Pátek 29. ledna 2010

S p r á v a

o 47. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 29. januára 2010 o 14.00 hodine

 

M. Číž, podpredseda NR SR: Príjemné popoludnie, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 47. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná na žiadosť skupiny 50 poslancov Národnej rady.

Na úvod mi dovoľte, aby som vás požiadal, aby ste sa prezentovali, aby sme zistili, či je Národná rada uznášaniaschopná.

(Prezentácia.) Prítomných je 112 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada je schopná uznášať sa.

Chcem vás ďalej informovať, že na 47. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi poslanci Ján Richter a pán poslanec Stanislav Kahanec. Náhradníkmi sú poslanci Oľga Nachtmannová a pán poslanec Peter Markovič.

O ospravedlnenie na tejto schôdzi vedenie Národnej rady požiadali nasledovní poslanci: podpredsedovia Národnej rady Anna Belousovová a Milan Hort, poslanci Imre Andruskó, pán poslanec Ján Babič, Rudolf Bauer, Jaroslav Demjan, Miklós Duray, Mikuláš Dzurinda, Pavol Džurina, Lea Grečková, Ľuboš Micheľ, Ivan Mikloš, Viliam Novotný, Ján Slota, Ivan Šaško, Milan Urbáni a Lucia Žitňanská.

Ako viete, na zahraničnej pracovnej ceste je predseda Národnej rady Pavol Paška a poslanci Jozef Burian, Gyula Bárdos, Peter Miššík, Pavol Pavlis, Rudolf Púčik a Štefan Zelník.

Vážené kolegyne, kolegovia, poslanci žiadajú na tejto schôdzi prerokovať

návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ako viete, podľa čl. 88 ods. 1 ústavy návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje.

Tento návrh má parlamentu tlač 1481.

Chcem vás informovať, že uvedený návrh bol podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pridelený na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský výbor bol určený výbor pre obranu a bezpečnosť. Takisto bol tento návrh zaslaný vláde na zaujatie stanoviska.

Skôr, kým pristúpime k samotnému rokovaniu o tomto bode programu, chcem sa opýtať vzhľadom na to, že schôdza sa začína o 14.00 hodine a podľa rokovacieho poriadku je čas rokovania určený do 16.00 hodiny, či je všeobecný súhlas s tým, aby sme tento bod programu vyčerpali dneska aj po riadnom čase určenom na rokovanie Národnej rady. (Súhlasná reakcia pléna.) Pokiaľ áno, ďakujem pekne.

Takže pristúpime k samotnému rokovaniu o tomto bode programu. Poprosím poslanca Daniela Lipšica, aby ako poverený člen skupiny poslancov tento návrh uviedol.

D. Lipšic, poslanec: Vážený pán predsedajúci, pán predseda vlády, milé kolegyne, vážení kolegovia, rokujeme dnes o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra za medzinárodnú blamáž Slovenska, ktorá asi v posledných rokoch nemala obdobu. Skutočnosť, že je na smiech Robert Kaliňák, mi nevadí. To, že je na smiech Policajný zbor, mi vadí. Ale to, že je na smiech celé Slovensko, ma štve, lebo si to nezaslúžia všetci slušní občania v tejto krajine. V tomto, v tejto kauze sa vláda odvoláva na čisto individuálne zlyhanie jedného policajta. Myslíme si, že tých zlyhaní je viac. Sú to zlyhania systémové, ale aj osobné zlyhania ministra Kaliňáka pri komunikácii tejto kauzy a to považujem za najdôležitejšie pri návrhu na jeho odvolanie.

Systémové zlyhania spočívajú vo viacerých veciach, ktoré dodnes neboli vysvetlené. Z akého dôvodu sa robilo cvičenie na skontrolovanej batožine, teda po tom, ako batožina prešla röntgenom? Doteraz nikto nevysvetlil, prečo je dôležité vykonávať cvičenie po kontrole röntgenu, ktorá ešte môže odhaliť zlyhanie v zabudnutí plastickej trhaviny? Ako je možné, že sa vykonávalo cvičenie bez súhlasu cestujúceho, bez súhlasu osoby, ktorá nakoniec bola v tejto veci osobou, ktorá znášala pomerne veľké riziko v prípade, že by zásah v Írsku mal iné parametre? Ako je možné, že cvičenie vykonával policajný psovod sám? Dostali sme lekcie z kynológie od pána ministra, ale ako je možné, že plastickú trhavinu policajt má vo svojom vrecku, sám ju umiestni medzi batožiny a potom ten istý policajt so psom tú výbušninu vyhľadáva? Tam už nie je problém, že má pachové stopy na rukách a na tele?

Ako reagoval bezpečnostný výbor letiska? Môže jeho konanie spustiť samotný psovod bez informovania nadriadených, ako nás o tom ubezpečuje ministerstvo vnútra, že o tom nikto iný nevedel okrem samotného psovoda? Ako je možné, že výbušnina chýbala dva dni? Ak by ste boli, pán minister, na vojne, tak viete, že pri streľbách sa počíta každý jeden náboj. Nieto, že chýba výbušnina, 90 gramov hexagénu.

Ale boli tu aj osobné zlyhania, nielen zlyhania systémové. Ak by minister vnútra okamžite, ako kauza prepukla, ako sa o nej dozvedel v utorok ráno, informoval verejnosť, povedal, aké opatrenia prijíma, aké informácie zhromažďuje, aké budú ďalšie kroky a informovanie verejnosti, fajn, asi by sme nemali žiaden dôvod ministra odvolávať.

Ale čo urobilo ministerstvo vnútra? Najskôr chcelo celú kauzu zatĺcť. Írsku políciu žiadalo, aby o kauze nikoho neinformovala. Následne sa minister dva dni skrýval. Obhajoval riaditeľa hraničnej polície, ktorého o deň na to zobral na vedomie, jeho rezignáciu, a priznal, že pochybil. A keď už to priznal, keď už mal tlačovú konferenciu po dvoch alebo troch dňoch, pričom avizovanú tlačovú konferenciu zrušil, čo urobil? Hádzal vinu na všetkých ostatných. Na psovoda, na letisko, na írsku políciu, na opozíciu, potom na samolepiaci ruksak, proste nevedel, nech mi dámy odpustia, chlapsky priznať zodpovednosť. To sú osobné zlyhania ministra vnútra v tejto kauze.

Po tejto kauze prišla ďalšia, ktorú spomeniem len dvomi vetami. Vyhrážanie sa kamionistom, že pokiaľ nenaplnia predstavy vlády, bude voči nim zakročené. Nechám nabok situáciu, že dodnes nemáme zákon o štrajku a otázka je, či nerealizovali svoje ústavné právo, ale ak páchali nejaký priestupok, mala voči nim polícia zakročiť. Nie sa im vyhrážať. Čo to sú za nové metódy v politike a možno v práci vedenia polície, keď sa vyhrážame? Ak niečo neurobíte, tak my budeme postupovať tak a tak. Ak o nás niečo zverejníte, budeme aj my zverejňovať. Čo sme tuná? Mafiánsky kartel? (Reakcie z pléna.)

Minister vnútra by mal byť vzorom nielen pre príslušníkov Policajného zboru, ale aj a najmä pre verejnosť. Ako sa taký vzor správa? Je otvorený, priamy, povie "prepáčte", keď sa stane chyba, alebo zatĺka, skrýva sa a hádže vinu na všetkých ostatných. A ktorý vzor napĺňa minister Kaliňák? Je pán Kaliňák vzor otvorenosti, úprimnosti, pokory? Alebo je vzorom arogancie, zbabelosti a hádzania viny na všetkých ostatných? Minister vnútra môže urobiť chybu a každý minister ju urobí, ale nesmie byť zbabelý. Ako sa potom budú správať policajti, ak sa správa zbabelo minister vnútra? Dnes tu máme demonštráciu policajných odborov. Ešte aj pani Tomanová ako žena vie odvolávanie ustáť sama. Vy si na svoju podporu musíte zavolať svojich podriadených. Ministerka Tomanová je odvážnejšia, ako ste vy.

Jedna z kľúčových charakteristík ministra vnútra a asi jedna z najdôležitejších je odvaha. Vy, pán minister Kaliňák, ste aj v tomto prípade preukázali, že odvaha vám chýba. Preto by ste nemali ďalej vykonávať funkciu ministra vnútra.

Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Jánovi Richterovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Máte slovo, pán poslanec.

J. Richter, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážený pán premiér, páni ministri, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 22. januára tohto roku pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem výboru mandátového a imunitného, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze. Určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a výbor pre kultúru a médiá. Neprijali platné uznesenie, keďže predložený návrh nezískal potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Podobne aj ďalšie dva výbory, výbor pre hospodársku politiku tiež o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný, a tretí výbor, ktorý nebol uznášaniaschopný a o návrhu nerokoval, je výbor pre zdravotníctvo.

Podľa § 109 ods. 3 predseda Národnej rady Slovenskej republiky požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska. Vláda návrh prerokovala 27. januára tohto roku. Uznesením č. 61 vyjadrila s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, nesúhlas.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor uznesením z 29. januára tohto roku č. 314 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súčasne určil Jána Richtera za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho predniesť správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na schôdzi Národnej rady. Súčasťou tejto správy je aj návrh na uznesenie pre Národnú radu Slovenskej republiky.

Pán predsedajúci, skončil som.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca, nech sa páči zaujať miesto pre spravodajcu.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Podľa § 28 ods. 1 sa členovi vlády udelí slovo, kedykoľvek o to požiada, a môže predniesť stanovisko vlády k podanému návrhu.

O slovo sa prihlásil predseda vlády Robert Fico. Má slovo.

R. Fico, predseda vlády SR: Ďakujem. Vážené dámy a páni, ako už informoval pán spravodajca, návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sa 15. januára 2010 zaoberala aj vláda Slovenskej republiky. Vláda na tomto istom zasadnutí prijala uznesenie, v ktorom vyslovuje nesúhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dovoľte mi, aby som stručne odôvodnil stanovisko vlády Slovenskej republiky.

Ale predtým, ako prečítam stanovisko na tento účel pripravené, berúc na zreteľ, že aj pán predkladateľ tohto návrhu hovoril o veciach, ktoré s odvolávaním ministra vnútra nemajú nič spoločné, aby som aj ja na úvod povedal dve-tri vety skôr všeobecného politického charakteru.

Pán poslanec Lipšic, nie je hanbou Slovenska, ak pri výcviku psov sa jeden policajt pomýli, urobí chybu a potom z toho vznikne taký prípad, aký sa stal. Hanbou je, pán poslanec Národnej rady, že prvýkrát v histórii sa v členskom štáte Európskej únie preukázalo, že politická strana perie špinavé peniaze. Keby ste boli taký principiálny, pán poslanec Lipšic, ako sa ukazujete od rána do večera, tak vám garantujem, že by ste už dávno podali návrh na odvolanie pána podpredsedu Národnej rady, pána Horta, pretože to je hanbou Slovenskej republiky, že štvrtý najvyšší ústavný činiteľ tohto štátu je z politickej strany, ktorá perie špinavé peniaze, a dáme ďalšie dôkazy. Dáme ďalšie dôkazy. (Potlesk.)

Namiesto toho, aby ste jasne slovenskej verejnosti, keď ste už taký principiálny, povedali, že s týmto nechceme mať nič spoločné, stretávate sa, kujete pikle a buzerujete ministra vnútra za individuálne zlyhanie konkrétneho policajta pri výcviku psov. Toto je vaša typická politika, pán poslanec Lipšic. (Potlesk.)

Spomenuli ste vo svojom vystúpení autodopravcov, neviem, čo to má spoločné, samozrejme, teraz s odvolávaním ministra vnútra. Spojíte sa s kýmkoľvek, s čertom, s diablom, len aby ste sa dostali k moci. Vám nevadí, vy pán dokonalý, že budete podporovať hrubé porušovanie zákonov na cestách od autodopravcov, ktorí jednoducho nechcú platiť mýto. Vy nemáte problém podporiť na Slovensku anarchiu, len aby to poškodilo tejto vláde, aby ste sa dostali k moci. Prosím, prestaňte s tou svojou principiálnosťou a dokonalosťou, nie ste ani principiálny a nie ste ani dokonalý, pre moc urobíte všetko na svete. (Potlesk.)

Dovoľte mi teraz, aby som prečítal stanovisko, pokiaľ ide o samotnú kauzu, ktorá sa stala predmetom tohto návrhu.

Počas tzv. aktivačnej činnosti psov, ktorá je už roky osvedčenou a účinnou metódou u nás aj v zahraničí, v rámci prevencie pred ohrozením leteckej dopravy sa na letisku v Poprade stala chyba. Áno, stala sa chyba a vláda Slovenskej republiky si to uvedomuje. Dobrý úmysel chrániť cestujúcich sa individuálnymi zlyhaniami policajta aj pracovníka letiskovej veže zmenil na nepríjemnosti, do ktorých sa dostal občan Slovenskej republiky. Za to mu patrí ospravedlnenie moje, podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka či slovenskej polície, ktorého sa mu, samozrejme, aj dostalo.

Napriek tejto poľutovaniahodnej udalosti však správanie sa opozície počas celej tejto kauzy, ktorej vyvrcholením je návrh na odvolanie podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka z funkcie, považujeme za účelové, nekompetentné, farizejské, pričom kvôli vlastnému politickému kapitálu ste, páni v opozícii, neváhali svojimi často prekrútenými a zavádzajúcimi informáciami pošpiniť aj dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. V súvislosti s týmto prípadom už odznelo veľa dezinterpretácií a poloprávd a teraz je čas a priestor povedať fakty; fakty a nie to, čo sa vám prisnilo.

Po prvé, policajt urobil dve zásadné chyby. Zabudol vzorku výbušniny a neskoro o tom informoval svojich nadriadených. Snažil sa však situáciu vyriešiť ešte pred odletom lietadla, ale pracovník letiskovej veže jeho informáciu pilotovi neodovzdal správne. Potvrdzujú to zvukové záznamy z tejto komunikácie.

Po druhé, policajt vzorku nevložil do batohu cestujúceho. V tomto ste klamali od rána do večera a šírili ste po Slovensku paniku, že polícia bežne otvára batožinu slovenských občanov a pchá do tejto batožiny nejaké výbušniny. Klamali ste! Je dnes jasne preukázané, že policajt nevložil vzorku do batohu, ale k batohu, pričom sa prichytila v popruhoch. Potvrdila to sekcia kontroly inšpekčnej služby, ale aj potvrdil to poškodený občan vo svojom vyhlásení.

Páni poslanci, vy sa môžete smiať, vy ste tam boli? Vy ste držali sviečku, keď ten policajt dával tú výbušninu, na základe ktorej... (Reakcie z pléna.) Takže vás poprosím, poprosím vás, máme tu výpovede konkrétnych ľudí. Je tu výpoveď poškodeného, ktorý sám potvrdil, že výbušnina nebola daná do batohu, ako ste tvrdili a snažili ste sa poškodiť Slovenskú republiku a ministra vnútra. Vzorka teda nebola v batožine, ako sa to snažila verejnosti podsúvať ako porušenie zákona opozícia či časť slovenských médií.

Po tretie, hraničná a cudzinecká polícia sa celú záležitosť snažila oficiálnym spôsobom riešiť. Sama identifikovala občana, na batožine ktorého by táto vzorka mohla byť, a zároveň telefonicky aj prostredníctvom mailu kontaktovala írske bezpečnostné sily, aby im celú situáciu objasnila a požiadala o úradné vyriešenie. Okrem dôkazov sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra to opäť potvrdil aj poškodený občan.

Po štvrté, vzorka výbušniny podľa záverov Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru bez iniciátora a za podmienok v batožinovom priestore nebola nebezpečná.

Po piate, tzv. systém aktivačnej činnosti psov v reálnom prostredí rovnako fungoval na Slovensku minimálne od roku 1989, teda aj počas predchádzajúcich vlád. Potvrdil to riaditeľ služobnej kynológie Vladimír Ďurišin, ktorý je vo funkcii už 19 rokov, ako aj bývalý riaditeľ hraničnej a cudzineckej polície Michal Borgula, ktorého slová sa opozícia snažila a naďalej snaží dezinterpretovať.

Ja sa pýtam, o čom je tento návrh na odvolanie, keď tento systém výcviku psov sa používal minimálne od roku 1989? Jediný rozdiel medzi pánom poslancom Kaliňákom, pánom podpredsedom vlády Kaliňákom a pánom poslancom Palkom alebo ďalšími ľuďmi, ktorí boli ministrami vnútra, je v tom, že vy ste mali šťastie a on to šťastie nemal, pretože ten prípad jednoducho sa stal počas jeho éry. Aký je toto dôvod na odvolanie? Veď ste za vás robili to isté. Takisto chodili policajti s tými vzorkami, takisto ich vkladali medzi batožiny a takisto testovali tých psov, ako sa to dialo aj v tomto období. Ale vy prídete, aby ste šikanovali, robili chaos, aby ste robili obštrukcie s návrhom na odvolanie ministra vnútra. Čo je to za nezmysel? (Potlesk.) Jednoducho tu sa jasne potvrdzuje, že váš návrh je účelový a je len a len na to, aby ste z toho vytĺkali nejaký politický kapitál.

Minister vnútra urobil to, čo mal urobiť. Okamžite, ako sa o incidente dozvedel, telefonoval so svojím írskym partnerom, aby sa mu ospravedlnil a zároveň vyriešil nepríjemnosti, do ktorých sa dostal slovenský občan.

Po druhé, následne sa spojil aj s poškodeným občanom, aby sa mu ospravedlnil, a doteraz sa osobne angažuje, aby zmiernil následky incidentu.

Po tretie, zastavil tento druh aktivačných činností psov, lebo vykázali riziko. Áno, bol to minister vnútra, podpredseda vlády Kaliňák, ktorý zastavil tento výcvik, pretože sa o ňom dozvedel. Ja netvrdím, že ste o tom vy vedeli, páni poslanci, ktorí ste boli ministri, ale za vás sa dialo to isté. Stalo sa to teraz, minister okamžite konal a kompletne zastavil tento spôsob výcviku.

Po štvrté, prípad dal preveriť sekcii kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra.

Po piate, vyvodil zodpovednosť tak voči policajtovi a súčasne riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície pán Mako sa vzdal svojej funkcie.

K individuálnym profesionálnym či ľudským zlyhaniam policajtov dochádzalo aj v minulosti. Archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaznamenal v rokoch 1998 až 2006, aby sme teda trošku vrátili naspäť a si občerstvili pamäť, teda keď rezort viedli ministri zo súčasnej opozície, omnoho vážnejšie delikty strážcov zákona.

Vy si nepamätáte na to, vážení páni, že počas tohto obdobia traja policajti spáchali vraždu? Vy si nepamätáte na to, ako piati opití policajti za volantom usmrtili chodcov či pasažierov v inom aute? Vy si nepamätáte na ďalšie a ďalšie prípady, ktoré takisto boli individuálnym zlyhaním konkrétneho policajta?

Nikdy v minulosti sa neozývali hlasy na odstúpenie ministra po každom takomto, určite hroznom konaní. Je to logické a pochopiteľné, lebo v takomto prípade by sa minister musel na Slovensku meniť každý mesiac, možno každé dva mesiace. Nie je predsa možné, aby na prešľapy niekoľkých čiernych ovcí doplácal celý Policajný zbor, ktorý má 23-tisíc príslušníkov. To, za čo je minister skutočne zodpovedný, sú systémové zmeny a opatrenia a s nimi súvisiace opatrenia.

Výsledky. Týchto výsledkov, a niektoré z nich sú naozaj vynikajúce, dosiahol minister vnútra Robert Kaliňák viacero. Začal by som vstupom Slovenska do Schengenského priestoru.

V roku 2006 na začiatku volebného obdobia Slovensku reálne hrozilo vyradenie z prístupového procesu. Tak vy tu dáte návrh na odvolanie Kaliňáka a nepamätáte sa na to, ako nám v auguste prišiel list v roku 2006 z Európskej komisie, že zabudnite na Schengen, ste najhoršie pripravená krajina? Potom nastúpil tím pod vedením ministra vnútra, podpredsedu vlády v spolupráci s ďalšími ministrami a Slovensko sa stalo jednou z najlepšie pripravených krajín na vstup do Schengenského priestoru. Dokonca niektoré prvky našej ochrany na východnej hranici Komisia označila za príklady najlepšej praxe. V decembri 2007 pred Vianocami sme sa tak mohli tešiť z odstránenia hraničných kontrol s našimi susedmi a užívať si voľný pohyb v rámci Európskej únie. Opakujem ešte raz. Veď nás išli kvôli vám vyhodiť zo Schengenu a vy kľudne prídete na ministra, ktorý to zachránil, s návrhom, že poďme ho odvolať, lebo niekto pri výcviku psa zlyhal. Pri tom istom výcviku, ktorý sa dial za vás, vo vašich rokoch. To je úžasný návrh na odvolanie ministra, naozaj, len nám beriete čas, nás vyrušujete. Radšej sme sa mohli venovať podstatnejším veciam ako týmto nezmyselným schôdzam Národnej rady Slovenskej republiky. (Potlesk.)

Po druhé, zrušenie vízovej povinnosti so Spojenými štátmi americkými. V priebehu roka 2008 sa rezortu vnútra podarilo opäť vo veľmi krátkom čase splniť všetky požadované bezpečnostné kritériá. Po podpísaní Memoranda o porozumení a následne dvoch bilaterálnych zmlúv ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a jeho americkým partnerom mohli Spojené štáty 28. októbra 2008 oznámiť zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Slovenskej republiky.

Po tretie, výrazné zníženie počtu obetí na cestách. Už rok 2008 bol najúspešnejším rokom v histórii samostatného Slovenska. Dopravné štatistiky za rok 2009 však prekonali všetky očakávania. Oproti roku 2008 klesol počet obetí na cestách o vyše 200, teda takmer o 40 %. Rovnako tak výrazne klesol počet zranených. Slovensko sa výrazne priblížilo k záväzku voči Európskej únii z roku 2002, znížiť počet obetí na polovicu, teda na 305. Ešte pred dvoma rokmi to bola prakticky nedosiahnuteľná méta.

K zlepšeniu dopravnej situácie významne prispel nový zákon o cestnej premávke z dielne ministerstva vnútra, ktorý začal platiť 1. februára 2008, ako aj efektívne dopravnobezpečnostné akcie polície. Ja absolútne si viem predstaviť, že o chvíľku po tomto vystúpení vystúpite za opozíciu a poviete, že to kvôli vám všetko kleslo a nie kvôli Kaliňákovi, že vy ste to všetko mali pripravené, urobili ste a on iba teraz berie úrodu vašej poctivej a dlhoročnej práce, ale na toto sme už naozaj na Slovensku naučení.

Zníženie kriminality. Ak porovnávame toto volebné obdobie s predchádzajúcim, tak počas prvých troch rokov klesol nápad trestnej činnosti o 18 %. Klesli všetky jednotlivé druhy kriminality, pričom najvýraznejšie násilná trestná činnosť o 35 %, krádeže, vlámanie o 34 %, majetková trestná činnosť o 20 %. Celková objasnenosť trestných činov sa zvýšila za posledné tri roky zo 47 % na takmer 54 %. Jasné čísla. Samozrejme, už vidím, tuná má tabuľky pán poslanec Lipšic, bude rozprávať, ako to všetko oni zabezpečili a urobili.

Po piate, uľahčenie podnikania. Rezort presadil novelu živnostenského zákona, ktorá vytvorila jednotné kontaktné pracoviská, na ktorých si podnikateľ vybaví všetky potrebné formality.

Po šieste, šetrenie. Rezortu sa podarilo zrušiť krajské úrady, ako aj splniť uznesenie vlády v roku 2007 a znížiť počet administratívnych pracovníkov o 20 %. Už teraz pracuje ministerstvo vnútra na ďalšom znižovaní, pretože podľa schváleného zákona k 1. júlu 2007 prejde kompetencia krajských stavebných úradov na obvodné úrady, čo bude znamenať ďalšie znižovanie štátnej administratívy, ďalšie znižovanie nákladov štátu na výkon štátnej administratívy.

Po siedme, zavedenie celej novej dokladovej agendy. Počas tohto volebného obdobia sa podarilo začať vydávať nové moderné občianske preukazy, vodičské preukazy a pripravené sú aj nové technické preukazy, ktoré nahradia súčasné nepraktické papierové. Rovnako sa vydávajú aj nové pasy s biometrickými údajmi, ktoré boli nevyhnutnou podmienkou pre zrušenie vízového režimu s USA. S novými dokladmi začali fungovať aj rôzne služby, ktoré výrazne uľahčujú prístup občanov k takýmto dokladom a odbúrali značnú časť byrokracie.

Po ôsme, najvýznamnejšia modernizácia policajnej a hasičskej techniky a výstroje. Z rozpočtových zdrojov sa podarilo obmeniť až 70 % veľkej hasičskej techniky a vyše 30 % policajnej techniky, čo výrazne skvalitnilo ochranu zdravia a majetku občanov.

Páni, čo ste vy robili, ja neviem, mali ste tie isté peniaze. Tie isté peniaze ste mali a nevymenili ste dohromady ani jeden rebrík u tých hasičov. U policajtov ste dohromady nevymenili nič, prakticky. Keby nedošiel minister Kaliňák a neurobil dokonalú technickú výmenu, pokiaľ ide o autá, pokiaľ ide o zariadenie hasičov, tak nemajú nič, by pokračovali na tých 30-, 40-ročných strojoch, ktoré ste vy iba stále leštili. O čom to tu rozprávate? Ja dobre viem, aké ste mali peniaze a čo ste mohli urobiť. (Potlesk.)

Po deviate, boli urobené naozaj revolučné zmeny v mzdových systémoch a systémoch sociálneho zabezpečenia policajtov, hasičov a horských záchranárov. Počas tohto volebného obdobia sa okrem nového kariérneho postupu prijal aj úplne nový systém odmeňovania policajtov, ktorý je motivačný a spravodlivejší. Každému policajtovi sa zvýšil plat, pričom ten najvyšší nárast zaznamenali najnižšie triedy. Vyšší nástupný plat policajta zatraktívnil prácu v Policajnom zbore, čím sa zvýšila kvalita uchádzačov. Osobitný účel sociálneho zabezpečenia policajtov sa podarilo ekonomicky efektívnymi opatreniami nastaviť tak, že z deficitu v minulom volebnom období, v roku 2004 to bolo až skoro 600 mil. korún, sa dostal na súčasný prebytok vyše 1 mld. korún.

Tak potom, páni, o čom sa bavíme?! Za vás ste urobili mínus 500 mil. Sk a Kaliňák urobil plus miliardu a idete ho odvolávať. Nebolo to trošku, naozaj nie je to trochu inak, nie je to naopak, že by tie návrhy nemali byť podané voči niekomu inému?

To sú konkrétne čísla a fakty, za ktorými si v tomto okamžiku stojíme. Tieto opatrenia sú garanciou sociálnych istôt policajtov, a teda aj stability Policajného zboru Slovenskej republiky. Do rovnakého systému sociálneho zabezpečenia sa v tomto volebnom období podarilo zaradiť aj hasičov, horských záchranárov a rovnako sa aj v ich prípade zaviedol nový systém odmeňovania.

Dovolím si na záver povedať, vážené dámy a páni, slovenskí policajti, hasiči takého ministra vnútra, akým je minister Kaliňák, ešte nemali a počúvam to od nich pravidelne. (Potlesk.)

To nie preto, že tu dnes stojím, ale preto, že aj ja jazdím na aute, aj mňa zastavujú niekedy policajti a ja sa s tými ľuďmi rozprávam. Všade, kade chodíme, počúvame na prácu ministra Kaliňáka len dobré, dobré a dobré správy.

O tom, aký je minister Kaliňák minister, veľa napovedá aj dnešná podporná akcia policajtov a hasičov pred Národnou radou Slovenskej republiky. Viete, vážené dámy a páni, koľko vás tam bolo? Šesť opozičných strán na tom proteste opozičnom, ste tam nemali toľko ľudí, čo sem teraz prišli hasiči a policajti podporiť Kaliňáka. (Potlesk.)

Trošku uvažujte, uvažujte trošku. A nikto ich nenaháňal, to je samostatná akcia jednoducho odborov, ktorí si to zorganizovali.

Vážené dámy a páni, ešte raz vám opakujem, šesť opozičných politických strán, či koľko vás tam bolo, ani Boh vás už nevie spočítať (smiech v sále), ste mali menej ľudí na protivládnej demonštrácii, ako došlo podporiť Kaliňáka pred Národnú radu Slovenskej republiky. Čo tu chcete, čo tu vystrájate, aké všelijaké návrhy na odvolávanie ministra, ktorý je dobrý, ktorého jednoducho hasiči a policajti chcú, o ktorom slovenská verejnosť vie, že urobil veľa pre vládu Slovenskej republiky a pre tento rezort.

Z tohto dôvodu vláda Slovenskej republiky principiálne nemôže súhlasiť s takýmto návrhom. Opakujem, je to účelové, bez akýchkoľvek dôvodov, argumentov. Nechcete nič iné, iba otravovať vzduch.

Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. S faktickými poznámkami poslanci Brocka, Szigeti, Pado, Bugár, Fronc, Vaľová, Frešo, Jasaň, ešte prosím deviatku, Bobrík. Tak ešte raz, Bobrík a Szigeti. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pán poslanec Brocka, to je s faktickou, hej, len máte, dvakrát ste to stlačili. Pán poslanec Brocka, faktickú poznámku, prosím.

J. Brocka, poslanec: Prepáčte, pán podpredseda, ja som sa trošku obával, že pán premiér, keď prednesie stanovisko vlády, že urýchlene odíde, a preto som ho chcel poprosiť teda, aby zostal, lebo chceme mu povedať na jeho otázku, čo vlastne opozícia chce na tejto schôdzi.

No, pán predseda vlády, my si plníme svoje ústavné povinnosti, toto je naše právo pomenovať to, že váš minister zlyhal a vie to celý svet. Je to škandál, naozaj, že o tom s posmechom písali v novinách na celom svete. A ak vám to ešte neprišlo, tak počkajte a budeme pokračovať v rozprave a vám to dopovieme.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pán poslanec Pado.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Pán predseda vlády, nehovoríte pravdu. Alebo klamali vás, alebo zámerne klamete vy. Pozrite si obnovu techniky Hasičského a záchranného zboru v rokoch 2002 až 2006 a potom rozprávajte. Alebo klamali vás, alebo klamete vy. A, pán predseda vlády, my naozaj dnes odvolávame vášho ministra, nie bývalých ministrov, na toto bol čas v rokoch 2002 až 2006.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pán poslanec Bugár.

B. Bugár, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda. Pán premiér, na rozdiel od vás ja si nemyslím, že najväčšia chyba bola, že policajt tam zabudol tú vzorku. Samozrejme, je to chyba, stáva sa, kto robí, aj chyby robí.

Ja ale vyčítam niečo iné ministerstvu vnútra aj pánovi ministrovi a to je zavádzanie. Najprv sa hovorilo, že medzi batožiny sa vkladali vzorky, potom sa hovorilo o nejakom záhadnom prilepení, potom sa hovorilo, to citujem pána ministra, že bola vložená medzi popruhy. A nakoniec na výbore sám pán minister povedal a teraz ho budem citovať, že "bola zasunutá". Kde? (Reakcia z pléna.)

No, pán kolega, tak vám budem citovať z telefaxu letiska Popradu to, čo teraz vykrikujete, že po slovensky je to isté, no tak teraz to preložte do iného jazyka, kde vyslovene v telefaxe je napísané, že "vzorka je v zadnej časti čierneho batohu".

No tak z toho vyplýva, že najväčším problémom je zavádzanie, zavádzanie verejnosti a zavádzanie všetkých tých, ktorí sa o tento prípad zaujímali. Toto vám vyčítame, nič iné.

M. Číž, podpredseda NR SR: Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán premiér, veľmi pozorne som počúval, čo ste hovorili, ale musím povedať, že s niektorými skutočnosťami narábate prinajmenšom príliš voľne. A povedali ste, že v roku 2007 nás chceli vyhodiť zo Schengenu. No neviem, ako nás mohli chcieť vyhodiť, keď sme tam ešte neboli. Hovorili ste o vražde policajtmi, ja neviem, či viete, že 14. novembra 2006 v Polomke zavraždili traja, dvaja bývalí policajti a jeden príslušník Policajného zboru podnikateľa Kubašiaka a 14. novembra 2006 bol ministrom, pokiaľ ja viem, pán Kaliňák. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má poslankyňa Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja som vás pozorne počúvala a k tým, čo ste vymenovali tú úspešnú prácu pána Kaliňáka, by som pridala, že pán Kaliňák dokázal zaviesť do Policajného zboru česť všetkým slušným policajtom aj morálku, čo je veľmi dôležité, a akceptáciu medzi občanmi.

Pozrime si rok 1999, opití policajti zrazili cyklistu, rok 2000 opití policajti zrazili dvoch cyklistov, policajti zneužili vrtuľník, vydieranie novinárov, policajti kradli telefóny, policajti pri podvode diaľničných známok.

Vážení, teraz je v zbore morálka, stane sa, že pri 23 tisícoch policajtov môže policajt pochybiť, pretože skutočne raz je v tej službe a tá jeho služba si vyžaduje určitý výkon. To by som chcela povedať.

A keďže som prečítala aj poslednú vetu, že policajti falšovali diaľničné známky, tak dnešní policajti chránia, aby sa na tomto území platili diaľničné známky, keďže ste spomenuli dopravcov. A môžem povedať, že ukázali aj dopravcom ukážku toho, ako si uplatniť zákon, keď je štrajk, aj za to im ďakujem, lebo aj toto je príkladom určitého príkladu pre ľudí, ako si majú uplatňovať svoje právo. A nie postaviť kamióny, ktoré bránia sanitkám, ktoré bránia ľuďom ísť do práce a ktoré takýmto spôsobom vydierajú ostatných občanov, aby sa mohli zúčastňovať svojho života. A pozrite sa na cesty, ako vyzerajú, a potom niečo rozprávajte. Čiže toto je normálna vec, ktorú občania v tomto štáte takisto vnímajú.

A ešte zacitujem slová riaditeľa polície v Humennom, ktorý povedal, že za tejto vlády, čo sa týka vozového parku a vybavenia, ani jedna vláda pre policajtov toto neurobila, čo urobila táto vláda. A môžete si ísť pozrieť tie policajné stanice.

Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán premiér, ja odpoviem na tú otázku, ktorú ste položili, že o čom je návrh na odvolanie. Presná odpoveď: Je o tom, že zo Slovenska po policajnej kontrole odletelo lietadlo, ktoré malo účinnú trhavinu v batožinovom priestore. Odletelo lietadlo, v ktorom boli cestujúci, naši občania aj občania Európskej únie. A to je podstata tohto návrhu na odvolanie, aby sa takáto vec už nikdy, nikdy nestala.

Inými slovami, ani vy, ani ja by ste svojho syna nenasadli do lietadla, v ktorom by bola účinná trhavina. Ja neverím tomu, že niekto v tejto sále by svoje deti do takého lietadla poslal, a našou povinnosťou je zastupovať záujmy občanov, aby sa takáto vec nemohla opakovať. Nijak by ani vás, ani mňa neukľudnilo, že tam chýba ešte nejaká rozbuška. Môžeme sa ale opýtať expertov. Neverím, že príde taký expert, ktorý povie, že to je úplne normálne, ináč by neexistovali tie stovky predpisov, ktoré to v civilnom letectve zakazujú. Takže o tomto je návrh na odvolanie, aby sa to nikomu už nestalo.

Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Mňa viac vecí zmrazilo v tom príhovore pána predsedu vlády, ale najviac ma zmrazil ten záver.

Pán predseda vlády, vy schvaľujete a dokonca skoro vyzývate na politickú angažovanosť ozbrojených síl Slovenskej republiky... (Reakcie z pléna.) Politickú angažovanosť ľudí Policajného zboru, ľudí, ktorí majú zbrane a ktorí sú vyzbrojení. Ak sme dnes svedkami pred Národnou radou policajných manévrov, pri odvolávaní ministra Bašku tu budú vojenské manévre? Pán predseda vlády, a pri vašom odvolávaní sa dožijeme, že už tu budú manévre Ľudových milícií? Viete, čo podporujte, pán predseda vlády?

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pán poslanec Jasaň.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mňa nič nezmrazilo, práve naopak, som veľmi rád, pán premiér, že ste absolútne jasne, zrozumiteľne a pravdivo povedali celú genézu toho všetkého, čo minister Kaliňák urobil pre policajtov, záchranárov a hasičov. Aj to, že vonku tí policajti sú, to svedčí presne o tom, že si prácu ministra vážia a prišli sa ho zastať. Čo je na tom nelogické a čo je na tom zlé?!

A som zároveň rád aj tomu, že ste upozornili na to, že už v odôvodnení návrhu na odvolanie klamú, keď tvrdia, citujem, že "policajt Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorý výbušninu do časti batožiny jedného z cestujúcich uložil", myslím si, že samotné vyjadrenie občana ukazuje na to, že ste tam napísali minimálne nepravdu. A na výbore som sa osobne pýtal šéfa kynológie, či to doteraz robievali takýmto spôsobom, a jeho odpoveď bola jasná: Áno, vždy sa to vkladalo medzi batožinu, tak ako aj teraz.

Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP