Středa 26. května 2010

Druhý deň rokovania

52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

26. mája 2010 o 10.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, dámy a páni, otváram dnešný rokovací deň 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky po tom, ako sme včera po prijatí uznesenia rokovanie prerušili, budeme dnes pokračovať v rokovaní o programe 52. schôdze, ktorú som zvolal na základe požiadavky skupiny poslankýň a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Tak ako sme včera schválili procedurálne postup pri prerokovaní programu, chcem vás informovať, že pred zhruba 40 minútami maďarské Národné zhromaždenie schválilo kontroverzný návrh zákona o dvojakom občianstve, a preto budeme pokračovať, tak ako sme sa dohodli pri schválení programu tejto 52. schôdze včera, v rokovaní o našej novelizácii zákona o štátnom občianstve.

Vzhľadom na to, že zasadá vláda Slovenskej republiky, prerušujem rokovanie do 10.30 hod. a budeme pokračovať v rokovaní o návrhu potom, ako vláda ukončí svoje rokovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie o novelizácii zákona o štátnom občianstve.

Takže vyhlasujem prestávku do 10.30 hod. Ďakujem.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi informovať vás o ďalšom priebehu. Pred malou chvíľočkou vláda schválila návrh novelizácie zákona o štátnom občianstve, ktoré navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Chcem vás požiadať o ďalšiu polhodinu do 11.00 hod. na to, aby sa mohol zísť výbor pre verejnú správu, ktorý som určil za gestorský výbor, aby mohol tento výbor návrh na skrátené legislatívne konanie prerokovať, a o 11.00 hod. začneme rokovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novelizácii vládneho návrhu zákona o štátnom občianstve.

Takže vyhlasujem ešte do 11.00 hod. prestávku. Ďakujem.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o programe 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky druhým bodom programu, ktorým je

návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je to tlač 1544.

Kolegyne, kolegovia, vy, ktorí ešte nemáte túto tlač, je k dispozícii pri pulte na prezentáciu.

Poprosím pána podpredsedu vlády a ministra vnútra, pána Roberta Kaliňáka, aby odôvodnil vládny návrh.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Účelom predloženého návrhu zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky ďalší spôsob straty štátneho občianstva Slovenskej republiky. Návrh zákona ustanovuje stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ex lege ako následok nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva na základe vysloveného prejavu vôle. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva v súvislosti s uzavretím manželstva alebo narodením alebo prípadov, kde medzinárodná zmluva je nad naším zákonom.

Uvedená právna úprava je odôvodnená bezpečnostným rizikom, ktoré vzniká z dôvodu možného hromadného udeľovania cudzieho štátneho občianstva občanom Slovenskej republiky. Predložený návrh zákona je predovšetkým reakciou na právne úpravy udeľovania štátneho občianstva v Maďarskej republike prijaté v tento deň. Vzhľadom na závažnosť problematiky, ktorú uvedený vládny návrh novely zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky upravuje, navrhuje vláda prerokovať tento vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda navrhuje, aby sa podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu ohrozenia bezpečnosti Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona.

Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o podporu návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o predloženom vládnom návrhu zákona.

Ďakujem pekne za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

Teraz poprosím pána podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň predsedu výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pána Tibora Cabaja, aby nás informoval o priebehu prerokovania tohto návrhu vo výbore.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, podpredsedovia Národnej rady, podpredseda vlády, dámy poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som predložil informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1544).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 26. mája 2010 č. 1574 pridelil vládny návrh zákona na skrátené legislatívne konanie Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s návrhom na prerokovanie ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj na dnešnej schôdzi tento návrh prerokoval a na svojej 82. schôdzi výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vlády na skrátené konanie súhlasiť.

Dovoľte mi, aby som teraz predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1544). "Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1544), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 52. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky."

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady, za uvedenie návrhu z pohľadu výboru pre verejnú správu, ktorému predsedáte.

Otváram rozpravu. Mám písomnú prihlášku do rozpravy za klub Slovenskej národnej strany, pán predseda Ján Slota, a potom ešte za Slovenskú národnú stranu pán poslanec a predseda poslaneckého klubu, pán poslanec Rafaj.

Nech sa páči, pán Slota, máte slovo.

J. Slota, poslanec: Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, ja nebudem dlho rozprávať, pretože k tejto problematike už včera odznelo, myslím si, že dosť veľa slov v rozprave, ale nedá mi nepovedať, že po hlasovaní, po dnešnom hlasovaní v maďarskom parlamente, kde 344 poslancov maďarského parlamentu bolo za uvedený zákon, tu vidíme, kde smeruje maďarská spoločnosť. Maďarská spoločnosť skutočne sa militarizuje, pripravuje sa na niečo, čo nesignalizuje nič dobré pre ich susedov.

Ja si myslím a som presvedčený, že nová maďarská vláda úplne a totálne kašle na zmluvu o dobrých priateľských a susedských vzťahoch so Slovenskou republikou. Ja som presvedčený, že slovenský parlament musí jednoznačne odpovedať na tieto nie výzvy, na jednoznačné provokácie zo strany Maďarskej republiky.

Tá trianonská trauma, ktorá myslím si, že trápi všetky politické subjekty v Maďarskej republike, a to je jedno, či sú to socialisti, ľudovci alebo z iných politických strán, proste všetkým ide o jedno: o Veľké Maďarsko, o likvidáciu, doslovne likvidáciu Trianonskej zmluvy - a to je začiatok vojenského konfliktu v strednej Európe.

Chcem zdôrazniť a vyzývam celý slovenský parlament, aby podporil tento návrh zákona, návrh zákona, ktorý predkladá vláda Slovenskej republiky, a chcem zdôrazniť, že by sme sa mali všetci pripravovať, a predovšetkým po stránke obranyschopnosti slovenského štátu, aby sme sa pripravili aj na to najhoršie, pretože podľa všetkého táto maďarská politická špička, ktorá bude vládnuť najbližšie štyri roky v Maďarskej republike, pôjde ďalej a nezastaví sa pred ničím.

Nech Pán Boh ochraňuje Slovenskú republiku! (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Slotu nie sú. Takže uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Rafaj, nech sa páči.

R. Rafaj, poslanec: Vážený pán minister, vážená pani predsedajúca, kolegovia, dámy a páni, dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k predloženému návrhu zákona vzhľadom na to, že situácia je vážna a slovensko-maďarské vzťahy, ale aj Slovensko doteraz od dôb samostatnosti neboli v takej kríze a v takom ohrození, v akom sú teraz, pretože môžeme povedať, že Slovensko je v legislatívnej vojne s Maďarskou republikou. Už sme vo vojne informačnej a teraz sme vo vojne legislatívnej. Zajatcami v tejto vojne má byť asi 500-tisíc suverénnych občanov Slovenskej republiky, ktorých náš južný sused považuje za súčasť svojho tzv. národného spoločenstva, tak ako to má v ústave, ale súčasne im mieni poskytnúť občianstvo proti medzinárodným zvyklostiam a štandardom, medzi ktoré patrí konzultácia alebo súhlas druhej strany, teda Slovenska.

Reakcia vlády je jednoznačná. Takýto súhlas neexistuje a nikdy nebude. Pretože tieto pokusy sú trvalého charakteru, len pripomeniem, že už v roku 1995 po tzv. komárňanskom zhromaždení dvaja významní politici na Slovensku skonštatovali, že išlo o pokus vyňať časť občanov Slovenskej republiky spod pôsobnosti a Ústavy Slovenskej republiky. Teraz to máme de iure na stole.

Nezabudnime ani na historickú skúsenosť. Maďarsko bolo prvým štátom, ktorý osem dní po vzniku slovenského štátu v roku 1939 vojensky územie Slovenskej republiky napadol. Takže nemáme v tejto súvislosti garancie ani tých krokov, o ktorých hovoril pred chvíľou predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota.

Stručne k obsahu neprijateľnej normy. Sú to jednoznačne negatívne a neprípustné kroky, akým je kategorizácia občianstva, degradácia občianstva na tzv. druhú triedu bez všetkých práv, zatiaľ. Klin do vzťahu menšín k domovskému a materskému štátu vrátane plnenia povinností, vrátane tých s najväčším otáznikom, ako sú povinnosti, branná povinnosť a to, čo je trvalé, bohužiaľ, vo vzťahu k Slovensku, exteritoriálny dosah na suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky.

To, čo urobil dnes ráno maďarský parlament, je bezprecedentné, je to chorá, neeurópska, štvavá, šovinistická a iredentistická akcia, na ktorú musí prísť reakcia zo Slovenska. Je zbytočné špekulovať alebo pitvať túto chorú normu, pretože ona má nielen pokrivené paragrafy, keďže názory Bolzanskej, teda Bolzanských odporúčaní aj Benátskej komisie sú jednoznačné, rovnako tak postoj Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, preto som presvedčený, že reakcia bude rýchla a dostatočná zo slovenskej strany.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Rafaja - pán poslanec Brocka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Brocka má slovo.

J. Brocka, poslanec: Pán kolega Rafaj, dovoľte s vami nesúhlasiť v jednej veci. Hovoríte, že sme v informačnej vojne s Maďarskom, legislatívnej. Sčasti sa s tým dá súhlasiť, ale sčasti je to aj trochu inak. Pán kolega, áno, Maďarsko sa mieša do našich vnútorných vecí neprijateľným a nenáležitým spôsobom. Ale teraz sme my na Slovensku takpovediac aj v inej vojne. My sme teraz vo volebnej kampani a oni v Maďarsku, Orbán si to uvedomuje tiež a vstúpil veľmi aktívne do tejto kampane. Pán kolega, ja si uvedomujem, že pre Orbána je lepšie čím sprostejšia vláda na Slovensku, preto si želá pokračovanie tej vašej. (Reakcie z pléna.) Dámy a páni, dámy a páni... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec, vo faktickej máte reagovať na vystúpenia obsahovo, takže vám beriem slovo.

Pán poslanec Rafaj, chcete sa vyjadriť k faktickej poznámke? (Hluk v sále a piskot.) Nie, nenechám, nebude tu nikoho urážať. Vyčerpali sme vystúpenia písomne prihlásených rečníkov. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Chcem sa opýtať navrhovateľa, či chce k nej zaujať stanovisko. Nie. Chce k rozprave zaujať spravodajca stanovisko? Takisto nie. Poprosím všetkých, kto má záujem hlasovať, pristúpime k hlasovaniu.

P. Paška, predseda NR SR: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprosím vás, tých, ktorí máte záujem hlasovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie, aby ste prišli do rokovacej sály.

Chcem ešte využiť túto chvíľu. Už som to povedal včera pri svojom vystúpení, keď sme rokovali o návrhu uznesenia. Pán poslanec Brocka, ja rešpektujem aj vaše emócie. Poprosím vás, aj tých, ktorí nemáte ale rešpekt k tejto téme a chcete ju znevažovať takýmto spôsobom, aby ste naozaj volili slová, pretože nepovažujem to za dôstojné, aby tak vážny problém a tak vážna téma, ktorú prerokovávame dnes, bola dehonestovaná tým, že nie ste schopní sa ovládať. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

Budeme hlasovať teraz. Pán podpredseda, budeme hlasovať. Pán spravodajca, pán podpredseda Národnej rady.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda... (Reakcie z pléna.)

P. Paška, predseda NR SR: Hlasuje sa. Po hlasovaní vám dám slovo. Nech sa páči, pán spravodajca.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, pán predseda vlády, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som ešte raz predniesol návrh na uznesenie, kde Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1544), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 52. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme. Vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné. Poprosím technikov, aby ho nechali dobehnúť, a budeme hlasovať ešte raz. Poprosím vás, dámy a páni, aby ste si skontrolovali svoje hlasovacie zariadenia. Viacerí namietali, že ich hlasovacie zariadenie nie je funkčné. Toto hlasovanie vyhlasujem za neplatné.

Budeme hlasovať ešte raz o návrhu tak, ako ho predniesol pán podpredseda Národnej rady Tibor Cabaj. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 112 prítomných, 89 bolo za, 7 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Schválili sme návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na prerokovanie vládneho návrhu zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Budeme pokračovať prvým čítaním o vládnom návrhu zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Dámy a páni, chcem vás požiadať o súhlas s nasledujúcim postupom. Prerokujeme tento návrh v prvom čítaní. Bez ohľadu na to, aká dlhá bude rozprava, po prerokovaní budeme o návrhu hlasovať. Po hlasovaní vyhlásim prestávku, aby sa mohli zísť príslušné výbory a prerokovať tento návrh v druhom čítaní. A po prestávke, ktorú si určíme podľa priebehu rozpravy, budeme pokračovať druhým a tretím čítaním a záverečným hlasovaním. Je súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne.

Takže poprosím teraz pána predseda vlády.

Pán Brocka ešte. Prepáčte. Nech sa páči, pán poslanec.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 1545.)

J. Brocka, poslanec: Pán predseda, mal som procedurálny návrh, ale vy ste povedali vo svojej reakcii na moju faktickú poznámku, že neovládam svoje emócie. Chcem vám povedať, že ten pôvodný procedurálny návrh teda nepodávam, ale keď chcete, ako to je s tými emóciami, tak navrhujem, aby vám, pánu Slotovi, pani Belousovovej a mne odmerali krvný tlak.

P. Paška, predseda NR SR: Chcete dať o tom hlasovať, pán poslanec? (Smiech v sále.) Ďakujem pekne. Poprosím, dámy a páni, poprosím vás o pozornosť.

Pán premiér, poprosím vás, aby ste v prvom čítaní uviedli tento návrh zákona. Ďakujem pekne.

R. Fico, predseda vlády SR: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som predložil na vaše rokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov.

Predtým ako stručne charakterizujem obsah tohto vládneho návrhu zákona, ktorý sme schválili asi pred hodinou vo vláde, dovoľte mi ešte niekoľko stanovísk k situácii, ktorá vznikla.

Predovšetkým chcem poďakovať Národnej rade Slovenskej republiky za včerajšie rozhodnutie, kedy všetci prítomní poslanci Národnej rady schválili uznesenie, ktorým sme jasne dali najavo náš postoj k novelizácii zákona o dvojakom občianstve, ktorý bol prerokovaný a dnes schválený v Národnom zhromaždení Maďarskej republiky, ale ktorým sme opätovne oslovili maďarský parlament a maďarskú stranu na príslušné rokovania. Chcem potvrdiť, že sme urobili všetko, čo sme mohli urobiť, a čakali sme do poslednej minúty, do okamihu, kedy o tomto zákone rozhodol dnes maďarský parlament.

Dokonca aj včera na vláde sme sa rozhodli prerušiť rokovanie pred samotným hlasovaním o návrhu zákona, čím sme chceli vyslať určitý signál dobrej vôle, že chceme o tomto zákone, ktorý prerokúvaval maďarský parlament, diskutovať a chceme vyjadrovať k nemu aj svoje zásadné pripomienky, pretože zasahuje do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky.

Vážené dámy a páni, zopakujem, že v dejinách Európskej únie asi nenájdeme takýto precedens, ktorý by potvrdzoval také hrubé ignorovanie bilaterálnej zmluvy o priateľstve a dobrých susedských vzťahoch. Zmluvy, ktorá bola podpísaná medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou práve preto, aby okrem iného vytvárala aj mechanizmy na predchádzanie sporom a konfliktom a predovšetkým mechanizmy, ako o ťažkých a citlivých témach diskutovať.

Je mi veľmi ľúto, že do dnešného rána sme nedostali žiadnu odpoveď od designovaného maďarského premiéra na výzvu rokovať o maďarskom zákone. Je mi ľúto, že sa nestretla ani Zmiešaná komisia v zmysle základnej zmluvy a že nám bolo pomerne arogantne oznámené, že Zmiešaná komisia sa môže stretnúť až potom, čo bude ustanovená nová maďarská vláda, čo bude až po 28. máji.

Vážené dámy a páni, je mi naozaj veľmi ľúto našich spoluobčanov maďarskej národnosti, že sa s nimi zvonku takto manipuluje, že sú vydieraní cez prirodzené city súvisiace s ich jazykovou a kultúrnou identitou, ktorých udržiavanie a pestovanie im zaručuje slovenská ústava a naše medzinárodné záväzky.

Znovu podčiarkujem - a toto je aj názor celej vlády Slovenskej republiky -, že občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti sú súčasťou úspešného príbehu našej nezávislej štátnosti. Verím, že sa rovnako ako Slováci, aj ďalší príslušníci národnostných menšín tešili zo všetkých významných medzinárodných úspechov, ktoré sme dosiahli.

Vážené dámy a páni, keďže všetky diplomatické kroky, ktoré sme robili do poslednej minúty, zlyhali, nebola do určitej miery úspešná ani misia ministra zahraničných vecí vo včerajších odpoludňajších hodinách k vysokému predstaviteľovi OBSE pre národnostné menšiny, je potrebné, aby vláda Slovenskej republiky a slovenský parlament reagovali.

Chcem zopakovať vetu, ktorú som povedal včera pri rokovaní Národnej rady. Maďarská republika nesusedí sama so sebou, susedí so suverénnym a sebavedomým Slovenskom, s krajinou, ktorá si bude chrániť svoje vlastné slovenské národné záujmy. V tomto duchu... (Potlesk.)

V tomto duchu predkladám v mene vlády Slovenskej republiky návrh novelizácie zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Chcem podčiarknuť, že ide o štandardný európsky zákon a takto ho označil aj včera vysoký komisár OBSE pre národnostné menšiny. Úplne identickú právnu úpravu nájdeme napríklad v Českej republike. Je to teda návrh zákona, ktorý spĺňa všetky medzinárodnoprávne požiadavky a rešpektuje aj záväzky, ktoré Slovenská republika na seba prevzala.

Podstata tohto návrhu zákona spočíva v tom, že štátny občan Slovenskej republiky stratí štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe vysloveného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. Zákon myslí aj na výnimky v podobe nadobudnutia štátneho občianstva uzatvorením manželstva alebo narodením.

Prešli sme všetky bilaterálne zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, aby tento návrh nebol na škodu nikomu. Platí len do budúcnosti a vzhľadom na rozhodujúce dátumy účinnosti maďarského zákona, teda 20. augusta v Deň sv. Štefana a 1. január 2011, vláda Slovenskej republiky navrhuje deň účinnosti tohto zákona na 17. júl tohto roku. Má to, samozrejme, dva rozmery. Predovšetkým, aby tu nebola žiadna časová medzera medzi 20. augustom a nadobudnutím účinnosti nášho zákona, ale poviem veľmi jasne a otvorene, 17. júl je pre Slovensko veľmi dôležitý dátum - Deň zvrchovanosti Slovenskej republiky. (Potlesk.)

Návrh zákona obsahuje aj ustanovenie, ktoré hovorí, že ak osobitný zákon neustanoví niečo iné, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky zaniká štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný právny vzťah zakladajúci funkciu, zamestnanie alebo povolanie, výkon ktorých je podmienený štátnym občianstvom Slovenskej republiky.

Priznám sa, že včera ma zamrazili slová predsedu Strany maďarskej koalície, ktorý ešte predtým, ako bol vôbec zákon v maďarskom parlamente schválený, vyhlásil, že väčšina poslancov tohto poslaneckého klubu je pripravená požiadať o maďarské štátne občianstvo.

Po prvé. To potvrdzuje, že ide o koordinovanú aktivitu SMK a FIDESZ-u, pretože pred schválením (potlesk), pred schválením zákona nie je možné takéto vyhlásenia dávať.

Po druhé. Chcem povedať veľmi jasne, neviem si predstaviť, vážené dámy a páni, že by v najvyššom štátnom orgáne Slovenskej republiky, že by v základnom ústavodarnom zbore Slovenskej republiky sedeli ľudia, ktorí budú prisahať vernosť Maďarskej republike. Jednoducho toto nie je možné! (Potlesk.) Buď budú občanmi Slovenskej republiky, budú prisahať vernosť Slovenskej republike, budú plniť všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z príslušných právnych predpisov, budú chrániť slovenské národné záujmy, ale nie je možné, aby v zákonodarnom zbore sedel niekto, kto chce prisahať vernosť inému štátu, v danom prípade Maďarskej republike.

Preto vyzývam a myslím si, že bude treba začať veľmi intenzívne rokovania a právnické diskusie, ako vyriešiť tento problém pre prípad, že by sa niektorí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pokúsili požiadať o štátne občianstvo Maďarskej republiky. V tom okamihu musia prísť o mandát v Národnej rade Slovenskej republiky. (Potlesk.) Iná cesta, bohužiaľ, neexistuje. (Potlesk.)

Úplne na záver mi dovoľte, aby som urobil aj jednu výzvu. Kto sleduje mediálny svet a určite ho mnohí z vás sledujete, potvrdíte, že obraz, ktorý sa vytvoril v Maďarskej republike o Slovensku, je úplne jednofarebný. Podľa maďarských médií jediný, kto má pravdu, je Orbán a maďarská vláda a maďarský parlament. Slovensko vraj provokuje. Vraj provokujeme, lebo máme krátko pred voľbami. Pýtam sa: Kto koho provokuje? Do poslednej chvíle sme čakali a využili sme všetky diplomatické prostriedky, ako zabrániť prijatiu tohto zákona. Hrubo nás odignorovali. Ani len nezareagovali na oficiálnu požiadavku na stretnutie.

Už ani nechcem pripomínať, kam vedie prvá cesta dezignovaného maďarského premiéra. Do Poľska, ako keby vlastné územie chcel preskočiť a chcel sa rovno stretnúť s predstaviteľom akéhosi susedného štátu v zmysle, že Maďarsko susedí samo so sebou, čo znamená, že susedí až s Poľskou republikou. Toto sú neuveriteľné nebezpečné tendencie, na ktoré vláda Slovenskej republiky musí reagovať.

Na druhej strane pýtam sa: Aký je obraz mediálny na Slovensku? Je taký istý ako v Maďarsku? Chránia slovenské médiá slovenské národné záujmy alebo chránia maďarské národné záujmy? Obávam sa, že je tu veľa médií, ktoré chránia maďarské národné záujmy! (Potlesk.) Môžte sa hanbiť, páni v médiách! Vyzývam všetky médiá, ide o mimoriadne vážnu vec, ide o bezpečnosť Slovenskej republiky, ide o suverenitu, ide o územnú celistvosť našej krajiny, ide o podstatne viac, ako si môže niekto domyslieť v tomto okamihu.

Ak slovenské médiá si dovolia v takomto okamihu spochybňovať kroky celej vlády, celého parlamentu, veď včera bol predsa návrh uznesenia schválený všetkými poslancami, ktorí boli prítomní, vrátane poslancov opozičných, ale médiá, samozrejme, považujú toto za provokácie, za špekulácie a poškodzovanie občanov maďarskej národnosti. Prosím, spamätajte sa, médiá! Tu ide teraz o Slovensko, ide o nás a je veľmi nebezpečné, ak hráte túto hru s Maďarskou republikou.

Je mi ľúto, že takto musím ukončiť svoje vystúpenie. Vám ďakujem, páni poslanci, ešte raz za včerajšiu podporu a verím, že tento návrh zákona získa podporu v Národnej rade Slovenskej republiky.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán premiér.

Poprosím spravodajcu pána podpredsedu Národnej rady Tibora Cabaja, aby uviedol spravodajskú informáciu v prvom čítaní.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, pán premiér, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, teda k tlači 1545.

V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené pred chvíľou tu v Národnej rade. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej úpravy. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 26. mája 2010 č. 1575 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby tento vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory tento vládny návrh zákona prerokovali v termíne ihneď.

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady.

Otváram rozpravu. Mám písomnú prihlášku od pána poslanca Daniela Lipšica, ktorý vystúpi za klub Kresťanskodemokratického hnutia, a potom pán predseda SDKÚ - DS pán poslanec Mikuláš Dzurinda.

Nech sa páči, máte slovo.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda, pán predseda vlády, milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi najskôr dve pripomienky k procedúre. Myslím, že sme tento návrh zákona mohli schvaľovať už aj včera, že nie je dôvod schvaľovať návrh zákona až po tom, keď sa na tom uznesie maďarský parlament. Po druhé, pán predseda, myslím si, že predchádzajúca rozprava bola ku skrátenému legislatívnemu konaniu. Bolo by fajn, keby aj vaši kolegovia upozorňovali všetkých poslancov rovnako, k čomu sa v parlamente diskutuje. Teraz sa diskutuje o návrhu zákona.

Prejdem k meritu veci. Najskôr chcem povedať, že poslanci za KDH tento návrh novely zákona podporia. (Potlesk.) Chápem, že je to reakcia, reakcia na politiku budúcej maďarskej vlády, a preto sa ani nedá našej vláde vyčítať, že vyťahuje maďarskú kartu. Naša vláda reaguje a politika Viktora Orbána pomáha našej vláde prekryť škandály, ktoré takmer každý týždeň vyplávajú na povrch. Viktor Orbán svojou nacionalistickou politikou súčasnej vláde výrazne pomáha.

Pán poslanec Brocka, keď reagoval na pána poslanca Rafaja, povedal asi to, že Viktorovi Orbánovi by pokračovanie dnešnej vládnej koalície vyhovovalo. Ja s tým súhlasím. Dnešná vládna koalícia je aj z pohľadu medzinárodného slabšia, čo by umožňovalo na medzinárodnom poli Viktorovi Orbánovi vyznieť silnejšie. Viktor Orbán s predchádzajúcou vládou už raz prehral. A v tomto sú pre mňa dôležité skutky.

V roku 2002, keď sa v maďarskom parlamente prijímal krajanský zákon, slovenská diplomacia aj slovenská vláda reagovala tvrdo, ale slušne. Mali sme pripravený návrh zákona o niektorých opatreniach na zabezpečenie zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorý som posielal z ministerstva spravodlivosti premiérovi Dzurindovi 18. decembra 2002 a na Úrade vlády ten návrh zákona existuje. Vďaka týmto konkrétnym krokom - konkrétnym krokom - nakoniec súboj o krajanský zákon Viktor Orbán prehral. Viktor Orbán s bývalou vládou prehral. Preto si neželá, aby dnešná opozícia, ktorá tvorila bývalú vládu, po voľbách zvíťazila.

Vyjadrím sa aj k samotnému obsahu návrhu zákona, ktorý považujem za súladný s ústavou. Najskôr by som možno povedal, že zatiaľ, zatiaľ považujem reakcie našej vlády za pomerne dobré a odporúčal by som, ale myslím, že by bolo dobré, keby tie reakcie boli síce tvrdé, ale slušné. Nemyslím si, že našu pozíciu posilňujú slová o tankoch, slová o militarizácii, práve naopak, to posilňuje pozície Viktora Orbána.

Hovoriť o obranyschopnosti za situácie, kedy táto vláda aj hlasovaním poslancov všetkých vládnych strán znížila rozpočet našej armády na absolútne minimum, na čo som v parlamente upozorňoval na jeseň, kedy jediný rezort, ktorý dostal menej ako minulý rok, bol rezort obrany, v tejto situácii považujem takéto slová za úplne rozporné so skutkami. Táto vláda, práve naopak, svojimi skutkami obranyschopnosť Slovenskej republiky ohrozuje.

Čo sa týka samotného, samotného návrhu zákona, existovali určité polemiky, do akej miery naša ústava umožňuje odňatie štátneho občianstva. V tomto je naša úprava a česká ústavného práva rovnaká. Podľa nášho čl. 5 ods. 2 nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôli. V tom prípade však ide o dobrovoľný akt, kedy si niekto vyžiada dobrovoľne a slobodne štátne občianstvo iného štátu a s tým je spojený právny následok straty štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Keďže ide o identickú ústavnú a pôjde o identickú zákonnú úpravu, ako je v Českej republike, myslím si, že spĺňa všetky ústavné parametre. Mohol by tam byť len problém, kedy by nejaký iný štát priamo zo zákona bez dobrovoľnej žiadosti pridelil občianstvo občanom Slovenskej republiky, v takom prípade by to bol problém, ale tuná problém žiaden nevyvstáva.

Rovnako nevyvstáva podľa mojej mienky právny problém ani v súvislosti s poslancami, aj keď ja by som nebol rád, keby sme dnes príliš kreslili situáciu, čo sa stane, ak niektorí z poslancov Národnej rady využije takúto možnosť, ale ústava to pozná, mandát poslanca zaniká, aj keď stratí voliteľnosť a predpokladom voliteľnosti okrem iného je aj občianstvo Slovenskej republiky. Čiže právny problém tam podľa mojej mienky nevzniká.

Z uvedeného dôvodu poslanci KDH tento návrh novely zákona v prvom aj v druhom čítaní podporia.

Ďakujem vám pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Lipšica: pán poslanec Rafaj, pani poslankyňa Vaľová, pán poslanec Jureňa a Podmanický. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Rafaj, máte slovo.

R. Rafaj, poslanec: Som prekvapený, že pán Lipšic ide otvorene hovoriť o nejakom súboji a prehrách. Pokiaľ viem, tak prehral váš predseda pán Figeľ v priamom súboji s pánom Orbánom, keď s ním súťažil o podpredsedu vašej spoločnej internacionálnej Európskej ľudovej strany. To bola prvá prehra.

Druhá prehra bola, keď za vašej vlády požiadalo 80-tisíc ľudí, a ich pravdepodobne aj vlastní, tzv. krajanský preukaz. Potvrdili to maďarské zdroje.

A tretia a podstatná prehra je, že vy neviete vládnuť bez SMK - a to prehralo Slovensko. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pani poslankyňa Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Pán Lipšic, mňa veľmi mrzí, že aj to, čo by ste mali len pochváliť, aj to kritizujete a sám si oponujete a vaša strana KDH si oponuje. Včera ste vyčítali pánu predsedovi Paškovi, že schôdzu zvolal narýchlo a nelegitímne. Dneska hovoríte, že už sme včera mohli rokovať o tomto zákone. Čiže sami si odporujete.

A zároveň chcem povedať, že tento krok, ktorý urobila táto vláda, je omnoho silnejší a akčnejší, a to z toho dôvodu, že keď išiel krajanský zákon, určite pán Orbán nemal tri štvrtiny parlamentu a nemal ústavnú väčšinu. Teraz sa nemusel nikoho pýtať a mal na to poslancov, aby takýto zákon schválil.

Takže ja by som bola veľmi rada, aby ste sa zamysleli a tie slová kritiky, ktoré skutočne potrebujete ku všetkému pridať, aj k dobrej veci, aby ste sa zamysleli nad tým, či ich potrebujete používať.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Jureňa.

M. Jureňa, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán kolega, Trianon bol v roku 1920, včera to tu zaznelo a je to nakoniec aj v uznesení uvádzané, a teraz hovoriť o tom v tejto vážnej situácii, predkladať tu úvahy o momentálnej politickej moci v Slovenskej republike a porovnávať ich s týmto veľkomaďarským pohybom a s týmito záujmami je trošku, by som povedal, na takej nižšej úrovni. Pretože si myslím, že tá vážna situácia je úplne niekde inde. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Podmanický.

J. Podmanický, poslanec: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako mohla byť bývalá vláda, v ktorej ste sedeli, silnejšia ako táto, keď v jej strede ste mali Stranu maďarskej koalície, ktorá sa dnes celkom drzo ukazuje ako trojský kôň alebo piata kolóna Viktora Orbána?

Naopak, pán poslanec, vo vláde ste mali veľmi slabý a nebezpečný článok, ktorý bol a stále je obrovským rizikom pre územnú celistvosť Slovenskej republiky. Vaše vlády robili sústavné ústupky a naučili ste Stranu maďarskej koalície, že môžu donekonečna stupňovať svoje požiadavky. A tak sme sa dopracovali k tomu, že včera ich predseda Pál Csáky celkom drzo a nehanebne ohlasoval, že nech si Národná rada Slovenskej republiky prijme akýkoľvek zákon, že oni ich budú porušovať a že my sa to aj tak nedozvieme. Včera som mal pocit, že Pál Csáky už nehovoril ako poslanec slovenského parlamentu, ale ako maďarského. A vy by ste sa mali, pán poslanec, veľmi tvrdo od nich dištancovať, veľmi tvrdo. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP