Středa 10. března 2010

Šiesty deň rokovania

49. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

10. marca 2010 o 9.00 hodine

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Dobré ráno. Vážené panie poslankyne, poslanci, otváram šiesty rokovací deň 49. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: Gyula Bárdos, Mikuláš Dzurinda, Sergej Chelemendik, Jozef Líška, Ľuboš Micheľ, László Miklós, Martin Pado.

Panie poslankyne, poslanci, pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pripomínam, že tento návrh zákona prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní.

Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 1511, spoločná správa výborov má tlač 1511a.

Prosím teraz pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Vladimíra Chovana, aby tento vládny návrh zákona odôvodnil.

V. Chovan, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky vám predkladá predmetný návrh zákona z dôvodu precizovania doterajšej právnej úpravy vo viacerých oblastiach. Ide o predaj nebalených výrobkov a krájaných potravín, na ktorých sa neuvádza ich zloženie, predaj tých potravín, ktoré obsahujú náhrady rastlinného pôvodu a zavádzajú spotrebiteľa, keď sú umiestnené pri výrobkoch zložených zo živočíšneho pôvodu, a zamedzenie predaja tých potravín, ktoré nespĺňajú požiadavky zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu Slovenskej republiky a ktoré sú pravidelne predávané na miestach, na ktorých je ich predaj zakázaný.

Účelom novely zákona je orgánmi úradnej kontroly potravín prísnejšie sankcionovať tých, ktorí zákonné povinnosti nedodržiavajú.

Návrh nezakladá dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo vyšších územných celkov, životné prostredie a zamestnanosť.

Predložený návrh právnej úpravy je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predkladaného návrhu zákona v druhom čítaní. Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Zaujmite miesto pre navrhovateľov.

Gestorský výbor, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, určil svojho podpredsedu za spravodajcu. Žiadam teraz pána poslanca Jána Čecha, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o rokovaní o tomto vládnom návrhu zákona, zároveň aby odôvodnil aj stanovisko gestorského výboru k jednotlivým návrhom. Nech sa páči.

J. Čech, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1511).

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 2029 zo dňa 9. marca 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1511), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor pritom určila výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko ani pripomienky.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol tento vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.

Ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 859 zo dňa 9. marca 2010 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 568 zo dňa 10. marca 2010 s týmto vládnym návrhom zákona súhlasil a takisto ho doporučil schváliť s pripomienkami.

Panie poslankyne, páni poslanci, pripomienky máte uvedené v časti IV spoločnej správy, je ich spolu 8. V časti V máte odporúčanie gestorského výboru ako doporučujeme o týchto pripomienkach hlasovať. Doporučujeme o bodoch spoločnej správy 1 až 5 a 8 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bodoch spoločnej správy 6 a 7 hlasovať takisto spoločne s návrhom gestorského výboru tieto body neschváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave.

Vo svojom uznesení ma gestorský výbor poveril ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

Otváram rozpravu. Konštatujem, že písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Zsolt Simon. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Po jeho vystúpení bude priestor na prihlásenie sa do rozpravy ústne.

Zs. Simon, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, máme pred sebou novelu zákona o potravinách č. 152/1995 Z. z. v zrýchlenom konaní ako reakciu vlády na zistené nedostatky v obchodných reťazcoch. Vláda šije túto novelu horúcou ihlou, pretože chce navodiť dojem, že je záchrancom obyvateľov tejto krajiny v oblasti bezpečnosti potravín. Naozaj tieto zistenia sú novodobé, výnimočné a sú len z posledných dní? Kladiem si túto otázku. Bol som ministrom pôdohospodárstva v rokoch 2005 až 2006, keď sme zaviedli krížové kontroly. Poslali sme kontrolórov z jedného okresu do druhého. A tieto udalosti sa odhalili tiež. Je otázne, že práve v tomto momente presne ten istý princíp uplatňovania doniesol presne také isté výsledky. Naozaj najväčším problémom v tejto krajine je nutnosť zavedenia pultového predaja pečiva a zvýšenie pokút, ktoré sa uplatňujú na úrovni 10 % z maximálnej možnej výšky? Aspoň podľa návrhu vlády je to. Pochopil by som dôvod vlády aj opodstatnenosť takéhoto konania, keby vláda nemala k dispozícii dostatok reálnych opatrení na obmedzenie takéhoto stavu. V tejto spoločnosti nie sú problémy väčšie s financovaním nástenkového tendra, lacným predajom emisných kvót, predraženým mýtom, predraženou výstavbou diaľnic, či, pán minister, likvidáciou intenzívneho poľnohospodárstva poskytovaním viac ako 200 mil. korún podpory na mlieko, ktoré Slovenská republika nikdy nevyprodukovala, či so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou? Určite nie sú závažnejším celospoločenským problémom v tejto krajine, ako zaviesť a zvýšiť pokuty, ktoré aj tak využívame len z 10 %?

Dovoľte, aby som sa opýtal: Vami navrhované riešenie prinesie želateľný efekt pre spotrebiteľov? Je pravdou, že táto vláda už zvýšila desaťnásobne pokuty v roku 2007, pretože vtedy bola úroveň postihovania 1 mil. korún, pričom zaviedli sme 10 mil. korún, v opakovaných prípadoch je to možno až 50 mil. korún aj s možnosťou uzatvorenia celej prevádzky, nielen prevádzky dočasne, ale zobratím oprávnení na prevádzku tej danej konkrétnej prevádzky. Keď táto snemovňa vládnou väčšinou v roku 2007 prijala zákon č. 195/2007 Z. z., ktorým novelizovala zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, prečo teraz chce zvýšiť o ďalších 10 až 50 % niektoré pokuty pre obchodné reťazce? V stave, keď výška pokút podľa súčasného zákona, podľa § 28, je možná do 10 mil. korún, je takýto návrh vládneho zákona podľa mňa absolútne nadbytočný. Prečo je to len teraz pred voľbami? Však ste vedeli, že takýto stav existuje. Ešte to rozvediem aj o kúsok neskoršie.

Vážený pán minister, ja byť na vašom mieste, ústredného veterinárneho lekára pána Pliešovského dávno odvolám. Dúfam, že tam nebude dlho, pretože keď tam ešte zostane týždeň či dva týždne, preberáte politickú zodpovednosť zaňho, za jeho počínanie. Prečo si dovoľujem vysloviť tento názor? Je to hlavne z dôvodu jeho liknavého konania, nečinnosti, ale hlavne neodborného prístupu. Prejudikuje výsledok postihu, poskytuje polopravdy a nepovie, kde sa skutok stal. Od mája 2008 zrušil verejné informovanie na internetovej stránke o pravidelných výsledkoch mesačných kontrol. Za predchádzajúce roky nevytvoril podmienky na objektívnu kontrolu obchodných reťazcov. A výšku postihov zminimalizoval a vytváral podmienky na bezbrehý predaj zdraviu škodlivých a životunebezpečných potravín, prejudikuje výsledok. Viete, prečo to vyslovujem? Je to preto, že ste mali tlačovú besedu, kde pán Pliešovský sa vyjadril: "Stretli sme sa s rôznymi nedostatkami, budú z toho enormné pokuty." Toto vyslovil Pliešovský, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ale aj podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy je priamo zodpovedný za priestupkové konanie. Je súčasťou priestupkového konania. Predtým než priestupkové konanie reálne sa začalo, predtým než priestupkové konanie bolo právoplatne ukončené rozhodnutím o udelení sankcií, ústredný veterinárny riaditeľ hovorí o budúcich enormných pokutách. To je presne tak, ako policajný riaditeľ pri zatýkaní páchateľa vyslovil, že bude odsúdený na desať rokov. Toto je nepriamo prejudikovanie výsledkov priestupkového konania. Toto predtým žiadny človek na tomto poste neurobil. A myslím si, že toto svedčí o jeho absolútnej neodbornosti. Poskytuje polopravdy: "Nedostatky zistili v deviatich reťazcoch, pričom najzávažnejšieho činu sa podľa potravinovej inšpekcie dopustili v jednom z obchodov Billa, kde mali grilovať kurčatá po záruke." Citujem odpoveď Billy: "Je to útok proti nám." Billa však toto tvrdenie popiera. Informácie sú vraj zavádzajúce, nezakladajú sa na pravde. Podľa Billy neexistuje žiadny oficiálny záznam kontroly, ktorý by informáciu o grilovaní kurčiat po záruke potvrdzoval. O viac informácií týkajúcich sa vykonaných kontrol požiadal Nový Čas Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Odmietli ich však poskytnúť. Rovnako sa odmietli vyjadriť aj k tomu, že ich výsledky považuje Billa za klamlivé a zavádzajúce. Pán minister, Billa má po Slovensku viac ako sto prevádzok. V ktorej sú uvedené skutočnosti alebo v ktorej sa uvedený skutok stal? Alebo je to vo všetkých týchto prevádzkach, v každej jednej z nich? Dovolíte si vysloviť tento názor? Postavte sa na toto miesto po mojom vystúpení a odpovedzte na túto otázku, pretože potom treba, aby ste využili opatrenie, ktoré zákon dáva, a dali návrh na zrušenie prevádzok Billy, pretože ohrozujú vo viac ako sto prevádzkach občanov tejto krajiny, alebo uveďte dôkaz, kde sa to udialo.

Ako je možné, že predstúpite pred verejnosť aj s ústredným veterinárnym lekárom a poviete A, ale nedopoviete B? Podľa mňa občania tejto krajiny a spotrebitelia majú právo vedieť, v ktorej prevádzke, v ktorom zariadení sa predávajú grilované kurčatá, ktoré sú po záruke. Je evidentné, že každý občan tejto krajiny má právo, aby dostal odpoveď na túto otázku, o to viac, že kontrola sa udiala za štátne peniaze, za peniaze daňových poplatníkov. A táto informácia je základnou informáciou, ktorá vplýva na zdravie a bezpečnosť občanov tejto krajiny. Neviem, kto a akým spôsobom si môže prisvojovať, že porušením zákona bude ohrozovať občanov tejto krajiny, pretože neposkytne informácie v plnom rozsahu. A keď tieto informácie nie sú podložené, tak je to poplašná správa, tak je to ohováranie a potom to nefunguje. Ja si myslím, že to, čo sa stalo a kde sa to stalo, ako aj to, kto je zodpovedný za to, za daný stav, majú právo občania tejto krajiny vedieť. Áno, pán minister, číslo štyri sa môže vyhovoriť na svojich predchodcov v tomto volebnom období, to už ale predseda vlády a táto vláda urobiť nemôže. Skôr by sa hodilo sem dodať aj, kto nekoná alebo neinformuje, napomáha spolupáchateľstvom. Pán minister, rád uvidím, do ktorej skupiny patríte, či beriete odvahu a skutočne budete konať alebo ústredný veterinárny lekár zostane vo svojej funkcii a bude konať na základe vami odsúhlasených krokov. Skutočnosti hovoria jasnou rečou, zistenia tu boli už v rokoch 2005 a 2006. Vtedy sa už konalo a aj verejnosť pravidelne informovala. Po výmene vlády tiež boli zistenia, ale sa konalo len tak, akože. Končí sa volebné obdobie a teraz treba konať, treba urobiť voličský marketing. Je vaša snaha skutočne pravdivá? Ste si istý, že riešenie, ktoré predkladáte, skutočne je to správne? Dosiahne sa ten želateľný stav, že v obchodoch budeme mať bezpečné potraviny, ako aj kvalitné potraviny?

Vážení predstavitelia vlády a vážený pán minister, prosím, ozrejmite poslancom Národnej rady a občanom, načo je potrebné enormné zvýšenie postihov za porušenie zákona, keď súčasne platnú úroveň dodržiavate a udeľujete vo výške 10 %. Som presvedčený, že by bolo treba zmeniť celý systém kontroly, ako aj postihovanie, a to systematickým spôsobom, čo by som si vedel predstaviť v podobe zavedenia tabúľ hanby pri vchodoch do obchodov, kde by museli obchodníci informovať okamžite o výsledkoch kontroly, našli sme v obchode tovar, alebo v obchode sa predával tovar po lehote spotreby, v obchode bolo pokazené mäso, boli pokazené vajíčka, alebo akýkoľvek iný skutok, bez peňazí. Ale táto informácia tam patrí. Áno, kolegovia predkladajú návrh, resp. predložili návrh vo výbore, ktorý smeruje k tomu, že mäsové výrobky alebo mliečne výrobky, ktoré obsahujú menej ako 50 % mäsa alebo mlieka, alebo mliečnych tukov, musia sa umiestniť osobitne. Ale určite by bolo dobré, keby sme umiestňovali tovar s lehotou spotreby do 48 hodín osobitne, pretože príde jednoduchý občan na nákup a ide a berie si tovar z regálov. Áno, bude vedieť, že v tomto je 50 % sóje a 50 % mäsa. Ale ak si to zoberie domov a na ďalší deň už to nemôže konzumovať, tak je to konzumovateľné len pod hrozbou, že sám seba otrávi. A ako vieme, mnohí chodia nakupovať potraviny viac-menej v piatok, sobotu, nedeľu, pričom idú nakúpiť si na týždeň. Prečo neposkytnúť týmto občanom to, čo je v západnej Európe bežné. Je to osobitne oddelený regál a zvlášť umiestnený tovar, ktorému už lehota spotreby končí od 48 hodín.

Za najzávažnejšie, pán minister, však považujem zaviesť systém kontroly, ktorý nie je viazaný na územnú pôsobnosť jednotlivých inšpektorov. To, že máme v obchodoch nekvalitný tovar a tovar po lehote spotreby, pokazený, smradľavé mäso a všetko možné, je výsledkom toho, že máme presne priradených inšpektorov k presne určeným obchodom a obchodným reťazcom. Tento zákon ale zďaleka, zďaleka sa nedotýka práve tejto oblasti. Tieto návrhy ale nie je možné šiť horúcou ihlou a doplniť do tohto zákona. Takéto riešenie je potrebné komplexne prepracovať. A navrhnem takéto riešenie až v novom volebnom období. Vykonali ste teraz náhodné kontroly, kde sa nezúčastnili miestni kontrolóri, ale osoby, ktoré nie sú z uvedeného regiónu. Váš návrh ale územnú spojitosť absolútne popiera. V prílohe č. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je špecifikácia regionálnych správ a ich územné obvody pôsobenia, tie regionálne správy, ktoré majú zamestnaných svojich inšpektorov, ktorí vykonávajú kontrolu v obchodných reťazcoch. Pán minister, ako chcete prekonať bariéru, že inšpektor, ktorý je 20 rokov zamestnaný v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, chodí kontrolovať v danom svojom okrese všetky obchody, ako chcete dosiahnuť, aby nevznikol medzi nimi nejaký priateľský alebo iný vzťah? Ako viete zaručiť, že tam zostane 20 rokov zachovaná objektivita. Žiadna rotácia, žiadna mimoriadna kontrola, len pred voľbami, áno, raz za štyri roky, to znamená, že v ostatnom období je možné ohrozovať ľudí. Prečo táto vláda za roky 2007, 2008 a 2009 dovolila ohrozovať občanov tejto krajiny takýmto spôsobom? Je namieste si položiť otázku: Prečo takéto riešenia ministerstvo počas tejto vlády odmieta? Na začiatku volebného obdobia som takéto riešenie navrhol a bolo to odmietnuté. Teraz keď závažné zistenia sa dali zistiť len náhodnými kontrolami kontrolórmi z iných okresov, tak prečo vláda nepredkladá takýto návrh, ktorý by takéto riešenie umožňoval?

Predkladáte návrh, ktorým meníte § 19 ods. 1 písm. c). Považujem to za absolútne úsmevné a je na to dôvod. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si vám prečítať súčasné znenie § 19 ods. 1 písm. c) platného zákona č. 152/1995 Z. z.: "Pozastavia činnosť celej prevádzkarne alebo uzatvoria podnik alebo jeho časť na čas potrebný na odstránenie nedostatkov, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie osobitných predpisov tohto zákona a Potravinového kódexu, ktoré môžu mať za následok riziko pre bezpečnosť potravín. Pri určovaní rizika pre bezpečnosť potravín sa prihliada na charakter potravín, spôsob, akým sa s nimi manipuluje, balenie a akýkoľvek postup, ktorému je potravina vystavená skôr, ako sa dostane k spotrebiteľovi, a na podmienky, ktorým je potravina vystavená pri predaji alebo skladovaní." Dovolím si vám prečítať znenie, ktoré predložila táto vláda v tejto novele: "Pozastavia činnosť prevádzkarne alebo jej časti na čas potrebný na odstránenie nedostatkov, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušovanie osobitných predpisov tohto zákona alebo Potravinového kódexu, ktoré môže mať za následok riziko pre bezpečnosť potravín. Pri určovaní rizika pre bezpečnosť potravín sa prihliada na charakter potravín, spôsob, akým sa s nimi manipuluje, balenie a na postup, ktorému je potravina vystavená skôr, ako sa dostane k spotrebiteľovi, a na podmienky, ktorým je potravina vystavená pri predaji alebo skladovaní." Zdá sa vám to úplne rovnaké? No skoro je to rovnaké, v navrhovanej úprave oproti teraz platnému zneniu chýbajú však dve slová, a to slovo "celej" (prevádzkarne) a slovo "akýmkoľvek". Tieto dve slová v tejto citácii nemajú žiadny podstatný vplyv a nijako významne nemenia charakter znenia tohto odseku. Pán minister, takýto návrh, kde vypúšťate z citátu "pozastavuje činnosť celej prevádzkarne" alebo "pozastavuje činnosť prevádzkarne", je bezvýznamný. Ale je významné z hľadiska marketingového, že môžete mávať v ruke návrhom zákona, že áno, my to máme na tomto papieri napísané. To, že to už je dnes v súčasne platnom zákone, pričom ho nevyužívate, to je len smutné, že od prijatia zákona v roku 2007 neuplatňujete zákon v prospech občanov tejto krajiny. Vzhľadom na to, že vysoké pokuty ako aj možnosť uzatvorenia prevádzky sú aj teraz v platnom zákone, tento vládny návrh zákona a ešte k tomu v skrátenom legislatívnom konaní považujem iba za predvolebný marketingový ťah vlády Roberta Fica ako výsledok kontroly na ministerstve pôdohospodárstva, a nie snahu o skutočné riešenie.

Od 20. mája sa usilujem získať informácie zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, kolegyne, kolegovia. Toto je viac ako 200 strán. Dostal som ich včera zo Štátnej veterinárnej správy. To sú výsledky právoplatného rozhodnutia o udelení pokút za rok 2009. Pozrieť sa na tieto údaje je absolútne výsmechom občanov tejto krajiny. Ktokoľvek z vás sa chce na to pozrieť, u mňa bude mať na to priestor. Totiž na hociktorej strane, keď to otvorím, tak vidím výšku pokuty 100 eur, 50, 30 35 eur. V jednom jedinom prípade za rok 2009 sa udelila právoplatná pokuta vo výške 50 000 eur. Týchto 50 000 eur je jedinou pokutou za roky 2007 a 2008 a 2009 v takejto výške. Možnože kolegyňa Kramplová sa rozpamätá na júl roku 2008, kde na Liptove inšpektori našli tonu smradľavého mäsa spoločnosti Orly. Viete, koľko dostala táto spoločnosť za tonu smradľavého mäsa pokuty od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy? Je to 6 000 eur. Je to skutočne uplatňovanie maximálneho možného priestoru tohto zákona? Alebo je to "liknavosť" a ohrozovanie občanov tejto krajiny? Ako chceme uplatňovať zákon, kde zvýšime pokuty, keď súčasnú úroveň neuplatňujeme? Keby sme nemali tam priestor, tak by som pochopil vašu snahu, kde smerujete. Ale práve v tomto smere, to asi nie je tak.

A teraz dovoľte, aby som uviedol pár príkladov z právoplatných rozhodnutí z roku 2008, aby ste nepovedali, že to bolo len v rokoch 2005 a 2006. V roku 2008 bolo právoplatné rozhodnutie pre Tesco v Humennom za predaj 14 druhov, opakujem, 14 druhov, nie kusov potravín po uplynutí doby spotreby 50 000 korún, 1 659 eur, Kaufland Bratislava 400 000 korún za predaj tovaru, ktorý je v rozpore s § 28 ods. 3, citujem, čo sa skrýva pod týmto odsekom v písmene a): "vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé, nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené", Tesco Michalovce za predaj v podobe spotreby po minimálnej dobe trvanlivosti, vzbudzujúci odpor, nedostatky v označovaní, nedostatky vo vedení evidencie 250 000 korún, 8 298 eur (júl 2008), Billa Kežmarok za umiestnenie na trh potravín po dátume spotreby a potraviny, ktorá nie je bezpečná, 50 000 korún. No a teraz som úplne v rozpakoch, pretože za pokazené potraviny v Bratislave cena života alebo cena ohrozenia má 400 000, resp. 250 000 korún. A na východe Slovenska máme tak odolných ľudí, že tam táto cena absolútne postačuje vo výške 50 000 korún. Potom ako vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa svoju kontrolu? Ako zabezpečuje jej ústredný riaditeľ rovnomerné postihovanie za rovnaké porušenie zákona, keď je na východe Slovenska len 50 000 korún za ten istý prehrešok a v Bratislave je to 250 000, resp. 400 000. Toto je ďalší dôvod, prečo ústredný veterinárny lekár nemá čo sedieť jeden jediný deň naviac na svoje funkcii. Výsledky udelenia blokových pokút za roky 2008 a 2009 sa mi nepodarilo získať od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Za rok 2008 sa mi to podarilo.

Blokové pokuty je možné udeliť do výšky 5 000 korún, v opakovanom prípade do 10 000 korún. Kolegyne, kolegovia, položte si otázku, aká bola priemerná bloková pokuta inšpektora, ktorý príde a zistí nedostatok 660 korún. A 660 korún toho obchodníka skutočne odradí od toho, a to aj v prípade Tesca, aby porušoval zákon? Však to je absolútna najväčšia pretvárka, ktorá existuje, že máme zákon, ktorý neuplatňujeme, pričom ešte zvýšime možné pokuty. A načo? Pán minister, miesto zaradenie tohto zákona v zrýchlenom konaní ste mali v zrýchlenom konaní konať vo vzťahu k ústrednému veterinárnemu lekárovi a dodržiavaniu platného zákona. Je pravdou, že aj v rokoch 2005, 2006 sa našlo rok staré mäso po lehote spotreby v mraziacich pultoch. Aj vtedy sa mäsá grilovali po lehote spotreby, aj sa marinovali, aj sa prebaľovali, aj predávalo sa po dobe uplynutia minimálnej trvanlivosti alebo sa našlo smradľavé mäso na obchodných pultoch. Ale na rozdiel od tejto vlády tá predchádzajúca vláda a ja ako minister sme pravidelne informovali a konali.

Na konci minulého volebného obdobia opozícia nedovolila prejsť cez parlament zákonu o potravinách, ktorý riešil nedostatky v počte, že pokiaľ ktorákoľvek prevádzka trikrát sa prehreší, tak musí sa jej odobrať licencia, resp. oprávnenie na svoju prevádzku. Po výmene vlády som predložil opäť novelu. Vtedy prešla prvým čítaním. A predtým než mala ísť do druhého čítania, vláda predložila svoj vlastný návrh. Áno, vtedy sa to zdalo, že predbiehame jeden druhého, pretože bola snaha zaviesť "raz a dosť". Kým to prešlo touto Národnou radou, tak vládna koalícia z neho urobila "raz a možno". A "raz a možno" do dnešného dňa neuplatnila ani jeden jediný krát. Ba čo viac, aj desaťnásobné zvýšenie pokút neuplatnila ani v jednom jedinom bode.

Pán minister, teraz informujete, čo sa udialo za posledné dni? Prečo táto vláda neinformovala v rokoch 2007, 2008 a 2009? Svojou nečinnosťou, tolerantným prístupom k porušovateľom zákona sa podieľala na ohrozovaní občanov. Táto vláda bola spolupáchateľom? Pýtam sa, prečo dovolila vznik takejto situácie, keď o situácii vedela na samom začiatku volebného obdobia, predložila desaťnásobné zvýšenie pokút a potom ich neuplatňovala. Vtedy sa odôvodňovalo a sám som s tým súhlasil a súhlasím, že zákon musí mať aj sankčnú časť, sankčnú časť v takej miere, aby odrádzala od toho každého, aby zákon neporušoval. Len pokiaľ sa udeľujú pokuty vo výške 100 eur, 200, 500 alebo 1 000, aj v prípade obchodných spoločností, ktorých ročný obrat presahuje niekoľko desiatok miliónov eur, tak je to výsmechom, a nie odradením, resp. opatrením, ktoré by prispelo k bezpečnosti potravín pre spotrebiteľov.

Robert Fico pri kontrole na ministerstve pôdohospodárstva ohlásil marketingové zvýšenie pokút a postihov. Koho a v akej výške ale chce postihovať? No predsa nikoho. Prečo si to dovolím vysloviť? Jednoducho preto, lebo postihy síce sa zvyšujú, zo súčasných milión korún ideme na milión a pol, na 50 000 eur, zo súčasných 5 mil. korún ideme na 200 000 eur, to znamená 6 mil. korún, zo súčasných 10 mil. korún ideme na 500 000 eur, na 15 mil. korún, ale v každom jednom jedinom prípade, pán minister, ste tam nechali "od", to znamená od 1 eura. Cena za tonu smradľavého mäsa naďalej môže zostať vo výške, tak ako to bolo v minulom roku, 6 000 eur. Za predaj 14 druhov potravín po lehote spotreby tiež môže zostať 6 000 eur alebo ešte aj menej. Ohrozenie života občana môže byť za 1 euro či 2 eurá. Aj to bude v súlade s týmto zákonom. Aká je skutočná snaha tejto vlády, keď ustanovuje hornú hranicu, ustanovuje kategórie porušenia, resp. prehreškov, ale neustanovuje spodnú hranicu pokút? Preto jeden z mojich pozmeňujúcich návrhov bude smerovať práve do tejto oblasti, aby sme ustanovili minimálnu spodnú hranicu za jednotlivé kategórie, ktoré sa týkajú § 28 ods. 1, 2 a 3.

Uvedomujete si, pán minister a vláda, že voči štátnym úradníkom stoja tí najlepší platení právnici, ktorých si obchodné reťazce môžu dovoliť zaplatiť zo svojich miliardových ziskov? Prečo vytvárate zákon, kde toho jednoduchého úradníka pritlačíte k múru, aby neudelil žiadnu pokutu? To môže byť len a len cieľ a spôsob, akým chcete docieliť, aby zákon bol nečinný, neúčinný a nechránil občanov tejto krajiny.

Za absurdné považujem riešenie, ktoré ste navrhli v § 28, ktoré sa týka fyzických osôb. Tento paragraf navrhuje pokutu za priestupok fyzickej osoby, ktorá ale nie je podnikateľom, do výšky 1 000 eur. Uvedomujete si, že ste práve týmto návrhom viac znefunkčnili tento zákon? Každý reťazec sa vyhovára na osobné zlyhanie jednotlivca, zamestnanca, fyzickej osoby. Nejde o žiadne vysoké postihy pre obchodné reťazce, ale o ich zníženie, pretože reťazce prenesú celú zodpovednosť na zamestnanca, fyzickú osobu a tým je to vyriešené, keďže tam je maximálna pokuta 1 000 eur. Navyše si treba uvedomiť, že ak zamestnanec neurobí to, čo od neho zamestnávateľ chce, napr. nebude predávať pokazené mäso, tak mu dá výpoveď. Ak to však zamestnanec pod nátlakom, resp. zo strachu, že príde o prácu, spraví, tak sa dopustí porušenia tohto zákona a tak či tak dostane výpoveď. Toto opatrenie je proti zamestnancom, prevažne proti ženám pracujúcim v obchodných reťazcoch. Môj ďalší pozmeňujúci návrh budem smerovať aj do tejto oblasti, t. j. aby sa paragraf sťahoval na fyzickú osobu podnikateľa a osobitne na fyzické osoby.

Vážené kolegyne a kolegovia, môj kolega poslanec Jureňa na výbore pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody navrhol úplne vypustiť bod, ktorý sa týka predaja rožkov pultovým spôsobom, a to na základe tlaku verejnosti. Pritom to je problém alebo je to nezmysel tejto vlády. No keď je to problém, tak nemôžeme riešiť novelu tak, že vypustíme to, aspoň časť, ktorá sa týka potravín. Keď to nie je problém, tak moja otázka smeruje k vám, pán minister, prečo ste takúto novelu a v tejto oblasti práve predložili.

Predložený návrh zákona po schválení zavedie aj novinku na Slovensku, a to predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom pultového predaja. Aspoň toto je návrh a zámer vlády. Som presvedčený, že takéto opatrenie bude mať za následok, že čerstvé a chrumkavé a ešte teplé pečivo alebo chlieb zmizne z väčšiny prevádzok a táto tradícia zanikne. Takéto opatrenie, ktoré má zabezpečiť vyššiu hygienu pri nakupovaní pečiva, by viedlo skôr k zdražovaniu, k obmedzeniu ponuky a k zhoršeniu kvality týchto výrobkov. Ten, kto by chcel predávať nebalené pekárske výrobky, rožky, chleba, lúpačky, šišky a ďalšie, by musel tak zaplatiť nový pult na prevádzke a zamestnanca, ktorý bude vydávať pečivo, a samotný obalový materiál. Ten, komu sa tak na prevádzku nový samotný pult nezmestí, bude musieť predávať len balené pečivo, čím zníži svoj sortiment výrobkov, a pravdepodobne príde aj o časť zákazníkov. Chlieb alebo pečivo sa nemôže zabaliť ako teplé, keďže by sa orosilo a začalo by plesnivieť, musí sa nechať vychladnúť a až potom baliť, čím príde o svoju čerstvosť a chrumkavosť, a tak sa ohrozí aj kvalita výrobkov, nehovoriac o tom, že vplyvom týchto zmien táto základná potravina určite zdražie a my všetci budeme čoskoro stáť v rade na teplé rožky pred nejakým pultom. Rady pred mäsovými pultmi zanikli, pretože mäso je príliš drahé pre občanov Slovenskej republiky, ktorí musia žiť a živiť svoju rodinu zo sociálnych dávok, pričom ale musím uviesť, že v legislatíve Európskej únie a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín sa určujú všeobecné požiadavky na hygienu potravín. Takéto kritériá na predaj pečiva a pekárskych výrobkov stanovila, resp. chce stanoviť iba táto vláda. Legislatíva Európskej únie nás k tomu nenúti. Preto predložím pozmeňujúci návrh, ktorý by tento problém mohol vyriešiť, ak, samozrejme, bude ochota vládnych strán, ktorá spočíva v tom, že uzákoňme to, čo v mnohých prípadoch už dnes je samozrejmosťou.

Môj posledný pozmeňujúci návrh bude smerovať k § 30a ods. 3, ktorým dodáva povinnosť pre ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo zdravotníctva informovať verejnosť. Takéto ustanovenie pokladám za nadbytočné. Informovanie verejnosti o zdraviu škodlivých potravinách je povinnosťou týchto orgánov aj bez toho, aby to bolo priam zakotvené v zákone. Navyše navrhované znenie je nedostatočne špecifikované, nakoľko sa neuvádza, kde sa informácie zverejnia, ako často sa toto zverejnenie uskutoční, ani to, kde sa zverejnia takéto informácie. Môže to byť nástenka na ministerstve zdravotníctva, môže to byť nástenka na ministerstve pôdohospodárstva. A aký osoh z toho budú mať občania tejto krajiny? Tých 5 mil. ľudí si môže prísť na ministerstvo prečítať na nástenke za dvermi, kde a kto porušil zákony o potravinách? To asi nie. Preto pokladám tento návrh alebo túto snahu za nadbytočnú.

Predtým než uvediem pozmeňujúce návrhy, navrhujem pánovi ministrovi, aby vzal tento návrh zákona späť a spoločne sme ho dopracovali do stavu, ktorý raz a navždy problém vyrieši, aby sa tu nevytváral umelecký dojem, že občan je prioritou tejto vlády, ale aby sa občan stal skutočne prioritou každej vlády tejto krajiny.

Navrhujem vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie bod 1, ktorý sa týka tých pekárskych výrobkov, kde kolega Jureňa navrhuje, aby sme úplne tento bod vypustili. Ja predložím pozmeňujúci návrh, ktorý o chvíľku prečítam, ktorý smeruje k riešeniu tohto problému.

Na záver mi dovoľte, vážené dámy a páni, predniesť pozmeňujúce návrhy k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktoré systémovo nedokážu napraviť systémové chyby tohto zákona a nezabezpečia úplnú ochranu spotrebiteľov, ale dokážu prispieť k jej zvýšeniu.

Môj prvý pozmeňujúci návrh smeruje k § 12 ods. 1 písm. d). Vkladá sa tam nové písmeno e), ktoré znie: "je povinný nebalené pekárske výrobky predávať prostredníctvom uzatváraných boxov zo zdravotne neškodného obalového materiálu, pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie, zabezpečiť náradie alebo jednorazové ochranné pomôcky na manipuláciu s nimi pre spotrebiteľov".

Toto by bolo riešenie, ktoré už dnes vo veľkej miere v obchodných reťazcoch aj platí, len sa to uzákoní do zákona.

Ďalšie moje tri pozmeňujúce návrhy budú smerovať k sankciám.

V § 28 ods. 1 sa slová "od 1 milióna Sk" nahrádzajú slovami "od 1 000 eur do 50 000 eur".

Len pre ozrejmenie uvediem. Vládny návrh hovorí len o sankcii do 50 000 eur, ja navrhujem, aby tam bola ustanovená aj spodná hranica, minimálne 1 000 eur. Navrhujem, aby tam bolo za väčšie prehrešky ešte viac.

V § 28 ods. 1 písmeno n) znie: "predáva nebalené pekárske výrobky inak ako prostredníctvom uzatvoriteľných boxov zo zdravotne neškodného obalového materiálu, nezabezpečí pri manipulácii s nimi čisté pomôcky a náradie, nezabezpečí náradie alebo jednorazové ochranné pomôcky na manipuláciu s nimi pre spotrebiteľov".

Toto je odkaz, aby porušenie tohto ustanovenia uvádzať pekárske výrobky za týchto podmienok bolo sankcionované v kategórii § 28 ods. 1.

V § 28 ods. 2 sa slová "do 5 miliónov Sk" nahrádzajú slovami "od 20 000 eur do 200 000 eur".

Vládny návrh počíta len s hornou hranicou, teda do 200 000 eur. Môj návrh smeruje aj k tomu, aby sme ustanovili aj minimálnu hranicu. Sú to vyššie pokuty, väčšie prehrešky, to znamená, že už ten kontrolór nebude môcť ľubovoľne dať hoc jedno euro, ale vie, že pokiaľ je to porušenie v tejto kategórii, tak minimálna sadzba je potom 20 000 eur.

Za najhoršie prehrešky, ktoré sú ustanovené v § 28 ods. 3, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý súčasné slová "do 10 mil. Sk" nahrádza slovami "od 50 000 eur do 500 000 eur".

To je práve preto, lebo vládny návrh opäť počíta len s hornou hranicou do 500 000 eur. Ale, opäť, aj za tonu pokazeného mäsa to môže byť aj symbolické jedno euro alebo tých 6 000 eur, čo je výsmechom, a nie odstrašujúcim príkladom na dodržiavanie zákona o uvádzaní potravín do obehu. A práve preto navrhujem, aby v tomto prípade bola ustanovená minimálna spodná hranica 50 000 eur.

Dovoľte, aby som k tým všetkým trom sa vyjadril, prečo je to od 1 000 do 50 000, od 20 000 do 200 000 a od 50 000 do 500 000 eur. To je preto, aby inšpektor mal možnosť a Štátna veterinárna a potravinová správa mala možnosť posudzovať mieru zodpovednosti, mieru prehrešku voči zákonom a aj veľkosť prevádzky, ktorá sa voči tomu previnila. Ale nemyslím si, že by sme mali byť natoľko ľubovoľní, že by sme dali priestor od 1 eura do 200 000 eur alebo do 500 000 eur.

Šiesty pozmeňujúci návrh smeruje k § 29 ods. 1, kde sa za slová "fyzická osoba" dopĺňajú slová "alebo fyzická osoba podnikateľ".

V § 29 ods. 2 sa za slová "podľa odseku 1" dopĺňajú slová "písm. a) a b)".

V § 28 odsek 3 znie: "Za priestupky podľa ods. 1 písm. c), d) a e) orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu fyzickej osobe podnikateľovi 5 000 eur. Ak sa fyzická osoba podnikateľ dopustí priestupku opakovane, možno jej uložiť pokutu 10 000 eur." Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Odôvodním body 6, 7 a 8 môjho návrhu. Navrhovaná úprava zahŕňa aj fyzickú osobu podnikateľa, ktorá v zákone chýbala, a taktiež rozdeľuje priestupky pre fyzickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa, aby sa zabránilo zneužívaniu zamestnancov v jednotlivých obchodných reťazcoch.

Bod 11 návrhu zákona navrhujem vypustiť.

To je to povinné informovanie zo strany ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva životného prostredia na nástenke, či na jednom alebo na druhom ministerstve, pretože neurčuje, kde a akým spôsobom by to malo byť.

Na záver mi dovoľte vysloviť názor, že mali by sme pristupovať k ochrane bezpečnosti potravín v záujme ochrany spotrebiteľov k takým riešeniam, ktoré skutočne budú mať želateľný efekt. O tom, v akej podobe vláda v zrýchlenom konaní predložila návrh zákona o potravinách do Národnej rady, nie som presvedčený, že v plnej miere dokáže vláda túto požiadavku naplniť. Preto, vážené kolegyne a kolegovia, keďže nie som presvedčený o tom, že pán minister naberie svoju odvahu a stiahne tento návrh zákona, že by sme to dopracovali do takého stavu, ktorý by skutočne chránil občanov tejto krajiny, žiadam vás, aby ste každý dobrý a racionálny návrh, ktorý vylepší tento návrh a hlavne, by som povedal, tie návrhy, ktoré ustanovujú nielen hornú ale aj dolnú hranicu sankcií, podporili. Prečo to hovorím? Na 200 stranách sa môžete presvedčiť, hocikde to môžem otvoriť a pozrieť sa a môžem citovať. Má za porušenie zákona TESCO STORES, pokiaľ ide o nevyhovujúce laboratórne analýzy, fyzikálno-chemické vlastnosti, pokutu 30 eur. Aké sú to fyzikálno-chemické vlastnosti? Odpovedzte na to. Alebo COOP Jednota Topoľčany má za predaj tovaru po dobe spotreby pokutu 150 eur. Koľko chcete, aby som ich menoval? Mohol by som tu stáť do zajtrajšieho rána, kým to prečítam. Keď dovolíme, aby bola ustanovená len horná hranica a dolná nie, a dovolíme, aby úradníci, tí, ktorí majú dozerať a dbať na bezpečnosť potravín a bezpečnosť zdravia občanov tejto krajiny, udeľovali takéto symbolické pokuty, tak bezpečné potraviny mať v našich pultoch nikdy nebudeme.

A dovoľte, aby som na záver opätovne požiadal vás o podporu nielen mojich pozmeňujúcich návrhov, ale návrhov, ktoré predložia, predpokladám, aj moji kolegovia, ktorí ich budú smerovať práve do tejto oblasti. A skúsme napraviť marketingový ťah vlády, aby to nebol len marketingový ťah, ale aby to bola ochrana spotrebiteľov. Tri roky sa zahráva táto vláda so zdravím a bezpečnosťou občanov tejto krajiny z hľadiska potravín. A to už som ani neotvoril otázku kvality potravín, aké máme v našich pultoch, pretože to je ďalšia otázka, ktorej by sme sa mali tiež osobitne venovať.

Žiadam o každom bode hlasovať, o tých pokutách hlasovať spoločne a o ostatných bodoch hlasovať zvlášť. Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP