(12.20 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací druhého protokolu byl schválen výborem pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu 28. 11. 2006. 13. prosince 2006 byl návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací druhého protokolu schválen výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu a 18. 1. 2007 návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací druhého protokolu byl schválen zahraničním výborem Poslanecké sněmovny.

Děkuji za vaši trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, a požádám nyní paní kolegyni Kateřinu Jacques, která je zpravodajkou zahraničního výboru, aby nás seznámila s usnesením výboru, které máme rozdáno jako sněmovní tisk 68/1.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v prvním čtení byla smlouva přikázána k projednání pouze zahraničnímu výboru, který ji projednal a vydal usnesení, které zní: Po odůvodnění vrchního ředitele sekce právní a konzulární a zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Jacques doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k přístupu k Druhému protokolu k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatému dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu.

Možná se sluší připomenout, že v rámci rozpravy v zahraničním výboru zazněla významná připomínka, a sice ta, že bohužel ačkoliv už druhý protokol ratifikovalo 38 zemí, podepsalo ji 114 států, tu původní dohodu, tak bohužel státy Rady bezpečnosti OSN zatím druhý protokol neratifikovaly. To je jediná připomínka, kterou asi stojí za to tady uvést.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám, ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nevidím žádnou takovou přihlášku, končím rozpravu a budeme moci hlasovat o navrženém usnesení - usnesení zahraničního výboru, kterým Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu k Druhému protokolu k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatému dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88, přítomno 127 pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas a já tedy děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod číslo

 

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Organizací spojených národů o relokaci svědků
Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
/sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

 

Opět úvodní slovo patří ministrovi zahraničních věcí Karlu Schwarzenbergovi, a pokud bude chtít, může se k tomu vyjádřit také ministr vnitra a informatiky Ivan Langer.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu… (Pobavení v sále.) Ne, počkejte. Pardon, já jsem se spletl. Omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Sněmovní tisk 72 to je, pane ministře. (Ministr Schwarzenberg hledá příslušný podkladový materiál.) Prosím o klid v jednací síni. Prosím všechny, aby zasedli do svých lavic.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Já se velice omlouvám.

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, dále jen ICTY, je ad hoc soudním orgánem zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 827 ze dne 25. května 1993 za účelem vyšetřování a potrestání osob odpovědných za vážné porušení mezinárodního humanitárního práva na území bývalé Jugoslávie po 1. lednu 1991. Sídlem ICTY je Haag. Česká republika se na jeho činnosti podílela a podílí aktivním způsobem, a to jak platbou pravidelných příspěvků i dobrovolných příspěvků, tak přímou českou účastí na práci tohoto judiciálního tělesa. JUDr. Ivana Janů do roku 2004 zastávala post soudkyně ad litem.

Dohodu o relokaci svědků sjednávají členské státy OSN s touto organizací za účelem zajištění ochrany osob svědčících v průběhu soudních procesů, které probíhají před Mezinárodním soudním dvorem.

Předkládaný text dohody vychází ze standardizovaného vzoru, na jehož základě uzavírá mezinárodní dvůr takovéto dohody s partnerskými státy. Standardizovaný vzor dohody byl z české strany předmětem několika připomínek a návrhů na doplnění, které Mezinárodní trestní tribunál akceptoval. Vedle Ministerstva zahraničních věcí se na jednání o textu dohody podílelo Ministerstvo vnitra jako spolugestor. Po uplatnění všech připomínek z české strany a jejich odsouhlasení mezinárodním soudem nebrání už nic tomu, aby mohlo být přikročeno k vlastnímu sjednání dohody.

Přestože bude dohoda prováděna přímo mezinárodním soudem, bylo nezbytné ji uzavřít se Spojenými národy, které jako zřizovatel jednají jménem mezinárodního soudu, neboť mezinárodní soud nedisponuje vlastní mezinárodněprávní subjektivitou. K podpisu dohody mezi zástupci ČR a OSN došlo dne 15. září 2006 v nizozemské Haagu.

Z formálního hlediska tvoří dohodu 12 článků a příloha, která je nedílnou součástí. Předmětem dohody je stanovení možnosti mezinárodního dvora požádat ČR o přijetí tzv. relokované osoby, tedy přemístěné osoby, a ustanovení režimu, jakým se vyřízení žádosti a případný pobyt této osoby na území ČR bude řídit. Text dohody je formulován tak, že ČR nemá závazek uvedenou osobu přijmout. ČR uvedenou žádost posoudí a v případě, že dojde k závěru, že relokovanou osobu přijme a může jí zajistit požadovaný standard, na žádost odpoví kladně. Na rozhodování o tom, zda ČR relokovanou, tedy přemístěnou osobu přijme či nikoliv, se bude podílet Ministerstvo vnitra a Policie ČR.

Základní pojmy obsažené v dohodě definuje čl. 2. Na jeho základě se relokovanou osobou rozumí svědek nebo v případě potřeby jeho blízcí příbuzní, kteří vypovídali nebo budou vypovídat v průběhu řízení před mezinárodním soudem. Do skupiny blízkých příbuzných patří manžel či manželka, partner či partnerka relokované osoby, rodinní příslušníci mladší 18 let nebo rodinní příslušníci starší 18 let žijící ve společné domácnosti s relokovanou osobou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP