(14.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Tato skupina ve vyjádření respondentů registrační pokladnu v drtivé většina tedy má a běžně ji používá. Sekundární důvod pro používání registračních pokladen je společný s druhou skupinou.

Druhou skupinu bych charakterizoval jako skupinu, kde se jedná zejména o optimalizaci procesu nákupu zboží, množství skladových zásob a zejména o hlídání peněžních toků. Tato skupina má zkušenost, že dochází v běžném život k situacím, že podnikateli v jeho podniku je prodáváno zboží, které si donesli zaměstnanci, a tržbu včetně marže získají sami. Tady vzniká prostor pro nelegální či znehodnocené zboží, falzifikáty a podobně. Podnikatelé jsou si toho vědomi a nechtějí dobrou pověst svého podniku dát všanc byznysmenům, rádoby zaměstnancům.

Vážené kolegyně a kolegové, musím připomenout že zájem státu je společný se zájmem podnikatelů. Oba mají zájem na objektivním účetnictví, a to je důležité. Podnikatel nechce být okraden a stát nechce být šizen na daních. Kupodivu poměrně značná část těchto podnikatelů již registrační pokladnu také má.

Třetí skupinu bych klasifikoval jako charakteristickou nedostatkem informací o registračních pokladnách, strachem z nového přístupu k podnikání, popřípadě strachem z nezvládnutí podstaty počítače. Jsem přesvědčen, že tato skupina v dané chvíli nedokáže objektivně vyhodnotit, zda jí registrační pokladny přinesou větší negativa než pozitiva, nebo naopak. Tuto nejistotu se snažím pochopit, tu chápu. Já se ovšem domnívám, že důvody se seriózně bát jsme už mnohokrát a mnohokrát vyvraceli.

Čtvrtá skupina, o kterou jde zejména, to je skupina těch nejdrobnějších podnikatelů, a já souhlasím s tím, aby byla v době roční zpracována taková novela, která ochrání i je paušálem, když jsme už dovedli zavést paušály, a docela vysoké paušály a odpočty v případě nízkých obratů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Ano, pan poslanec Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Pan ministr mě prosí, abych ve svém vystoupení nebyl zbytečně konfrontační.

Já jsem se ani s tímto úmyslem do rozpravy nepřihlásil. Řekl bych, že ta široká míra politické shody, která je myslím dostatečně vyjádřena těmi, kteří připodepsali ten návrh zákona, garantuje výsledek toho našeho hlasování. Přihlásil jsem se spíše proto, abych rozptýlil obavy, které zde vyslovil ve svém vystoupení pan poslanec Opálka, a sice že snad absence registračních pokladen zapříčiní nějaký horší stav obsluhy zákazníka, popř. věrohodnost účetnictví a daňových přiznání podnikatelů.

Vážené kolegyně a kolegové, již více než rok je v platnosti nové ustanovení zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., které velmi zpřísnilo evidenci maloobchodních tržeb, každého toho drobného živnostníka, který je v přístupu k té denní tržbě v korunové hotovosti.

Každý podnikatel má povinnost vést, dokladovat evidenci, položkovou evidenci každé jednotlivé maloobchodní tržby, a správce daně má dostatek instrumentů pro to, aby zkontroloval, zda takovouto evidenci vede. Jestliže nevede, je označeno jeho účetnictví a daňové přiznání za neprůkazné a jsou použity pomůcky k tomu, aby byla dodatečně vyměřena daň.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se někdo další do všeobecné rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Ptám se zástupce navrhovatelů, chtějí-li vystoupit se závěrečným slovem (naznačuje, že nemá zájem). Pana zpravodaje? Také nechce.

Takže nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 18 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 181 poslanců hlasovalo pro návrh 146, proti návrhu 4. Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato.

 

Bylo-li rozhodnuto v jednání pokračovat, následuje podrobná rozprava, do které se hlásí někdo z přítomných poslankyň a poslanců? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli pan zástupce navrhovatelů a pan zpravodaj chtějí přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Římana, Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka, Miroslava Kalouska, Martina Bursíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), podle sněmovního tisku 18."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 180 poslanců hlasovalo pro návrh 148, proti návrhu 5. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu předkladateli, děkuji panu zpravodaji. Tento bod končím a přejdeme k bodu

 

2.
Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky,
Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 19/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsem obdrželi jako sněmovní tisk 19/1.

Prosím, aby nyní předložený návrh za navrhovatele uvedl poslanec Martin Bursík. (Poslanec Bursík naznačuje, že uvedením návrhu zákona je pověřena poslankyně Jacques.) Dobře, registruji změnu, takže za navrhovatele přednese návrh paní poslankyně Kateřina Jacques. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych sdělila důvody, které vedly skupinu poslanců za Stranu zelených k podání, resp. předložení navržené právní úpravy, sněmovní tisk 19, ve které se navrhuje novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Úvodem předesílám, že navrhovatelé se snaží v této novele řešit pouze jeden okruh problematiky jednacího řádu Sněmovny, a to zrušení spodní hranice počtu poslanců a poslankyň pro ustavení poslaneckého klubu po volbách do Poslanecké sněmovny.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP