Středa 20. ledna 2010

S p r á v a

o 46. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 20. januára 2010 o 17.40 hodine

 

(Po skončení rokovania 45. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 46. schôdze NR SR.)

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni, otváram rokovanie 46

Poprosím vás, aby ste sa prezentovali. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny 34 poslancov Národnej rady., aby som zistil, či sme uznášaniaschopní. Poprosím všetkých, aby prišli do sály, aby sme mohli zistiť uznášaniaschopnosť. Prezentujeme sa, dámy a páni.

(Prezentácia.) Je prítomných 101 poslancov.

Národná rada je uznášaniaschopná.

Na 46. schôdzi budú opäť overovateľmi páni poslanci Ján Richter a pán poslanec Peter Gabura. Ich náhradníkmi budú poslanci Jozef Líška a pán poslanec Imre Andruskó.

Poslanci, ktorí mi v zmysle zákona o rokovacom poriadku a ústavy predložili svoju žiadosť na zvolanie tejto schôdze, žiadajú prerokovať

návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Vážnemu, poverenému riadením Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, tlač má číslo 1413.

Uvedený návrh na zvolanie schôdze som podľa príslušných ustanovení zákona pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre hospodársku politiku. Takisto som požiadal o zaujatie stanoviska vládu.

Teraz budeme rokovať o návrhu skupiny poslancov, podotýkam, že program tejto schôdze sa neschvaľuje. Takže poprosím pána poslanca Pavla Prokopoviča, ktorý je poverený člen skupiny poslancov, aby uviedol návrh.

Nech sa páči, máte slovo.

P. Prokopovič, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážení páni ministri, vážené kolegyne, kolegovia, v prvých dňoch po 1. januári tohto roku bol obrazom Slovenskej republiky v zahraničí chaos a niekoľkokilometrové kolóny kamiónov na hraničných priechodoch. Nespokojní domáci autodopravcovia masovým protestom proti rozbehnutiu nefungujúceho mýtneho systému blokovali dopravu takmer vo všetkých väčších slovenských mestách. Za tento chaos na našich cestách a hraničných priechodoch je plne zodpovedná vláda Slovenskej republiky a jej minister - minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pán Ľubomír Vážny.

Pán minister a jemu plne podriadená Národná diaľničná spoločnosť neboli schopní za tri roky od schválenia zákona pripraviť transparentný tender na výber dodávateľa mýtneho systému. Tender na mýtny systém, mimochodom, tender na najväčšiu štátnu zákazku v histórii tejto krajiny, bol vyhlásený prakticky trikrát.

Prvý tender Národná diaľničná spoločnosť zrušila už v auguste 2007. Dôvodom, a to je prekvapujúce, bol údajne vysoký počet prihlásených záujemcov. Napriek tomu, že zmyslom verejnej súťaže je pritom práve, z čo najväčšieho počtu uchádzačov vybrať ponuku pre štát najvýhodnejšiu. Druhý tender Národná diaľničná spoločnosť zrušila o niekoľko mesiacov neskôr pre tzv. formálnu chybu. Z pohľadu Národnej diaľničnej spoločnosti bol "úspešný" až tretí tender, do ktorého sa prihlásilo osem záujemcov. Pre plný úspech ich však stále bolo priveľa, a tak postupne pre tzv. opäť formálne chyby v ponukách vyraďovali jednotlivých uchádzačov, až v máji 2008 zostala v hre len najdrahšia ponuka.

To už aj minister Vážny vedel najmenej od januára 2008, že termín spustenia mýta stanovený na 1. 1. 2009 sa nestihne. Aj v júli 2008 priznal aj predseda vlády Robert Fico, že dátum spustenia mýtneho systému jeho vláda nestihne. Zároveň obhajoval výber najdrahšej ponuky. Premiér označil za nezmysly tvrdenia, že Slovensko zaplatí kvôli predraženému tendru o 7 mld. Sk viac. Citujem: "Slovensko nezaplatí nič. Ten, kto vyhrá tender, investuje všetky peniaze do výstavby elektronického mýta a na základe podmienok dohodnutých v zmluve bude mať časť výberu mýta naspäť. Je klamstvo, ak niekto tvrdí, že Slovensko zaplatí viac." - povedal pán Fico. Predseda vlády však dodnes nepochopil, že mýto zaplatia nielen dopravcovia, ale následne v rozpočítaných nákladoch aj všetci občania Slovenskej republiky v tovaroch a službách.

Neschopnosť ministerstva dopravy spôsobila, že Slovenská republika tak len za rok 2009 prišla zhruba o 5 mld. Sk z predpokladaných príjmov z diaľničného mýta. Napriek opakovaným výzvam opozície, aby sa časový priestor do 1. 1. 2010 využil na zorganizovanie nového transparentného tendra na dodávateľa mýta, pokračovalo ministerstvo dopravy v sporoch s vyradenými uchádzačmi. O diskriminačné praktiky v tendri sa dokonca začala zaujímať aj Európska komisia. Problémy ministerstva dopravy s neschopnosťou uzavrieť od samého začiatku zbabraný tender riešila vláda Roberta Fica a Národná rada novelizáciou zákona o verejnom obstarávaní dokonca v skrátenom legislatívnom konaní.

O tom, že výber najdrahšej ponuky nemusí automaticky znamenať aj kúpu najkvalitnejšieho produktu, presviedčame sa od nového roku na vlastné oči. Najdrahšia firma mala najmenšie skúsenosti s realizáciou mýtneho systému, a tak nedokázala predvídať ani základné možné komplikácie. Celý systém sa začal budovať neskoro a nebol vytvorený dostatočný časový priestor na jeho otestovanie a odstránenie chýb pred spustením ostrej prevádzky. Prípravné práce pre výstavbu prvej mýtnej brány sa začali až v auguste 2009. Tri týždne pred spustením výberu mýta, 6. decembra 2009, bola fyzicky postavená len polovica mýtnych brán a kontrolných zariadení. Podotýkam, niekoľko dní pred koncom roka 2009.

Nefunkčnosť systému a neschopnosť ministerstva dopravy priznal po rokovaní so svojimi sociálnymi partnermi aj pán premiér Fico, ktorý prisľúbil pozastavenie výberu na mýtach, mýta na cestách I. triedy, rozdelenie týchto ciest na viacero úsekov a do júna 2010 prisľúbil aj fyzické označenie spoplatnených úsekov dopravnými značkami. Problémy, ktoré sľúbil predseda vlády riešiť, však nespôsobili mimozemšťania, sú výsledkom krokov pána ministra dopravy Ľubomíra Vážneho. Vo vyhláške č. 413/2007 totiž ministerstvo dopravy nariadilo označiť začiatok úsekov ciest I. triedy, ktoré možno užívať pre určené kategórie vozidiel len po úhrade mýta, tabuľou s nápisom "Mýto nad 3,5 ton" alebo "Toll over 3,5 ton" alebo "Maut über 3,5 ton". Koniec takýchto úsekov mali oznamovať rovnaké tabule prečiarknuté červenou čiarou. Vo vyhláške č. 529/2009 zo 6. decembra však ministerstvo dopravy túto povinnosť označiť úseky zrušilo v duchu bonmotu z rozprávky o pyšnej princeznej: "Ruším, čo som zrušil, a sľubujem, čo som sľúbil." Teraz však po zákroku predsedu vlády bude pán minister opäť vyhláškou riešiť povinnosť tieto úseky opäť označiť.

Aj druhý problém, ktorý vyvolal masové protesty, spôsobil priamo pán minister Vážny. Účelovo, a to mu dávam do pozornosti, lebo pred chvíľou sa ohradil proti tzv. pokútnym zmenám v zákone, teda opakujem, účelovo cestou nepriamej novely cez zákon o Železničnej polícii zmenil zákon č. 25/2007 o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov podzemných komunikácií. Ešte raz podotýkam, samostatným čl. 5 v zákone o Železničnej polícii. Schválený zákon totiž vo svojom § 2 Základné ustanovenia, určoval: "Elektronický výber mýta je elektronická úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest." Ešte raz opakujem, za prejazdenú vzdialenosť.

Slovenská republika patrí v Európe medzi ojedinelé zjavy aj rozsahom spoplatnenia ciest I. triedy. Vo väčšine krajín sa spoplatňuje len jazda po diaľnici. V susednej Českej republike napr. spoplatnili síce aj cesty I. triedy, ale len v rozsahu necelých 200 km. U nás spoplatňujeme takmer 1 400 km ciest I. triedy. To so sebou prináša problémy, proti ktorým bol namierený aj nedávny proces dopravcov a ktoré naplno doľahnú na občanov v cenách tovarov a služieb, tak ako som to pred chvíľou spomínal.

Pán minister Vážny tvrdil v Národnej rade pri schvaľovaní zákona o elektronickom výbere mýta 13. decembra 2006, citujem: "Bude sa spoplatňovať elektronicky zhruba 420 km diaľnic na Slovensku, zhruba 120 km rýchlostných ciest a okolo 400 km ciest I. triedy, ktoré sú paralelné s týmito cestami nadradenej dopravnej infraštruktúry." Napriek tomu však pán minister pripravil vyhlášku, ktorou sa spoplatňujú aj cesty, v ktorých smere a dokonca ani v blízkosti žiadna diaľnica nevedie, takže nie je žiadna možnosť obchádzať mýto. V televíznej diskusii pán minister priznal, že dôvodom na spoplatnenie takéhoto rozsahu ciest je naša riedka diaľničná sieť. Čiže príjmy z mýta by bez spoplatnenia ciest I. triedy boli pre firmu s najdrahšou ponukou omnoho, omnoho nižšie.

Musím uznať, že veľký podiel viny za zlyhanie pri zavádzaní mýta nesie aj vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti. Keďže však minister dopravy nebol schopný napriek viacerým výzvam opozície urobiť personálnu zmenu vo vedení tejto spoločnosti a odvolať generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, prevzal celú zodpovednosť na seba. Pán minister zlyháva v celom procese prípravy a implementácie mýtneho systému a vystupuje viac ako hovorca víťazného konzorcia, než ako minister dopravy. Svoje nesporné chyby, ktoré priznal svojím ústupkom aj predseda vlády, nie je sám schopný riešiť, preto pre nápravu chýb a znovuobnovenie dôvery k spravodlivosti mýtneho systému je výmena na poste ministra nevyhnutná.

Vážené dámy, vážení páni, dnes, keď vystúpil pán minister v druhom čítaní pri zákone o elektronickom mýte, očakával som z jeho strany, že po reakcii opozície, po reakcii odborníkov, po reakcii médií, dopravcov, ďalších občanov Slovenskej republiky, ktorí nie sú priamo zainteresovaní na mýtnom systéme, hovorím, priamo nie sú, očakával som, že pán minister prejaví určitú schopnosť sebareflexie, prizná chyby, ktoré sú tam a príde s nejakými návrhmi, ako ďalej to riešiť. Avšak jeho vystúpenie ma veľmi sklamalo tým, že pán minister opäť začal obviňovať z nečinnosti predchádzajúcu vládu, opäť vystupoval nie ako minister dopravy, ale ako hovorca prevádzkovateľa, ktorý celý tento tender alebo celý tento systém mýtny zbabral a nie je schopný ho bezporuchovo prevádzkovať. Takže to ma primälo k tomu, aby som pokračoval ešte v tých dôvodoch, napriek tomu, že myslím si, že aj v tej časti, ktorú ste dostali písomne, je tých dôvodov dosť a dosť.

Svoj podiel viny, ako som pred chvíľou povedal, a nie malý, nesie aj vládny splnomocnenec pre diaľnice a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti pán Igor Choma. Systém, ktorý vláda Roberta Fica od 1. januára naostro spustila, totiž nebol dostatočne pripravený a dovolím si tvrdiť, že nebol ani dostatočne otestovaný. Minister a dodávateľ mýtneho systému síce tvrdia, že sa testovalo 28 dní, ale podľa informácií dopravcov, ktorí sa prihlásili do testovacej prevádzky, OBU jednotky im dodali až 15. decembra, dva týždne pred koncom minulého roka. A nakoniec aj na výbore pre hospodárstvo minulý týždeň, kde boli práve títo dopravcovia, kde bol aj predseda výboru pán Kondrót, kde boli ďalší členovia výboru, sa prihlásili priamo tí podnikatelia, ktorí testovali tento systém, a potvrdili, že skutočne tie jednotky dostali až 15. decembra, čiže sa nemohlo testovať 28 dní.

Navyše tri týždne pred ostrým spustením mýta nebolo ešte postavených 20 vstupných a kontrolných mýtnych brán. Pri celkovom počte 46 to je takmer polovica. Práve za toto je plne zodpovedný šéf Národnej diaľničnej spoločnosti. Počas uplynulých rokov, ako som už spomínal, opoziční poslanci viackrát konštatovali po prieskumoch, že mýto nie je pripravené, a žiadali ministra dopravy, aby urobil vo vrcholovom manažmente diaľničnej spoločnosti zmenu. Pán minister sa však zahral na mŕtveho chrobáka, a tým prebral celú zodpovednosť na seba.

V čom teda spočíva vina Národnej diaľničnej spoločnosti, za ktorú prevzal zodpovednosť minister Vážny? Národná diaľničná spoločnosť nebola schopná zorganizovať transparentný tender na výber dodávateľa mýtneho systému. Tým stratilo Slovensko celý jeden rok a výsledok sledujeme už takmer tri týždne. Len operáciu s vyhlásením tendra opakovala Národná diaľničná spoločnosť trikrát. Ja to ešte raz zopakujem.

Prvýkrát bol tender zrušený 21. augusta 2007, dôvodom bol vraj vysoký počet, až 55 prihlásených uchádzačov. Nechajme teraz bokom, ako som spomínal, že hlavným zmyslom verejnej súťaže je výber najvýhodnejšej ponuky. Čím je viac uchádzačov, tým je vyššia konkurencia. V réžii Národnej diaľničnej spoločnosti to však bol dôvod na zrušenie tendra. Citujem riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti: "Prišlo vyše 100 doplňujúcich otázok, z ktorých vidno, že je tu záujem o sofistikované riešenie celej súťaže." Pravdovravnejší bol však hovorca ministerstva dopravy, ktorý priznal, že treba doplniť výberové kritériá, takže problém, ako z toho vyplýva, nebol v počte prihlásených, ale v zle nastavených kritériách. Z pohľadu ďalšieho vývoja si však treba všimnúť aj ďalší výrok šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti, citujem: "Chceme otvoriť tú možnosť aj pre ďalších, uvažujeme o počte 7, 8, maximálne 10 záujemcov."

Ďalší vývoj išiel až dojemne týmto smerom. Ešte predtým však Národná diaľničná spoločnosť skladala ďalší reparát, dôvodom bolo, že sa v zadaní tendra v európskom a slovenskom vestníku pre verejné obstarávanie líšili dátumy, v ktorých mohol záujemca požiadať o vysvetlenie podmienok účasti. Takže z tohto dôvodu bol úspešný až tretí pokus a, čuduj sa svete, prihlásilo sa, tak ako to predvídal pán riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, osem záujemcov.

Doba však išla ďalej, aj osem bolo veľa. Z tzv. formálnych dôvodov preto boli vylúčení ďalší piati uchádzači. Dvere k výberu tej najdrahšej ponuky boli už otvorené, aby však bola istota, že skúsený záujemca nepredbehne toho, ktorý mal vyhrať, "odstrelila" Národná diaľničná spoločnosť svojmu favoritovi z cesty aj posledných dvoch súperov. Ostala jedna jediná vysúťažená cena 26 mld. Sk. Týmto sa však príbeh, ako zaplatiť za mýto viac, zďaleka nekončí. Tu sa znovu dostáva do hry samotný minister dopravy, teraz už ako hlavný hrdina. Ak si spätne zrekapitulujeme problémy z posledných týždňov, dôvody, ktoré vyhnali dopravcov až k blokovaniu ciest, požiadavky dopravcov a sľuby, ktoré dnes minister aj predseda vlády Robert Fico dávajú, vinník je viac ako jasný.

Prejdem teraz k niektorým legislatívnym zmätkom, ktoré sprevádzajú zavádzanie elektronického výberu mýta, lebo to je oblasť, v ktorej je zodpovednosť ministra dopravy nedeliteľná. Zároveň si dovolím tvrdiť, že v žiadnej inej oblasti nie je mýtny chaos vykreslený plastickejšie. Základom, od ktorého sa odpichnem, sú požiadavky dopravcov, ktoré 7. januára pán minister Vážny označil za, citujem, "absolútny diletantizmus, neprípustné, nereálne", koniec citátu. Dnes už vieme, kto bol diletant; spotrebná daň z nafty znížená v skrátenom legislatívnom konaní po zásahu predsedu vlády, pozastavenie výberu mýta do prepracovania mapy úsekov a zvýšení ich počtu splnené. Včera dokonca minister zašiel ešte ďalej a sľúbil dopravcom, že ak neprejdú celý úsek, majú ho nateraz grátis. Do spokojnosti dopravcu prakticky chýba už len zníženie cestnej dane, platba za prejdené kilometre a zníženie počtu spoplatnených kilometrov ciest I. triedy. Na cestnú daň je však v tomto roku už neskoro.

Problematické je však aj zníženie počtu spoplatnených kilometrov na cestách I. triedy, nie však kvôli tomu, čo tvrdí pán minister Vážny, že by nám to priviedlo kamióny do miest a dedín a ľuďom by praskali domy, to je také, ako neskôr uvidíme, jeden z menším bonmotíkov pána ministra, ktorými sa snaží vyviniť. Na Slovensku sa spoplatňujú aj cesty, v blízkosti ktorých diaľnica vôbec nevedie, a tak cez dedinu musia prejsť aj tak bez ohľadu na mýto a domy nepraskajú. Dôvod je inde, je ním výber predraženej ponuky. Neplatí totiž tvrdenie Roberta Fica, že drahšie mýto nebude Slovensko stáť nič navyše.

Ak sa na tento rok predpokladal výber 161 mil. eur, dnes už vďaka nezvládnutiu zavádzania mýta je nereálny a spoplatňujeme dohromady viac ako 2 000 km ciest I. triedy, diaľnic a rýchlostných komunikácií, tak je každému jasné, že vyhovieť požiadavke dopravcov, aby sa spoplatňovali len tie cesty I. triedy, ktoré vedú paralelne s diaľnicami, a hraničné úseky ciest, by prinieslo zníženie rozsahu spoplatnenia na cca 1 000 km, takže aj výber by sa určite znížil na nejakých 80 mil. eur. Ročná splátka za mýto je však na tento rok 87 mil. eur, štát by teda zo spoplatnenia diaľnic nielen nič nezískal, ale, naopak, ešte by doplácal. Toto je kľúčový bod celej kauzy mýto.

Dopravcovia totiž nežiadajú nič iné než to, čo minister sľuboval tejto Národnej rade pri schvaľovaní zákona. Ako som už pred chvíľou v odôvodnení návrhu povedal, spoza tohto pultu 13. decembra 2006, ešte raz to zopakujem, citujem: "Spoplatňovať sa bude elektronicky zhruba 420 km diaľnic na Slovensku, zhruba 120 km rýchlostných ciest a okolo 400 km ciest I. triedy, ktoré sú paralelné s týmito cestami nadriadenej dopravnej infraštruktúry." Potom však niekto zobral do rúk ceruzku a užasnuto vykríkol: Veď takto nám to ekonomicky nevyjde!

Za pochodu sa potom začala zmätočne meniť legislatíva. Tu sa pomaly dostávame k ďalšej požiadavke, ktorá je pre dopravcov zásadná, žiadajú, aby sa platilo iba za to, čo skutočne dostanú, teda aby platili za skutočne prejdené kilometre. Pán minister Vážny totiž v rozpore s pravdou všade tvrdí, že podmienky mýta poznali tri roky a zobudili sa neskoro. Avšak pravdu majú dopravcovia, mýto bolo v zákone č. 25/2007 Z. z. zadefinované takto: "Elektronický výber mýta je elektronická úhradu vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest (ďalej len "mýto")." Toľko citát. Toľko, dámy a páni, § 2 Základné ustanovenia.

V tejto podobe sme očakávali mýto viac ako rok, my aj dopravcovia, až do februára 2008. Vtedy totiž už naberal pán minister Vážny iný pohľad na mýto, a opäť tvrdím, nečistou novelou prostredníctvom zákonov o Železničnej polícii zmenil základnú definíciu mýta. Túto zásadnú novelu ukryl v inom zákone tak dôkladne, že si ju dokonca, a to dávam do pozornosti, že si ju nevšimla ani vláda Slovenskej republiky. Od februára 2008, teda podľa čl. 5 zákona o Železničnej polícii platí, že, citujem: "Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za užívanie vymedzeného úseku ciest (ďalej len "mýto") na základe elektronicky získaných údajov." Zároveň do § 2 pribudol nový odsek 3, ktorý znie: "Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvomi bodmi vymedzeného úseku cesty určenými križovaním podľa vykonávacieho predpisu." Dnes sme tu § 2 opravovali tretíkrát. Zo zákona vypadlo aj určenie úseku križovaním a teraz je ohraničený už len vyhláškou. Pekný posun však? Aby sme nezabudli, stále bavíme sa o výroku pána ministra, že všetci tri roky vedeli, ako bude mýto fungovať. Ukazuje sa však, že nevedel to ani pán minister.

Poďme sa však baviť ešte o ďalších bonmotoch pána ministra. Na výhrady, že úseky sú pridlhé a nezohľadňujú odbočky, pán minister tvrdil, že sa o tom nemal ako dozvedieť, lebo ide o tzv. čierne výjazdy. Trochu tak zahovoril to, čo dodnes platilo, že úseky sú ohraničené križovaním. Teraz dokonca, a to dávam do pozornosti, pán minister vyzýva dopravcov, aby mu nahlásili čierne križovatky, a sľubuje, že zvýši počet úsekov na viac ako tisíc, avšak vlastná legislatíva ho usvedčuje z klamstva.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 413 z augusta 2007, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta totiž vo svojej prílohe č. 2 vyhlasuje zoznam úsekov, ktoré možno používať len po úhrade mýta a, čuduj sa svete, obsahuje 1 112 úsekov, 1 112. Treba priznať, že niektoré z nich sú spoplatňované nulovou sadzbou, avšak pre naše porovnanie je dôležité to, že úseky v nej sú zadefinované križovaním a sú výrazne kratšie ako tie v nasledujúcich vyhláškach. Nie je problém v nej nájsť ani určené úseky v dĺžke 20, 40, 50 metrov.

Ďalej vo vyhláške č. 529 z 9. decembra 2009 je zadefinovaných úsekov už len 910, čiže v ďalšej vyhláške už sa to znižovalo smerom dole. Už to bolo vtedy, keď sa už vedelo, kto to robí, kto to bude prevádzkovať. Spoplatnených je podľa ministra okolo 850, avšak teraz už ich chce zvýšiť na viac ako 1 000. Táto vyhláška bola schválená 9. decembra 2009 a v Zbierke zákonov vyšla 15. 12. 2009. Teda definitívne určenie úsekov vyšlo v Zbierke 15. decembra 2009. Stále ešte hovoríme o tvrdení ministra, že všetci poznali podmienky mýta tri roky.

V televízii mi pán minister tvrdil, že v tejto vyhláške, v decembrovej, sa už len menili tri úseky. Radikálna zmena úsekov v porovnaní s už spomínanou vyhláškou z roku 2007 teda prišla vo vyhláške č. 470/2009, ktorá bola publikovaná 21. 11. 2009. Ani to však už na pohľad nie sú tri roky pred spustením mýta. Pred kamerami a dokonca do očí mi pán minister povedal, že vyhláška ministerstva dopravy č. 529, o ktorú som sa opieral, sa týka mýtneho poplatku za autobusy. Po jeho poznámke, že neviem čítať vyhlášku, tak skutočne som si ešte raz nalistoval a som sa na tie autobusy pozrel, avšak musím konštatovať, že ani slovíčko o autobusoch tam nie je a pán minister Vážny v duchu toho chaosu, ktorý bol vyvolaný, pomýlil si vyhlášku vlastného ministerstva s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 586, ktorá vyšla v Zbierke zákonov až 30. 12. 2009, teda dva dni pred koncom roka a platí od 1. januára 2010.

Vzhľadom na to, že to je nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, treba stratiť slovíčko aj o povestných päť minút po dvanástej a nemám na mysli len tú reláciu O päť minút dvanásť, ak by to niekoho z vás alebo v ktorej tvrdo diskutuje premiér s prezidentom a predsedom parlamentu, a vari už ani nepripomeniem tvrdenie pána ministra, ako všetci tri roky už všetko vedeli.

Obsah tohto vládneho nariadenia, a to dávam do pozornosti, ktorým sa novelizuje nariadenie č. 350/2007, je však navýsosť zaujímavý. Ešte raz hovorím, hovorím o vládnom nariadení z konca decembra. V bode 6 prílohy č. 2 sa totiž uvádza, v prílohe č. 3 prvá veta znie: "Mýto je úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla emisnej triedy vozidla euro a počtu náprav za prejazdenú vzdialenosť", podotýkam, za prejazdenú vzdialenosť, "po vymedzenom úseku cesty." Teda zase nie úseky koncom decembra, ale zase vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest.

Príloha č. 3 sa volá Spôsob výpočtu mýta. Pre lepšie pochopenie vám prečítam aj pôvodné znenie inkriminovanej prvej vety z roku 2007: "Mýto je úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest." Nikde ani zmienka o tom, že je to úhrada za celý úsek. Tento jav by sme azda mohli pomenovať aj tzv. paradox predsedu vlády, pretože zatiaľ čo pán premiér Fico v pozadí s pánom prezidentom a predsedom parlamentu chrchlili oheň a síru na opozíciu, že podporuje nezákonné aktivity dopravcov a spôsobuje tým dokonca ohrozenie demokracie, aké ešte naša mladá demokracia dokonca nezažila, ukázalo sa, že naši dopravcovia vlastne len žiadajú, aby sa postupovalo podľa nariadenia vlády Roberta Fica. Myslím, že táto citácia z nariadenia vlády z konca decembra ukazuje, že vyhláška o mýte aj vyhláška Národnej diaľničnej spoločnosti, mýtny poriadok boli v rozpore s týmto nariadením vlády Slovenskej republiky z decembra minulého roku.

Dámy a páni, to je ten moment, o ktorom som hovoril, že mám taký dojem, že pán minister utajil zmeny zákona aj pred vlastnou vládou. Slovensko je krajina neobmedzených možností a možností, ako spôsobiť chaos, sú aj u nás neobmedzené. Dnešný stav je totiž taký, že sadzbu za mýto určuje nariadenie vlády, ktoré je v definícii toho, za čo sa platí v rozpore s platným zákonom, a prax pri výbere tejto sadzby je zase v rozpore s nariadením vlády. To už vari ani nie je kocúrkovo. Ale v podstate sa dá povedať, že hoci nechtiac aj túto podmienku dopravcov vláda plní, len pán minister toto nariadenie vlády ignoruje.

Ostáva teda posledná úloha pre pána ministra, zabezpečiť označenie spoplatnených úsekov dopravnými značkami. Verím, že nikoho v tejto sále neprekvapí, že toto mal pôvodne pán minister vyriešené v niekoľkokrát spomínanej vyhláške č. 413/2007. Dokonca v jej prílohe je aj vyobrazenie dopravnej značky v troch jazykoch, ja som to pred chvíľou spomínal. Mimochodom práve toto je to, čo si pán minister pomýlil, keď tvrdil, že jeho vyhláška z decembra 2009 je o autobusoch. V skutočnosti v nej totiž zrušil povinnosť označiť spoplatnené úseky, ale to už mu uložil do leta zmeniť pán premiér, a tak sa minister pružne prenesie aj cez svoje tvrdenie z pamätnej tlačovky 7. januára, na ktorej označil zavedenie mýta za takmer excelentné. Vtedy k označeniu úsekov tvrdil, že označenie všetkých spoplatnených úsekov na cestách dopravnými značkami nie je reálne, lebo si to vyžaduje umiestniť okolo 80-tisíc značiek. Ale ako som už pred chvíľou povedal, v roku 2007 si myslel čosi iné a dokonca to dal aj do vyhlášky ministerstva dopravy.

Myslím si, že pamätáte si všetci ešte na bonmot "človek mieni, premiér mení", ktorým pán minister Vážny reagoval vtedy na to, že mu Robert Fico nedovolí zrušiť neefektívne železničné trate, a tak dodnes radšej železnice dotujeme. Takýchto vývrtiek bolo urobených niekoľko. Kto sleduje počínanie pána ministra v poslednom období, tak musí uznať, že väčšieho bojovníka za zástancov PPP projektov v tejto situácii na Slovensku ešte nikto nikdy nemal. Ak keď si pôvodne myslel čosi iné, ale pán premiér to zmenil. Ešte pri schvaľovaní vládneho programu v roku 2006 bol totiž pán minister presvedčený, že, citujem ho, "čo sa týka PPP, veľmi stručne len poviem, PPP projekty je vtedy dobre použiť, keď nemáme čas a nemáme peniaze. My máme teraz pomerne dosť peňazí v kombinácii s európskymi fondami a musíme len zvážiť a analyzovať, či vôbec PPP použiť, pretože je to pomerne veľké predraženie." Koniec citátu.

Stačilo však málo, aby pán premiér objavil čaro PPP projektov pre sponzorov SMER-u a ambiciózny plán na diaľnicu do Košíc do roku 2010 bol na svete. Prebehli ďalšie dva roky a hlavný záber PPP na D 1 sa stále, stále nerozbieha. Medzitým renomovaného poradcu nahradila zákulisne vybraná právna kancelária a rozsah nevyskúšanej formy výstavby je netypicky obrovským pilotným projektom prakticky na celom úseku diaľnice D 1.

Neodpustím si výčitku, prečo sa pripravené veci zahodili? Okrem poradcu totiž súčasné vedenie ministerstva zmietlo zo stola aj postupnosť krokov pri PPP, kde sa počítalo s kratším pilotným úsekom. Ale rýchlosť nepustí a dva roky stratené odmietaním PPP projektov treba dobehnúť.

Keďže mi pán minister v súvislosti s mýtom dával za vinu, že cesty I. triedy musíme spoplatniť, lebo máme málo diaľnic, a môže za to, no akože inak, kto iný môže, ak nie Dzurinda. Dovolím si pripomenúť, dámy a páni, že táto vláda dáva na svoju deklarovanú prioritu, ktorou sú vraj diaľnice v stálych cenách, ešte menej, ako dávala prvá vláda Mikuláša Dzurindu v roku 1999, keď bola obviňovaná, že zastavila výstavbu diaľnic. A toto je všetko v situácii, keď sa tu naprieč spektrom dokážeme dohodnúť, že Slovensko diaľnice skutočne potrebuje.

A nesporný je aj fakt, a to sú čísla, že táto vláda má k dispozícii o 130 mld. dohromady, ako mala vláda Mikuláša Dzurindu v roku 2006. Z týchto 130 mld. sa však v týchto rokoch nenašla ani jedna na urýchlenie výstavby diaľnic. Vláda dáva momentálne na tie diaľnice zhruba o 100 mil. menej ako vláda Mikuláša Dzurindu v roku 2006, a to, prosím, v nominále bez premietnutia cenových pohybov.

Dámy a páni, myslím si, že nie ja, ale čítanie v Zbierke zákonov a jeho konfrontácie so skutočnosťou dáva odpoveď na to, či má dnes minister dopravy ostať v kresle aj po tomto hlasovaní. Napokon, škoda, že tu nie je líder Hnutia za demokratické Slovensko - Ľudovej strany pán Mečiar, ktorý jasne povedal, že ak by bol pán minister Vážny z jeho strany, už by vo svojom kresle nesedel.

Som v politike už dosť dlho na to, aby som vnímal realitu, ktorú dotvára počet koaličných a opozičných hlasov. Porozmýšľajte však, prosím vás, o tom, čo ste tu počuli, či sa aj naďalej chcete podieľať na zmätkoch, ktoré v súvislosti s mýtom, ale nielen s mýtom, a pôsobením ministerstva dopravy na Slovensku pokračujú.

Ďakujem. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Petrovi Pelegrinimu, ktorý bude informovať Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Nech sa páči, máte slovo.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení páni, vážený pán podpredseda vlády, páni ministri, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Vážnemu, poverenému riadením Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky (tlač 1413), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 13. januára 2010 č. 1430 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Vážnemu všetkým výborom okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a výboru na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov do určeného termínu konania schôdze. Určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodársku politiku, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci a bývanie, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre ľudské práva a národnosti a postavenie žien. Neprijali platné uznesenie, keďže predložený návrh nezískal potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o návrhu rokoval, uznesenie neprijal, pretože v tom čase nebol uznášaniaschopný.

Podľa § 109 ods. 3 predseda Národnej rady Slovenskej republiky požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska. Vláda návrh prerokovala 15. januára 2010. Uznesením č. 45 vyjadrila s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Vážnemu, poverenému riadením Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, nesúhlas.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor uznesením z 20. januára 2010 č. 632 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov.

Súčasne ma poveril za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť túto správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Ľubomírovi Vážnemu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Súčasťou tejto správy je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom, tak ako budeme o ňom hlasovať, Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Vážnemu, poverenému riadením Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Pani predsedajúca, otvorte, prosím, k tomuto bodu rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram o tomto bode programu rozpravu. Do rozpravy sa písomne prihlásili títo poslanci: za klub SDKÚ - DS pán poslanec Stanislav Janiš, za klub SMK pán poslanec Iván Farkas, za klub KDH pani poslankyňa Sabolová. Ďalej sa do rozpravy písomne prihlásili páni poslanci: Ivan Štefanec, pán poslanec Juhász, pán poslanec Urbáni, pán poslanec Brocka a pán poslanec Pado.

Ako prvý vystúpi pán poslanec Stanislav Janiš za klub. Pán poslanec Stanislav Janiš, nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Vážený pán podpredseda vlády, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia, o mýte sa v priebehu týchto dvoch dní alebo do tohto jedného dňa a v minulých dňoch strašne veľa porozprávalo.

Dámy a páni, na začiatku tohto roka sme boli svedkami unikátneho stretnutia ľudí autodopravcov s vládnou mocou. Unikátneho stretnutia ľudí so sociálnou vládou Roberta Fica. Zavádzanie mýta v réžii pána ministra dopravy a riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti bude ešte dlho rezonovať u domácich aj zahraničných autodopravcov. Pôvodné, spravodlivé a sociálne elektronické mýto sa pri zavádzaní od januára tohto roku do praxe zmenilo na nefunkčný, chaotický, zdierajúci systém, ktorý spoplatňuje skoro všetko. Ešte chvíľu a spoplatňuje aj topánky.

Úvodom môjho vystúpenia chcem upozorniť na jednu základnú vec, na základný moment 26-miliardového mýta. Do dnešného dňa je utajená nielen ponuka Ibertaxu, ktorý súťažil, ale aj kľúčové prílohy zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a spoločnosťou SkyToll. Do dnešného dňa sú kľúčové veci z tejto zmluvy utajené. SkyToll napísal list, že nesúhlasí, a preto časti zmluvy, ktoré sú kľúčové, ako predmet plnenia a cena, vyzerajú takto: Príloha zmluvy č. 3 Tvorba ceny, bla-bla-bla, toto je ono. Toto je príloha zmluvy, ktorá pojednáva o tvorbe ceny a o ceny a ako SkyToll dopočítal túto cenu. Čistá je iba hlavičková príloha č. 3. Tento ďalší čistý papier je príloha č. 2 zmluvy Ponuka. Toto je ponuka SkyTollu, takto zverejnila vláda Roberta Fica ponuku SkyTollu za 26 mld. korún. Preto, lebo SkyToll napísal týmto listom, že nesúhlasí.

Kľúčový moment celého tendra je tajný. Teda dnes nikto, pozor, nie nikto, niektorí vedia, my nie, či ponúkaná zmluva je v súlade. Či to, čo je namontované, bolo aj ponúkané, kto o tom vie? Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti pán Choma, možno pán minister? To, že to vie Choma a nevie to verejnosť, za to môžeš aj ty, pán minister. Za to môžeš ty, pán minister. Národná diaľničná spoločnosť je spoločnosť štátu, kde si ty akcionár.

Podľa predsedu vlády aj podľa ministra dopravy je zavedené mýto excelentné a funkčné. Excelentné mýto je mýto, v ktorom nie sú tabuľami označené spoplatnené úseky aj napriek tomu, že vyhláška zo septembra 2009, je to vyhláška ministerstva dopravy, to prikazuje. To je táto, kolega ju tu spomínal. To prikazuje, vo vyhláške sú ešte aj vzory tabúľ, kde a ako mali byť mýtne úseky označené. To, že ste to 30. decembra zrušili, nie je podstatné.

Mýto, excelentné mýto aj mýto, v ktorom je možné, nie je možné porovnať výpisy od SkyTollu s mapou, či ste tam ozaj auto mali, alebo nie, lebo na mýtnej mape, na mýtnej mape, jedinej originálnej, nie sú úseky označené. Na tejto mýtnej mape nie sú úseky označené. To, čo je vo vyhláške, sú, to sú tieto skriptá, to je tých skoro tisíc spoplatnených úsekov. Tie sú definované pod č. 002, 002 Kopčany, Gbely atď. Keď chcete porovnať, že kde na tejto mape je úsek Kopčany hranica s Českou republikou, tak to tu nenájdete, lebo to tu nie je. Tu to nie je.

Keď dostane prepravca za peniaze, samozrejme, nie zadarmo, od SkyTollu výpis, kde jazdil, čo jazdil, koľko prejazdil, aby si mohol odkontrolovať, tak dostane tento hlavolam. Na to, aby sa z tohto hlavolamu, z tejto vyhlášky a z tejto mapy dopracoval k tomu, že kde auto mal, koľko prejazdil a akú dostane faktúru, potrebuje zamestnať minimálne analytikov. Lebo tu v tomto prehľade máte napísané dátum, máte napísané číslo mýtneho úseku a nejaké nezrozumiteľné čísla, ktoré ani ja neviem, čo to tu je, a to je všetko. Tak mi povedzte, ako z tohto výpisu si skontroluje, v ktorom mýtnom úseku mu auto bolo, a keď si to chce porovnať s mapou, tak mi ukážte, kde to ten mýtny úsek je. A toto je excelentné mýto za 26 mld. korún.

Keď sa pozriete na výpis český, nemecký, rakúsky, tak v Čechách dostanete niečo takéto, kde máte napísané ŠPZ-ku, čiarkový kód OBU jednotky, máte napísaný mýtny úsek Břeclav - Podivín, máte tam dátum, čas, kilometre a koľko mýta v českých korunách to auto za prejazd zaplatilo. Pekne to máte zrátané po autách. Žiaden problém.

A za tento výpis, ktorý tu ukazujem, tento hlavolam, ten nedostanete automaticky, za ten si zaplatíte a oveľa viac zaň zaplatíte u nás ako v Čechách a v Rakúsku. Ešte aj toto si SkyToll, ktorý urobil excelentné mýto za 26 mld. korún, si spoplatnil. Ešte aj za toto dopravcovia platia.

Excelentné mýto je aj také mýto, že keď si chcete urobiť ponuku na prepravu nejakému objednávateľovi cez kalkulačku SkyTollu, tak keď to urobíte, tak to dopravcovia prestali robiť preto, lebo sami seba dostávali do blamáže, lebo im to vyhadzovalo hausnumerá a bludy. Z Bratislavy do Trenčína zaplatí dopravca podľa kalkulačky, z Bratislavy do Trenčína, menej ako z Bratislavy do Žiliny. A pri takomto výpočte to je už ozaj na ťukanie na čelo. Z Bratislavy do Trenčína viac ako z Bratislavy do Žiliny.

Podľa predsedu vlády a aj pána ministra je toto mýto sociálne a spravodlivé. Mýto, ktoré, ak idete po nespoplatnenej ceste II. triedy, ktorá je v blízkosti I. triedy, tak zaplatíte mýto. Tak vám to sťahuje. Mýto, čo i len keď križujete cestu I. triedy, tak zaplatíte, ako keby ste po nej šli. Spravodlivé je aj mýto, ak prejdete ponad diaľnicu, tak vás zosníma, ako keby ste išli po diaľnici. Spravodlivé mýto je aj také, že ak vojdete do spoplatneného úseku s kamiónom na diaľnici, v piatok večer kamión odstavíte, lebo je zákaz, po skončení zákazu sa pohnete a zaplatíte mýto ešte raz. Prejdete tu trasu raz, ale zaplatíte ju dvakrát. Medzinárodná hanba! Medzinárodná hanba! Dvakrát platiť za jednu cestu.

Ak máte svoj areál blízko spoplatnenej cesty, máte smolu, lebo sa vám môže stať, že za každý pohyb auta vo vlastnom areáli zaplatíte SkyTollu mýto. A ak traktor bude orať v blízkosti I. triedy, tak za každé priblíženie sa k tejto ceste zaplatí mýto. Ak sa vám pokazí OBU jednotka a máte na nej kredit, máte smolu. Dajú vám novú, ale kredit vám nedajú späť. Ten si musíte vymáhať a ešte nikde nie je ani nijaký itiner, ako ho dostanete späť, tie eurá, ktoré vám tam uviazli.

A toto všetko predseda vlády a minister tvrdí, že toto sú všetko pôrodné bolesti 26-miliardového tendra. Ja to poviem jednoducho alebo jednoduchšie. Je to to isté, ako keď ráno prídete do obchodu, kúpite si tri rožky a zaplatíte za šesť a pokladníčka vám poviem, že toto sú pôrodné bolesti jej novej pokladnice. To je to isté. Kúpte si tri, zaplatíte za šesť. A musíte zaplatiť za šesť, a keď sa vám to nepáči, tak, samozrejme, to môžete reklamovať. A keď to chcete reklamovať, tak to môžete reklamovať na základe tohto hlavolamu. Na základe tohto hlavolamu nevyreklamujete nič.

Za 26 mld. sme utrpeli nielen medzinárodnú hanbu, ale aj 26-miliardové mýto vyhnalo domácich dopravcov do ulíc. Sociálna spravodlivosť a solidarita nášho sociálne cítiaceho SMER-u preto, lebo predseda vlády SMER, minister dopravy SMER, šéf NDS SMER, dopadá na dopravcov tak, že museli vyjsť protestovať do ulíc.

Dámy a páni, cieľom dopravcov nebolo ochromiť hospodárstvo ani dopravu. Ich cieľom bolo poukázať na krivdy, ktoré ich likvidujú, a chceli získať aspoň nejakú záruku, že sa s ich pripomienkami a s krivdami voči nim bude niekto zaoberať a že ich začne naprávať. Dámy a páni, ak by dopravcovia nezvolili takýto spôsob protestu, nikto z vlády by si krívd nevšimol a vláda by bola naďalej hluchá a slepá a chválila by sa tzv. excelentným sociálnym a spravodlivým mýtom.

Záchranou v boji proti kamionistom videl Robert Fico, predseda vlády, skoro vo vyhlásení, že kamionisti alebo dopravcovia div divúci nie sú teroristi, že sú to tí, ktorí nechcú platiť mýto. Čo bola obyčajná, sprostá lož. A preto treba na týchto protestujúcich ľudí poslať policajtov, psov, kukláčov, nechať sa im tam prechádzať, a keď to nepomôže, tak im treba pobrať vodičáky. Teda zobrať chlieb týmto vodičom, chlieb ich rodinám, prípadne ich označiť za nedemokratické živly a vynadať im do spolčovania sa s opozíciou a médiami.

Dámy a páni, ako však podpora verejnosti rástla, odhodlanosť predsedu vlády Roberta Fica porátať sa s dopravcami klesala. Až potom pod tlakom hroziacich blokád po celom území Slovenska sa predseda vlády zľakol a začal robiť ústupky aj napriek tomu, že mýto je, bolo a ešte stále je excelentné. Niekedy v tej chvíli premenoval predseda vlády na tlačovke elektronické mýto z funkčného systému na problematický a odrazu, div sa svete, už ani zníženie spotrebnej dane na pohonné hmoty nie je opozičnou sabotážou štátu, ale splniteľnou požiadavkou, ktorú štát utiahne. Dámy a páni, ak by dopravcovia neprišli do ulíc so svojimi autami, Fico by nikdy neuznal, že mýto nefunguje, a naďalej by to predstavoval ako úspešný 26-miliardový projekt a dopravcovia by boli naďalej zdieraní a likvidovaní. Lebo 26-miliardové mýto je aj o tom, že ak v roku 2009 zaplatil dopravca za kamión diaľničnú známku zhruba za 30 000 korún na celý rok, tak dnes ten istý prepravca pri tých istých výkonoch zaplatí 30 000 korún za cca 1,5 mesiaca jazdy. Teda ak v roku 2009 boli mesačné náklady na známku na jazdu po diaľnici 2,5-tisíc korún, tak po vami zavedenom excelentnom sociálnom mýte za 26 mld. korún zaplatí mesačne nie 2,5-tisíc, ale 20 000 korún.

Lebo mýto 26-miliardové je aj o tom, že zoberie dopravcom hneď na každé auto skoro 800 eur, 600 eur banková záruka, 130 eur montáž OBU jednotky, 50 eur zábezpeka voči SkyTollu za OBU jednotku a ešte tam tuším 1 euro nejaký poplatok, ktorý ani neviem definovať, prečo ho SkyToll berie. A to neurobil ten dopravca na tom jednom aute ani meter jazdy a 24 000 má fuč.

A vy sa čudujete, ak vyjdú do ulíc s tým, že pri vysokých jednotkových cenách mýta, pri týchto počiatočných nákladoch chcú platiť len za to, čo prejazdia, a nechcú platiť za to, čo neprejazdia? Vy sa im čudujete? Vy na nich posielate políciu? Vy sa im vyhrážate, že im zoberiete vodičáky? Vy necháte popred nich sa prechádzať kukláčov s vlčiakmi? Zato, že sa jednoducho ukázalo na túto krivdu po tomto všetkom?

Dámy a páni, nie je tomu dávno, čo predseda vlády na margo našej kritiky, že SMER vybral najdrahšiu ponuku, ktorá bola vecne horšia ako ostatné ponuky v tendri, povedal, citujem: "Slovensko nezaplatí nič. Ten, kto vyhrá tender, investuje všetky peniaze do výstavby elektronického mýta a na základe podmienok dohodnutých v zmluve bude mať časť výberu mýta naspäť." No natíska sa otázka na pána predsedu vlády, tak ako je to? Slovensko nezaplatí nič alebo z výberu mýta ten mýtny systém zaplatí? Jedno alebo druhé.

Pán predseda vlády, pre objasnenie, keď sa v tom chcete troška lepšie zorientovať, tak ľudovejšie, tých 26 mld. korún zaplatia občania Slovenska v tovaroch a službách a nebude to len 26 mld. korún, ale bude to ešte viac ako 26 mld. korún. Alebo ináč. Pán predseda vlády, vaša vláda obstarala tak drahé mýto, že ak sa ročne na mýte vyberie, a to je odhad ministerstva dopravy, 4,8 mld. korún ročne, tak len v roku 2010 zaplatíme SkyTollu 3,1 mld. korún. V roku 2011 zaplatíme SkyTollu 3,2 mld. korún, v roku 2012 3,3 mld. korún, v roku 2013 3,5 mld. korún a vyberieme 4,8 mld. a 3,5 mld. posunieme SkyTollu. Toto je prvých päť rokov splátok. Potom sú tie splátky nižšie, ale aj tak sú veľmi vysoké, až do tej sumy 26 mld. korún.

V preklade, aby to bolo trošku lepšie pochopiteľné, asi polovica zmluvy so SkyTollom, ktorá má trinásť rokov, asi polovica tejto zmluvy, čo sa vyberie mýto, ide SkyTollu a až tá druhá polovica ide do Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu ciest, diaľnic a na údržbu toho, čo máme. Zhruba polovica z toho výberu mýta za 13 rokov odíde SkyTollu. A vravím, že suma 26 mld. nie je konečná preto, lebo v zmluve NDS so SkyTollom má zakomponované prvky a mechanizmy na dvíhanie ceny vrátane inflácie.

Ak k tomuto výpočtu prirátame, odpočítame zhruba 3,1 mld. výpadok na dani z príjmu zo spotrebnej dane, čo tu dnes prešlo, tak potom zistíme ako následok zavedenia diaľničného mýta, tak potom zistíme, že 3 mld. SkyTollu, 3 mld. mínus rozpočet z daní z nafty a zistíme, že sme v mínuse. A potom je otázka: Načo sme zavádzali takéto drahé mýto? Hlavná filozofia mýta spoplatniť cesty, aby každý platil od kilometrov, čo prejde, a druhá hlavná filozofia mýta, aby sme mali na obnovu a výstavbu diaľnic, je fuč. Štátny rozpočet, verejné financie sú v mínuse. Po takto drahom zavedení mýta sme v mínuse. Platba SkyTollu mínus spotrebná daň a sme v mínuse.

Tak potom sa pýtam, že pre koho je výhodný 26-miliardový tender? Pre štát nie, lebo nevyberie, a pre dopravcov nie, lebo platia viac. A pre občanov tiež nie preto, lebo však to mýto zaplatia v tovaroch, službách, cestovných v autobusoch atď.

Pýtam sa, čo je to za know-how SkyTollu, kvôli ktorému tají ponuku aj zmluvu, že na základe jeho listu kľúčové veci zmluvy sú takéto čisté biele. Minister Jahnátek to vyčiernil, šéf NDS to vybielil. Pýtam sa, že to know-how SkyTollu sú stovky kamiónov na hraniciach či čakanie kamionistov, vodičov v neľudských podmienkach na hraniciach? To know-how SkyTollu je výzva poľského ministra, aby dopravcovia poľskí obchádzali Slovensko? Podobné vyhlásenie z českej strany? To je list českého ČESMAD-u do Švajčiarska na Úniu, čo sa to deje na Slovensku? Toto je know-how SkyTollu? To know-how SkyTollu je, že vyberáte mýto aj za neprejazdené kilometre? To know-how sú teraz rýchlo robené zmeny, napríklad ručný tiketing? To know-how je zdierať dopravcov a cez nich aj občanov Slovenskej republiky, tohto štátu? Toto je know-how SkyTollu za 26 mld. korún, to je toto utajené know-how? No v praxi to utajené know-how vyzerá tak, ako vyzerá, tak ako rozprávam.

Úplne normálna otázka, dámy a páni, na ministra, na predsedu vlády, ako je vôbec možné, niečo takéto mohlo byť kúpené, ako je možné, niečo takéto mohlo byť spustené? Bol tento systém pred ostrým štartom vyskúšaný tak, ako hovoria súťažné podmienky? Veď v rámci fázy vybudovania služby mýta mimo iného mal SkyToll realizovať individuálne skúšky a komplexné vyskúšanie systému. Podľa súťažných podkladov to je jediné, čo máme k dispozícii, nič iné nemáme, len súťažné podklady, sa v bode V2.4. hovorí, že "musí byť realizovaný záťažový test elektronického mýtneho systému, skúška výkonu pri umelo vyvolanom vysokom zaťažení". Ako dopadol ten test, keď tu je chaos a nič nefunguje?

V bode V2.7. sa vraví, že "musí byť komplexná skúška elektronického mýtneho systému, služba musí spĺňať všetky projektované funkcie bez výpadkov, chýb a porúch v nepretržitej prevádzke po dobu 48 hodín". Toto je v súťažných podmienkach. Dámy a páni, ale veď to nefungovalo ani päť minút. Bolo to odkontrolované, bolo to realizované? Je to vôbec v zmluve?

V bode V2.8. sa hovorí: "Skúšobná prevádzky služby po dobu 28 dní, vyskúšanie všetkých procesov služby s pomocou premávky testovacích vozidiel." 28-dňová komplexná skúška s autami, s namontovanými OBU jednotkami, ako funguje systém.

Dámy a páni, dovolím si tvrdiť, že na základe toho, čoho sme svedkami a čo sa deje, tento systém nebol odskúšaný v tom rozsahu, ako hovoria súťažné podklady. Veď ešte 7. decembra z mýtnych brán, kontrolných brán stála polovica a posledné sa montovali v poslednom decembrovom týždni. Až v polovici decembra ste podpisovali zmluvy na skúšku s niektorými dopravcami a dodávali OBU jednotky dopravcom na skúšanie. V polovici decembra aj dopravcovia montovali do svojich áut, potom boli Vianoce, potom 1. január a ostrý štart mýta. Ako a kedy ste vyhodnotili test tejto skúšobnej prevádzky? Tohto 28-dňového komplexného vyskúšania mýta, keď ste ho koncom decembra iba domontovávali? Kedy ste ho skúšali? Podľa mňa ste ho vôbec neskúšali. To, čo teraz tu je, to je ten systém bez výpadkov chýb a porúch, ako sa hovorí v súťažných podmienkach?

Dámy a páni, vláda si robí z občanov "srandu", a pritom im z ich peňaženiek berie 26 mld. korún. Opakujem, mýtny systém nebol odskúšaný. Skúšate ho rovno za jazdy, rovno na ľuďoch. Vy skúšate nový systém elektronického mýta rovno na občanoch Slovenskej republiky. Utajili ste zmluvu, ale neutajili ste chaos, ktorý nastal. Ten totižto utajiť nemôžete. Ponuka SkyTollu, dámy a páni, je tajná, zmluva so SkyTollom v rozhodujúcich častiach je tajná, nevieme, čo SkyToll urobil a neurobil podľa zmluvy, nevieme, na základe čoho SkyToll bol odmeňovaný alebo bude odmeňovaný za prevádzku mýta, zo zmlúv nevieme nič, ale vieme, ale vidíme to, čo sa deje v doprave, v mýte - a to je chaos.

A preto si dovolím tvrdiť, keď je všetko utajené, to, čo teraz poviem, že ak ponuka od relevantných dodávateľov bola nižšia, zhruba o 6 mld. korún nižšia ako ponuka SkyTollu, tak vláda Roberta Fica pripravila Slovákov o 6 mld. korún. Hovorím, že ak v mýte je takýto chaos, ak mýto nebolo odskúšané a otestované, ako malo byť, keď ste ešte v decembri dorábali, čo ste dorábali, hovorím, že ak systém mýta sníma a počíta kilometre aj dvakrát, a pritom ide auto jedenkrát, a ak nefungujú OBU jednotky rozmerov ruského tranzistora z 80. rokov, ak sa tieto jednotky kazia hneď, ako sa namontujú, ak je v návode napísané, aby tieto jednotky, že ich treba chrániť pred teplom, chladom a otrasmi, tak celý mýtny systém a všetko, čo k nemu patrí, je možno ešte z čias studenej vojny.

Dámy a páni, dovolím si povedať, že hardvérovo a softvérovo je v slovenskom mýtnom systéme inštalovaný bazár alebo výpredaj. Teda hovorím, že mýto a mýtny systém, ktorý ste kúpili za 26 mld. korún, nemohol stáť ani tých 20 mld. korún, ktorý ponúkali renomované spoločnosti. Odhadujem, že tento chaos, ktorý ste zaviedli, mohol stáť tak 10-12 mld. korún, viac nie. Otázka je, o koľko ste v skutočnosti predražili mýtny systém, o koľko ste v skutočnosti obrali občanov Slovenskej republiky, a to ešte v čase krízy? Hovorím to kľudne a pokojne aj napriek tomu, že SkyToll sa vyhráža žalobami za poškodzovanie mena. No keďže ste všetko utajili, aj ponuku, aj zmluvu, a mýto funguje, ako funguje, tak čo si mám o tom myslieť? Že je to excelentný systém? Však tomu nemôžete veriť ani vy?

Excelentný systém to nie je a môžete tu vysvetľovať, čo chcete, koľko chcete, mali ste hrať od začiatku transparentnú hru a nemusela tu byť takáto blamáž. Tento super predražený obchod zaplatia bežní ľudia, lebo mýto dopravcovia premietnu do ceny tovarov, služieb, autobusy do cien cestovného. Teda ak niekto tvrdí, že mýto je excelentné a nemá dopad na ceny, tak je asi z iného sveta.

Dámy a páni, medzinárodnej a vnútroštátnej hanby bolo už dosť, preto jediná normálna cesta je po prvé, pán minister, zastaviť tento chaos, zastaviť prevádzkovanie mýta, prerobiť ho, vrátiť sa k tomu, čo ste sľubovali v decembri 2006 a spečatili zákonom č. 25/2007, t. j. vrátiť sa k spravodlivému a objektívnemu mýtu, platiť len za prejazdené kilometre, spoplatniť jednotku len tam, kde ide paralelne s diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami plus pri hraniciach.

Po druhé, pán minister, vyvoď voči SkyTollu sankcie za zbabrané mýto. Pán minister, vyvoď sankcie voči SkyTollu za blamáž, ktorú Slovenská republika utrpela na medzinárodnom fóre. Pán minister, nezaplať SkyTollu ani cent, kým mýto nebude šliapať ako švajčiarske hodinky. A ak to SkyToll nedokáže, tak odstúp od zmluvy. 26 mld. korún je príliš veľká suma, aby sme sa s mýtom tu trápili ešte roky rokúce.

Dámy a páni, pri elektronickom mýte na spôsob SMER-u boli porušené všetky princípy, ktoré hlása do éteru predseda vlády Robert Fico a sociálna vláda. Sociálne a spravodlivé. Sociálne a spravodlivé. Elektronické mýto nie je ani sociálne, ani spravodlivé. Mýto nie je ani národné. A to je odkaz pánovi prezidentovi Gašparovičovi, keď už sa zapojil do kritiky autodopravcov. Mýto nie je ani sociálne, ani spravodlivé a ani národné. A pán prezident môže myslieť, ako chce, aj národne, aj sociálne, aj antisociálne, aj antinárodne.

Elektronické mýto, ktoré ste zaviedli, je likvidačné. Elektronické mýto, tzv. sociálne mýto na spôsob SMER-u za 26 mld. korún v čase hospodárskej krízy, keď 150-tisíc živiteľov rodín prišlo o robotu, je nepochopiteľné a minimálne voči týmto ľuďom totálne kruté.

Ďakujem vám. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP