Úterý 2. března 2010

Prvý deň rokovania

49. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

2. marca 2010 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, želám vám pekné popoludnie. Vítam vás v Národnej rade. Budeme pokračovať, pokúsime sa ukončiť volebné obdobie 49. riadnou schôdzou.

Ešte predtým, kým ju otvorím, dovoľte vás informovať, že ku koncu 48. schôdze sme pre neschopnosť uzniesť sa museli preložiť hlasovanie o poslaneckom návrhu zákona o vlastenectve. Na poslaneckom grémiu pred 49. schôdzou sme sa dohodli, že táto 48. schôdza, ktorá zostala otvorená, sa otvorí po prerušení 49. schôdze dnes o 17.00 hodine. To znamená, pred hlasovaním o prerokovaných bodoch 49. schôdze preruším 49. schôdzu a otvorím 48., aby sme mohli dokončiť hlasovanie o návrhu zákona, ktorý bol prerokovaný v druhom a treťom čítaní.

Teraz vás poprosím, aby sme sa pri otvorení 49. schôdze prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Hlasovanie.) 114 prítomných.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

A môžeme pokračovať v rokovaní 49. schôdze, na ktorej budú overovateľmi páni poslanci Milan Géci a pán poslanec Peter Markovič. Ich náhradníkmi budú pán poslanec Vestenický a pani poslankyňa Szögedi.

O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali páni poslanci Babič, Bauer, Bastrnák, Gál, Halecký, Kahanec, Líška a Micheľ.

Navrhnutý program 49. schôdze by ste mali mať, dámy a páni, vo svojich laviciach. Chcem vás ešte predtým, ako dám možnosť sa vyjadriť k doplneniu a k zmenám v programe, informovať, že pán poslanec Milan Géci stiahol a zobral späť ním predložený návrh novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, je to tlač 1471. Tento návrh sme mali prerokovávať v druhom čítaní.

Ešte vás, dámy a páni, chcem informovať, tak ako som informoval aj poslanecké grémium, že prijal pozvanie na vystúpenie na 49. schôdzi pán Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, ktorý nás bude informovať o činnosti a o pláne a, samozrejme, bude pripravený aj odpovedať na vaše otázky. Dohodli sme sa opäť na poslaneckom grémiu s vedeniami klubov, že tento bod programu zaradím vo štvrtok 4. marca o 10.00 hodine. Týmto vás chcem zároveň požiadať o účasť, aby sme vytvorili dôstojné prostredie, aby sme mohli konfrontovať niektoré naše pozície a postoje a položiť aj otázky pánovi komisárovi, pánovi podpredsedovi Európskej komisie Šefčovičovi.

Dámy a páni, môžete teraz predkladať svoje návrhy. Pani podpredsedníčka Belousovová.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vážený pán predseda, navrhujem zaradiť do programu 49. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nasledujúci bod návrh na prijatie vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k výrokom europoslanca Maďarskej republiky Csanáda Szegediho za stranu Jobbik, ktorý chce zabezpečiť napríklad plné štátne občianstvo spolu s volebným právom pre štátnych občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti do maďarského parlamentu, uznanie maďarčiny ako druhého štátneho jazyka v Slovenskej republike, zrušenie Benešových dekrétov a vylúčenie Slovenskej republiky z Európskej únie.

V publikovanom rozhovore odzneli aj ďalšie veľmi hanlivé a urážajúce výroky na stranu Slovenska a Slovákov napríklad o tom, že je čas, aby sme sa mali učiť po maďarsky a že Slováci nikdy neboli ani nie sú štátotvorným národom. Opakujem, že ide o výroky europoslanca a predsedu strany, ktorá zaznamenáva v prieskumoch 20 % preferencií a úzko spolupracuje so stranou Fidesz... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dávam návrh na rozšírenie programu o uznesenie, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby do 30 dní predložila správu o pilotných sociálnych podnikoch a ich detailnom financovaní. Návrh odôvodňujem tým, že stále pretrvávajú nejasnosti vo financovaní týchto projektov. Pani ministerka len dva dni po poslaneckom prieskume zrušila zmluvu so sociálnym podnikom a máme informácie, že podpísala až 52 dodatkov ku pôvodným zmluvám. Podobne ako v prípade nástenkového tendra, aj tu hrozí, že tieto neefektívne náklady zaplatia opäť len a len občania Slovenska. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Hrušovský.

P. Hrušovský, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcem vás, pán predseda poprosiť, aby sme po schválení programu si minútou ticha uctili pamiatku smrti Orlanda Zapatu. Bol to jeden z viacej ako 80 politických väzňov na Kube, ktorý takmer mučeníckou smrťou zomrel vo väzení, a v takejto situácii sa ocitli viacerí tí, ktorí bojujú za ľudské práva a dôstojný život v tejto krajine. Preto by som chcel, aby Národná rada aj takto symbolicky vyjadrila spoluúčasť na tejto smrti a podporili sme takto aj ostatných, ktorí sa usilujú o demokraciu a ľudské práva na Kube. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pani poslankyňa Tkáčová.

J. Tkáčová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predseda. Dávam návrh na rozšírenie programu o uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby do 30 dní predložila správu o pripravovanej novej zonácii Tatier. Máme znepokojujúce informácie, aj to len z médií, podľa ktorých na príprave participujú investičné skupiny a nie odborníci z TANAP-u, čo by naznačovalo, že sa niekto chystá sprivatizovať Tatry.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Farkas.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pani poslankyne, páni poslanci, navrhujem do programu schôdze Národnej rady uznesenie tohto znenia. Navrhujem, aby vláda predložila správu do Národnej rady o čerpaní prostriedkov z fondu Európskej únie. Navrhujem, aby v správe uviedla presné údaje k 1. 3. 2010 a aby zdôvodnila neutešený stav čerpania. Na zdôvodnenie dovoľte, sedemročné programové obdobie sa začalo v roku 2006 a bude trvať do roku 2013. Platí síce pravidlo N + 3, napriek tomu úmerne k uplynutému časovému intervalu je veľmi nízka jednak percentuálna hodnota fakticky vyčerpaných prostriedkov, ako aj celková hodnota uzatvorených zmlúv o čerpaní. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Rydlo.

J. Rydlo, poslanec: Prosím iba, aby si Národná rada uctila pamiatku obetí prírodných nešťastí v Haiti, v Chile a najnovšie v Európe vo Francúzsku. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Minútou ticha, pán poslanec?

Budeme teraz hlasovať o jednotlivých návrhoch, ktoré prišli na rozšírenie alebo doplnenie programu.

Ako prvá predniesla svoj návrh pani podpredsedníčka Národnej rady Belousovová, ktorá žiada zaradiť bod programu, na ktorom prijmeme vyhlásenie k výrokom poslanca Európskeho parlamentu za stranu Jobbik. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 129 prítomných, 82 za, 8 proti, 15 sa zdržalo, 24 nehlasovalo.

Ešte, pani podpredsedníčka, potom, pani podpredsedníčka, budeme musieť určiť čas rokovania. Pri hlasovaní sa dohodneme a dáte návrh, dobre?

Pán poslanec Štefanec navrhol, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme vládu podať do 30 dní správu o financovaní pilotných sociálnych podnikov. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 129 prítomných, 52 za, 26 proti, 49 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Hrušovský požiadal o minútu ticha ako uctenie si úmrtia kubánskeho disidenta Rolanda Zapatu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 122 prítomných, 88 za, 26 sa zdržalo, 8 nehlasovalo.

Pán poslanec Rydlo predložil veľmi podobný návrh, bol by súhlas, aby sme si touto minútou ticha uctili aj pamiatku obetí zemetrasenia na Haiti, v Chile a ostatných prírodných katastrof? Áno. Dobre. Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Tkáčová navrhla, aby vláda podala správu o pripravovanej zonácii Vysokých Tatier. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 128 prítomných, 52 za, 28 proti, 43 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Len pre vašu informáciu, pani poslankyňa, pokiaľ viem, vláda vrátila tento materiál na prepracovanie aj z dôvodov nejasností jeho pripravenia.

Pán poslanec Iván Farkas žiadal, aby vláda predložila správu o čerpaní fondov Európskej únie k 1. marcu 2010. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 128 prítomných, 51 za, 19 proti, 56 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Rydlo vyslovil súhlas, aby sme si pripomenuli minútou ticha aj tieto obete.

A budeme hlasovať teraz o

návrhu programu ako o celku.

Zároveň vás upozorňujem, že hlasovaním za program vyslovíte aj súhlas s vystúpením pána podpredsedu Európskej komisie Šefčoviča vo štvrtok o 10.00 hodine. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 129 prítomných, 99 za, 2 proti, 24 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Schválili sme návrh programu 49. schôdze.

Poprosím vás teraz, aby sme si minútou ticha uctili obete katastrof ako aj pána Zapatu.

(Minúta ticha.)

Ďakujem vám pekne, kolegyne, kolegovia. Ešte dovoľte, aby som vás informoval, že hlasovania budú tak, ako sme sa dohodli na grémiu, vždy o 11.00 a 17.00 hodine, pokiaľ, samozrejme, nedôjde v pléne k inej dohode.

A pán poslanec Korba ma informoval, že dňom 18. februára vystupuje z poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany podľa § 73 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, tým pádom pán poslanec stratil svoje členstvo v Osobitnom kontrolnom výbore na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a, samozrejme, aj funkciu predsedu tohto výboru. Chcem vás požiadať, aby ste to zobrali na vedomie. Zároveň žiadam vedenie klubu Slovenskej národnej strany, aby počas 49. schôdze predložilo návrh na zmenu vo výbore, ako aj nomináciu na predsedu tohto výboru.

Dámy a páni, budeme teraz pokračovať druhým a tretím čítaním o zákone z 9. februára č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý vrátil pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič na opätovné prerokovanie, je to tlač 1507.

Spravodajcom je pán podpredseda Národnej rady Tibor Cabaj.

(Rokovanie o zákone z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1507.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu, tlač 1507a, a to je výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, vo výboroch Národnej rady.

Dovoľte, aby som vás informoval, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone 9. februára 2010 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1507), ďalej len "gestorský výbor", predkladá v súlade s platným zákonom o rokovacom poriadku túto spoločnú správu.

Pod bodom I je konštatované, že Národná rada schválila 9. februára zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Rozhodnutie prezidenta z 19. februára 2010 č. 1081-2010-BA.

Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1538 z 23. februára 2010 rozhodol, že podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ho prideľuje na prerokovanie jednotlivým výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie. V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej je konštatované, že poslanci, ktorí nie sú členovia týchto výborov, ktorým bol zákon pridelený na prerokovanie, nepredložili v zmysle zákona o rokovacom poriadku žiadne pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ktorými by bolo potrebné sa zaoberať.

Pod III je uvedené stanovisko prezidenta, ktorý predkladá dva pozmeňujúce návrhy, a to čl. III sa vypúšťa a po druhé čl. VIII - mení sa účinnosť v jednej časti zákona o obecnom zriadení.

Ústavnoprávny výbor prerokoval zákon z 9. februára 2010 aj s pripomienkami prezidenta a navrhuje tieto pripomienky schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval zákon z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou. V dnešný deň výbor uznesením č. 356 nesúhlasil s pripomienkou prezidenta č. 1 a s druhou pripomienkou súhlasil.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor rokoval dnešný deň a odporučil Národnej rade zákon z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, opätovne schváliť. Odporúča neschváliť pripomienku č. 1 a odporúča schváliť pripomienku č. 2. Takisto výbor navrhuje o týchto pripomienkach hlasovať samostatne.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, bola schválená uznesením výboru č. 358 z 2. marca 2010. V tomto citovanom uznesení ma zároveň výbor určil za spoločného spravodajcu a určil mi povinnosť informovať Národnú radu Slovenskej republiky v zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania, čo sa aj stalo.

Toľko, pán predseda, spoločná správa.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne pánovi podpredsedovi Národnej rady.

Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči, máte slovo.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka, vážený pán minister, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som veľmi stručne vyjadrila svoj názor. Samozrejme, pripájam sa k tomu, aby o pripomienkach pána prezidenta sa hlasovalo osobitne, a to tak, aby sa prvá pripomienka neprijala.

Prvá pripomienka je vypustiť čl. III, t. j. vypustiť § 63 ods. 6, kde sa uvádza 90-denná lehota pre vybavenie sťažností na výsledky komunálnych volieb Ústavným súdom. Pán prezident toto zdôvodňuje rôznymi argumentmi, ktorým ja tu nebudem venovať pozornosť, pretože jednoznačne poviem. Výsledok komunálnych volieb, ktorý nezodpovedá skutočnosti, je falšovaný, pozmeňovaný alebo zle spočítaný, nemôže mať v praxi za dôsledok, aby takýto poslanec alebo starosta mohol bezhranične vykonávať funkciu. V praxi, najmä v Bratislave, v nemenovanom obvode nemenovaný starosta mestskej časti takmer tri roky zo štvorročného funkčného obdobia vykonával svoju funkciu. Prosím vás pekne, čo toto má spoločné s demokraciou? A toto sa pánu prezidentovi asi ľúbi, keď je proti stanoveniu lehoty, 90-dennej lehoty, aby Ústavný súd takúto sťažnosť vyriešil.

Nehovorím o tom, že ak takýto starosta alebo poslanec rozhoduje a nemal by, pretože výsledky volieb nezodpovedajú tomu, akú funkciu zastáva, vzniká aj pochybnosť, aký charakter majú akty, ktoré prijal. Aj keď osobne sa domnievam, že treba tu uplatniť prezumpciu správnosti a zákonnosti aktov štátnej správy a samosprávy.

A odmietnutie tejto lehoty prezidentom republiky je aj nesystémové. Pretože Najvyšší súd má lehoty na vybavovanie vecí. Predsa pozrime sa na zákon č. 333/2004 Z. z., kde podľa § 7 ods. 2 je trojdenná lehota. Citujem: "Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname," má sa na mysli zoznam voličov, oprávnených, "môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, obrátiť na súd príslušný podľa volebného okrsku. Tento súd má lehotu na vybavenie tohto podania tri dni."

Ďalej podľa zákona č. 38/1993 Z. z., je to zákon o Ústavnom súde a o postavení ústavných sudcov, Ústavný súd taktiež má lehoty. Paragraf 41g, t. j. konanie o predmete referenda, je lehota na rozhodnutie Ústavného súdu 60 dní. Podľa § 70 konanie o sťažnosti proti výsledku referenda je dokonca len 10 dní pre Ústavný súd, aby rozhodol. Paragraf 70b, ktorý upravuje konanie o sťažnosti proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, lehota na rozhodnutie Ústavného súdu je 10 dní. Podľa § 74c konanie o súlade rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu a výnimočného stavu lehota na rozhodnutie Ústavného súdu sú 3 dni.

Vážení, tu vidieť, že rozhodovanie Ústavného súdu vo volebných veciach, v referendových veciach a veciach časovo naliehavých je stanovená, že zákonmi je stanovená a oveľa kratšie lehoty sú, 10-denné, 60-denné. Preto nevidím dôvod, aby sme vyhoveli pripomienke pána prezidenta, aby z predloženého legislatívneho návrhu bol vynechaný čl. III § 63 ods. 6, ako to navrhuje pán prezident. Nevidím dôvod pre takéto vypustenie už schváleného paragrafu parlamentom a som toho názoru, že neobstojí ani stanovisko z Ústavného súdu, poprípade od iných autorov, že je to prácne. Prosím vás pekne, veď v jednom volebnom obvode, keď sa volí starosta alebo poslanec, je len určitý počet volebných lístkov. Oveľa, oveľa menší ako napríklad pri referende, kde hlasuje prevažná časť obyvateľstva Slovenskej republiky. A tam 60 dní je stanovených.

Preto opakujem, nepovažujem pripomienku pána prezidenta za vhodnú, dobrú, odôvodnenú, a preto budem hlasovať proti jej prijatiu.

Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Faktické poznámky - pani poslankyňa Laššáková, pán poslanec Miššík. Končím možnosť sa prihlásiť.

Pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, chcem podporiť vaše vystúpenie a myslím, že tak ako ste vo svojom vystúpení deklarovali lehoty, ktoré má aj Ústavný súd, aj Najvyšší súd na rozhodnutie vo veciach, myslím, že 90-dňová lehota je dosť dlhá lehota. Je to lehota jedna z dlhších, a preto pri tak závažných veciach, ako je určité spochybnenie volieb poslancov alebo starostu obce, je namieste aj pre právnu istotu, aby rozhodnutie Ústavného súdu v takejto veci bolo časovo limitované. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Miššík.

P. Miššík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Málokedy býva asi taká zhoda na tom, keď príde pripomienka pána prezidenta, že za ňu nebude hlasovať väčšina tohto pléna. Dôvody veľmi presne vystihla pani poslankyňa Tóthová.

Ja musím povedať, že to nie je len právny názor, a musím zároveň povedať tým, ktorí by možno rozmýšľali nad tým, že akým právom my dávame nejaké lehoty. No práve tým právom, že sme poslanci, že môžeme zákonom určovať lehoty, pokiaľ tie prieťahy v konaní spôsobujú to, že nie je práve tá istota, či ten človek, ktorý bol zvolený, bol zvolený právom. Takže aj ja budem hlasovať proti tejto prvej pripomienke pána prezidenta.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa, reakcia.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Chcem poďakovať za podporné vyjadrenia a chcem povedať, že v právnom štáte, demokratickom právnom štáte prijatie pripomienky pána prezidenta by proste spochybňovalo náležitosť a správnosť aktivít samosprávy a takéto obdobné stanovisko má aj Združenie miest a obcí Slovenska. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne za to podporné stanovisko. Takisto sme veľmi vážne zvažovali túto situáciu v gestorskom výbore a hľadali sme možnosti riešenia, ako takýmto spôsobom prijať zákon o obecnom zriadení. Treba povedať ale podstatnú vec - to už hovorila pani profesorka Tóthová -, že nie je nezvyklé, aby sa určovali lehoty a termíny, dokedy prerokovať. Ja pripomínam napríklad, keď už hovoríme o komunálnych voľbách, lebo momentálne v tomto prípade riešime otázku komunálnych volieb, je tam ďalšia lehota, ktorá hovorí o tom, že v prípade, že niektorý z kandidátov nie je zaregistrovaný, podáva podanie na územný súd a ten musí do 5 dní rozhodnúť. To znamená, že ak chceme sfunkčniť činnosť samosprávy, jednoducho toto je spôsob, aby sa nám neopakovalo to, čo sa stáva teraz, že po dva a pol, po troch rokoch od komunálnych volieb Ústavný súd spochybní a vyhlási voľby za neplatné a otvára sa jeden obrovský kolotoč pokračovania, ktoré rozhodnutia platia, ktoré neplatia. Pretože zákon hovorí, že na ustanovujúcom zasadnutí zloží novozvolený primátor alebo starosta sľub právoplatne zvolený. To znamená, ak teraz vyhlásime toho za neprávoplatne zvoleného, kto nastúpi, ten, ktorý možno už tri roky alebo niečo podobné v tejto oblasti sa deje, tak toto je spôsob, možnosť, jedna z možností, ako túto otázku riešiť.

Preto chcem veľmi pekne poprosiť, aby sme podporili to stanovisko, ktoré predložil gestorský výbor, a budeme hlasovať potom o obidvoch pripomienkach osobitne.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme hlasovať o týchto bodoch programu, o všetkých prerokovaných o 17.00 hodine.

Poprosím teraz, keď dovolíte, chcel by som vystúpiť.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: V zmysle zákona o rokovacom poriadku o slovo požiadal predseda Národnej rady. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

P. Paška, predseda NR SR: Kolegyne, kolegovia, nechcel som porušovať zákon, že budem hovoriť zhora, len veľmi krátka poznámka k problematike, ktorá sa otvorila pripomienkou pána prezidenta.

Vrátim sa tri roky dozadu, kedy jedna z mojich ambícií na pôde Komisie pre ústavu bola aj riešenie presunu kompetencií, bola pripravená novela, ktorá prešla aj cez opozičné kluby. Samozrejme, nie celkom oficiálne. Jedna z ťažiskových vecí, ktorú sme potrebovali z hľadiska mechanizmov upraviť, bola vzťahy Európska únia a niektoré náležitosti a inštitucionalizácia fungovania súdov. A jeden z problémov, ktorý mala táto novela riešiť, bol aj presun kompetencie rozhodovania volebnej sťažnosti na príslušný všeobecný súd, čím by Ústavnému súdu zostal naozaj, zostala kompetencia riešiť parlamentné voľby a prezidentské voľby. Kde potom to, čo hovoril aj pán podpredseda Národnej rady, a to lehoty na správne konanie by pravdepodobne boli súčasťou uceleného balíka riešenia niektorých agend z príslušných súdov. Je škoda, že sa tak nestalo. Mohli sme mať o jeden problém menej. Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda, za vystúpenie.

Panie poslankyne, poslanci, budeme pokračovať v rokovaní o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh vlády je pod tlačou 1508.

Prosím pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vieru Tomanovú, aby návrh vlády odôvodnila. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, dovoľte mi uviesť, že Európska komisia listom zo dňa 28. januára 2010 zaslala Slovenskej republike doplňujúce odôvodnené stanovisko, v ktorom konštatuje, že ustanovenie § 82 ods. 5 zákona o starobnom dôchodkovom sporení diskriminuje investície do nástrojov denominovaných v eurách, ktoré vydal alebo zaručil členský štát mimo eurozóny alebo tretia krajina.

Európska komisia na základe čl. 258 prvého odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie vyzvala Slovenskú republiku na prijatie požadovaných opatrení s cieľom vyhovieť obsahu tohto odôvodneného stanoviska v lehote dvoch mesiacov odo dňa prijatia tohto stanoviska. V prípade neprijatia požadovaných opatrení v uvedenej lehote hrozia štátu hospodárske škody vyplývajúce z uloženia sankcií. Z uvedených dôvodov je potrené navrhnúť, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43 o starobnom dôchodkovom sporení, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďakujem, pán predsedajúci.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani ministerka.

Dávam slovo poverenému členovi výboru pre sociálne veci a bývanie pánu poslancovi Róbertovi Madejovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona vo výbore. Nech sa páči, pán poslanec.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1540 z 26. februára 2010 pridelil uvedený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v termíne ihneď s tým, že ako gestorský výbor o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uvedený návrh prerokoval na svojej 77. schôdzi a uznesením súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 49. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Na záver mi dovoľte, aby som pred hlasovaním predniesol návrh na uznesenie Národnej rady, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona na návrh vlády Slovenskej republiky bude súhlasiť s tým, že vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Znenie tohto uznesenia prečítam pred hlasovaním.

Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu. Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec.

Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomne sa do rozpravy nikto neprihlásil. Pani poslankyne, páni poslanci, kto má záujem do rozpravy sa prihlásiť ústne? Nikto sa nehlási. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Nasleduje druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 1382, spoločnú správu máme pod tlačou 1382a. Návrh zákona má odôvodniť pán minister Ľubomír Vážny. Vyhlasujem krátku prestávku.

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Pani poslankyne, poslanci, poprosím teraz ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pána Ľubomíra Vážneho, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Ospravedlňujem sa.

Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vláda Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala dňa 16. decembra 2009 a prijala k nemu uznesenie č. 907. Návrhom zákona sa vypúšťa oprávnenie Úradu pre verejné obstarávanie podať návrh na určenie neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody do jedného roka od jej uzavretia. Uvedené oprávnenie úradu sa javí ako nadbytočná možnosť orgánu verejnej moci zasahovať do súkromnoprávnych vzťahov. Ochrana subjektov verejného obstarávania je dostatočne zabezpečená oprávnením subjektov, ktoré majú záujem na výsledku verejného obstarávania podať návrh na určenie neplatnosti zmluvy.

Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať dopad na obyvateľstvo, zamestnanosť, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb a ani na životné prostredie.

Dovoľujem si požiadať vás o podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie.

Ďakujem za pozornosť. Skončil som.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Poprosím, keby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

Gestorský výbor pre hospodársku politiku určil pána poslanca Petra Pelegriniho za spravodajcu. Poprosím, pán poslanec, keby ste informovali Národnú radu o výsledku rokovania výborov a o návrhu zákona a aby ste odôvodnili návrh aj stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. februára 2010 č. 1897 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1382), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením z 23. februára 2010 č. 813, výbor pre hospodársku politiku uznesením z 23. februára č. 652. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, nebol uznášaniaschopný, nakoľko na rokovaní nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

Časť IV spoločnej správy obsahuje celkovo štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 1 až 4 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 2. marca 2010 č. 672. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa ako spravodajca aj zároveň potom hlásim.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

Kolegyne, kolegovia, skôr ako otvorím rozpravu, dovoľte, aby som na balkóne privítal vzácnu návštevu, a to je delegácia Výboru pre európske záležitosti Národného zhromaždenia Chorvátskej republiky, ktorú vedie podpredseda parlamentu a predseda tohto výboru pán Neven Mimica. Vitajte. (Potlesk.)

Kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne nikto neprihlásil. Panie poslankyne, páni poslanci, kto má záujem do rozpravy sa prihlásiť ústne? Pán poslanec Iván Farkas, registrujem, pán poslanec. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Skôr ako vystúpi pán poslanec Farkas, o slovo požiadal pán spravodajca, ten vystúpi v rozprave prvý, pripraví sa pán poslanec Iván Farkas.

Nech sa páči, pán spravodajca.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Najprv dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k predloženému vládnemu návrhu zákona o verejnom obstarávaní. Najprv ho zacitujem, potom v krátkosti zdôvodním.

Bod 1. V čl. I sa pred prvý bod vkladá nový bod 1, ktorý znie: Bod. 1. Paragraf 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: "(8) V oznámení o výsledku verejného obstarávania v doplňujúcich informáciách sa uvedú mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky." Nasledujúce body sa prečíslujú.

Touto úpravou sa navrhuje, aby súčasťou oznámenia o výsledku verejného obstarávania bola aj informácia o členoch komisie, ktorí ponuku vyhodnocovali. Uvedený návrh alebo takéto ustanovenie by malo prispieť k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania, nakoľko verejnosť bude prostredníctvom portálu Úradu pre verejné obstarávanie informovaná nielen o tom, kto súťaž vyhral, ale každý bude môcť sa oboznámiť aj s členmi komisie, ktorí za takýmto rozhodnutím stáli. A som presvedčený, že takéto rozhodnutie svojím spôsobom bude motivovať všetkých, ktorí budú účastní na verejnom obstarávaní, aby konali maximálne transparentne a nemohli sa zakrývať za anonymitu, keďže doteraz nie vždy sme vedeli, kto v skutočnosti tieto ponuky vyhodnocoval.

Ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý som mienil pripraviť a predložiť, avšak pre jeho zložitosť to nebolo do tohto momentu možné, bol návrh, aby sme sa zamysleli nad tým, či by obstarávateľ nemal mať právo od uchádzačov požadovať údaje týkajúce sa vlastníckej štruktúry týchto spoločností. To znamená, aby uchádzač vedel o každom jednom, či obstarávateľ, aby vedel o každom jednom uchádzačovi, kým je reálne vlastnený, a aby sa takíto uchádzači neskrývali za akciové spoločnosti, u ktorých nie je zrejmý ich akcionár a kde štát má aj problém zistiť, kto je vlastníkom takýchto spoločností.

Žiaľ, pre krátkosť času sa mi nepodarilo tento pozmeňujúci návrh, ktorý je predsa len rozsiahlejší a bude sa dotýkať viacerých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, sa mi nepodarilo pripraviť, ale myslím si, a je tu aj pán navrhovateľ a člen vlády, že je to úloha na najbližšie dni, týždne a mesiace, aby sme pripravili takúto novelu zákona o verejnom obstarávaní, kde veľmi presne zadefinujeme možnosti pre obstarávateľov požadovať od uchádzačov aj vlastnícku štruktúru. Samozrejme, do akej hĺbky opäť treba o tom diskutovať a treba zadefinovať v zákone o verejnom obstarávaní, aby sme sa v budúcnosti vyhli obviňovaniu a rôznym nedorozumeniam, keď potom nie vždy sú jasné tie vlastnícke vzťahy a využíva sa to potom na rôzne spochybňovanie tendrov. Takže týmto by sme dosiahli určitú transparentnosť už vopred.

A verím, že kolegovia poslanci a poslankyne podporia môj pozmeňujúci návrh, ktorým navrhujem, aby sme pri oznámení výsledku verejného obstarávania zverejnili aj mená a priezviská členov komisie, ktorí túto ponuku vyhodnocovali. Ďakujem pekne za podporu pozmeňujúceho návrhu.

A chcem požiadať pána ministra, keby zobral do úvahy to moje vyjadrenie a preniesol možno potom tú aktivitu aj na vládu, čo sa týka novely zákona o verejnom obstarávaní a preukazovaní vlastníckych vzťahov uchádzačov.

Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP