Úterý 27. dubna 2010

S p r á v a

o 50. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 27. apríla 2010 o 9.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vítam vás opäť tu v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky.

Otváram rokovanie 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali, aby som zistil, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Konštatujem, že je prítomných 95 poslancov, čo znamená, že sme uznášaniaschopní a budeme pokračovať v rokovaní 50. schôdze.

Overovateľmi na tejto schôdzi budú pani poslankyňa Oľga Nachtmannová a pán poslanec Martin Kuruc. Ich náhradníkmi sú pani poslankyňa Mušková a pani poslankyňa Szögedi.

O ospravedlnenie na dnešnom rokovaní ma písomne požiadali páni poslanci Berényi, Dzurinda, Kahanec, Kužma, Micheľ, Novotný, Pado, Tkáčová a pani poslankyňa Žitňanská.

Program 50. schôdze vám bol rozdaný do lavíc, dámy a páni, a teraz pristúpime k jeho schvaľovaniu. A poprosím o návrhy na doplnenie alebo na zmenu.

Ako prvá pani podpredsedníčka Belousovová.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená Národná rada, s údivom som si prečítala, že v návrhu programu tejto schôdze je návrh zákona na podporu vlastenectva, vrátený prezidentom, zaradený ako dvanásty, úplne posledný bod. Je zaradený dokonca nielenže za všetkými zákonmi, ktoré vrátil pán prezident, je zaradený ešte aj za druhým čítaním poslaneckých návrhov poslancov Kuruca a Lišku.

Myslím si, že je to trošku z vašej strany, pán predseda Národnej rady, politická manipulácia v rámci volieb, že ste návrh takýto dôležitý z dielne koaličného partnera odsunuli úplne ako popolušku na koniec.

Preto dávam pozmeňujúci návrh, aby tento návrh vrátený prezidentom, to znamená v pôvodnom programe bod 12, bol zaradený po skrátených legislatívnych konaniach, to znamená ako bod č. 5.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dávam návrh na rozšírenie programu o uznesenie, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby do tridsiatich dní predložila správu o PPP projektoch, projektoch verejno-súkromného partnerstva na diaľnice a rýchlostné komunikácie.

Návrh odôvodňujem tým, že sa nielen zvyšujú nejasnosti vo financovaní týchto projektov, ale dokonca vznikli závažné podozrenia o manipulácii údajov pri rozhodovaní o tejto najväčšej verejnej zákazke v dejinách Slovenska. Vláda pritom odmietla nielen našu účasť, ale akúkoľvek verejnú kontrolu v príprave týchto dôležitých zmlúv. Vláda dnes svojím konaním výstavby diaľnic a ciest nielen odďaľuje výstavbu ciest a diaľnic, nielen odďaľuje a predražuje, ale háji záujmy dodávateľov na úkor našich občanov.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Slota.

J. Slota, poslanec: Vážený pán predseda, žiadam, aby bolo do programu zaradené aj uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k 90. výročiu Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá bola podpísaná 4. júna 1920. Ja si myslím, že závažnosť tejto mierovej zmluvy pre existenciu samostatného Slovenska je tak dôležitá aj v podtexte toho, že táto Trianonská mierová zmluva je spochybňovaná niektorými politickými subjektmi Maďarskej republiky, dokonca takými, ktorí teraz získali ústavnú väčšinu v Maďarskej republike, a, samozrejme, je spochybňovaná aj niektorými politickými subjektmi na Slovensku. Takže je to absolútne namieste, aby sa Národná rada k tejto mierovej zmluve vyjadrila.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, ešte sa vás opýtam, chcete to zaradiť ako bod programu, do programu kam, na záver?...

J. Slota, poslanec: Najideálnejšie by bolo, keby to bolo ako bod 6 za naším vlasteneckým zákonom.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Farkas.

I. Farkas, poslanec: Pán predseda, ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, navrhujem uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o tom, aby vláda Slovenskej republiky predložila do tridsiatich dní do Národnej rady správu o stave verejných financií. Dovoľte, aby som odôvodnil tento návrh. Od 1. januára 2010, čiže v priebehu tohto roka, ministerstvo financií poskytuje poslancom, ako aj verejnosti cez médiá mylnú informáciu o skutočnom stave verejných financií na Slovensku.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. To boli návrhy, ktoré prišli od kolegýň a kolegov. Budeme teraz hlasovať. Ako o prvom o návrhu pani podpredsedníčky.

Len krátke vysvetlenie k tej politickej manipulácii. Vláda doručila včera návrh vládneho, teda novely, vládny návrh novely zákona o štátnych symboloch, ktorého obsah sa prekrýva čiastočne s obsahom návrhu zákona o vlastenectve. Vzhľadom na procedúru... (Reakcia podpredsedníčky.) Vzhľadom na procedúru vyplývajúcu zo zákona o rokovacom poriadku v skrátených legislatívnych konaniach som považoval za účelné najprv prerokovať vládny návrh, aby sme nerokovali o dvoch veciach naraz, takže...

Ale budeme hlasovať o novele pani podpredsedníčky Belousovovej. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 119 prítomných, 40 za, 13 proti, 56 sa zdržalo, 10 nehlasovalo.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Štefanec žiada, aby vláda predložila v zákonnej lehote správu o PPP projektoch. Keďže podobný návrh podal aj pán poslanec Farkas, chcem len upozorniť kolegyne a kolegov, že sme na konci obdobia a že nebude priestor na to, aby sme takúto správu, pokiaľ ju aj vláda predloží, prerokovali. Ale budeme hlasovať o tomto návrhu.

(Hlasovanie.) 118 prítomných, 43 za, 46 proti, 29 sa zdržalo.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec, predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota navrhol zaradiť ako bod č. 6 návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k 90. výročiu Trianonu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 119 prítomných, 27 za, 17 proti, 55 sa zdržalo, 20 nehlasovalo.

Ani tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Farkas žiada, aby vláda v zákonnej lehote predložila správu o stave verejných financií. Hlasujeme. Opäť upozorňujem, že aj keby návrh prešiel, nebude priestor na prerokovanie. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 89 prítomných, 26 za, 43 proti, 18 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, budeme teraz, dámy a páni, hlasovať o návrhu programu ako o celku. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) Národná rada nie je uznášaniaschopná.

Vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku.

(Pätnásťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprosím vás o prezentáciu, aby som zistil, či sme uznášaniaschopní. Predchádzajúce hlasovanie o návrhu programu bolo neplatné, lebo Národná rada nebola uznášaniaschopná. Prezentujme sa, prosím, dámy a páni.

(Prezentácia.) Národná rada nie je uznášaniaschopná.

Prerušujem rokovanie, zvolávam poslanecké grémium, ihneď.

(Prerušenie rokovania na zasadnutie poslaneckého grémia.)

(Pokračovanie rokovania po zasadnutí poslaneckého grémia.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 50. schôdze do 14.00 hodiny. Ďakujem.

(Prerušenie rokovania o 9.47 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.07 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o zaujatie miest v rokovacej sále. Budeme pokračovať v rokovaní. Pani poslankyne, páni poslanci, predpoludním nebol schválený program 50. schôdze, preto máte vo svojich laviciach rozdaný nový návrh programu. Poprosím vás, aby ste si ho pozreli. Chcem sa spýtať, či má niekto pripomienky k tomuto návrhu. Jediná zmena je, že bod 12 bol zaradený ako bod č. 5. Bavíme sa o návrhu zákona, ktorý vrátil pán prezident.

Dobre. Budeme hlasovať o tomto návrhu programu, poprosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali. (Reakcia z pléna.)

Pani poslankyňa, nemáme schválený program. Do momentu schválenia programu navrhujem program ja ako predseda Národnej rady v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Máte predložený návrh programu vo svojich laviciach.

Pýtam sa ešte raz, či sa chcete k nemu vyjadriť, chcete dať návrhy na zmenu alebo na jeho doplnenie. Ak nie, budeme hlasovať. Hlasujeme. Hlasujeme o

návrhu programu.

(Hlasovanie.) 85 prítomných, 80 za, 3 proti, 2 nehlasovali.

Schválili sme program 50. schôdze Národnej rady.

Dámy a páni, chcem vás informovať o priebehu schôdze. Schválili sme, že ako prvé prerokujeme dva body. Sú to návrhy vlády na skrátené legislatívne konania o vládnom návrhu zákona o vinohradníctve a potom je to zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky. Po týchto dvoch bodoch budeme hlasovať. Takže vás poprosím, aby sme hlasovali po prerokovaní prvých dvoch bodov a podľa toho, či získame, alebo nezískame súhlas na prerokovanie, budeme po hlasovaní o týchto prvých dvoch návrhoch pokračovať prvými čítaniami o vládnych návrhoch zákona, ktoré prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní. Takže po prerokovaní prvých čítaní v skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať o týchto dvoch návrhoch. A ak tieto návrhy prejdú do druhého čítania, vyhlásim prestávku, aby sa mohli zísť výbory a rokovať o týchto návrhoch vo výboroch, a po prestávke, ktorú určíme podľa vývoja, budeme pokračovať vráteným zákonom, ktorý vrátil pán prezident, ktorý sme zaradili ako bod č. 5 a je to zákon z 2. marca 2010 na podporu vlastenectva.

Poprosím teraz pána ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana, aby odôvodnil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o vinohradníctve.

(Rokovanie o návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, tlač 1527.)

V. Chovan, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky vám predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, z dôvodu precizovania doterajšej právnej úpravy v nadväznosti na výkladové problémy, ktoré sa doposiaľ vyskytli v aplikačnej praxi.

Pri označovaní Tokajskej vinohradníckej oblasti sa navrhuje zmena, ktorá bude v súlade so skutočným stavom, tradíciou, historicky zaužívaným spôsobom označovania vinárskych produktov v danej oblasti a tiež s predchádzajúcou právnou úpravou.

Účelom novely zákona je zabrániť ďalším výkladovým problémom súvisiacim s označovaním vinohradníckych oblastí najmä vo vzťahu k označeniam pôvodu chráneným na úrovni Európskej únie.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predkladaného návrhu zákona a jeho schválenie.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

Teraz dávam slovo poverenému spravodajcovi z gestorského výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pánu poslancovi Jánovi Čechovi a žiadam ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore. Nech sa páči, pán podpredseda výboru, máte slovo.

J. Čech, poslanec: Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predkladám spravodajskú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o vinohradníctve a vinárstve.

Pán predseda svojím rozhodnutím č. 1560 z 1. apríla 2010 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody v termíne ihneď.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 82. schôdzi dňa 26. apríla 2010. Výbor svojím uznesením č. 571 z hore uvedeného dňa súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona. Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 50. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Panie poslankyne, poslanci, kto má záujem do rozpravy prihlásiť sa ústne? Registrujem, pán poslanec Zsolt Simon. Nikto viac? Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, chcem úvodom povedať, že som nesmierne rád, že minister Chovan, ako aj vláda predložila v skrátenom konaní návrh novely zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, pretože je paradoxný stav, ja som na to upozorňoval už začiatkom roku 2009, keď sa prijímal tento návrh zákona, že Slovensko na to môže doplatiť. Môže na to doplatiť a môže Slovensko zasiahnuť, môžu Slovensko zasiahnuť veľké ekonomické škody, pretože môže prísť o ochranu značky Tokaj.

Prečo si to dovolím povedať? Skutočný stav je taký, že Európska únia nám v registri, tzv. E-Bacchuse, chráni označenie vinohradnícka oblasť Tokaj na základe vyhlášky č. 237/2005 a zákona č. 182/2005. Túto registráciu vykonala v tomto roku. Paradoxne tento zákon od 1. septembra minulého roku, ako aj vyhláška sú neplatné.

Je pravdou to, čo sa píše v dôvodovej správe, že v dôsledku toho, že slovenský jazyk má svoje aplikačné a gramatické tvary, môžu slovenskí výrobcovia prísť o označenie Tokaj. Preto podporujem tento návrh. Ale v rámci druhého čítania budem chcieť predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pretože, pán minister, to, čo ste predložili, nevyrieši problém. Nevyrieši problém z toho dôvodu, že Európska únia pre Maďarsko chráni Tokaj ako región a vy chcete chrániť pre Slovenskú republiku Tokaj ako oblasť, čo nie je a ani nikdy nebude tá istá úroveň, pokiaľ Slovenská republika v svojom vinohradníckom zákone má slovenský vinohradnícky región.

Takže skrátené konanie podporím a v rámci druhého čítania sa budem chcieť, budem uchádzať o podporu aj vás, aj koaličných, aj opozičných, aby sme Tokaj pre Slovenskú republiku, pre výrobcov na území Slovenskej republiky ochránili.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec, za vystúpenie v rozprave. S faktickou poznámkou pán poslanec Marián Záhumenský. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

M. Záhumenský, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ak niekto kritizuje, treba sa pozrieť, kto to kritizuje a čo hovorí. Pán Simon, ty si bol práve ten, ktorý sedel ako minister pôdohospodárstva za Slovenskú republiku na rokovaniach s Maďarskou republikou v oblasti ochrany značky Tokaj. Vieme dobre, ako závery tohto rokovania dopadli, keď si práve ty zapredal Slovenskú republiku a obce v Tokajskej oblasti a pestovateľov hrozna v Tokajskej oblasti, keď si prijal dohodu absolútne nevýhodnú pre Slovenskú republiku, kde malo Slovensko prísť o nemálo hektárov v tejto oblasti. Našťastie môžeme poďakovať pánovi Kukanovi, vtedy ako ministrovi zahraničných vecí, ktorý neodporučil vláde túto dohodu prijať. Ty si skôr hájil záujmy Maďarskej republiky ako Slovenska a dneska kritizuješ ministra a vládu za to, že napráva stav, ktorý mal byť dávno vyriešený? Myslím si, že nezabudli ani ľudia z tejto oblasti, ani producenti hrozna ani vína, kto zapredal ich záujmy. Myslím, že si to bol ty. Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. S reakciou na faktickú poslanec Zsolt Simon.

Zs. Simon, poslanec: Pán kolega, ja viem, že je takmer posledná schôdza Národnej rady a chcete sa preukázať, že ste veľmi aktívni. Ale fakty sú fakty. Desiateho decembra minulého roku som vyzýval vládu, aby takýto krok urobila. Vtedy vláda a ministerstvo ešte nepovažovali za potrebné. A teší ma, že minister, ako aj vláda uznala za potrebné ochrániť Tokaj aj takýmto spôsobom, len toto riešenie nie je dostatočné, ako ho vláda navrhuje. Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Konštatujem, že vystúpili v rozprave všetci tí, ktorí boli prihlásení. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán minister ako navrhovateľ, chcete sa vyjadriť? Nie. Ďakujem pekne. Ani pán spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Panie poslankyne, poslanci, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania a to je

návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tento návrh vlády má parlamentnú tlač 1533.

Prosím teraz podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja, aby vládny návrh odôvodnil.

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR: Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1533).

Účelom predloženého návrhu zákona je rozšírenie povinnosti ohľadom používania štátnych symbolov. Ide predovšetkým o povinnosť umiestniť štátnu zástavu, text štátnej hymny a Preambuly Ústavy Slovenskej republiky na vhodnom mieste v priestoroch školy so štátnym vzdelávacím programom a povinnosť umiestniť grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a Preambuly Ústavy Slovenskej republiky v miestnosti, kde prebieha vyučovanie.

Oproti platnému zneniu zákona o štátnych symboloch sa rozširuje povinnosť hrať štátnu hymnu aj pri ďalších príležitostiach: pred začiatkom ustanovujúcej schôdze a poslednej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období, pred prvým a posledným rokovaním vlády Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období, pred prvým a posledným zasadnutím obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja v príslušnom volebnom období a v školách so štátnym vzdelávacím programom na začiatku školského roka a na konci druhého školského polroka.

Vzhľadom na závažnosť problematiky, ktorú vládny návrh novely zákona o štátnych symboloch upravuje, navrhuje vláda Slovenskej republiky prerokovať tento vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda navrhuje, aby sa podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rada Slovenskej republiky z dôvodu možnosti hroziacich značných hospodárskych škôd Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím o podporu návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o predloženom vládnom návrhu zákona.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

Dávam slovo predsedovi výboru pre kultúru a médiá pánu poslancovi Pavlovi Abrhanovi, ktorého určil tento gestorský výbor za spravodajcu, a žiadam ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania o tomto vládnom návrhu zákona vo výbore. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

P. Abrhan, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám prečítal informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona na skrátené legislatívne konanie, zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1566 z 26. apríla 2010 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia o dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá v termíne ihneď s tým, že ako gestorský výbor bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku jeho prerokovania.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá neprerokoval predmetný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie, nakoľko s ním nesúhlasila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov výboru. Dovoľte mi predložiť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1993 o štátnych symboloch Slovenskej republiky.

Text uznesenia: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 27. apríla 2010. Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s tým, že vládny návrh zákona prerokuje na 50. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu. Hlásim sa do rozpravy ako prvý.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda, zaujmite miesto pre spravodajcov.

Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomne sa do rozpravy nikto neprihlásil. Panie poslankyne, poslanci, kto má záujem do rozpravy sa prihlásiť ústne? Registrujem pána spravodajcu. Všetko? Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Konštatujem, že do rozpravy sa prihlásili pán poslanec Lipšic, Hrušovský.

Ako prvému udeľujem spravodajcovi slovo. Pán predseda, máte slovo, nech sa páči.

P. Abrhan, poslanec: Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pán minister predložil návrh na skrátené legislatívne konanie a musím povedať, že v tom predloženom návrhu nepovedal ani jeden jediný dôvod, prečo je potrebné tento návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Preto by som ho požiadal, aby vystúpil v rozprave a zdôvodnil, z akého dôvodu je potrebné prerokovať tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní, a aby to bol dôvod v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike, v súlade s rokovacím poriadkom, na základe ktorého sa riadime.

Rokovací poriadok v skrátenom legislatívnom konaní hovorí, že skrátené legislatívne konanie je možné za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv, nepredpokladám, že by tento návrh zákona sa týkal ohrozenia základných ľudských práv, slobôd alebo bezpečnosti. Ani jeden z týchto dôvodov nenapĺňa dôvod, aby sme tento návrh zákona prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Ani ohrozenie základných ľudských práv, ani ohrozenie slobôd, ani ohrozenie slobôd, ani ohrozenie bezpečnosti. Alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Predpokladám, že v tomto zmysle nehrozia žiadne značné hospodárske škody, je možné, určitým vysvetlením možno prijať takéto znenie len vtedy, ak by sme pripustili, že hrozia niektoré značné hospodárske škody pri niektorých projektoch, ktoré vláda realizuje, a tieto projekty je potrebné prekryť týmto vládnym návrhom zákona. Či sú to PPP projekty alebo či sú to emisie, ktoré boli realizované. Z tohto dôvodu toto je jediné možné vysvetlenie. Poprosil by som, pán minister, keby ste zdôvodnili, prečo je potrebné tento návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Chcem povedať, že podľa môjho názoru prerokovať tento návrh zákona je v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku, preto sa poslanci Kresťanskodemokratického hnutia nezúčastnia pri hlasovaní o tomto návrhu zákona. Chcem na to upozorniť aj ctených poslancov zo Slovenskej národnej strany, aj pána predsedu Slotu, ktorý sa o tomto návrh vyjadril: "Vládny návrh je čistý podraz, nechutné predvolebné divadlo."

Páni poslanci, pán predseda Slota, ak si stojíte za svojím slovom a ak ste presvedčení, že tento vládny návrh je čistý podraz, budete mať vo svojich rukách rozhodnutie o rokovaní tohto návrhu. Ak nezahlasujete za skrátené konanie, nebude sa o tomto čistom podraze rokovať. Ak zahlasujete za skrátené konanie, budete účastníkmi tohto podrazu sami na sebe.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Lipšic, pripraví sa pán poslanec Pavol Hrušovský.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Milé kolegyne, vážení kolegovia, myslím si, že nikto v tejto sále nepochybuje o tom, že nie sú ani v bledomodrej variante splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie.

Podľa mojej mienky patrí k vlastenectvu úcta k zákonu. Vy idete prijímať zákon o vlastenectve porušením zákona, úplne jasným, zreteľným, a nemáte ani snahu to vysvetliť. Myslím si, že vlastenectvom je, keď niekto nekradne, neklame, nepodvádza a rešpektuje zákony.

Predložiť formálne návrh zákona, ktorý priamo flagrantne zákony porušuje, je podľa mojej mienky čisto farizejské. Zákon o rokovacom poriadku nespomína ani blížiace sa voľby, ani spory vo vládnej koalícii, ako je dôvod na skrátené legislatívne konanie. Táto snemovňa už za vašej vlády prijímala v skrátenom konaní naozaj všeličo, na čo neboli splnené podmienky, ale minimálne bola snaha nejakým spôsobom ten zákon natiahnuť na nejaký z dôvodov určený v rokovacom poriadku. Teraz už maska spadla, teraz sa na nič nehráte, teraz vedome a úmyselne pod rúškom vlastenectva porušujete zákony, ktoré ste sami schválili.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Pavol Hrušovský.

P. Hrušovský, poslanec: Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Možno len zopakujem niektoré postoje a názory mojich predrečníkov a tak trošku, pán podpredseda vlády a minister školstva, vyjadrím poľutovanie nad tebou, že si sa podujal na takéto niečo, preto, lebo ty by si mal byť ministrom výchovy. Ty predkladáš návrh zákona o vlastenectve, ktorý má vytvárať vzťah k štátu, k národu, k rešpektovaniu ústavy a zákonov Slovenskej republiky. To je, dámy a páni, prejav vlastenectva. Ale tak ako tu už bolo spomenuté, ani ja som nenašiel jeden jediný dôvod na to, aby sme mohli spokojne a dobrovoľne hlasovať za prerokovanie tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Teda tá moja obava o to, či tento zákon naozaj spĺňa ten želateľný cieľ, spočíva v tom, že vy vlastne a ty, pán podpredseda vlády, predkladáš návod, ako budovať vlastenectvo aj za cenu porušovania zákonov tohto štátu. A porušením zákona je aj prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Priatelia, tak ako tu bolo spomenuté, aj pán predseda Slovenskej národnej strany sa vyjadril veľmi, by som povedal, otvorene a pravdivo, že je to špekulácia, je to manipulácia, je to politikárčenie. Mali sme tú možnosť či už odmietnuť, alebo schváliť návrh zákona, ktorý predložila Slovenská národná strana o vlastenectve, a nie takto špekulovať, robiť rozbroje medzi jednotlivými politickými stranami, poukazovať na jedných, že sú väčší vlastenci, a na druhých, že sú zradcovia. Nie, dámy a páni, tadiaľto cesta nevedie. A cesta nevedie k posilňovaniu a budovaniu vlastenectva a vzťahu k štátu ani cez takýto zákon, ktorý je flagrantným porušením rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Aj preto Kresťanskodemokratické hnutie nie z dôvodov toho, že by sme neboli vlastenci, že by sme necítili silný vzťah zodpovednosti za krajinu, nebudeme hlasovať, ale preto, lebo nebudeme podporovať porušovanie zákonov tejto republiky.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hrušovský bol posledný prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť? Áno, nech sa páči.

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR: Ja len veľmi krátko. Vážený pán poslanec, myslím si, že ľutovať ma netreba, pretože pokiaľ sú témy, ako je vlastenectvo, tak vystupujem veľmi rád a naozaj sa teším, že môžem sa k vlastenectvu vyjadriť, takže nechaj už na mňa, či sa trápim, alebo netrápim. Netrápim.

Pokiaľ ide o poznámočku, že či ten zákon je vhodný, alebo nie je nevhodný, naozaj treba povedať, že na základe doplnenia vo vláde sa do zákona dostali veci, ktoré hovoria o tom, že musí to byť v štátnych vzdelávacích programoch a že štátne symboly budú uvedené v jednotlivých triedach podľa presných pravidiel.

Čiže na základe toho si dovolím takýto návrh zákona v Národnej rade predložiť.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči.

P. Abrhan, poslanec: Musím konštatovať, pán minister, že ste neodpovedali na otázku, ktorú som sa pýtal. Ja som nehovoril o obsahu zákona, ja som sa pýtal na dôvody, prečo je tento návrh zákona prerokovávaný v skrátenom konaní v rozpore... (Zaznievanie gongu.) Prečo je tento návrh zákona prerokovávaný v skrátenom konaní v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, s rokovacím poriadkom, podľa ktorého by sme mali rokovať. Konštatujem, že na túto otázku ste neodpovedali. Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode.

Pani poslankyne, poslanci, tak ako už pán predseda na úvod povedal, teraz bude nasledovať hlasovanie o dvoch návrhoch vlády na skrátené legislatívne konanie. Žiadam všetkých poslancov, ktorí majú záujem sa na hlasovaní zúčastniť, aby prišli do rokovacej miestnosti.

Je 14.37 hod., hlasovať budeme o 14.40 hod.

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme teraz hlasovať, tak ako sme schválili, o prerokovaných návrhoch na vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu so skráteným legislatívnym konaním. Najprv to bude hlasovanie o vyslovenie súhlasu na prerokovanie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o zákone č. 313 o vinohradníctve, je to tlač 1527.

Poslanec, pán poslanec Ján Čech uvedie hlasovanie.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, tlač 1527.)

J. Čech, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 50. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o vyslovení súhlasu na prerokovanie... Pán poslanec, máte kartu? (Reakcia poslanca.)

(Hlasovanie.) 89 prítomných, 82 za, 2 sa zdržali, 5 nehlasovali.

Vyslovili sme súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Ďakujem pekne.

Pán predseda výboru pre kultúru a médiá, pán poslanec Abrhan, uvedie hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona č. 63 o štátnych symboloch, je to tlač 1533.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1533.)

P. Abrhan, poslanec: Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré som predniesol ako spravodajca.

P. Paška, predseda NR SR: Pán spravodajca, chvíľočku, pán poslanec reklamuje kartu.

P. Abrhan, poslanec: To je nejaká čipová, neviem, ak by máš záujem. (Reakcia z pléna.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, máte kartu? Dobre. Budeme hlasovať. Prezentujeme sa a hlasujeme o návrhu vysloviť súhlas alebo nesúhlas s prerokovaním vládneho návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

(Hlasovanie.) 88 prítomných, 80 za, 2 proti, 4 sa zdržali, 2 nehlasovali.

Aj s týmto návrhom sme vyslovili súhlas.

Ďakujem pekne.

Budeme teraz v prvom čítaní rokovať o vládnom návrhu zákona č. 313 o vinohradníctve a vinárstve.

Poprosím pán ministra pôdohospodárstva Chovana, aby uviedol tento vládny návrh.

Chcem ešte opäť upozorniť, kolegyne, kolegovia, že po prerokovaní obidvoch návrhov v prvom čítaní, ktoré prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní, budeme hlasovať a po hlasovaní, ak získajú prvé čítania podporu, prerušíme, aby sa mohli zísť výbory. Ďakujem.

Pán minister, máte slovo.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, tlač 1528.)

V. Chovan, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, právna úprava vládneho návrhu zákona sa predkladá z dôvodu precizovania doterajšej právnej úpravy v nadväznosti na výkladové problémy, ktoré sa dosiaľ vyskytli v aplikačnej praxi.

Pri označovaní Tokajskej vinohradníckej oblasti sa navrhuje zmena, ktorá bude v súlade so skutočným stavom, tradíciou, historicky zaužívaným spôsobom označovania vinárskych produktov v danej oblasti a tiež s predchádzajúcou právnou úpravou.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predkladaného návrhu zákona a vyjadrenie súhlasu s ním.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, pánovi poslancovi Jánovi Čechovi. Nech sa páči.

J. Čech, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 571 zo dňa 26. apríla 2010 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku v prvom čítaní predkladám spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 1. apríla 2010 č. 1561 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali vo výboroch ihneď.

Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP