Čtvrtek 11. února 2010

Siedmy deň rokovania

48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

11. februára 2010 o 9.00 hodine

 

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Dobré ráno.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram siedmy rokovací deň 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali páni poslanci: Galbavý, Chelemendik, Mamojka, Micheľ, Mikuš a Šaško.

Pristúpime teraz k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 1373, spoločná správa výborov má tlač 1373a.

Prosím ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Vieru Tomanovú, aby vládny návrh zákona odôvodnila.

Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť, že účel predkladaného návrhu zákona je najmä vytváranie priestoru na podporu legálneho zamestnávania ľudí v dôsledku globálnej ekonomickej krízy, ktorí prišli o zamestnanie a zároveň aj zamedzenie negatívnych javov v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním.

Súčasne sa vládnym návrhom zákona navrhuje vytvoriť legislatívny rámec na zavedenie nového nástroja a to nástroja na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. V čl. 1 sa novelizuje zákon o službách, v ktorom sa navrhuje zaviesť nový príspevok na podporu regionálnej miestnej zamestnanosti, účelom ktorého je podpora vstupu, resp. opätovného vstupu vybraných skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce a podpora rastu regionálnej a miestnej zamestnanosti.

Pripomínam, že aj toto ustanovenie má obmedzujúcu účinnosť len do 31. decembra 2011. V súvislosti s podporou zlepšenia legislatívneho rámca na zamedzení nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa rozširuje pôsobnosť úradu práce oznamovať na účely zrušenia živnostenského oprávnenia príslušným orgánom opakované porušovanie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Taktiež sa ustanovuje povinnosť ústrediu práce a úradom práce ukladať pokuty za porušenie povinnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, ako aj nelegálne zamestnávania a zároveň ustanoviť dolnú hranicu a zvýšiť hornú hranicu pokuty za nelegálne zamestnávania. Na prechodné obdobie do 31. decembra 2010 sa umožňuje opätovné opakovanie vykonávania aktivačnej činnosti, teda menších obecných služieb pre obec podľa § 52 a tak podporiť plynulé udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávky hmotnej núdze za účelom zvýšenia ich pripravenosti na opätovný vstup na trh práce.

V čl. 2 sa navrhuje doplniť zákon o správe daní a poplatkov tak, aby do okruhu subjektov, ktorým poskytnutie informácie potrebnej na výkon inšpekcie práce nebude porušením daňového tajomstva, patril aj Národný inšpektorát práce a jeho inšpektoráty.

V čl. 3 sa novelizuje zákon o nelegálnej práci, nelegálnej zamestnanosti, pričom sa navrhuje ustanoviť, aby opakované, zdôrazňujem, opakované porušovanie zákazu nelegálneho zamestnávania bolo považované za osobitne závažné porušenie zákona, následkom čoho živnostenský úrad zruší takémuto zamestnávateľovi živnostenské oprávnenie.

V čl. 4, ktorým sa novelizuje zákon o inšpekcii práce, sa navrhuje posilniť efektívnosť kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania ustanovením povinnosti inšpektorátu oznámiť živnostenskému úradu opakované zistenie porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania, čo má za následok zrušenie živnostenského oprávnenia. Súčasne sa navrhuje ustanoviť inšpektorátu povinnosť uložiť pokutu za nelegálne zamestnávanie, pričom sa navrhuje ustanoviť dolnú hranicu pokuty a zvýšiť hornú hranicu.

Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem vám, dámy, páni, za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani ministerka.

Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci a bývanie poslancovi Róbertovi Madejovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1890 z 3. februára 2010 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením č. 807 z 3. februára 2010, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením č. 646 z 3. februára 2010 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie svojím uznesením č. 323 zo 4. februára 2010. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, neprijali žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorskému výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Róberta Madeja na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnenie návrhu a stanoviska gestorského výboru.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie pod číslom 324 zo 4. februára 2010.

Pani predsedajúca, prosím, aby ste otvorili rozpravu. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala dve písomné prihlášky. Písomne sa prihlásila pani poslankyňa Gibalová za klub KDH a pán poslanec Halecký za klub HZDS.

Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Gibalová. Nech sa páči.

M. Gibalová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dobré ráno.

Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, ja som sa pri prvom čítaní pri predkladaní tohto zákona v skrátenom konaní vyjadrila, že prídem s pozmeňujúcimi návrhmi k tomuto zákonu, preto dovoľte, aby som ich prečítala a potom aj odôvodnila. Prosím o trpezlivosť, keďže musím prečítať pozmeňujúce návrhy detailne.

Predkladám pozmeňujúci návrh č. 1 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

1. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:

"Čl. V: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákona č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. nálezu Ústavného súdu, zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z. a zákona č. 572/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 293bn sa vkladá § 293bo, ktorý vrátane nadpisu znie: Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2010.

§ 293bo odsek 1:

"(1) Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. marcom 2010 a nárok na dávku v nezamestnanosti trvá po 28. februári 2010, podmienky nároku na dávku nezamestnanosti sa posudzujú a jej suma sa určuje aj po 28. februári 2010 podľa zákona účinného do 28. februára 2010. Na poistenca uvedeného v prvej vete sa ustanovenie § 105 ods. 1 druhej vety od 1. marca 2010 nepoužije."

"(2) Na poistenca, ktorý je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie v období od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, sa ustanovenia § 104 ods. 1, § 105 ods. 1 druhej vety, § 108 ods. 2 druhej vety a ods. 3 nepoužijú."

"(3) Poistenec, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie v období od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky."

"(4) Podporné obdobie v nezamestnanosti pre poistenca uvedeného v odsekoch 1 a 3 a pre poistenca, ktorému vznikne nárok na výplatu dávky nezamestnanosti v období od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 105 ods. 3, je osem mesiacov. Podporné obdobie v nezamestnanosti pre poistenca uvedeného v § 104 ods. 2 sú štyri mesiace."

"(5) Do podporného obdobia v nezamestnanosti podľa ods. 4 pre poistenca uvedeného v ods. 1, ktorému trvá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti aj po 28. februári 2010, sa započítava podporné obdobie v nezamestnanosti pred 1. marcom 2010."

"(6) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikol nárok v období od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti."

"(7) Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 6 nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia. Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období podľa odseku 6 vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, suma dávky v nezamestnanosti sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu."

2. Doterajší článok 5 sa označuje ako článok 6.

Odôvodnenie. Navrhuje sa zmierniť podmienky nároku na poskytovanie dávky v nezamestnanosti úpravou dĺžky povinného obdobia poistenia z troch rokov v posledných štyroch rokoch na dva roky v posledných troch rokoch. Skrátenie časového intervalu obdobia poistenia je opodstatnené z dôvodu zvýšenej mobility pracovnej sily a z trendu častejšej zmeny zamestnania pracujúcimi osobami.

Navrhuje sa tiež predĺžiť obdobie poberania dávky zo šesť na osem mesiacov. Táto zmena sa vzťahuje aj na poistencov, ktorým nárok na výplatu dávky vznikol pred 1. marcom 2010 a pôvodne ustanovené podporné obdobie plynie po 28. februári 2010.

Navrhuje sa, aby prechodné ustanovenia boli účinné od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, teda v období vrcholiacej hospodárskej krízy a v najvyššej úrovni nezamestnanosti.

Navrhovaná zmena nemá priamy dopad na štátny rozpočet. Kvantifikácia finančných dopadov tohto pozmeňujúceho návrhu vychádza z kvantifikácie materiálu, citujem: "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Číslo UV, teda uznesenie vlády 35300 z roku 2009."

Celkové náklady vyplývajúce z prijatia pozmeňujúceho návrhu na rozpočet Sociálnej poisťovne sa odhadujú v roku 2010 vo výške 119,4 mil. eur a v roku 2011 vo výške 24,8 mil. eur. Zvýšené náklady budú hradené z prebytku základného fondu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne.

K bodu 2. Legislatívnotechnická zmena, ktorá vyplýva z bodu 1 pozmeňujúceho návrhu, príloha 17 podpisov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím o zhovievavosť. Prečítam druhý pozmeňujúci návrh a podobne musím ho prečítať detailne tak, ako je pripravený.

Za čl. 4 sa vkladá nový čl. 5, ktorý znie:

"Čl. 5: Zákon č. 43/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003, 600/2003, 5/2004, 43/2004, 186/2004, 365/2004, 391/2004, 439/2004, 523/2004, 721/2004, 82/2005, 244/2005, 351/2005, 534/2005, 584/2005, 310/2006 Z. z. nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, č. 460/2006, zákona č. 529/2006, 592/2006, 677/2006, 274/2007, 519/2007, 555/2007, 659/2007 Z. z. nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z. z., zákona 434/2008, 449/2008, 599/2008, 108/2009, 192/2009, 200/2009, 285/2009, 571/2009, 572/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 293bn sa vkladá § 293bo vrátane nadpisu, znie: Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2010. § 293bo ods. 1

"(1) Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. marcom 2010 a nárok na dávku v nezamestnanosti trvá po 28. februári 2010, podmienky nároku na dávku nezamestnanosti sa posudzujú a jej suma sa určuje aj po 28. februári 2010 podľa zákona účinného do 28. februára 2010."

"(2) Na poistenca, ktorý je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie v období od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, sa ustanovenia § 104 ods. 1, § 108 ods. 2 druhej vety a ods. 3 nepoužijú."

"(3) Poistenec, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie v období od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky."

"(4) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikol nárok v období od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Ak v rozhodujúcom období podľa ods. 4 nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z toho kratšieho obdobia. Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období podľa ods. 4 vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, suma dávky v nezamestnanosti sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu."

2. Doterajší článok 5 sa označuje ako článok 4.

Odôvodnenie k bodu 1. Navrhuje sa zmierniť podmienky na poskytovanie dávky v nezamestnanosti úpravou dĺžky povinného obdobia poistenia z troch rokov v posledných štyroch rokoch na dva roky v posledných troch rokoch. Skrátenie časového intervalu obdobia poistenia je opodstatnené z dôvodu zvýšenej mobility pracovnej sily a z trendu častej zmeny zamestnania pracujúcimi osobami. Navrhuje sa, aby prechodné ustanovenia boli účinné od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, teda v období vrcholiacej hospodárskej krízy a najvyššej úrovne nezamestnanosti.

Zmena nemá priamy dopad na štátny rozpočet. Kvantifikácia finančných dopadov tohto pozmeňujúceho návrhu vychádza z kvantifikácie materiálu, citujem: "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony č. UV 35300/2009."

Celkové náklady vyplývajúce z prijatia pozmeňujúceho návrhu na rozpočet Sociálnej poisťovne sa odhadujú v roku 2010 vo výške 33,8 mil. eur a v roku 2011 vo výške 8,5 mil. eur. Zvýšené náklady budú hradené z prebytku základného fondu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne.

K bodu 2. Legislatívnotechnická zmena, ktorá vyplýva z bodu 1 pozmeňujúceho návrhu. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je 17 podpisov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Toľko pozmeňujúce návrhy, ktoré som musela prečítať v takej podobe, ako sú napísané.

A teraz dovoľte, dámy a páni, vážená ministerka, aby som povedala ešte k tomu pár slov.

Vážená pani ministerka, to, že ste doteraz nepristúpili na uľahčenie situácie armády nezamestnaných, odôvodňujete potrebou nájsť pre nich prostriedky v štátnom rozpočte uprednostnením vytvárania pracovných miest pred priamou pomocou nezamestnaných, nesúhlasom zamestnávateľov, diletantským prístupom predchádzajúcej vlády a podobne. Z tohto miesta som už niekoľkokrát opakovala argumenty, ktoré tieto vaše tvrdenia vyvracajú. Keďže zostali bez odozvy, zopakujem ich znova. Teda nezamestnaní sa nefinancujú zo štátneho rozpočtu, ale z fondu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne, do ktorého povinne prispievajú zamestnanci aj zamestnávatelia. Fond je vysoko prebytkový a prebytkový bude do konca roku 2010, keď sa predpokladá najvyššia nezamestnanosť. Prostriedky z fondu patria nezamestnaným, pretože na tento účel ich zamestnanci a zamestnávatelia odvádzajú z ceny ich práce. Je teda slušné využívať ich výlučne na krytie nezamestnanosti a je potrebné zastaviť prelievanie prostriedkov z tohto fondu do iných deficitných fondov Sociálnej poisťovne. Teda nehľadajte peniaze na financovanie nezamestnaných v štátnom rozpočte. Hľadajte ich vo fonde.

Názor zamestnávateľov na spôsob použitia prostriedkov základného fondu poistenia v nezamestnanosti je, prepáčte, pani ministerka, ale irelevantný. Zamestnávatelia nemajú oprávnenie určovať, na aký účel sa tieto prostriedky použijú, pretože im nepatria. Prostriedky vo fonde sú určené výlučne pre potreby nezamestnaných. Samozrejme, že zamestnávatelia budú vždy volať po tom, aby dostali ďalšie a ďalšie prostriedky od štátu na podporu vytvárania pracovných miest. To je pochopiteľné. Ale zdá sa, že tieto možnosti sa už vyčerpali a ďalšie investovanie do tejto oblasti je iba plytvaním prostriedkov.

Nastal čas, aby ste, pani ministerka, nasmerovali prostriedky ku desiatkam tisíc tých, ktorým hrozí, že sa v tomto roku prepadnú medzi poberateľov dávky v núdzi a už sa aj prepadli.

V odpovedi na moju interpeláciu ste konštatovali, že predchádzajúca vláda nastavila diletantsky podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a predlžovanie dôchodkového veku. Nuž, pani ministerka, ak je to tak, prečo z toho stále do omrzenia obviňujete predchádzajúcu vládu a prečo ste to už dávno nezmenili? Ak ešte dnes kritizujete, pani ministerka, veci, ktoré spôsobila minulá vláda, a vy ste ich doteraz neodstránili, podávate dôkaz o svojej neschopnosti zmeniť veci k lepšiemu. Mali ste tri a pol roka na odstránenie nedostatkov, ak ste tak nedokázali urobiť, nemáte právo ich kritizovať, pretože sa stávate spoluvinníčkou na tomto stave.

Na adresu odborov a ich nevšímavosti voči svojim, dnes už nezamestnaným členom a ich pätolizačstva voči vláde je úplne zbytočné sa vyjadrovať. Na moju výzvu spred roka a zaangažovanie sa v prospech nezamestnaných prezident KOZ Gazík doteraz nereagoval. Podľa Aktuálne.sk citujem, vraj ho to "trocha ma mrzí, že sa to doteraz nepodarilo legislatívne upraviť". Alebo nie je celkom presvedčený, že predĺženie poberania dávok by nejako veľmi pomohlo.

Povedali ste, že predĺžením dávky v nezamestnanosti o dva mesiace sa iba predlžuje smrteľný zápas človeka. Poprosím, pani ministerka, keby ste ma počúvali. Vraj mu to nijako nepomôže a nerieši to jeho situáciu. Pani ministerka, takáto filozofia, takýto prístup vedie logicky k uzáveru, že najlepším opatrením by bolo úplne zrušiť dávky v nezamestnanosti, pretože nimi dnes predlžujete celkom zbytočne smrteľný zápas nezamestnaných o šesť mesiacov.

Pani ministerka, ste ministerkou sociálnych vecí alebo ministerkou antisociálnych vecí?

Pre portál Aktuálne.sk ste tvrdili, že podľa údajov Sociálnej poisťovne nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká iba u 15 % ľudí a ostatní sa prepadajú do sociálnej siete, kde z dávok nezaplatia ani nájomné za byt. Predpokladám, že podmienky financovania nezamestnaných sa zmenia a táto zmena bude platiť do konca roka, ako ste to, pani ministerka, vy pôvodne navrhovali.

Návrh zmierniť podmienky pre získanie nároku na dávky alebo zároveň aj predĺžiť obdobie poskytovania dávky pomôže nie iba pár tisícom ľudí, ako to navrhujete v tejto novele zákona 5, ktorá je v skrátenom legislatívnom konaní, ale desiatkam tisícom nezamestnaných. Preto vás, pani ministerka, vyzývam, aby ste podporili návrh, ktorý ste vy 9. decembra 2009 z návrhu novely vypustili a ja som si dovolila tento váš návrh si osvojiť a v tejto chvíli som ho predniesla.

Ďakujem vám za vašu pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne Gibalovej - pán poslanec Madej a pani poslankyňa Vaľová, pán poslanec Kvorka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Madej, máte slovo.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, to, že fond, základný fond nezamestnanosti je prebytkový, je fakt, to, že základný fond dôchodkového poistenia je deficitný, je tiež pravda.

Treba sa opýtať, prečo v dôchodkoch, v starobnom dôchodkovom sporení v dôsledku zavedenia vzniká taký deficit, aký vzniká, a nehovoríme len o prostriedkoch štátneho rozpočtu, ale o celom okruhu verejných financií. Mňa jedno udivuje, dokonca mi až išli oči vyskočiť z jamôk, že vy ste si dovolili apelovať na pani ministerku, že je slušné neprelievať finančné prostriedky z nezamestnanosti na starobné dôchodkové sporenie práve kvôli tomu, pani poslankyňa, že si treba spomenúť, kto to v minulom volebnom období zaviedol. Bola to práve vláda, v ktorej bolo KDH v koalícii. Bol to práve minister Kaník, ktorému skutočne aj KDH tancovalo tak, ako vtedy pán exminister Kaník pískal. Je to tým, že sa nastavili pomery možno aj odvodov do II. piliera tak, ako sa nastavili. A tento systém, bohužiaľ, za tých pomerov, ktoré sú, nie je inak stabilizovateľný a finančne udržateľný, len v prípade, ak sa určitý prebytok použije aj do základného fondu dôchodkového poistenia. Ale treba sa pýtať, kto to zaviedol. Zaviedli ste to vy, pani poslankyňa.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pani poslankyňa Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja sa pri takých troch bodoch pristavím. Armáda nezamestnaných. Armáda nezamestnaných si myslím, že dneska je v každom štáte Európskej únie. A mali ste to o to jednoduchšie, že všetci mladí odišli do zahraničia. Bohužiaľ, dnes aj v zahraničí je nezamestnanosť a všetci mladí sa opäť vracajú na Slovensko a vracajú sa aj ostatní, ktorí boli zamestnaní v zahraničí.

No, ak ste povedali, veľmi neradi ste, ak porovnávame vaše vládnutie s naším vládnutím, ale každá rodina si musí porovnať, ako hospodárila rok predtým, a hovorím to ako rodina podľa takého gazdovského rozumu.

Ja vám niečo prečítam za rok 2007. Základný fond starobného poistenia skončil k septembru s deficitom (22 mil.) 57 miliárd Sk pri príjmoch vo výške 56 mld. 38 mil., to bolo za rok 2007. Čiže, vidíme, aký je príjem. A vo výdavkoch za 78,95 mld. Sk. Tu je jasné, že sme v jasnom deficite 22,57 mld. To znamená, že ak sme nastavili II. pilier na 9 %, tak nám každý rok vzniká 26,6 mld. Sk v Sociálnej poisťovni schodok.

Ja sa vás pýtam, pani kolegyňa, ak za minulé obdobie za štyri roky toľko miliárd sme v schodku, vy si myslíte, že my to dokážeme za dva roky nahradiť? Vy si myslíte, že aj pri kríze sme to schopní urobiť? Čiže viete, treba trošku pozerať tak, ako tá žena, ktorá je v domácnosti, má peňaženku a môže iba toľko minúť, koľko zarobila. Ak si urobila dlhy za päť rokov, tak ich za dva roky nevieme naspäť vrátiť.

A sú to spojené nádoby, celá poisťovňa. A máte pravdu. Vláda 9. decembra - pretože aj pán Halecký bude predkladať podobný zákon, ste ho opísali od vlády, povedzme si pravdu - 9. decembra pani ministerka tento návrh zákona predložila na vládu, ale zamýšľali sa nad tým, či na to budú peniaze, pretože na rozdiel od vás my máme zodpovednosť aj za štátny rozpočet. A keďže pán minister financií povedal, že áno, tak ste rýchlo aj vy, aj pán Halecký tento návrh zákona predložili do parlamentu, pretože ste vedeli, že ho budeme predkladať aj my. Je to trošku také farizejské, ale my ho pod... (Vystúpenie automaticky prerušené časomerom.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Teraz v rozprave... Pán poslanec Izák - procedurálny? Pardon, ešte sme nedokončili faktické.

Pán poslanec Kvorka - faktickú poznámku.

J. Kvorka, poslanec: Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani poslankyňa Gibalová, no vidno, že sa zvolebnieva. Ten váš spôsob vystúpenia, ktorý ste tu predviedli, dokonca, až by som povedal, tvrdo a ostro ste išli voči pani ministerke, čo, si myslím, už len z pohľadu pohlavia obidvoch vás je pre mňa veľmi nevysvetliteľné. Je potrebné povedať, že tie slová, ktoré ste používali vo vašom vystúpení, ako, kde treba hľadať a používať peniaze pre nezamestnaných, kde ste hrozili tým, ako sa začnú dostávať ľudia do dávok v hmotnej núdzi, kde ste tu doslova používali slová o odboroch ako o pätolizačoch, no to jednoducho, ja som užasnutý z toho, čo ste vy tu predviedli, keď hovoríte, že je potrebné za tri a pol roka napraviť rôzne veci, ktoré ste vy tu narobili. No ja vám poviem, napraviť sa to nedá, pretože ste toho za osem rokov toľko pokazili, že jednoducho za túto dobu sa to napraviť po vás nedá. To je jednoznačné a o tom nemusíme ani debatovať. Pretože predkladaný návrh zákona, ktorý sa tu navrhuje, jasne hovorí a upravuje podmienky, za ktorých sa môže uchádzač o zamestnanie a hlavne sa tu týmto zákonom dáva veľký pozor na nelegálnu prácu. Nelegálna práca sa veľmi rozširuje v tejto spoločnosti a myslím si, že tam je aj veľmi veľký únik finančných prostriedkov. A jednoznačne sa k tomuto smeruje a tieto veci sa týmto zákonom veľmi dobre aj riešia. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pani poslankyňa Gibalová - reakcia na faktické poznámky.

M. Gibalová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Madej, asi ste ma celkom dobre nepočúvali, pretože ja som povedala a pýtala som sa pani ministerky, prečo stále do omrzenia obviňujete predchádzajúcu vládu a prečo ste to už dávno nezmenili. Proste, toto je váš jediný argument a jediná odpoveď.

Pani poslankyňa Vaľová, my rokujeme alebo predložila som návrh o podpore v nezamestnanosti a podmienkach, nie o dôchodkovom systéme. Vy ste tu vychrlili kopec všelijakých čísel a vecí. Ale aby sme neodchádzali od témy, ja vám pripomeniem, že decembrová miera nezamestnanosti na Slovensku bola na úrovni 13,6 % a bola vyššia ako priemerná nezamestnanosť v OECD, kde dosiahla 8,8 %. Takže, nevyhovárajte sa, že je tu, neviem aký prepad oproti iným a že sme na tom rovnako. V OECD sa nezamestnanosť oproti novembru nezmenila, na Slovensku o 0,1-percentuálneho bodu vzrástla. Čiže z krajín, z ktorých mala organizácia údaje k dispozícii, bola v decembri nezamestnanosť vyššia ako u nás iba v Španielsku - 19,5-percentná, v eurozóne bola nezamestnanosť 10-percentná oproti novembru stúpla o 0,1-percentuálneho bodu, citujem z oficiálnych stanovísk. Takže, pani poslankyňa Vaľová, a ešte, ja som sa nerozhodla tieto pozmeňujúce návrhy predložiť pred dvoma týždňami, ja ich predkladám už rok.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Takže poprosím, aby ste diskutovali medzi sebou, keď nemáte slovo, mimo rokovacej sály, pani poslankyne. Budeme pokračovať v rozprave. V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Halecký za klub HZDS. Nech sa páči.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka parlamentu. Vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca a vážené kolegyne, kolegovia, vidím, že naberáme dobrú pracovnú teplotu, takže chcem len pripomenúť, že skutočne sme na konci svojho funkčného obdobia pomaličky v parlamente a teda aj vo vláde a nezamestnanosť je tým najvážnejším problémom, ktorý táto krajina má a všetci nezamestnaní, ich príbuzní, známi, tí, ktorí spolu s nimi spolucítia, čakajú, že kroky, ktoré urobíme, budú účinné a postihnú tých, ktorí to najviac potrebujú.

Opatrenia, ktoré sa predkladajú v tejto novele zákona, myslím, že sú dobré, sú účinné, sú aktívne, sprísňujú aj podmienky tých, ktorí sú nezamestnaní a ja by som chcel len pripomenúť, že svojím pozmeňujúcim návrhom, ktorý prednesiem v nasledujúcom, chcem práve riešiť situáciu tých, ktorí sú tesne pred dôchodkom, alebo tí, ktorí sú po skončení školy a ktorí majú veľmi sťaženú situáciu si tú prácu nájsť, a čo je ešte závažnejšie, splniť podmienky na to, aby mohli aspoň poberať dávku v nezamestnanosti.

Tak, aby som si splnil tie oficiálne povinnosti, vážené panie poslankyne, páni poslanci, sťahujem svoj pozmeňujúci návrh spred niekoľkých dní a predkladám nový, ktorý máte rozdaný v laviciach a je označený ako nový, dátum, môj podpis.

Takže návrh, ktorý má byť schvaľovaný za niekoľko hodín a ktorý je aktuálny, predkladám v takomto znení. Je to návrh na zmenu a doplnenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

1. Za čl. 2 sa vkladá nový čl. 3, ktorý znie: "Čl. 3: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov", ako je to uvedené v písomnom návrhu, "sa mení a dopĺňa takto: "V § 104 ods. 1 sa slovo "štyroch" nahrádza slovom "troch" a slovo "tri" sa nahrádza slovom "dva"."

2. V § 104 ods. 3 sa za slová "evidencie nezamestnaných občanov" vkladajú slová "splnila podmienky podľa ods. 1".

3. V § 105 ods. 3 prvej vety sa slovo "tri" nahrádza slovom "dva".

Ďalej v § 108 ods. 2 druhá veta znie: "Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti".

5. V § 108 ods. 3 znie: "(3) Ak v rozhodujúcom období podľa ods. 2 nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia. Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období podľa ods. 2 vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa určí z vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ktorý je platný ku dňu vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti a zaokrúhľuje sa na 4 desatinné miesta nahor.".

6. Za § 293 b, n sa vkladá nový § 293 b, o, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 293 b, o: Prechodné ustanovenie v úprave účinnej od 1. septembra 2010. Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. septembrom 2010, nárok na dávku v nezamestnanosti sa posudzuje a jej suma sa určuje aj po 31. auguste 2010 podľa zákona účinného do 31. augusta 2010."."

Po ďalšie, doterajší čl. 3 až čl. 5 sa označuje ako čl. 4 až čl. 6. V novom označenom čl. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem čl. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2010."

Odôvodnenie k 1. bodu pozmeňujúceho návrhu k bodom 1, 3 až 6 navrhuje sa zmierniť podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti skrátením potrebnej doby poistenia z 3 na 2 roky, ktorú musí poistenec dosiahnuť v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie, namiesto doterajších 4 rokov. Prechodným ustanovením sa predlžujú účinky doterajšej právnej úpravy na prípady, ktoré nastali pred účinnosťou novely.

K bodu 2 navrhuje sa spresnenie podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti fyzických osôb, ktoré boli zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie bezprostredne po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka.

K 2. bodu pozmeňujúceho návrhu ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorá vyplýva z 1. bodu pozmeňujúceho návrhu.

K 3. bodu pozmeňujúceho návrhu navrhuje sa, aby čl. 3, ktorý zmierňuje podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nadobudol účinnosť 1. septembra 2010.

Ako príloha je zoznam podpisov 17 poslancov z klubov Ľudová strana - HZDS, SMER - sociálna demokracia a Slovenská národná strana.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, týmto pozmeňujúcim návrhom chcem dosiahnuť, aby, ako som už spomínal, tí, ktorí sú tesne pred dôchodkom, a tí, ktorí sú po skončení školy, teda ľudia, ktorí za dané obdobie raz majú prácu, druhýkrát ju na kratšie obdobie môžu stratiť, ale aktívne sa snažia, aby v pracovnom procese zostali a ktorí mnohokrát iné riešenie nemajú, dosiahli to, aby aspoň mali... (Vystúpenie prerušené podpredsedníčkou NR SR.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Prepáčte, pán poslanec. Poprosím, pán poslanec Liška, Bauer, ak si potrebujete niečo povedať, opustite rokovaciu sálu, rušíte vystúpenie kolegu. Áno. Nech sa páči, pokračujte.

J. Halecký, poslanec: ... aby táto skupina mala aspoň nárok na dávku v nezamestnanosti, pretože za iných okolností by sa dostala do stavu hmotnej núdze a mala by existenčné problémy svojho života. Musím pripomenúť, že návrh, ktorý predkladám, rieši situáciu, rieši ju, dá sa povedať, vo vrchole obdobia nárastu nezamestnanosti, a čo je dôležité, napravuje ustanovenie, ktoré bolo dané za predchádzajúcej vlády. To znamená, že aj táto vláda, aj tento parlament sa snaží riešiť situáciu tak, ako je to výhodné pre nezamestnaných a hlavne pre túto rizikovú skupinu. Musím aj podotknúť, že opatrenie, ktoré teraz navrhujem, bolo aplikované ešte za predchádzajúceho obdobia, za obdobia Mečiarovej vlády. Preto aj musím sa priznať, že vedenie Ľudovej strany - HZDS, ale aj vedenie poslaneckého klubu Ľudovej strany - HZDS ma zaviazalo, aby som to aj napriek možno niektorým ťažkostiam, ktoré ten pozmeňujúci návrh sprevádzali, zrealizoval v parlamente a snažil sa v spolupráci koalície presadiť.

Chcem podotknúť, že to opatrenie je náročné z toho dôvodu, že si vyžaduje vysoké finančné nároky, prostriedky, ktoré v prepočte odhadom presahujú sumu 40 mil. eur, teda pre názornosť je to viacej ako 1,2 mld. Sk podľa predchádzajúcej slovenskej meny, takže je to opatrenie, ktoré skutočne aj ministerstvo financií, aj Sociálna poisťovňa, aj vláda, teda aj my v parlamente musíme starostlivo zvažovať. Je to však opatrenie, ktoré sa dotýka alebo bude dotýkať podľa podmienok, aké budú na trhu práce a podľa vývoja nezamestnanosti, od 30 až do 50 tisíc nezamestnaných. Čiže je to opatrenie, ktoré pozitívne ovplyvní situáciu nezamestnaných a ako som už spomínal tej aktívnej skupiny, skupiny tesne pred dôchodkom alebo po skončení školy.

Myslím si, že toto opatrenie vyvolalo trošku viacej pohybu a možnože aj emócií v radoch opozície, ale aj koalície z toho dôvodu, že, ako som už spomínal, finančná náročnosť je možno vyššia ako finančná náročnosť všetkých pasívnych opatrení, ktoré sa v predchádzajúcom období zo strany vlády a terajšej koalície navrhovali a pravdepodobne aj realizovali. Takže sme reálne zvažovali finančné možnosti a kroky, ktoré je možné teraz urobiť.

A druhou otázkou, ktorou sme sa zaoberali, to je dĺžka poberania dávky v nezamestnanosti. Musím sa priznať, že ju analyzujeme, posudzujeme, prichádzame k záveru, že je finančne asi 4-násobne náročnejšia ako opatrenie, ktoré v svojom pozmeňujúcom návrhu teraz navrhujem, takže pristupujeme k tomu racionálne, s rozvahou a uvidíme, čo nám najbližšia budúcnosť ukáže. Preto, vážené panie kolegyne, páni kolegovia, vážená pani ministerka, vážení poslanci, prosím vás o podporu tohto opatrenia, ktoré je v prospech nezamestnaných a pomerne veľkej skupiny nezamestnaných.

Ďakujem vám za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Haleckého - pán poslanec Štefanec, pani poslankyňa Gibalová a Tóthová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Štefanec, máte slovo, nech sa páči.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP