Úterý 2. února 2010

Prvý deň rokovania

48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

2. februára 2010 o 13.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Pekné popoludnie, dámy a páni. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, stretávame sa na 48. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú týmto otváram.

Poprosím o štandardnú procedúru, prezentáciu, aby som zistil, či môžeme pokračovať.

(Prezentácia.) Prezentovalo sa 114 poslankýň a poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Na 48. schôdzi budú overovateľmi pán poslanec Jozef Líška a pán poslanec Imre Andruskó, ich náhradníkmi budú páni poslanci Milan Géci a pán poslanec Peter Markovič.

O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadal pán poslanec Ľuboš Micheľ.

Do lavíc ste dostali návrh programu 48. schôdze. Chcem vás, dámy a páni, informovať, že poslanci ako navrhovatelia noviel zákonov predložených do prvého čítania vzali späť svoje návrhy. Ide o návrh pána poslanca Lebockého a Záhumenského na vydanie novely geologického zákona, bola to tlač 1378, a návrh pánov poslancov Mamojku, Buriana, Lebockého na vydanie novely zákona o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách, bola to tlač 1451. Tieto návrhy nie sú uvedené v programe, ktorý vám bol rozdaný.

Pristúpime teraz k schvaľovaniu programu. Ešte predtým máte možnosť, dámy a páni, vystúpiť v jednej minúte s návrhom na zmenu alebo doplnenie programu.

Takže, nech sa páči, ako prvý pán poslanec Farkas.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som predložil návrh uznesenia nasledujúceho znenia: "Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o plnení programového vyhlásenia vlády o čiastočnom odškodnení poškodených nebankových subjektmi." Správu navrhujem predložiť do 30 dní. Na odôvodnenie dovoľte povedať, na poslednom zasadnutí Národnej rady som v rámci hodiny otázok položil podobnú otázku ministrovi financií. Nebol som ale spokojný s jeho odpoveďou, a preto by som navrhol túto otázku riešiť v rámci plenárneho zasadnutia Národnej rady. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pani podpredsedníčka Belousovová.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán predseda. Navrhujem zaradiť do programu 48. schôdze Národnej rady dva nasledujúce body. Prvý bod je návrh na prijatie vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým odsúdime posmrtné ocenenie Radom hrdinu Ukrajiny Stepana Banderu, ukrajinským prezidentom Viktorom Juščenkom. Chcem toto len stručne odôvodniť. Stepan Bandera bol fašista a masový vrah, ktorý má na svedomí viac ako 200 000 len Poliakov, Židov, Rusov, Slovákov a Čechov.

Druhý procedurálny návrh je návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým požiada vládu o prijatie opatrení na zamedzenie účinnosti maďarského vládneho fondu, de facto fondu na poskytnutie právnej a finančnej pomoci Maďarom na Slovensku sankcionovaným na základe zákona o štátnom jazyku, aj keď, samozrejme, vieme, že z tohto zákona o štátnom jazyku môžu byť sankcie... (Vystúpenie prerušené časomerom.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani podpredsedníčka, minúta je na predloženie návrhu. (Hlas z pléna.)

Zapnite pani podpredsedníčku, nech dokončí ten návrh.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, takže dokončím návrh. Aj keď teda zákon o štátnom jazyku hovorí, že sankcionované nemôžu byť fyzické, ale len právnické osoby, myslím si, že je to namierené na podporu práve obcí, miest a ďalších maďarských štruktúr na území Slovenskej republiky, ktoré budú vedome a s podporou cudzieho štátu vlastne porušovať zákony Slovenskej republiky. Môj názor je, že by takéto konanie Maďarskej republiky malo skončiť na Medzinárodnom súdnom dvore. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán predseda Mečiar.

V. Mečiar, poslanec: Pán predseda, podľa Ústavy Slovenskej republiky, článku 2, štátne orgány môžu robiť iba to, čo im ústava a zákony dovoľujú. Národná rada má pred sebou tlač 1415, prerokovanie vládneho návrhu zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý Ústavný súd označil za protiústavný. Bez zmeny ústavy Národná rada ak nechce porušovať vlastné pravidlá, má byť strážcom zákonnosti a právneho štátu, nemôže o tomto zákone rokovať. Preto navrhujem na tomto rokovaní Národnej rady vylúčiť ho z programu. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán predseda, hovorí o tlači 1415? (Odpoveď z pléna.)

Pán predseda klubu Janiš.

S. Janiš, poslanec: Pán predseda, žiadam, aby vláda predložila Národnej rade správu o príprave a spustení elektronického mýta vrátane sociálnych dopadov na malých a stredných autodopravcov vrátane dopadu na občanov. Žiadam to preto, že v roku 2008 vláda vybrala najdrahší, 26-miliardový systém mýta. Od spustenia mýta do prevádzky 1. 1. tohto roku je systém chaotický, nefunkčný, o čom svedčí aj pozastavenie výberu mýta na cestách I. triedy a časté zmeny legislatívy. Včera, mesiac po spustení excelentného mýta predseda vlády vyhlásil, že sa preveruje funkčnosť faktúr, že sa preveruje funkčnosť systému spoplatnenia, mýta, a pritom generálny riaditeľ NDS, nominant Smeru 29. decembra 2009 podpísal protokol o komplexnom 28-dňovom vyskúšaní všetkých procesov mýta, teda SkyTollu podpísal, že systém po skúške spĺňa všetky funkcie bez výpadkov, chýb a porúch. Pritom všetci vieme, že mýtne... (Vystúpenie prerušené časomerom.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Gibalová.

M. Gibalová, poslankyňa: Vážený pán predseda, navrhujem zaradiť do programu tejto schôdze návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení Vojenského obvodu Javorina, ktorý som podala ako parlamentnú tlač v lehote a nebol zaradený do programu. Tento bod žiadam zaradiť na 10. 2. o 14.00 hodine pred bod 114 (tlač 1452). Odôvodnenie je, že nálezom Ústavného súdu č. 511/2009 Z. z. sa odstránila prekážka pre splnenie úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia o zrušení vojenského obvodu. Ten bol vyhodnotený ako nepotrebný pre plnenie úloh obrany štátu. A výcvik na tomto území bol ukončený v decembri 2005. Stojí nás každoročne 1 mil. eur. Zrušením sa vytvoria predpoklady na to, aby mohli územie využívať okolité obce a fyzické osoby bez doterajších obmedzení. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Budeme teraz hlasovať o návrhoch, tak ako odzneli.

Pán poslanec Farkas žiadal, aby bola predložená správa o plnení programového vyhlásenia vlády o odškodnení alebo čiastočnom odškodnení poškodených nebankovými subjektmi. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 57 za, 11 proti, 69 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Návrh sme neschválili.

Pani podpredsedníčka Národnej rady Belousovová mala dva návrhy.

Prvý návrh bol zaradenie bodu, v ktorom prijmeme vyhlásenie, ktorým odsúdime udelenie ocenenia Banderu na Ukrajine. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 108 prítomných, 44 za, 52 sa zdržalo, 12 nehlasovalo.

Návrh sme neschválili.

Predpokladám, že je to aj z dôvodu, že by takéto vyhlásenie zasahovalo do záležitostí nášho suseda.

Druhý návrh bol návrh na prijatie uznesenia, ktorým požiadame vládu, aby... (Hlasy z pléna.) Poprosím vás, pani podpredsedníčka, aby sme to dobre formulovali, aby sme prijali uznesenie, ktorým požiadame vládu, aby obmedzila využívanie fondu... (Reakcia z pléna.), o prijatie opatrení na zamedzenie účinnosti využívania fondu, ktorý zriadila Maďarská republika. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 107 prítomných, 36 bolo za, 19 proti, 36 sa zdržalo, 16 nehlasovalo.

Ani tento návrh sme neprijali.

Pán predseda Mečiar žiadal, aby sme vypustili z programu schôdze návrh na novelu ústavy, ktorý má číslo... (Hlas z pléna.), aha, zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Je to tlač 1415. Hlasujeme.

(Hlasujeme.) 138 prítomných, 31 za, 96 proti, 9 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Návrh sme neprijali.

Pán poslanec Janiš žiadal vládu, aby predložila správu o zavedení elektronického mýta včítane sociálnych dopadov na občanov. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 57 za, 21 proti, 60 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Ani tento návrh sme neschválili.

Pani poslankyňa Gibalová, žiadala o zaradenie bodu, v ktorom by sme prijali uznesenie o zrušení Vojenského obvodu Javorina. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 59 za, 15 proti, 62 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Budeme teraz hlasovať o návrhu programu ako o celku. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 114 bolo za, 28 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme schválili program 48. schôdze Národnej rady.

Ešte niekoľko obvyklých informácií. Budeme hlasovať o 11.00 a o 17.00 hodine, pokiaľ nedôjde v priebehu prerokovania programu 48. schôdze k inej dohode. O dvoch návrhoch na vyslovenie súhlasu s prerokovaním návrhov vlády v skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať o 17.00 hodine s tým, že ihneď po hlasovaní budeme pokračovať prvými čítaniami o týchto dvoch návrhoch v skrátenom legislatívnom konaní. Ostatné body budeme prerokovávať tak, ako boli navrhnuté v programe, ktorý sme práve schválili.

Pristúpime teraz k samotnému rokovaniu o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Je to tlač 1372.

Máme tu pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Vieru Tomanovú, ktorá uvedie tento návrh. Nech sa páči, máte slovo.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy, páni, dovoľte mi uviesť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Na zmiernenie dopadov globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť je potrebné prijať ďalšie legislatívne opatrenia, najmä vytvoriť priestor na podporu legálneho zamestnávania ľudí, ktorí v dôsledku ekonomickej krízy prišli o zamestnanie, a zamedziť negatívnym javom v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním a tiež vytvoriť legislatívny rámec na zavedenie nového nástroja na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.

Z dôvodu, že hrozia štátu značné hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcou globálnou a ekonomickou krízou, je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ďakujem, pán predsedajúci.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani ministerka.

Pán Róbert Madej je spravodajcom. Poprosím ho, aby nás informoval.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani ministerky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1398 zo 14. decembra 2009 pridelil uvedený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v termíne do 29. februára 2010 s tým, že ako gestorský výbor o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uvedený návrh vlády prerokoval na svojej 72. schôdzi a uznesením č. 319 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie. Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 48. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Dovoľte mi, aby som na záver predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 48. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predseda, prosím, aby ste otvorili o tomto návrhu rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Mám písomnú prihlášku, za klub Kresťanskodemokratického hnutia vystúpi pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani ministerka, dámy a páni, chcem na úvod povedať, že tento vládny návrh zákona nespĺňa náležitosti zákona, o ktorom môžeme rokovať v skrátenom konaní. V § 89 zákona o rokovacom poriadku sa hovorí o ňom v prípade, keď sú ohrozené základné ľudské práva, bezpečnosť a hrozia veľké národohospodárske škody. Ja som v tomto návrhu zákona dôvody na skrátené konanie nenašiel.

Je fakt, že sa v tom návrhu ako zdôvodnenie uvádza, že je to súčasť iniciatív zameraných na riešenie dopadov globálnej hospodárskej krízy. Áno, v kontexte s nezamestnanosťou nezamestnanosť je najväčší problém mnohých občanov na Slovensku. Ale čo z toho vládneho návrhu rieši tento najväčší problém občanov na Slovensku? Ak ste si to pozorne prečítali, tak to tam nenájdete, lebo to, čo sa týka zvyšovania zamestnanosti, tak sú "drobotiny" alebo, by som to zjednodušil, sirky.

Ale je tam jedna zásadná zmena. A tá zásadná zmena sa týka zvyšovania pokút za nelegálne zamestnávanie. Dámy a páni, v tomto zmysle tento návrh zákona je škodlivý. Podľa môjho názoru, ak ho schválime v podobe, ako to je navrhnuté, tak to na Slovensku zamestnanosť skôr ohrozuje, ako zvyšuje. Dnes sú pokuty za nelegálne zamestnávanie do výšky 1 mil. korún. Tento návrh uvažuje so zvýšením pokuty pri nelegálnej práci na 6 mil. korún, maximálna suma pokuty je zo súčasných 33 000 eur 200 000 eur.

Ja si myslím, že pokuty ako sankcie majú svoje opodstatnenie vtedy, keď sú vytvorené priaznivé podmienky na vytváranie pracovných miest. Ale ak vláda má obrovské rezervy, ak tie podmienky skôr deformuje, tak zvyšovať pokuty takýmto rádovo niekoľkonásobne vyšším spôsobom, to je bič na tých, ktorí dnes ešte zamestnávajú. Pozrite sa, veď aké rezervy má táto vláda v oblasti zmeny pracovnoprávnej legislatívy, odvodovej daňovej legislatívy, vymožiteľnosti práva, v oblasti klientelizmu a korupcie. Ale veď správna pokuta má mať výchovný účinok, preventívny účinok. Ale ak pokuta niekoho zlikviduje, no tak, prosím vás, aký je to výchovný účinok? Jeden konkrétny praktický príklad zo včera poviem. Vodičovi, ktorý blokoval premávku na ceste I. triedy, včera policajti zobrali vodičský preukaz. Tento vodič pôjde na úrad práce. Bez vodičského preukazu sa nebude môcť živiť ako kamionista. No ale keď prejde tento zákon, pričom ak náhodou zamestnávateľ takto zamestnáva nelegálne nejakého vodiča, tak príde aj o kamión, lebo 6 mil. korún, to už je aj cena kamiónu. Obávam sa, či toto náhodou nebol zámer. Ale ja to nepovažujem za správne, nepovažujem to za rozumné, veď je globálna hospodárska kríza. Toto, čo robí táto vláda aj týmto návrhom, tak to bude len bič na tých, ktorí sa živia prácou vlastných rúk, lebo riešenie aj cez pokuty na to, ako bojovať proti nelegálnej práci, je samozrejmé, ale nie tak, ako to navrhuje táto vláda.

A moja posledná poznámka k skrátenému konaniu, lebo chcel by som k vystupovať aj v prvom čítaní k tomuto návrhu. Veď skrátené konanie má ďalšiu nevýhodu. Skrátené konanie neumožňuje, aby ste dávali zmysluplné pozmeňujúce návrhy, aby tento vládny návrh mal vôbec zmysel, že ho ideme schvaľovať. Pri normálnom legislatívnom procese, keď bude čas na pripomienkovanie, na rokovanie vo výboroch, tak neraz aj vy vládni poslanci sa usilujete vylepšiť vládny návrh. Ale teraz, keď ho schválite za dva dni, tak, samozrejme, túto možnosť mať nebudete. Preto vám chcem povedať, že poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie skrátené konanie o tomto zákone nepodporia. (Potlesk. )

P. Paška, predseda NR SR: S faktickými poznámkami páni poslanci Halecký, Štefanec a Vaľová. Končím možnosť sa prihlásiť.

Pán predseda Halecký.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán predseda, za slovo. V reakcii na vystúpenie pána poslanca Brocku chcem povedať, že táto novela o službách zamestnanosti má nielen sankčné opatrenia, ale aj opatrenia, ktoré významnou mierou pomôžu hlavne obciam a mestám, aby mohli na dlhší časový úsek poskytnúť tým, ktorí nemajú zamestnanie, pre ktorých je sťažené hľadať si nejaké pracovné uplatnenie, ich riešenie situácie v mieste trvalého bydliska, pričom hlavne v predĺženej dobe, v dobe do deviatich mesiacov môžu túto situáciu aspoň dočasne riešiť.

Je pravda, že som očakával, že budú tam aj niektoré ďalšie hlbšie alebo ešte možno potrebnejšie opatrenia, ale myslím si, že v tejto dobe ekonomickej krízy každé opatrenie, ktoré rieši situáciu nezamestnanosti, hlavne v ohrozených regiónoch je prínosné, preto je potrebné, aby sme túto novelu zákona aj skrátené konanie o tomto zákone podporili. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem podporiť pána poslanca Brocku v tom, že nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie. Vláda na čele s predsedom vlády vrátane pani ministerky pred rokom vyhlasovali, že kríza sa nás nedotkne. A teraz po viac ako roku prichádzajú v skrátenom legislatívnom konaní s takýmito návrhmi. Som presvedčený, že na také návrhy je nielen neskoro, ale že takisto nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie.

Bohužiaľ, tým, ako sa postavila vláda ku kríze, tak sa to prejavilo veľmi priamo úmerne v náraste počtu nezamestnaných. Za rok nám stúpol tento počet o viac ako polovicu a nárast nezamestnanosti je na Slovensku ďaleko najvyšší zo všetkých krajín v strednej Európe. Takéto návrhy zákonov, či už prídu v skrátenom legislatívnom konaní alebo nie, tak nepomôžu tomu, čo potrebujeme najviac riešiť. A to je otázka nezamestnanosti.

Som presvedčený teda, že nehrozia značné hospodárske škody v prípade, že neschválime tento zákon, ale že hrozia značné hospodárske škody, keď vláda sa bude stavať ku riešeniu krízy a ku problémom ľudí tak, ako sa stavia doteraz. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja som opačného názoru ako moji predrečníci. A myslím si, že je dôvod na to, aby sme prijali tieto zákony v skrátenom legislatívnom konaní, pretože tieto zákony, ako je napr. príspevok na podporu regionálnej a miestnej nezamestnanosti, vyplynuli z aplikačnej praxe, vyplynuli z požiadaviek miest a obcí. Ja som dokonca ten paragraf 50i konzultovala s mnohými starostami a primátormi a povedali, že to jedno vynikajúce opatrenie. Myslím si, že nikdy nie je neskoro. A občana absolútne nezaujíma pri pomoci, či je táto vláda alebo budúca vláda alebo pokiaľ budú tieto zákony siahať. A očakávajú, že to, čo prax priniesla, že je to správne a dobré ako opatrenie, bude fungovať. Za také opatrenie považujem aj § 721, ktorý takisto predlžujeme, pretože tento paragraf má platnosť iba do polovičky roku 2010. A jednoznačne starostom a všetkým tým, ktorí vedia, ako je momentálne nezamestnanosť, by som povedala, že stúpa aj kvôli tomu, že nemôžeme očakávať, že sem príde okamžite nejaký investor, mestá a obce chcú túto otázku nezamestnanosti riešiť. A veľmi vítajú to, že vláda im ponúka takéto opatrenia, že vláda im ponúka aktívne nástroje zamestnanosti a politiky, a nie pasívne, ako chcela vážená opozícia, pretože vlastne chcela predĺžiť dobu nezamestnanosti. Toto považujeme za pasívny nástroj. Ale aktívny nástroj je to, ak v § 50i poviete, že ak zamestnáme niekoho, tak tri mesiace dodáme 90 %, ďalšie tri mesiace 80 % a ďalšie tri mesiace 70 % starostom obcí a primátorom miest, aby si mohli v danom regióne sami poriešiť alebo resp. znížiť nezamestnanosť, pretože si myslím, že starostovia a primátori presne vedia, komu táto dávka patrí, a presne vedia, ktoré skupiny majú najzraniteľnejšie. Považujem to za správne a ja pre tento zákon určite budem hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, vaša reakcia.

J. Brocka, poslanec: Môžem odzadu?

P. Paška, predseda NR SR: Aj spredu, aj odzadu, pán poslanec.

J. Brocka, poslanec: Pani poslankyňa Vaľová ma asi nepočúvala. Ja budem k prvému čítaniu vystupovať a potom sa môžete prihlásiť. Ja som spochybňoval opodstatnenosť rokovania v skrátenom konaní. Naozaj dôvody na to nie sú. A ani to, čo spomínala pani Vaľová, neodôvodňuje, aby to ministerka predkladala týmto spôsobom.

Že sú tam nejaké opatrenia, ktoré pomôžu obciam a mestám. Áno, veď budeme rokovať aj na budúci mesiac. V riadnom legislatívnom procese, viem si predstaviť, tam budú aj opatrenia, ktoré chýbajú aj pánovi Haleckému, teda opatrenia, ktoré by výraznejšie pomohli znižovať nezamestnanosť. Čiže ja som namietal, že nie sú splnené podmienky na skrátené konanie.

A som rád, že názorom, ktorý som vyslovil, že teda tento materiál je veľmi slabý v čase globálnej hospodárskej krízy, som sa zhodol aj s pánom predsedom výboru pre sociálne veci a bývanie, že aj on mal väčšie očakávania od vlády a od pani ministerky v boji s nezamestnanosťou.

P. Paška, predseda NR SR: Dámy a páni, máte možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Končím možnosť sa prihlásiť. Jediná, pani poslankyňa Sárközy, máte slovo.

K. Sárközy, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady, vážené členky vlády Slovenskej republiky, dovoľte mi na začiatok osobne a osobitne privítať na rokovaní Národnej rady pani ministerku Tomanovú. A som rada, že tu sedí usmievavá a zdravá, takže ešte raz ju rada vítam.

Dovoľte mi predniesť stanovisko klubu poslancov za Stranu maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja k skrátenému legislatívnemu konania k vládnemu návrhu novely zákona č. 5/2004 Z. z., zákona o službách zamestnanosti.

Aby nebolo zle interpretované to, čo poviem, z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prečítam § 89, kedy môže Národná rada a vláda pristúpiť k skrátenému legislatívnemu konaniu: "Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona."

A teraz mi dovoľte prečítať dve vety z dôvodovej správy, ktoré sme dostali k vládnemu návrhu zákona.

Prvá veta: "Návrh zákona systémovým spôsobom nadväzuje na návrh opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 100 z 2. februára 2009." Je to presne na deň, teda rok po tom, ako toto uznesenie vláda prijala.

Druhá časť z dôvodovej správy: "Z analýzy súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, rizík vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východísk a návrhu opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 779 z 9. novembra 2009..."

Takže ešte raz. Presne pred rokom vláda prijala návrh opatrení, ktorým by mala riešiť globálnu hospodársku krízu. A 9. novembra 2009, pred štyrmi mesiacmi prijala analýzu dopadov hospodárskej krízy. Dnes je 2. február 2010. Pani ministerka, mali ste dostatok času na to, aby ste tieto veci riešili riadnym legislatívnym konaním. Bolo tu zasadnutie Národnej rady aj na jeseň minulého roku, bolo tu jej zasadnutie pred rozpočtom, takže nič nenasvedčuje tomu, aby ste museli využiť a zneužiť inštitút zrýchleného legislatívneho konania.

A ja sa vyjadrím len k skrátenému legislatívnemu konaniu, a nie k meritu veci, ale jedno musím povedať, pretože tu pred chvíľou odznelo, áno, je tu jedna časť, krátka časť, ktorá sa zaoberá regionálnou zamestnanosťou, a súhlasia s tým aj starostovia a ZMOS, ale treba povedať, že s aktivačnými príspevkami sa skončilo 31. decembra 2009. Takže toto ste mohli riešiť na októbrovej alebo na novembrovej schôdzi Národnej rady. Nestalo sa tak, vy zase prichádzate so skráteným legislatívnym konaním práve preto, aby bola menšia možnosť na to, aby sme tento návrh zákona zlepšili. Takže poslanci Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja nebudú hlasovať za skrátené legislatívne konanie. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

Boli ste jediná ústne prihlásená, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pani ministerka, chcete zaujať stanovisko? Nie.

Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Poprosím teraz pani... (Hlas z pléna.) Hlasovať budeme o 17.00 hodine, pán poslanec. Poprosím teraz pani podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti Vieru Petríkovú, aby odôvodnila

návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 1484.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona zohľadňuje účinky existujúcej hospodárskej krízy a preferuje riešenie nepriaznivej finančnej situácie hospodárskych subjektov využitím reštrukturalizácie pri súčasnej dôslednej ochrane práv zamestnancov. Upravuje postavenie veriteľa, ktorým je poskytovateľ verejnej pomoci v konkurznom konaní v záujme umožniť a uprednostniť reštrukturalizáciu podnikov v prípadoch, keď by inak tieto vstúpili do konkurzu, a to pri dodržaní princípov a pravidiel stanovených komunitárnym právom tak, aby nedochádzalo k porušovaniu hospodárskej súťaže.

Vzhľadom na to, že štátu hrozia značné hospodárske škody v súvislosti s globálnou ekonomickou a finančnou krízou a zámerom návrhu zákona je podpora rastu hospodárstva, zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti, navrhuje sa skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Ešte pre úplnosť by som, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcela uviesť, že návrh na skrátené legislatívne konanie vláda podáva aj z tohto dôvodu, že ide v danom prípade o mimoriadnu situáciu. Uvedomujeme si, že navrhovaná novela je veľmi rozsiahla. Ale v podstate ide o to, že týmto návrhom zákona by sme dokázali pomôcť určitým podnikateľským subjektom a umožnili by sme im využiť benefity poskytované Európskou komisiou do konca roku 2010, a to na jeden subjekt vo výške 500 000 eur. V prípade, že tieto benefity do konca roka 2010 nevyužijeme a že nebude tento zákon prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, bude potrebné, aby jednotlivé subjekty spĺňali osobitné podmienky dané Európskou komisiou a pre väčšinu subjektov bude nemožné tieto podmienky splniť.

Rezort ministerstva spravodlivosti pripravil novelu zákona o konkurze a vyrovnaní tak, ako to bolo stanovené uznesením vlády, do konca decembra 2009, no vzhľadom na stupňujúcu sa ekonomickú krízu, ako aj na jej dopady, najmä v súvislosti s pokutou pre Novácke chemické závody, bolo vláde Slovenskej republiky uložené dopracovať tento návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii a ministerstvo spravodlivosti malo na túto úlohu šesť týždňov. Samozrejme, v tomto návrhu sme museli zohľadniť aj Lisabonskú zmluvu. Teda táto úloha bola veľmi náročná, no napriek tomu ju ministerstvo spravodlivosti splnilo, predložilo do vlády a vláda tento návrh schválila. Ďakujem vám za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani podpredsedníčka vlády.

Pani poslankyňa Janka Laššáková bude spravodajkyňou tohto návrhu.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 29. januára tohto roku č. 1519 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 1484. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie 2. februára 2010 na svojej 107. schôdzi. Uznesením z 2. februára č. 803 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie.

Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa.

Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec Lipšic, nech sa páči, máte slovo.

D. Lipšic, poslanec: Vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia, myslím, že v tejto sále asi málokto má pochybnosť o tom, že tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní nemá čo hľadať. Je v absolútnom rozpore s rokovacím poriadkom, že takýto návrh do skráteného konania prišiel, pretože vláda nestihla lehotu, aby predložila návrh v riadnom termíne. To, či niečo stihne pán Jahnátek vo vláde alebo nestihne, nie je ďalším dôvodom na skrátené legislatívne konanie. Odôvodňovať návrh na skrátené konanie tým, že ide o mimoriadnu situáciu a štátu hrozia značné hospodárske škody, to je len citovanie rokovacieho poriadku, to je proste tautológia. To je čistá tautológia, logicky teda povedať, že je to mimoriadna situácia a štátu hrozia značné hospodárske škody. To hovorí rokovací poriadok.

No, preto je zarážajúce, že rezort, ktorý by mal dbať na rešpektovanie zákonov, príde s návrhom, ktorý úplne flagrantne porušuje zákon o rokovacom poriadku. Teraz môžeme diskutovať aj o minulosti, aj o tejto vláde, bývalej vláde, možno niektoré zákony boli na hrane, ale toto je ďaleko, ďaleko za hranou. Ak budeme schvaľovať novelu zákona o konkurze, ktorú rezort pripravoval 2 roky, veľkú novelu zákona o konkurze, za 2 dni, je to podľa mojej mienky taká facka parlamentarizmu, aká tu v parlamente ešte v tomto období vôbec nebola. Ak je možné prerokovať takúto novelu v skrátenom konaní, je možné prerokovať čokoľvek v skrátenom konaní, úplne čokoľvek. Preto to považujem za nerešpektovanie zákona, ak, tak doplňte zákon o rokovacom poriadku v skrátenom konaní možno a doplňte ako ďalší dôvod, že vláda nestíha, nestíha predložiť, lebo tento návrh sa pripravoval možno 2 roky na rezorte a teraz príde v skrátenom konaní. To nepotrebuje nejaký ďalší komentár.

Prvá poznámka. Teda budeme rokovať o komplexnej novele, ktorá má neviem 70 bodov len v samotnom zákone o konkurze, ktorý je pomerne dosť komplikovaný, v priebehu niekoľkých dní. To ja považujem za neprijateľné.

Druhá poznámka, keď hovoríte o ekonomickej kríze. Veď sme tu mali v decembri alebo v novembri, to dal pán Jahnátek, návrh zákona o strategických podnikoch. Návrh zákona o strategických podnikoch nebol ničím iným ako nepriamou novelou konkurzného zákona. Už vtedy sme na to upozorňovali. Tak príďte s novelou konkurzného zákona, ak chcete preferovať reštrukturalizáciu, ktorá je už dnes preferovaná, ale ak to chcete ešte viac, fajn. Teraz prichádza znovu v skrátenom konaní ďalší návrh, ktorý je oveľa rozsiahlejší. Ak si prečítate všeobecnú časť dôvodovej správy, tak tam nenájdete nič z toho, čo v úvodnom slove povedala pani ministerka. Tam nájdete len to, že sa vlastne predlžujú lehoty a inak sa upravujú veriteľské práva a vôbec iniciovanie konkurzov ako takých, proste po 4-ročnej - 5-ročnej skúsenosti s novým zákonom. Ale to nie je, opakujem ešte raz, na skrátené konanie.

Naviac, meritórne poviem len jednu vec, aby som nemusel v prvom čítaní vystúpiť. Tento návrh znovu umožňuje, aby sa spúšťali pomerne ľahko veriteľské konkurzy. To znamená, že veriteľ nebude musieť mať judikovanú pohľadávku, aby spustil veriteľský konkurz. To si nepamätáme, koľko tu bolo zmanipulovaných konkurzov, ktoré spúšťali veľké finančné skupiny voči zdravým firmám? Ako príklad dávam Bratislavskú cvernovú továreň, ktorá bola daná fiktívnymi pohľadávkami do konkurzu, ktorá bola daná do konkurzu napriek tomu, že tie pohľadávky boli uhradené, boli postupované na Cyprus. To by boli tiež zaujímavé grafy a by bolo zaujímavé pozrieť si tieto konkurzy. A dnes ten právny stav vraciame, aby konkurzná mafia mohla ďalej veselo na Slovensku pôsobiť. To je vládny príspevok k riešeniu ekonomickej krízy, ďakujem, za toto hlasovať nebudem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Pán poslanec Lipšic bol jediný prihlásený do rozpravy, vyhlasujem ju za skončenú.

Chcete, pani ministerka, reagovať? Nie.

Pani poslankyňa, chcete reagovať? Nie.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A bude nasledovať prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Je to tlač 1387. Návrh na pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1408.

Poprosím pani ministerku Tomanovú, aby návrh uviedla.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom navrhovaných zmien a doplnení vo vládnom návrhu zákona je najmä ustanoviť postup pri poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania sociálnej služby, ktorým sa zabezpečí právo klienta na výber poskytovateľa sociálnej služby za podmienky, že klient má možnosť vybrať si iného verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby až potom, keď obec alebo vyšší územný celok nemôžu poskytnúť sociálnu službu vo svojej pôsobnosti alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili na tento účel. Navrhuje sa ustanoviť, že aj pri poskytnutí sociálnej služby organizačnou zložkou obce má klient možnosť výberu poskytovateľa sociálnej služby. Týmito návrhmi sa zabezpečuje garancia poskytovania sociálnych služieb a ochrana verejných financií.

Viaceré navrhované zmeny v článku I sú zamerané na zníženie administratívnej a finančnej záťaže obcí a samosprávnych krajov pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti, ale aj ďalšie posunutie účinnosti niektorých povinností poskytovateľov sociálnych služieb a samosprávnych orgánov v záujme vytvorenia dostatočného časového priestoru na ich zabezpečenie vrátane vytvorenia personálnych podkladov a finančného krytia.

Vládnym návrhom zákona sa úpravou navrhovanou v článku II v prílohe č. 2 živnostenského zákona umožňuje, aby sa poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie vzdelávacích programov mohlo zabezpečiť ako voľná, a nie ako viazaná činnosť.

Článkom III vládneho návrhu zákona sa rieši najmä posudzovanie príjmu a majetku na účely posudzovania hmotnej núdze tak, aby sa za príjem nepovažovalo štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, aby sa za majetok nepovažovalo vlastníctvo alebo držba jedného osobného motorového vozidla. Ďalej sa taxatívne ustanovuje obsah dohody uzatváranej medzi občanom v hmotnej núdzi a obcou pri vykonávaní menších obecných služieb na účely poskytovania aktivačného príspevku občanovi v hmotnej núdzi.

Vládny návrh zákona v článku IV obsahuje ustanovenia, ktoré majú v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za cieľ odstrániť aplikačné problémy v oblasti posudzovania zdravotného stavu dieťaťa, ktoré je umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu a potrebuje mimoriadne náročnú osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine detského domova.

V oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sa v článku V navrhuje najmä nepovažovať vianočný príspevok za príjem pre účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu, ustanoviť pri peňažnom príspevku na úpravu bytu a na úpravu garáže a peňažnom príspevku na opravu rodinného domu, na základe akého dokladu je možné tieto peňažné príspevky poskytnúť a ustanoviť, za akých podmienok a v akej výške môže príslušný orgán uplatňovať pohľadávky v konaní o dedičstve. Ďakujem, pán predsedajúci.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP