jak vyplývá z předloženého materiálu.

Tato iniciativa přináší jen nepatrnou změnu do zákona, která žádným způsobem neovlivňuje jeho další ustanovení ani jiné zákony.

Podotýkám, že tuto změnu podporuje Asociace krajů České republiky a podpořila ji i vláda svým usnesením č. 1460 z 20. prosince 2006.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu hejtmanovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení, tedy pana poslance Tomáše Hasila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP