Středa 20. ledna 2010

S p r á v a

o 45. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 20. januára 2010 o 9.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vítam vás po prvýkrát v tomto roku tu, v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram 45. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a poprosím vás o prezentáciu.

(Prezentácia.) Je prítomných 100 poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Na tejto 45. schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Richter a pán poslanec Gabura. Ich náhradníkmi bude pán poslanec Jozef Líška a pán poslanec Imre Andruskó.

O ospravedlnenie na tomto rokovaní tejto schôdze požiadali páni poslanci Jureňa, Mamojka, Micheľ a pán poslanec László Miklós.

Dámy a páni, program 45. schôdze ste dostali rozdaný do lavíc. Poprosím vás teraz o vaše návrhy, ktorými chcete zmeniť alebo doplniť navrhovaný program.

Pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým požiada ministra životného prostredia o predloženie správy o vývoji zmluvného vzťahu s firmou Interblue Group. Krátke zdôvodnenie: V tejto chvíli firma Interblue Group nielenže nedodržala to, že mala zaplatiť doplatok do konca roku, ale navyše, podobne ako máme návrh na zrušenie ministerstva životného prostredia, tak z médií, aj z amerických obchodných registrov máme zistené, že firma bola v Amerike zrušená, a veľmi sa obávam nielen ako poslanec, ale ako občan, že už zazmluvnené peniaze neuvidíme. A navyše, navyše sú tam kontrakty na ďalšie dodávky emisií. Myslím si, že pán minister Medveď by toto mal priamo v pléne Národnej rady okamžite a bez odkladu vysvetliť.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Dávam návrh na rozšírenie programu o uznesenie, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby do 30 dní predložila správu o pilotných sociálnych podnikoch a ich detailnom financovaní. Návrh odôvodňujem tým, že pani ministerka hrubo ignoruje Národnú radu a dodnes, t. j. 42 dní po poslaneckom prieskume, nepredložila stále vyžiadané dokumenty o sociálnych podnikoch, ako bolo dohodnuté na poslaneckom prieskume zo dňa 9. decembra 2009. Podobne ako v prípade nástenkového tendra, aj tu hrozí, že tieto neefektívne náklady zaplatia len a len občania Slovenska. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Zelník.

Š. Zelník, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že v nedávnej minulosti odznelo množstvo lží a neprávd o nákupe vakcín, preto dávam návrh na uznesenie, kde Národná rada žiada Štátne hmotné rezervy a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložiť správu o nákupe pandemickej vakcíny v Slovenskej republike. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. To boli návrhy na doplnenie programu. Budeme teraz hlasovať v poradí tak, ako odzneli.

Pán poslanec Frešo žiadal, aby ministerstvo životného prostredia predložilo Národnej rade správu o vývoji vzťahov s firmou Interblue Group.

(Hlasovanie.) 123 prítomných, 48 za, 60 proti, 14 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Štefanec žiadal vládu, aby do 30 dní predložila správu o pilotných sociálnych projektoch? Podnikoch? Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 128 prítomných, 50 za, 59 proti, 17 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Ani tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Zelník žiadal, aby na nasledujúcu schôdzu predložili Štátne hmotné rezervy a Ministerstvo zdravotníctva SR správu o nákupe vakcín. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 129 prítomných, všetci boli za.

Tento návrh sme schválili.

Budeme teraz, kolegyne, kolegovia, hlasovať o

návrhu programu 45. schôdze so schváleným uznesením.

(Hlasovanie.) 124 prítomných, 92 za, 8 proti, 23 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Schválili sme program 45. schôdze.

Kolegyne, kolegovia, budeme rokovať o štyroch bodoch, ktoré predložila vláda a požiadala o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Preto vás chcem informovať, že priebeh, ako aj termíny hlasovaní budú nasledovné: prerokujeme najprv všetky štyri návrhy na vyslovenie súhlasu so skráteným legislatívnym konaním. Po prerokovaní všetkých štyroch budeme hlasovať. Ak získa tento návrh podporu v Národnej rade, budeme pokračovať v rokovaní v prvých čítaniach o týchto návrhoch a po prerokovaní všetkých štyroch prvých čítaní budeme hneď o týchto návrhoch hlasovať. Po odhlasovaní vyhlásim prestávku, aby sa mohli zísť výbory a prerokovať tieto návrhy, a budeme pokračovať po prestávke druhým a tretím čítaním o týchto návrhoch a hlasovaním o týchto návrhoch.

Chcem len upozorniť, že oproti obvyklým postupom sa nemusíme strafiť na 11.00 hodinu alebo na obedňajšiu prestávku medzi 12.00 a 14.00 hodinou.

Ďakujem pekne. Budeme teraz rokovať o programe.

Ako prvý bod je

návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 1443).

Pán minister financií Slovenskej republiky Ján Počiatek uvedie vládny návrh.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, z dôvodu, že hrozia štátu značné hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcou globálnou ekonomickou a finančnou krízou, navrhujem podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Aktuálna ekonomická situácia si vyžaduje okamžité účinné riešenia, ktoré majú prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia s cieľom zabrániť rozsiahlym finančným stratám v hospodárstve Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je potrebné urýchlene umožniť zmenou zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré prispejú k zlepšeniu tohto prostredia.

Ďakujem za slovo, skončil som.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu.

Spravodajcu určil gestorský výbor pre financie, rozpočet pána poslanca, predsedu výboru Jozefa Buriana, aby informoval, teraz ho žiadam, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona vo výbore. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

J. Burian, poslanec: Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som k tomuto vládnemu návrhu zákona o skrátenom legislatívnom konaní vyjadril uznesenie výboru pre financie, rozpočet a menu.

Výbor súhlasí s vládnym návrhom zákona na skrátené legislatívne konanie zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja a určil poslanca Jozefa Buriana za spravodajcu a odporučil schváliť tento návrh zákona.

Poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda výboru, za spravodajskú informáciu.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal dve písomné prihlášky, a to je pán poslanec Iván Farkas, poslanecký klub SMK, a pán poslanec Ivan Štefanec, klub SDKÚ - DS.

Nech sa páči, pán poslanec Farkas, máte slovo. Pripraví sa pán poslanec Štefanec. (Ruch v sále.)

Kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť, beží už rozprava, tí, ktorí si máte čokoľvek potrebu povedať, keby ste to urobili mimo rokovacej miestnosti, aby ste nevyrušovali rečníka za rečníckym pultom. Ďakujem pekne.

I. Farkas, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na začiatku si zopakujme, aké sú požiadavky dopravcov, aby sa situácia zo začiatku tohto roka, teda blokáda dopravcov, nezopakovala:

- zníženie spotrebnej dane z motorových palív na primeranú úroveň alebo priemernú úroveň okolitých krajín,

- zmena systému elektronického mýta tak, aby sa platilo v zmysle ústavy podľa skutočne odjazdených kilometrov a nie nespravodlivo podľa imaginárnych úsekov cesty,

- označenie všetkých spoplatnených úsekov ciest informačnou tabulou na začiatku a na konci úseku a

- zníženie alebo zrušenie dane z motorových vozidiel ako kompenzácia za zavedenie elektronického mýta, podobne ako urobili krajiny, ktoré zaviedli systém elektronického mýta a zároveň rádovo navýšili poplatky za používanie ciest za viacnásobok.

Ja len dodávam, že po zrušení alebo znížení dane z morových vozidiel pre nákladné vozidlá a autobusy treba vykompenzovať výpadok na daňových príjmoch pre vyššie územné celky. Ony totiž nemôžu za vaše zavedenie systému elektronického mýta. (Sústavný ruch v sále.) Tieto požiadavky vláda... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Preruším vás, pán poslanec. Ešte raz žiadam všetkých, aby zachovali kľud v rokovacej miestnosti, v opačnom prípade je potrebná prestávka. Zrejme ste si veľa nestihli povedať počas vianočných sviatkov, treba to dohovoriť, ale vyrušujete tým rečníka.

I. Farkas, poslanec: Tieto požiadavky vláda začala napĺňať čiastočne. Zníži spotrebnú daň na naftu o 9 eurocentov na liter a navýši počet spoplatnených ciest úsekov, t. j. systém bude o čosi spravodlivejší. Smer riešenia je dobrý. Nebolo by však vhodné, keby vláda v ochote vyjsť v ústrety autodopravcom poľavila.

Za poslanecký klub Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja môžem potvrdiť, že podporíme zákon o znížení spotrebnej dane na naftu. Máme ale pochybnosti o tom, či vládou navrhnutá forma kompenzácie je vhodná a postačujúca. Nie je vhodná, nakoľko zlúčenie štyroch ministerstiev do dvoch nie je systémové riešenie. Tomuto kroku nepredchádza žiadna analýza vhodnosti a potrebnosti takéhoto kroku a vystáva otázka, či práve uvedené ministerstvá majú byť zlúčené.

Okrem toho pokladáme tento krok za značne populistický. Vláda to dokazuje tým, že k zlúčeniu má dôjsť až po voľbách. Pričom každý z nás vie, že výsledok volieb všetky skorej uzatvorené dohody prepíše. Tento krok pritom nie je ani efektívny, veď sa ušetria mzdové náklady dvoch ministrov, niekoľkých štátnych tajomníkov a ich pomocného personálu. Budovy, infraštruktúra zostane, prácu a úlohy bude treba naďalej plniť. Tento krok pokladáme za zbabelú reakciu na výpadok daňových príjmov vo výške 100 mil. eur. Aj keď si myslíme, že po prvých náznakoch zníženia miery nezamestnanosti novej vláde bude potrebné pristúpiť na zúženie personálu štátnej správy. Chce to ale riadnu analýzu, riadny personálny audit a nie unáhlené politické riešenie.

Teda za poslanecký klub SMK - MKP môžem potvrdiť, že s prvou časťou riešenia, teda znížením spotrebnej dane na naftu, súhlasíme.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ivan Štefanec. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, pán minister, milí hostia, dovoľte mi povedať pár slov ku skrátenému legislatívnemu konaniu na tému zníženia spotrebnej dane na minerálne oleje. Zvlášť, keď tento návrh, ako sme sa dozvedeli, bol odôvodnený tým, že hrozia štátu veľké hospodárske škody, ako povedal pán minister.

Nuž nedá mi teraz, aby som nespomenul náš návrh, ktorý sme dávali s pánom poslancom Miklošom 19. júna 2008, dámy a páni, pred viac ako rokom a pol. Vtedy, keď na Slovensku ešte sme zaznamenávali veľký hospodársky rast a v štátnom rozpočte boli príjmy väčšie, než očakávane v tom čase, ale vláda vtedy s návrhom na zníženie spotrebnej dane neprišla aj napriek tomu, že Robert Fico to viackrát sľuboval, keď bol v opozícii a išiel s tým aj do volieb v roku 2006. Potom akoby na tento sľub zabudol a koná len vtedy, keď je pod tlakom, len keď mu kamionisti povedia, čo si myslia, a len vtedy, keď sa zľakne a pustí do gatí a príde dokonca so skráteným legislatívnym konaním.

Dámy a páni, na tému spotrebných daní bolo povedané veľa, aj veľa pravdy, ale, bohužiaľ, aj veľa lží. Dovoľte mi teda, aby som uviedol zopár čísiel, ktoré uvedú na pravú mieru fakty na tému spotrebnej dane z minerálnych olejov.

V roku 2006 za vlády Mikuláša Dzurindu, keď sme mali cenu benzínu a nafty, samozrejme, už aj vtedy sme museli dodržiavať povinné minimálne sadzby spotrebných daní v rámci Európskej únie, vtedy sme boli ale u benzínu o 3,3 % nad túto minimálnu sadzbu, u nafty o 15,1 %. Dnes sme u benzínu o 43,2 % nad túto sadzbu a u nafty dokonca o 59,3 % nad minimálnu sadzbu. Čo to znamená v číslach, teda ľudovo povedané, keď za Dzurindu sme platili u benzínu o 50 halierov na liter viac a u nafty o 1,89 Sk, za Fica je to tak v korunách o 4,67 koruny alebo o 15,5 eur na liter viac u benzínu a dokonca u nafty o 5,39 korún alebo 17,9 eur. Tieto čísla sú neporovnateľné a ukazujú, že ozaj je tu priestor na zníženie spotrebnej dane na minerálne oleje.

Keďže sme ale presvedčení, že tento priestor tu bol a ozaj spotrebnú daň je potrebné znížiť, my podporíme aj skrátené legislatívne konanie, podporíme aj tento návrh, ale v druhom čítaní prídeme s pozmeňujúcim návrhom, ktorý bude navrhovať znížiť aj spotrebnú daň na benzín.

Robert Fico viackrát dokázal, že je zlý gazda. Neznižoval vtedy, keď v štátnej kase bolo veľa peňazí, znižuje teraz, keď štátna kasa má problémy a, bohužiaľ, znižuje len pre určitú skupinu. To je ďalší dôkaz, že koná len a len pod tlakom. Znižuje len spotrebnú daň na naftu, ale neznižuje spotrebnú daň na benzín, teda opäť zas budú ukrátení ľudia, ktorí majú benzínové motory. Ako som povedal, teda v druhom čítaní prídeme s týmto pozmeňujúcim návrhom a verím, že nájde širšiu podporu.

Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec, za vystúpenie. S faktickými poznámkami pán poslanec Kužma, Halecký, Jarjabek. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pán poslanec Kužma, pripraví sa pán predseda výboru Halecký.

Š. Kužma, poslanec: Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zaujalo ma, že ideme do skráteného konania preto, lebo hrozia veľké hospodárske škody. Predpokladám, že to je ten dôvod, lebo asi o životy tu nejde, aj bolo to takto povedané. Čiže ak by sme to neurobili v normálnom konaní za tri mesiace, tak by došlo k veľkým hospodárskym škodám, lebo je kríza. Pýtam sa pána ministra, k akým potom veľkým hospodárskym škodám došlo, keď sme to neurobili pred jeden a pol rokom?

Čiže ak teraz za tri mesiace v čase, keď podľa pána Fica už sme síce odretí, ale z krízy von, čiže kríza, si protirečí pán minister s pánom predsedom vlády, sme z nej von, nám hrozia veľké hospodárske škody. K akým škodám potom došlo nekonaním tejto vlády v čase najväčšej krízy minimálne za ten rok?

Bolo by férové, pán minister, povedať, že ak to neurobíme v skrátenom konaní, dôjde k škodám, lebo keď hovorím o škodách, treba ich vyčísliť, dôjde k škodám 100 mil. eur, 200 mil., 50 a my už to vieme krát 4 vynásobiť a povedať, tak vy ste urobili štvornásobne veľkú škodu, že ste do toho nešli. Lebo alebo nehovoríte teraz pravdu a je to preto, že konečne ľudia vyšli do ulíc a pritlačili túto vládu, aby niečo urobila. Povedzte to poctivo, že toto je ten problém. Alebo keď hovoríte, že za tri mesiace končiacej krízy dôjde ku škodám, tak potom povedzte, k akým veľkým škodám došlo počas celej krízy, keď ste to neurobili.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Slovo má pán predseda výboru Jozef Halecký, pripraví sa Dušan Jarjabek.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Myslím si, že sme došli do situácie, ktorá je trošku paradoxná, pretože s týmto návrhom a postupom bude súhlasiť zrejme nielen koalícia, ale aj opozícia. Je to požiadavka možno niekoľkoročná, požiadavka, ktorú si vyžiadal život a udalosti posledných týždňov, takže možno byť s tým spokojný, súhlasný. A myslím si, že aj diskusie alebo rôzne varianty, alebo zdôvodnenia, myslím, že sú trošku nadbytočné. Podstatné je, že pomôže toto opatrenie občanom, pomôže autodoprave a že realizáciu akcelerovalo alebo akcelerovali udalosti posledných týždňov hospodárstva, ale v politike vždycky býva, že nejaká udalosť, ktorá urýchli niektoré opatrenia, vždycky príde, takže to nie je podstatné. Podstatné je, že situácia na úseku autodopravy, peňaženiek občanov bude vyzerať aj v krízovej dobe lepšie ako predtým. Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Dušan Jarjabek a potom s reakciou pán poslanec Ivan Štefanec.

D. Jarjabek, poslanec: Pán poslanec Štefanec, iste máte nárok na vlastný názor, nikto vám ho neberie, radi si ho všetci vypočujeme, ale ja by som vás veľmi pekne poprosil, aby ste sa miernili vo výrazoch a vetné spojenia typu "pustil do gatí" a podobné mi nejako nejdú k vašej tvári. A keď už to musíte povedať, resp. máte potrebu takéto výrazy používať, tak si to nechajte do intelektuálnych debát v rámci vášho kruhu. Ďakujem za pozornosť.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. S reakciou na faktické predrečník pán Ivan Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem kolegom za faktické pripomienky.

S pánom Kužmom súhlasím. Presne to, čo povedal, som zmienil aj vo svojom vystúpení. Myslím si, že to odôvodnenie je minimálne groteskné, keď hovoríme o značných hospodárskych škodách.

Ja chcem oceniť aj pána poslanca Haleckého, lebo podľa mojej pamäti je to prvý poslanec z koalície, ktorý korektne priznal, že tento návrh sa deje pod tlakom kamionistov. Minimálne to, čo ste povedali, pán poslanec, je prvým signálom z koalície, ktorý hovorí, že minimálne vy sa nepretvarujete a priznávate, keď to bola niekoľkoročná požiadavka, že sa tak udialo teraz, až po tom, čo ľudia povedali, že to je potrebné urobiť a že vyšli do ulíc. Bohužiaľ, ináč by sa to nedialo, to vieme všetci.

Pán poslanec Jarjabek, ja vás uisťujem, že ja hovorím svoje vlastné názory a používam na to svoje vlastné spojenia. Tento názor, že "pustil do gatí", je nielen mojím názorom, ale názorom určite veľkej väčšiny ľudí. Ponúknem vám jeden dôkaz.

Váš predseda vlády ešte 3. januára hovoril, že nie je priestor na zníženie spotrebných daní, ešte 3. januára. O týždeň nato, keď videl, že situácia je vážna, tak prišiel s návrhom na zníženie spotrebných daní. Za tri a pol roka si na to ani nespomenul, ešte začiatkom roka obhajoval pozíciu, že na to nie je priestor, ale zrazu pod tlakom, kedy mu nezostávalo nič iné, to musel urobiť. Jednoznačne výsledok tohto konania máme tu dnes a ináč sa to nedá hodnotiť, ako že "pustil do gatí".

Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Kolegyne, kolegovia, vystúpili všetci tí, čo boli prihlásení písomne. Teraz je priestor, kto má záujem prihlásiť sa do rozpravy ústne? Registrujem pán poslanec Július Brocka. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

J. Brocka, poslanec: Pán minister hovorí, že mám päť minút. Päť minút. (Reakcia ministra.) Tak, tak, áno, áno. Trošku to predĺžim teraz. (Povedané so smiechom.)

Dobré ráno, Slovensko, alebo lepšie, dobré ráno slovenská vláda! To mi napadlo, keď som si dnes ráno prečítal zdôvodnenie vlády na skrátené legislatívne konanie o znížení spotrebnej dane z minerálneho oleja. Dámy a páni, počúvajte! "Z dôvodu, že hrozia štátu značné hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcou globálnou ekonomickou a finančnou krízou." Alebo: "Vzhľadom na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku radikalizácie prejavov globálnej finančnej a hospodárskej krízy sa hľadajú nástroje hospodárskej politiky na zabránenie devastačných dopadov hospodárskej krízy."

Prosím vás, to až teraz prišlo slovenskej vláde, to až teraz zbadali, že je hospodárska kríza?!

Prosím vás, veď to stačilo nie počúvať odbornú verejnosť alebo opozíciu, zlú opozíciu, veď to stačilo sa riadiť normálnym zdravým sedliackym rozumom. Dámy a páni, nie že neskoro, toto nie je návrh na skrátené legislatívne konanie. Podmienky na skrátené legislatívne konanie boli splnené pred pol druha rokom, nie dnes. Toto konanie by som nazval inak, my také riešenie, my to vlastne ani nemáme v rokovacom poriadku, toto je prerokovanie návrhu, ktorý sa odložil na koniec volebného obdobia. Toto je maximálne predĺžené konanie a nie skrátené konanie o návrhu zákona!

No ale keďže súhlasím s tým, čo sa tu píše ďalej, že "aktuálna ekonomická situácia si vyžaduje okamžité účinné riešenia, ktoré majú prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia s cieľom zabrániť rozsiahlym finančným stratám v hospodárstve Slovenskej republiky", tak to, samozrejme, musím podporiť.

Len chcem povedať, že aj ministerstvo financií, aj slovenská vláda si dala veľmi málo námahy, aby naozaj zdôvodnila, že prečo teraz v skrátenom konaní o tom ideme rokovať.

Ďakujem za vašu pozornosť. A pánu ministrovi dopravy, bohužiaľ, musím povedať, že som skončil, aj keď to nebolo päť minút.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. To dobré ráno bolo kratšie, ako ste predpokladali, ale vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ, pán minister, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Pán spravodajca? Takisto. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vyhlasujem krátku technickú prestávku a poprosím pána ministra Vážneho, že tých päť minút bolo o niečo kratších, ako sa pôvodne s predrečníkom dohodli. (Krátka pauza.)

Takže, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v rokovaní o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh vlády má parlamentnú tlač 1445.

Prosím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho, aby tento návrh vlády odôvodnil.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to krátke meškanie.

Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vláda Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala dňa 15. januára 2010 a prijala k nemu uznesenie č. 38/2010.

Účelom novely zákona je zabezpečiť zmiernenie sankčného postihu vodičov a prevádzkovateľov vozidiel, ktorí nezadajú údaje alebo zadajú neúplné alebo klamlivé údaje do palubnej jednotky. Vzhľadom na malý rozdiel sadzieb mýta, t. j. rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou mýta podľa počtu náprav, je v súčasnosti platná sankcia neadekvátna.

Predkladaný návrh zákona taktiež rozširuje okruh motorových vozidiel, ktoré sú oslobodené od mýta, to znamená nielen základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ale aj ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému.

Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať dopad na obyvateľstvo, zamestnanosť, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb a ani na životné prostredie.

Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona aj o schválenie a jeho posunutie v skrátenom legislatívnom konaní do prvého čítania.

Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister, za odôvodnenie vládneho návrhu. Zaujmite miesto pre navrhovateľov.

Dávam slovo poverenému členovi výboru pre hospodársku politiku pánu poslancovi Petrovi Pelegrinimu, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu vo výbore. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, podávam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1445).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 15. januára 2010 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uvedený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 93. schôdzi 20. januára 2010 a svojím uznesením z 20. januára 2010 č. 628 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť.

Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomne sa do rozpravy prihlásila pani poslankyňa Sabolová za klub KDH. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia, myslím, že budem len pokračovať tak ako môj kolega, ktorý oslovil túto snemovňu a vládu Slovenskej republiky, že, dobré ráno, ja hovorím, dobré ráno, pán minister, že ste sa konečne prebrali. Vy sa už nemusíte tváriť, že riešite problém, pán minister, vy ste svojím rozhodnutím v poslednom období poškodili podnikateľské prostredie a nereagovali ste včas na problémy, ktoré vznikli. Vy veľmi dobre viete, pán minister, že vy ste o tých problémoch vedeli, opozícia na ne upozorňovala, ale nereagovali ste, nereagovali ste včas.

Naše výhrady sme predložili do návrhu na vyslovenie nedôvery vám, pán minister Vážny, a budeme o nich rokovať po skončení tejto schôdze. Ja len chcem za Kresťanskodemokratické hnutie povedať, my tento návrh podporíme, pretože sme tie výhrady dávno spomínali. A skrátené konanie, tak ako ste ho uviedli a prečítali z dôvodovej správy, je len trápne konštatovanie a veľmi neskoré reagovanie.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kužma. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Š. Kužma, poslanec: Ďakujem pekne. Pán minister, nie kríza a riešenie jej následkov vás do toho dotlačili, ale kopa hnoja pred Úradom vlády. Dopravcovia ukázali ostatným občanom, že nie požiadavky, nie argumentovanie, ale kopa hnoja je to, na čo vláda je ochotná reagovať.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Reakcia nie je na faktickú poznámku. Pani poslankyňa chce reagovať? Tak nech sa páči. Pani poslankyňa Sabolová s reakciou na faktickú poznámku.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem. Ja by som rada ešte doplnila, že, pán minister, KDH dnes nechce sa pridať k robeniu dojmu. Toto všetko, čo sa tu dnes deje, je robenie dojmu, že chceme naprávať drobné nedostatky pri zavádzaní mýta a skrátené konanie má svoj dôvod a opodstatnenie, ktoré váš návrh dnes prináša, ale je to výsmech. A tak ako, myslím, dosť expresívne kolega predo mnou povedal, je to výsmech a potvrdenie len zlej prípravy, na ktorú ste mali tri roky, pán minister. A nemáte našu dôveru a po tejto kauze, si myslím, že nemá dôveru ani táto vláda a vy by ste na tomto mieste nemali ostať.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Teraz je priestor prihlásiť sa do rozpravy ústne. Panie poslankyne, poslanci, kto má záujem do rozpravy sa prihlásiť ústne? Nikto sa nehlási. Končím možnosť prihlásiť sa. Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister, chcete sa vyjadriť?

Nech sa páči.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Vážená pani poslankyňa, vy ste reagovali včas a my sme nereagovali včas. Rád by som, keby ste to podložili faktami, pretože stále platí, že tri roky všetci vedia a 30. 12. sme dostali prvú reakciu, ale povieme si to potom, a od vás som zatiaľ nedostal žiadnu reakciu, keď tak môžem povedať, akurát ten jeden list, ktorý sme obdržali, myslím, že 7. 1., ale to si povieme potom.

A čo sa týka kopy hnoja, pán poslanec, kopu hnoja ste urobili pred štyrmi rokmi vy, pretože nenašli ste odvahu, aby ste spustili systém, ktorý ste mali zaviesť a na ktorého spustenie ste sa zaviazali financujúcim bankám od 1. 1. 2007. Takže sa zamyslite nad tými výrazmi, kto urobil "kopu hnoja".

Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Chce reagovať spravodajca? Nechce reagovať. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem pekne, pán minister, za uvedenie, aj pán spravodajca.

Kolegyne, kolegovia, vážení členovia vlády, nasleduje rokovanie o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Návrh vlády je pod tlačou 1447.

Prosím teraz ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka, aby tento návrh vlády odôvodnil.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám na skrátené legislatívne konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Cieľom predloženého návrhu je urýchlene zabezpečiť reštrukturalizáciu Fondu národného majetku Slovenskej republiky spočívajúcu v reorganizácii vnútornej štruktúry fondu so zámerom znížiť výdavky štátneho rozpočtu potrebné na jeho činnosť. Podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky na rok 2009 náklady na vnútornú prevádzku fondu predstavovali výšku cca 4,9 mil. eur na rok 2010, predpokladané náklady na prevádzku približne 5,1 mil. eur, na rok 2011 približne 5,2 mil. eur. Z toho náklady na personálny aparát predstavujú 1 mil. eur. Zníženie nákladov na vnútornú prevádzku môže byť efektívne zabezpečené práve znížením jeho personálneho aparátu, prostredníctvom ktorého by došlo v budúcnosti k ušetreniu cca 1,6 mil. eur.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím o schválenie tohto vládneho návrhu zákona.

Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister, za odôvodnenie vládneho návrhu na skrátené konanie.

Dávam slovo spravodajcovi výboru pre hospodársku politiku pánu poslancovi Pavlovi Pavlisovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu vo výbore. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

P. Pavlis, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som predložil informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o predloženom vládnom návrhu.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku návrh vlády na skrátené legislatívne konanie s termínom ihneď.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi 20. januára 2010. Uznesením z 20. januára č. 629 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť.

Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec, za spravodajskú informáciu.

Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Dávam teraz možnosť, kto má záujem sa prihlásiť do rozpravy ústne? Takže registrujem, do rozpravy sa ústne prihlásil pán poslanec Július Brocka, Ivan Štefanec, Mária Sabolová. Všetko? Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Slovo má pán poslanec Július Brocka, pripraví sa pán poslanec Ivan Štefanec.

J. Brocka, poslanec: Vyčerpal som vhodné pozdravy pri svojom predchádzajúcom vystúpení. Dámy a páni, ale keďže nemôžem reagovať vo faktickej poznámke ani na predkladateľa, ani na spoločného spravodajcu, tak dovoľte aspoň vo vystúpení, aby som sa opýtal: Úspora 1,6 mil. eur, to je dostatočný dôvod, pre ktorý by mala Národná rada rokovať v skrátenom konaní o tomto návrhu, lebo hrozia vážne hospodárske škody?

Prosím vás, vy ste sa zbláznili, tí, ktorí to písali, si myslia, že toto nikto nečíta? Prosím vás, veď to stačí, aby predseda vlády zrušil svoju rezervu, ktorú má pripravenú na volebnú kampaň, ako bude prestrihovať pásky pri otváraní umelých ihrísk po dedinách na Slovensku. Vy s týmto návrhom vážne súhlasíte, čo tu, pán minister, vaši ľudia napísali, že keby sme tento návrh neschválili, tak hrozí vážna hospodárska škoda?! No dobrý deň, pán minister!

Iné vám navrhujem. Vy ste mali prísť sem s návrhom na zrušenie Fondu národného majetku, to by sme sa mohli seriózne týmto návrhom zaoberať, ale s týmto paškvilom? (Potlesk.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ivan Štefanec, pripraví sa pani poslankyňa Mária Sabolová.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, pán minister, dovoľte mi, aby som sa vás opýtal, pán minister, aké tie veľké hospodárske škody hrozia, keď ste to odôvodnili tak tento návrh, a aké hospodárske škody hrozili vtedy, keď ste podobný návrh zamietli?

21. apríla 2009 totiž, dámy a páni, v tejto snemovni bol predložený návrh na zrušenie Fondu národného majetku, ktorý vtedy predkladali pani poslankyňa Cibulková, pani poslankyňa Sabolová, pán poslanec Bárdos. Všetky opozičné strany sa zhodli na zrušení Fondu národného majetku. Veď vaša vláda hovorí, že neprivatizujete, máte to v programovom vyhlásení, a doteraz tento Fond národného majetku funguje. Absurdné! A zrazu nám hrozia veľké hospodárske škody, tak ho musíme reštrukturalizovať, to je vaše odôvodnenie.

Tento návrh, dámy a páni, je pokrytecký a klamlivý. Pokrytecký preto, pretože ste ho minulý rok odmietli, a klamlivý preto, že šetriť má zas niekto iný, nie dnešná vláda. Tá len pokračuje v plytvaní s peniazmi ľudí a to už nebudem opakovať notoricky známe škandály ako emisie, nástenkový tender, mýto, najnovšie sociálne podniky a tak ďalej atď. Dôkaz, že Robert Fico a dnešná vláda šetriť nebude, je aj tento zákon, dámy a páni, lebo vy navrhujete, že sa to urobí od 1. júla 2010, čiže týmto návrhom len vaša vláda opäť dokazuje, že šetriť nebude.

Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP