(Na žádost klubu ČSSD byla přestávka prodloužena do 10.50 hodin. Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 10 hodin 50 minut. Končí přestávky určené pro jednání poslaneckých klubů a já vás tedy poprosím, abychom pokračovali v projednávaném bodu č. 13, kterým je druhé čtení sněmovního tisku 37, zkráceně služebního zákona. Nalézáme se v podrobné rozpravě a já se táži, jestli se do této podrobné rozpravy ještě někdo chce přihlásit. Současně poprosím pana ministra i pana zpravodaje, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů.

A ještě jednou: Přeje si někdo vystoupit v podrobné rozpravě? Ano, paní poslankyně Jacques. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolila v návaznosti na svůj předešlý projev podat návrh na zamítnutí novely zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. To byla bezpochyby poslední přihláška do podrobné rozpravy a já tedy podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana místopředsedy vlády Petra Nečase, jestli si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Taktéž ne.

 

Protože o návrhu na zamítnutí hlasujeme ve třetím čtení, mohu uzavřít projednávání tohoto bodu a postoupit k bodu dalšímu, kterým je bod číslo

 

82.
Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 20/ - druhé čtení

 

Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Václav Exner. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, podstata zákona byla objasněna při vystoupení mém i dalších poslanců v rámci prvního čtení. Ve druhém čtení mi dovolte, abych především poděkoval hospodářskému výboru, který se sešel ve velmi krátké lhůtě pro projednání a velmi podrobně prodiskutoval podstatu tohoto zákona. Jeho jednání nakonec vyústilo v přijetí usnesení, které posouvá platnost zákona, tak jak je v současné době, o jeden další rok k tomu, aby se vytvořil prostor pro možné řešení, a to buď tím, že ti, kteří dosud nenamontovali termoventily a jsou vystaveni možné sankci, tak učinili, nebo aby změnou vyhlášky č. 152/2001 Sb. bylo umožněno v odůvodněných případech postupovat jiným způsobem.

Je potřeba říci, že v některých případech vyhláška takový postup už umožňuje. Přesto po konzultacích, které jsem měl k té věci, a i na základě diskuse, která byla v hospodářském výboru, dovolím si navrhnout v podrobné rozpravě Poslanecké sněmovně ještě jednu variantu, která vychází z toho, co jako modifikaci navrhla vláda. Rozhodl jsem se, že tuto vládní variantu ještě poněkud upravím ve smyslu diskuse tak, aby k tomu, aby zařízení reagující na změny vnitřních teplotních podmínek a výskyt teplotních zisků jednotlivých spotřebičů určených pro vytápění bylo povinné jedině v případě, že dvě třetiny nájemníků nebo vlastníků jako minimum nevysloví souhlas s jiným řešením. Je to tedy proti tomu, co vláda chtěla, spíše obrácené. Vláda totiž navrhovala, aby namontování věcí, které vyplývají z vyhlášky, se instalovaly jedině v případě, když s tím dvě třetiny nájemníků nebo vlastníků vysloví souhlas. Já se naopak domnívám, že tady je možné předpokládat v souladu s tím, jak vyzněla i diskuse, že termoventily ve většině případů jsou záležitost, která skutečně šetří energii, a že tudíž je potřeba spíše naopak, pokud dvě třetiny nájemníků nebo vlastníků bytových jednotek nevysloví souhlas s jiným řešením, ty ventily namontovat. Vycházím tak vstříc určitým námitkám, které kolem této věci byly.

Chtěl bych ještě jednou upozornit na to, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku teplé vody právě jen v případě, když dodávky uskutečňované pro byty jsou takto řešeny při souhlasu aspoň dvou třetin nájemníků nebo vlastníků těchto bytů s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených právním předpisem a nedodržení zdraví a majetku. To se dnes už konstatuje v paragrafu 6a zákona odst. 11, ale právě u regulace ústředního topení taková možnost vlastníkům bytových jednotek ani nájemníkům dána není. To, co se nyní navrhuje, je tedy vyřešení tohoto problému v průběhu dalšího roku, anebo to, co navrhuji já, aby naopak k tomu, aby se nepostupovalo podle vyhlášky, byl potřeba souhlas nejméně dvou třetin dotčených vlastníků nebo nájemníků.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 20/2. Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Korytář. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Korytář: Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Hospodářský výbor na své 4. schůzi 25. října, kdy projednával novelu zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, po zprávě a výkladu pana poslance Exnera a po diskusi přijal své 31. usnesení, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně PČR projednat a schválit tisk 20 ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který navrhuje, že v čl. I se v odst. 2 vypouští a nahrazuje se v paragrafu 14 odst. 2 číslovka "šest" číslovkou "sedm".

Nyní ještě několik slov k jednání hospodářského výboru. Již tady bylo panem poslancem Exnerem hovořeno o rozsáhlé diskusi, která proběhla navzdory tomu, že se jedná o jednoduchou novelu. Diskuse byla víceméně věcná a prakticky se jí účastnili téměř všichni členové hospodářského výboru, protože přece jenom princip tohoto zákona je v současné době trochu širšího rozsahu. Projednali jsme všechny možné varianty. Jednak jsme se vyjádřili k variantě, kterou navrhují navrhovatelé, která samozřejmě provádí určitou liberalizaci zákona, ale samozřejmě až po šesti letech tohoto zákona - ta liberalizace nebyla prakticky navržena dříve - a vede k tomu, že v podstatě ti, kteří tento zákon a jeho povinnost neplnili, by ji nemuseli plnit, protože v podstatě takto bychom rozhodli. Projednali jsme i návrh zamítnout tuto novelu, ovšem ta se samozřejmě dotkne právě těch, protože nastupuje plnění ze sankcí, dotkne se právě těch nájemníků, kteří jsou na konci, ať už jsou v tom zaviněně, či nezaviněně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP