Úterý 2. března 2010

Deviaty deň rokovania

48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

2. marca 2010 o 17.05 hodine

 

(Po prerušení rokovania 49. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 48. schôdze NR SR.)

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Pred prestávkou pred hlasovaním bola prerušená 49. schôdza.

Otváram teraz program prerušenej 48. schôdze, kde nám zostal otvorený bod návrh poslancov pána poslanca Rafaela Rafaja a pána poslanca Slotu na vydanie zákona na podporu vlastenectva, bola to tlač 1355, kde sme vzhľadom na to, že sme neboli uznášaniaschopní, prerušili rokovanie a nehlasovali sme o návrhu zákona v druhom a treťom čítaní.

Takže poprosím teraz spoločného spravodajcu pána predsedu výboru pre kultúru a médiá Pavla Abrhana, aby v druhom čítaní uvádzal hlasovanie o tomto návrhu zákona.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona na podporu vlastenectva, tlač 1355.)

P. Abrhan, poslanec: Pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave bol predložený jeden pozmeňujúci návrh a pán poslanec Rafaj tiež požiadal vyňať na osobitné hlasovanie body 2 a 5 zo spoločnej správy. V rozprave vystúpil pán poslanec Simon a predložil procedurálny návrh, aby sme nepokračovali v prerokovávaní tohto návrhu zákona. Dajte o tomto návrhu, prosím, hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Budeme hlasovať, ešte vidím, že pán poslanec Zelník hľadá svoju kartu, počkáme chvíľočku, choďte si vybrať náhradnú kartu, pán poslanec. Dámy a páni, poprosím o trošku strpenia. Dobre, ďakujem pekne. Budeme teraz hlasovať, takže hlasujeme ako o prvom, o procedurálnom návrhu pána poslanca Simona, aby sme nepokračovali v rokovaní. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 116 prítomných, 27 za, 73 proti, 13 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Budeme pokračovať v hlasovaní, pán spravodajca.

P. Abrhan, poslanec: Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pod bodom 1, 3 a 6 s odporúčaním schváliť. Dajte, prosím, hlasovať - 1, 3 a 6.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 118 prítomných, 80 za, 2 proti, 31 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Tento návrh sme schválili.

P. Abrhan, poslanec: Teraz budeme hlasovať o bode 2 s odporúčaním schváliť, ale v rozprave pán poslanec Rafaj predložil iný návrh, ktorý sa týka aj tohto bodu.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 117 prítomných, 2 za, 77 proti, 33 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Návrh sme neschválili.

P. Abrhan, poslanec: Ďakujem. Dajte hlasovať o bode 5 s odporúčaním gestorského výboru schváliť, ale opäť pán poslanec Rafaj predložil pozmeňujúci návrh týkajúci sa tohto bodu.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 115 prítomných, nikto nebol za, 77 proti, 33 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Návrh sme neschválili.

P. Abrhan, poslanec: Ako posledný zo spoločnej správy, budeme hlasovať o bode 4, ku ktorému gestorský výbor neprijal odporúčanie. Dajte, prosím, hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: (Hlasovanie.) 115 prítomných, 31 za, 45 proti, 35 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Návrh sme neschválili.

P. Abrhan, poslanec: Tým sme rozhodli o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. V rozprave odznel jeden pozmeňujúci návrh pána poslanca Rafaja, môžeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu en bloc o všetkých troch pozmeňujúcich, čiže dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Rafaja.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 116 prítomných, 80 za, 3 proti, 28 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Tento návrh sme schválili.

P. Abrhan, poslanec: Pán predseda, tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré odzneli v rozprave. Dajte hlasovať o postúpení tohto návrhu do tretieho čítania.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 116 prítomných, 78 za, 20 proti, 13 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu. Pýtam sa, či má niekto záujem vystúpiť. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať.

P. Abrhan, poslanec: Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 122 prítomných, 77 za, 21 proti, 12 sa zdržalo, 12 nehlasovalo. (Potlesk.)

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona na podporu vlastenectva.

Dámy a páni, tým sme vyčerpali program 48. schôdze a vyhlasujem schôdzu za skončenú.

Vyhlasujem dvojminútovú prestávku a budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch 49. schôdze.

(Rokovanie 48. schôdze NR SR sa skončilo o 17.17 hodine.)

(Po skončení 48. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 49. schôdze NR SR.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP